Thông tư số 07/2000/TT-BCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 07/2000/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 07/2000/tt-bcn', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2000/TT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2000/TT-BCN Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 07/2000/TT-BCN NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N TH T C C P GI Y PHÉP KINH DOANH V T LI U N CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, cung ng và s d ng v t li u n công nghi p. Căn c Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ; Căn c Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n: hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n; Sau khi trao i th ng nh t v i B Công an, B Thương m i và B Qu c phòng, B Công nghi p hư ng d n th t c c p Gi y phép kinh doanh v t li u n công nghi p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. V t li u n công nghi p (VLNCN) là hàng hoá thu c Danh m c 2 - Hàng hoá, D ch v thương m i h n ch kinh doanh t i Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph , Thông tư này hư ng d n th t c xin c p Gi y phép kinh doanh VLNCN và thay th cho M c V - Th t c xin c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh cung ng VLNCN và i u ki n kinh doanh ngh c bi t t i Thông tư liên t ch s 01/1998/TTLT-CN-NV ngày 13 tháng 01 năm 1998 c a B Công nghi p và B N i v (nay là B Công an). 2. Qu n lý kinh doanh VLNCN ư c th c hi n theo Quy ch qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ban hành theo Ngh nh 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996, Thông tư liên t ch s 01/TTLT-CN-NV ngày 13 tháng 01 năm 1999 c a B Công nghi p và B N i v (nay là B Công an), Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 và Thông tư này. 3. Ch các doanh nghi p nhà nư c m b o các i u ki n kinh doanh VLNCN, có Gi y phép kinh doanh VLNCN do B Công nghi p c p và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t m i ư c phép kinh doanh VLNCN. Các cơ s nghiên c u th nghi m khoa h c k thu t v VLNCN ch ư c s n xu t th s n phNm theo k t qu nghiên c u khi ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. 4. Qu n lý nhà nư c v VLNCN ư c th c hi n theo các Ngh nh s 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph v qu n lý, s n xu t, cung ng và s d ng VLNCN,
  2. Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr và Thông tư hư ng d n s 11/TT-CNCL ngày 13 tháng 3 năm 1996 c a B Công nghi p 5. Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) Kinh doanh VLNCN là quá trình s n xu t, mua bán, v n chuy n, lưu gi b o qu n, xu t nh p khNu và tiêu th VLNCN trên th trư ng. b) V t li u n dùng trong công nghi p và m c ích dân d ng khác, bao g m: Thu c n và ph ki n n ( ư c g i t t là VLNCN). - Thu c n là hoá ch t c bi t ho c h n h p các hoá ch t c bi t mà khi có tác ng cơ h c, hoá h c ho c nhi t năng li u lư ng s gây ra ph n ng hoá h c bi n hoá ch t ho c h n h p hoá ch t c bi t ó thành năng lư ng n và phá hu môi trư ng xung quanh. - Ph ki n n là thành phNm, g m: dây cháy ch m, dây n , dây d n n , các lo i kíp n , m i n , h t n , rơle n và các ph ki n khác. Thu c n t ch t o ho c ch t o t bom, n, mìn chưa qua ch bi n và ki m tra ch t lư ng s n phNm, chưa ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng; các hoá ch t, bán thành phNm ch bi n thành thu c n b n thân không t gây ra cháy n trong quá trình s n xu t, v n chuy n và b o qu n riêng r không ư c coi là VLNCN. II. TH T C C P GI Y PHÉP KINH DOANH V T LI U N CÔNG NGHI P 1. Trư c khi trình H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh VLNCN, doanh nghi p ph i ư c cơ quan Công an c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ngh c bi t theo quy nh t i Ngh nh s 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 c a Chính ph và Thông tư s 03/TT ngày 27 tháng 3 năm 1993 c a B N i v (nay là B Công an) v qu n lý các ngh kinh doanh c bi t. 2. H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh VLNCN g i v B Công nghi p bao g m: a) ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh VLNCN theo m u quy nh kèm theo Thông tư này; b) B n sao h p l Quy t nh ho c Gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p: Danh sách, a ch các cơ s kinh doanh c a doanh nghi p (Công ty, Xí nghi p, Chi nhánh, Văn phòng i di n...); c) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; d) Tài li u ch ng minh vi c m b o các i u ki n kinh doanh i v i hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh c a doanh nghi p g m có:
  3. - B ng kê khai h th ng kho tàng, b n c ng, nhà xư ng c a t ng cơ s kinh doanh, Quy t nh cho phép công trình vào s d ng; - Danh sách các phương ti n v n t i chuyên dùng và B n sao h p l Gi y phép lưu hành; - Danh sách trích ngang toàn b cán b lãnh o, qu n lý, công nhân có liên quan tr c ti p n công tác s n xu t, b o qu n, v n chuy n và kinh doanh VLNCN; - Phương án x lý v môi trư ng và phòng ch ng cháy n ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ho c tho thu n; - B n sao h p l Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh tr t t kinh doanh ngh c bi t do B Công an c p; - B n sao h p l Gi y ch ng nh n c a cơ quan Tiêu chuNn ch t lư ng o lư ng Nhà nư c c p phép ho t ng cho các cơ s thí nghi m VLNCN; - H sơ c a Giám c, Phó giám c, Trư ng phó phòng, ban, thanh tra k thu t - an toàn c a doanh nghi p và các ơn v tr c thu c g m có: + B n khai lý l ch cá nhân; + B n sao h p l B ng t t nghi p; + Gi y ch ng nh n ã h c t p, ki m tra ki n th c v qu n lý kinh doanh VLNCN và Quy ph m an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng VLNCN. 3. Trong th i gian 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ch c năng t ch c ki m tra, xét duy t và c p Gi y phép kinh doanh cho các doanh nghi p kinh doanh VLNCN (k c các doanh nghi p thu c B Qu c phòng). Trư ng h p không c p gi y phép kinh doanh, B Công nghi p tr l i doanh nghi p b ng văn b n trong ó nêu rõ lý do chưa c p Gi y phép. III. M T S QUY NNH TRONG KINH DOANH V T LI U N CÔNG NGHI P Ngoài vi c ch p hành các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, doanh nghi p kinh doanh VLNCN còn ph i th c hi n các quy nh sau: 1. Thư ng xuyên m b o các i u ki n kinh doanh VLNCN quy nh t i Thông tư liên t ch s 01/1998/TTLT-CN-NV ngày 13 tháng 01 năm 1998; 2. Ki m tra chính xác s lư ng, ch ng lo i VLNCN và ki m tra ch t lư ng VLNCN b ng các phương ti n o lư ng h p chuNn; 3. i m b c x p VLNCN và kho tàng b o qu n, phương ti n v n chuy n khi ho t ng ph i ư c phép c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n; ch p hành Quy ph m an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng VLNCN;
  4. 4. Th c hi n y ch báo cáo, k ho ch, th ng kê, ch tài chính theo quy nh hi n hành c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c; 5. Trư c khi công b giá bán và phí lưu thông, các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh cung ng ph i g i h sơ ăng ký giá, phí VLNCN n Ban V t giá Chính ph và B Công nghi p ki m tra và theo dõi th c hi n; 6. Nghiêm c m vi c mua bán VLNCN t các ngu n lưu thông trái phép. Xu t khNu, nh p khNu VLNCN ư c th c hi n theo các quy nh pháp lu t hi n hành. 7. i v i các doanh nghi p kinh doanh VLNCN b gi i th và ph i thu h i Gi y phép kinh doanh VLNCN, doanh nghi p có trách nhi m n p l i Gi y phép kinh doanh VLNCN cho B Công nghi p (V K ho ch và u tư). IV. T CH C TH C HI N 1. Trong th i h n 60 ngày k t ngày Thông tư này có hi u l c, căn c hư ng d n t i M c II Thông tư này, các doanh nghi p ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh VLNCN ph i ti n hành b sung H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh thay th Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, kinh doanh ã ư c c p. Các doanh nghi p kinh doanh VLNCN có s thay i v t ch c, nhân s và ch c năng nhi m v ph i làm h sơ b sung báo cáo B Công nghi p xem xét. 2. i v i doanh nghi p m i ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v kinh doanh cung ng VLNCN áp d ng theo úng Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các B , ngành, a phương, ơn v ph n ánh k p th i v B Công nghi p xem xét, gi i quy t. Hoàng Trung H i ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN C P GI Y PHÉP KINH DOANH, GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH (Dùng cho doanh nghi p) Kính g i: ............................................................
  5. H và tên ngư i làm ơn: .................................................................................... Ngày tháng năm sinh: .................................... Nam (N ).................................... Ch c danh (Giám c/Ch doanh nghi p): ......................................................... a ch thư ng trú (ho c t m trú): ....................................................................... Tên doanh nghi p: ............................................................................................... Quy t nh ho c Gi y phép thành l p s : ............................................................ do ....................................................... c p ngày................................................... Nơi t tr s chính: ............................................................................................ M t hàng, ngành ngh kinh doanh: ..................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................ ngh .................................................. xem xét và c p Gi y phép kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph s : ......../1999/N -CP ngày........... tháng....... năm 199 . Ngày tháng năm Ngư i làm ơn H sơ kèm theo 1. Danh sách, a ch các cơ s kinh doanh c a doanh nghi p 2. B ng kê vi c th c hi n các i u ki n kinh doanh theo quy nh 3. Các gi y t liên quan: ........................................................ XÁC NH N C A UBND XÃ, PHƯ NG V a ch thư ng trú (ho c t m trú) c a ngư i làm ơn
Đồng bộ tài khoản