Thông tư số 07/2003/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
45
lượt xem
3
download

Thông tư số 07/2003/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2003/TT-BYT về sinh con theo phương pháp khoa học do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/2/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2003/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2003/TT-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B Y T S 07/2003/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 12/2003/N -CP NGÀY 12/02/2003 C A CHÍNH PH V SINH CON THEO PHƯƠNG PHÁP KHOA H C Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t , Căn c Ngh nh s 12/2003/N -CP ngày 12/02/2003 c a Chính ph v sinh con theo phương pháp khoa h c, B Y t hư ng d n vi c th c hi n Ngh nh s 12/2003/N -CP ngày 12/02/2003 c a Chính ph v sinh con theo phương pháp khoa h c như sau: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Các cơ s y t có i u ki n theo quy nh c a Ngh nh s 12/2003/N - CP ngày 12/02/2003 và c a Thông tư này ư c B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là S Y t ) thNm nh, công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n; lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi. i u 2. Các cơ s y t ch ư c th c hi n các k thu t h tr sinh s n sau khi ư c B Y t ho c S Y t thNm nh và có Quy t nh công nh n i u ki n và ch ư c th c hi n các k thu t h tr sinh s n theo quy nh c a Quy t nh trên. i u 3. 1. Các cơ s y t ư c phép th c hi n k thu t h tr sinh s n có trách nhi m: 1.1. Th c hi n k thu t h tr sinh s n theo quy trình k thu t do B Y t ban hành; 1.2. S d ng thu c i u tr vô sinh theo úng quy nh c a B Y t . 2. Các trư ng h p vô sinh ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n sau khi có s phê duy t c a Giám c cơ s y t ho c ngư i ư c Giám c cơ s y t y quy n; i u 4. Nghiêm c m th c hi n các hành vi sau: 1. Mang thai h ;
 2. 2. Sinh s n vô tính; 3. Th c hi n vi c cho phôi i v i ph n s ng c thân; 4. Th c hi n vi c cho, nh n noãn; cho nh n tinh trùng; cho, nh n phôi i v i ngư i nư c ngoài. Tr các trư ng h p ngư i v là ngư i g c Vi t Nam; 5. Kinh doanh tinh trùng, noãn, phôi; 6. Ti t l các thông tin có liên quan n tên, tu i, a ch , hình nh c a ngư i cho tinh trùng, ngư i nh n tinh trùng, ngư i cho phôi, ngư i nh n phôi. Chương 2: K THU T H TR SINH S N i u 5. 1. Trư c khi th c hi n k thu t h tr sinh s n, cơ s y t ph i ti n hành y các quy nh sau: 1.1. Th c hi n vi c khám và chNn oán xác nh nguyên nhân vô sinh i v i ngư i ngh ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n; 1.2. Xem xét tr ng thái tâm lý c a ngư i cho và ngư i nh n tinh trùng; ngư i cho noãn và ngư i nh n noãn; ngư i nh n phôi 1.3. Tư v n y các l i ích, r i ro và tác d ng ph có th x y ra trong quá trình th c hi n k thu t h tr sinh s n; 1.4. Ki m tra s c kh e và làm y các xét nghi m i v i ngư i cho và ngư i nh n tinh trùng; ngư i cho noãn và ngư i nh n noãn; ngư i nh n phôi; 2. i v i các trư ng h p sau khi ki m tra xác nh không s c kh e thì cơ s y t ph i gi i thích rõ lý do t ch i vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n i v i ngư i ó. 3. Vi c th c hi n k thu t h tr ph i theo úng quy trình k thu t do B Y t ban hành. Chương 3: I U KI N CƠ S Y T Ư C PHÉP TH C HI N K THU T H TR SINH S N; LƯU GI TINH TRÙNG, LƯU GI PHÔI i u 6. Cơ s y t có các i u ki n sau ư c phép th c hi n k thu t th tinh nhân t o: 1. Ph i là cơ s s n ph khoa c a Nhà nư c t tuy n t nh tr lên, b nh vi n a khoa tư nhân có khoa s n, b nh vi n chuyên khoa ph s n tư nhân;
 3. 2. Có ít nh t 01 bác sĩ ư c ào t o v k thu t th tinh nhân t o, 01 cán b có trình i h c y ho c c nhân sinh h c ư c ào t o v xét nghi m tinh trùng và các k thu t chuNn b tinh trùng. Các cán b này ph i áp ng ư c các yêu c u sau: 2.1. Có ch ng ch , ch ng nh n ã qua các khóa t i m t cơ s tiêu chuNn (Ph l c 1) 2.2. Có xác nh n c a cơ s y t ã ư c B Y t ho c S Y t công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n là ã tr c ti p th c hi n 20 chu kỳ i u tr vô sinh b ng k thu t th tinh nhân t o. 3. Có y các trang thi t b th c hi n k thu t th tinh nhân t o: 3.1. T c y CO2 (01 cái); 3.2. T thao tác vô trùng (01 cái); 3.3. Kính hi n vi quang h c (01 cái); 3.4. Máy ly tâm (01 cái); 3.5. T l nh riêng ch a hóa ch t môi trư ng; 3.6. Các d ng c chuyên dùng khác. 4. Ph i có ơn nguyên riêng cho vi c th c hi n k thu t th tinh nhân t o. Trong ơn nguyên này, ph i có y các phòng sau: 4.1. Phòng ti p ón; 4.2. Phòng khám dành cho nam; 4.3. Phòng khám dành cho n ; 4.4. Phòng l y tinh trùng; 4.5. Phòng ti t trùng; 4.6. Phòng bơm tinh trùng; 4.7. Phòng siêu âm; 4.8. Phòng xét nghi m tinh trùng áp ng các tiêu chuNn theo khuy n cáo c a T ch c Y T th gi i; 4.9. Phòng l c r a tinh trùng. 5. Ngoài ra, cơ s y t còn ph i có phòng xét nghi m th c hi n ư c k thu t xét nghi m n i ti t
 4. 6. Các phòng theo quy nh t i i m 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 kho n 4 i u này ph i m b o vô khuNn và các i u ki n v di n tích, ánh sáng, n, nhi t và ch t lư ng không khí theo tiêu chuNn TCVN 3337/2002. i u 7. Cơ s y t có các i u ki n sau ư c phép th c hi n k thu t th tinh trong ng nghi m (IVF), k thu t bơm tinh trùng vào bào tương noãn (ISCI): 1. Ph i là cơ s s n ph khoa c a Nhà nư c t tuy n t nh tr lên, b nh vi n a khoa tư nhân có khoa s n, b nh vi n chuyên khoa ph s n tư nhân; 2. Có ít nh t 02 bác sĩ ư c ào t o v k thu t th tinh trong ng nghi m và 02 cán b có trình i h c y, dư c ho c c nhân sinh h c ư c ào t o v phôi h c lâm sàng. Các cán b này ph i áp ng ư c các yêu c u sau: 2.1. Có ch ng ch , ch ng nh n ã qua các khóa t i m t cơ s tiêu chuNn (Ph l c 1); 2.2. Có xác nh n c a cơ s y t ã ư c B Y t ho c S Y t công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n là ã tr c ti p th c hi n 20 chu kỳ i u tr vô sinh b ng k thu t th tinh trong ng nghi m. 3. Có y các trang thi t b th c hi n k thu t th tinh trong ng nghi m (Ph l c 2). 4. Ph i có ơn nguyên riêng cho vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n có di n tích t i thi u là 500m2 (k c l i i). Trong ơn nguyên này, ph i có y các phòng sau: 4.1. Phòng ti p ón; 4.2. Phòng khám dành cho nam; 4.3. Phòng khám dành cho n ; 4.4. Phòng ch c hút noãn; 4.5. Phòng l y tinh trùng; 4.6. Phòng ti t trùng; 4.7. Phòng c y; 4.8. Phòng siêu âm; 4.9. Phòng l c r a tinh trùng; 4.10. Phòng xét nghi m n i ti t sinh s n có th cung c p k t qu trong ngày, 4.11. Phòng xét nghi m tinh trùng áp ng các tiêu chuNn theo khuy n cáo c a T ch c y t Th gi i;
 5. 4.12. Phòng chăm sóc tr sơ sinh non tháng; 4.13. Phòng h i s c c p c u. 5. Các phòng theo quy nh t i i m 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 kho n 4 i u này ph i m b o vô khuNn và các i u ki n v di n tích, ánh sáng, n, nhi t và ch t lư ng không khí theo tiêu chuNn TCVN 3337/2002. i u 8. 1. Cơ s y t có các i u ki n sau ư c phép lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi: 1.1. Ph i là cơ s s n ph khoa c a Nhà nư c t tuy n t nh tr lên; 1.2. Có ít nh t 03 bác sĩ. Các bác sĩ này ph i áp ng ư c các yêu c u sau: a) Có ch ng ch , ch ng nh n ã qua các khóa ào t o v k thu t h tr sinh s n; b) Có ít nh t 01 năm kinh nghi m v th c hi n k thu t h tr sinh s n; 1.3. Có y các trang thi t b sau: a) Máy h nhi t (bán t ng ho c t ng) ho c quy trình h nhi t cơ h c; b) Có bình ni tơ l ng tr m u dung tích t i thi u 30 lít; c) Có bình ch a ni tơ l ng dung tích t i thi u 12 lít; d) T thao tác vô trùng (t c y vi sinh); 1.4. Ph i có ơn nguyên riêng cho vi c lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi. ơn nguyên ph i có ngu n cung c p ni tơ l ng n nh và ph i có h th ng qu n lý, lưu tr d li u ư c n i m ng vi tính v i các cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi khác. Trong ơn nguyên này, ph i có y các phòng sau: a) Phòng ti p ón; b) Phòng khám dành cho nam; c) Phòng l y tinh trùng; d) Phòng ti t trùng; ) Phòng l c r a tinh trùng; e) Phòng xét nghi m tinh trùng áp ng các tiêu chuNn theo khuy n cáo c a T ch c Y t th gi i; g) Phòng lưu gi tinh trùng có di n tích t i thi u là 36m2;
 6. Các phòng theo quy nh t i i m c, d, , e, g nêu trên ph i m b o vô khuNn và các i u ki n v di n tích, ánh sáng, n, nhi t và ch t lư ng không khí theo tiêu chuNn TCVN 3337/2002. 1.5. ư c B Y t thNm nh và công nh n i u ki n lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi. 2. Vi c t ch c và ho t ng c a cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi ph i theo quy nh c a B Y t . i u 9. 1. Không ư c luân chuy n cán b th c hi n k thu t h tr sinh s n khi chưa có cán b trình theo quy nh thay th . Trong trư ng h p c n thi t ph i thay thì cán b thay th ph i áp ng các tiêu chuNn quy nh t i kho n 2 các i u 6, 7 và 8 c a Thông tư này. 2. Trư ng h p cơ s y t chưa có cán b t tiêu chuNn theo quy nh t i i m 2.2 kho n 2 i u 6, i m 2.2 kho n 2 i u 7 và i m 1.2 kho n 1 i u 8 theo quy nh thì cơ s y t ư c ký h p ng h tr k thu t v i các cơ s y t ã ư c B Y t ho c S Y t thNm nh và công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n. 3. Các cơ s ã ư c B Y t ho c S Y t thNm nh và công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n có th ư c ký h p ng h tr k thu t v i các cơ s theo quy nh t i kho n 2 i u này nhưng v n thư ng xuyên ph i m b o s cán b theo quy nh t i kho n 2 i u 6 và kho n 2 i u 7 c a Thông tư này. Chương 5: T CH C VÀ HO T NG C A H I NG CHUYÊN MÔN K THU T H TR SINH S N i u 10. 1. H i ng chuyên môn k thu t h tr sinh s n c a B Y t g m các thành ph n sau: 1.1. ng chí lãnh o B ph trách công tác s c kh e sinh s n; 1.2. Lãnh o V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình; 1.3. Lãnh oV i u tr ; 1.4. Lãnh o V Pháp ch , 1.5. Lãnh o V Khoa h c - ào t o; 1.6. Lãnh o V Tài chính - k toán; 1.7. Lãnh o V Trang thi t b và công trình y t
 7. 1.8. Lãnh o Vi n B o v bà m và tr sơ sinh, lãnh o B nh vi n ph s n T Dũ - thành ph H Chí Minh; 2. H i ng chuyên môn k thu t h tr sinh s n c a B Y t có nhi m v : 2.1. Tư v n cho B trư ng B Y t v các v n chuyên môn k thu t h tr sinh s n, phác i u tr vô sinh; 2.2. Tư v n cho B trư ng B Y t v o c y sinh h c trong vi c nghiên c u và áp d ng các k thu t h tr sinh s n; 2.3. Ch o vi c ti n hành các nghiên c u v các k thu t h tr sinh s n; 2.4. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n t i các cơ s y t ư c phép th c hi n k thu t h tr sinh s n trong ph m vi c nư c; 2.5. Xem xét và cho ý ki n i v i h sơ thNm nh c a oàn thNm nh các cơ s y t ư c phép th c hi n k thu t h tr sinh s n, lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi trư c khi trình B trư ng B Y t quy t nh. 3. Giúp vi c cho H i ng tư v n có T thư ký bao g m các thành viên là chuyên viên c a các V , Vi n quy nh t i kho n 1 i u này. T trư ng T thư ký là chuyên viên c a V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình. i u 11. 1. H i ng chuyên môn k thu t h tr sinh s n c a S Y t g m các thành ph n sau: 1.1. i di n lãnh oS Yt , 1.2. Trư ng Phòng nghi p v y; 1.3. Giám c B nh vi n ph s n khu v c ho c Trư ng Khoa s n c a B nh vi n a khoa t nh; 2. H i ng chuyên môn k thu t h tr sinh s n c a S Y t có nhi m v : 2.1. Tư v n cho Giám c S Y t v o c y sinh h c trong vi c nghiên c u và áp d ng các k thu t h tr sinh s n; 2.2. Ch o vi c ti n hành các nghiên c u v các k thu t h tr sinh s n trong ph m vi a phương; 2.3. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n t i các cơ s y t ư c phép th c hi n k thu t h tr sinh s n trong ph m vi a phương. 2.4. Xem xét và cho ý ki n i v i h sơ thNm nh c a oàn thNm nh các cơ s y t ư c phép th c hi n k thu t h tr sinh s n trư c khi trình Giám c S Y t quy t nh.
 8. i u 12. 1. H i ng chuyên môn k thu t h tr sinh s n c a cơ s y t ư c B Y t ho c S Y t công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n g m các thành ph n c a H i ng khoa h c k thu t c a cơ s y t và lãnh o Phòng tài chính - k toán. 2. H i ng chuyên môn k thu t h tr sinh s n c a cơ s y t có nhi m v tư v n Giám c cơ s y t ho c ngư i ư c Giám c y quy n trong vi c: 2.1. Quy t nh áp d ng hay t ch i áp d ng k thu t h tr sinh s n cho ngư i ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n; 2.2. Quy t nh các trư ng h p ư c s d ng phôi c a ngư i tình nguy n cho phôi theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 12/2003/N -CP ngày 12/02/2003; 2.3. Quy t nh m c mi n, gi m vi n phí cho các i tư ng theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh s 12/2003/N -CP ngày 12/02/2003. 3. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n t i cơ s . Chương 6: H SƠ, TH T C TH M NNH, TH M QUY N CÔNG NH N CƠ S Ư C PHÉP TH C HI N K THU T H TR SINH S N i u 13. H sơ ngh thNm nh công nh n cơ s i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n, cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi bao g m: 1. Công văn ngh thNm nh; trong trư ng h p cơ s y t tr c thu c S Y t ngh B Y t thNm nh công nh n i u ki n th c hi n k thu t th tinh trong ng nghi m thì S Y t ph i có công văn ngh . 2. B n kê khai nhân s , trang thi t b , sơ m t b ng c a ơn v th c hi n k thu t h tr sinh s n; 3. B n sao h p pháp các văn b ng, ch ng ch c a cán b tr c ti p th c hi n k thu t h tr sinh s n; 4. Riêng i v i b nh vi n tư nhân ph i có thêm b n sao h p pháp Ch ng ch hành ngh c a giám c b nh vi n, Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân. i u 14. 1. H sơ ngh B Y t thNm nh công nh n cơ s i u ki n th c hi n k thu t th tinh trong ng nghi m (IVF), k thu t bơm tinh tr ng vào bào tương noãn (ICSL), cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi g i v B Y t (V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình). 2. H sơ ngh S Y t thNm nh công nh n cơ s i u ki n th c hi n k thu t th tinh nhân t o g i v S Y t nơi t tr s .
 9. 3. i v i cơ s y t tr c thu c B ho c tr c thu c các B , ngành khác ngh thNm nh, công nh n i u ki n th c hi n k thu t th tinh nhân t o: h sơ g i v B Y t (V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình); i u 15. 1. B Y t thNm nh và công nh n cơ s y t i u ki n th c hi n k thu t th tinh trong ng nghi m (IVF), k thu t bơm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI); cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi. 2. B Y t thNm nh và công nh n cơ s y t tr c thu c B Y t ho c các B , ngành khác i u ki n th c hi n k thu t th tinh nhân t o. 3. S Y t thNm nh v i s tham gia c a B nh vi n ph s n khu v c ho c trung ương và công nh n cơ s y t thu c quy n qu n lý c a a phương i u ki n th c hi n k thu t th tinh nhân t o. i u 16. Vi c thNm nh cơ s y t i u ki n th c hi n k thu t h tr sùth s n; lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi ph i tuân th úng quy trình sau: 1. Thành l p oàn thNm nh: 1.1. oàn thNm nh c a B Y t ph i có các thành ph n sau: a. i di n lãnh o V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình; b. i di n lãnh oV i u tr ; c. i di n lãnh o V Pháp ch , d. i di n Vi n B o v bà m và tr sơ sinh ho c B nh vi n ph s n T Dũ - thành ph H Chí Minh; . Chuyên viên c a V B o v bà m tr em và k ho ch hoá gia ình, V Pháp ch , V i u tr - B Y t , 1.2. oàn thNm nh c a S Y t ph i có các thành ph n sau: a. i di n lãnh oS Yt , b. i di n Phòng nghi p v y; c. i di n Vi n B o v bà m và tr sơ sinh, i di n B nh vi n ph s n T Dũ - thành ph H Chí Minh ho c B nh vi n ph s n khu v c ã ư c B Y t công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n; lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi; 2. Vi c thNm nh ư c th c hi n t i cơ s y t nơi ngh thNm nh và ph i b o m các yêu c u sau:
 10. 2.1. Ki m tra trình chuyên môn c a các cán h y t t i ơn nguyên th c hi n k thu t h tr sinh s n và các phòng chuyên môn khác có liên quan n vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n; 2.2. Ki m tra các i u ki n v trang thi t b , cơ s v t ch t theo úng các quy nh c a Thông tư này tùy theo k thu t h tr sinh s n ngh thNm nh. 3. L p biên b n thNm nh (theo m u c a Ph l c 3). 4. Sau khi thNm nh, oàn thNm nh ph i trình Biên b n thNm nh lên H i ng tư v n chuyên môn c a B Y t ho c S Y t theo quy nh t i i u 14 c a Thông tư này H i ng tư v n xem xét. 5. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c Biên b n thNm nh, H i ng tư văn chuyên môn ph i có Biên b n cu c h p H i ng trình lên B trư ng B Y t ho c Giám c S Y t xem xét và ra quy t nh công nh n, n u không công nh n thì ph i có văn b n t ch i và nêu rõ lý do. Quy t nh công nh n có th i h n 5 năm. Sau 5 năm, B Y t ho c S Y t ph i ti n hành thNm nh l i. 6. Chi phí cho vi c thNm nh do cơ s ngh thNm nh ch u trách nhi m. Chương 7: H SƠ, TH T C NGHN TH C HI N K THU T H TR SINH S N i u 17. 1. H sơ ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n i v i c p v ch ng vô sinh là ngư i Vi t Nam bao g m: 1.1. ơn ngh (theo m u c a Ph l c 4); 1.2. H sơ khám xác nh vô sinh c a c p v , ch ng ng tên trong ơn ngh ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n; 1.3. i v i các trư ng h p ph i: a) Xin noãn: Ph i có B n th a thu n gi a ngư i cho noãn và ngư i nh n noãn có y ch ký c a v , ch ng ngư i cho (n u có ch ng) và v , ch ng ngư i nh n; b) Xin tinh trùng, phôi: Ph i có văn b n ng ý cho tinh trùng, cho phôi c a cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi. 2. H sơ ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n i v i c p v ch ng vô sinh là ngư i nư c ngoài bao g m: 2.1. ơn ngh (theo m u c a Ph l c 4);
 11. 2.2. B n sao h p pháp h chi u; 2.3. H sơ khám xác nh noãn c a ngư i v , tinh trùng c a ngư i ch ng mb o ch t lư ng th thai; 3. H sơ ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n i v i c p v ch ng mà ngư i v là ngư i g c Vi t Nam ho c c hai v ch ng u là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thì th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này. 4. H sơ ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n i v i ph n s ng c thân bao g m: 4.1. ơn ngh có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng nơi ăng ký h khNu thư ng trú (theo m u Ph l c 4); 4.2. H sơ khám xác nh ngư i ph n này có noãn m b o ch t lư ng th thai; 4.3. Văn b n ng ý cho tinh trùng c a cơ s lưu gi tinh trùng. i u 18. 1. H sơ ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n g i v các cơ s y t ư c công nh n th c hi n các k thu t này. 2. Khi nh n h sơ theo quy nh t i kho n 1 i u này, cơ s y t ph i t ch c h i chNn, thông qua H i ng chuyên môn c a cơ s y t , trình Giám c cơ s y t ho c ngư i ư c Giám c y quy n phê duy t vi c ch nh áp d ng k thu t h tr sinh s n. 3. Trư c khi th c hi n k thu t h tr sinh s n, ngư i ng tên trong ơn ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n ph i có b n cam k t theo m u quy nh t i Ph l c 5 ban hành kèm theo Thông tư này. i u 19. 1. Ngư i ngh g i tinh trùng ph i có ơn ngh g i v cơ s lưu gi tinh trùng (theo m u c a Ph l c 4); 2. i v i c p v ch ng ang i u tr vô sinh ph i có ơn ngh g i v cơ s lưu gi tinh trùng, lưu tr phôi (theo m u c a Ph l c 4); Chương 8: KINH PHÍ TH C HI N K THU T H TR SINH S N i u 20. Kinh phí th c hi n k thu t h tr sinh s n t i cơ s y t c a Nhà nư c ư c xác nh trên nguyên t c sau: 1. i v i ngư i Vi t Nam:
 12. 1.1. Các chi phí s d ng tr c ti p cho vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n; 1.2. Ti n thu c; 1.3. Ti n kh u hao trang thi t b y t s d ng tr c ti p cho vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n; 1.4. Ti n công, ph c p c a cán b y t và chi phí qu n lý hành chính; 2. i v i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài: 2.1. Các chi phí s d ng tr c ti p cho vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n; 2.2. Ti n thu c; 2.3. Ti n kh u hao trang thi t b y t s d ng tr c ti p cho vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n và kh u hao các tài s n c nh khác c a cơ s y t , 2.4. Ti n công, ph c p c a cán b y t và chi phí qu n lý hành chính; i u 21. Kinh phí lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi t i cơ s y t c a Nhà nư c ư c xác nh trên nguyên t c sau: 1. i v i ngư i Vi t Nam: 1.1. Các chi phí s d ng tr c ti p cho vi c lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi; 1.2. Ti n kh u hao trang thi t b y t s d ng tr c ti p cho vi c lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi; 1.3. Ti n công, ph c p c a cán b y t và chi phí qu n lý hành chính; 2. i v i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài: 2.1. Các chi phí s d ng tr c ti p cho vi c lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi; 2.2. Ti n kh u hao trang thi t b y t s d ng tr c ti p cho vi c lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi và kh u hao các tài s n c nh khác c a cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi; 2.3. Ti n công, ph c p c a cán b y t và chi phí qu n lý hành chính; i u 22. i v i các b nh vi n tư nhân, vi c tính giá th c hi n k thu t h tr sinh s n, lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi ư c tính d a trên các quy nh t i kho n 2 i u 20 và kho n 2 i u 21 c a Thông tư này. Chương 9: T CH C TH C HI N
 13. i u 23. 1. V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình ph i h p v i V i u tr , V Pháp ch và các V , C c ch c năng, Thanh tra B Y t t ch c vi c hư ng d n, ch o và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Thông tư này. 2. Hàng năm, V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình ch u trách nhi m ph i h p v i V Pháp ch và các V , C c, ơn v có liên quan xu t vi c s a i b sung cho phù h p v i tình hình th c t . 3. Ngày 25 tháng 12 hàng năm, các cơ s ư c B Y t ho c S Y t công nh n i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n có trách nhi m g i báo cáo v s chu kỳ th c hi n k thu t h tr sinh s n trong năm v B Y t (V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình). 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v , a phương ph i báo cáo v B Y t (V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia ình) nghiên c u và gi i quy t. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) PH L C 1 I U KI N C A CƠ S Ư C PHÉP ÀO T O V K THU T H TR SINH S N (Ban hành kèm theo Thông tư s 07/2003/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003) Cơ s có i u ki n ào t o v k thu t h tr sinh s n: 1. ã th c hi n thành công và ang th c hi n các k thu t i u tr vô sinh ph bi n như: Th tinh nhân t o (IUI); th tinh trong ng nghi m c i n (IVF); tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI); 2. Có s chu kỳ th tinh trong ng nghi m ho c tiêm tinh trùng vào bào tương noãn m i năm t i thi u là 200 chu kỳ v i t l thai lâm sàng trên 25%; 3. Có chương trình ào t o v i m c tiêu rõ ràng. PH L C 2 TRANG THI T BN C A CƠ S Y T Ư C PHÉP TH C HI N K THU T H TR SINH S N (ban hành kèm theo Thông tư s 07/2003/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003) Trang thi t b c a cơ s y t ư c phép th c hi n k thu t th tinh trong ng nghi m :
 14. TT Tên thi t b ơn S v lư ng tính 1 T c u CO2 m t c a Cái 01 2 T m Cái 03 3 Bình tr tinh trùng Cái 01 4 Máy l c nư c tinh khi t (t tính) Cái 01 5 Máy ly tâm Cái 01 6 Máy c t nư c hai l n Cái 01 7 T l nh Cái 01 8 T s y Cái 01 9 Máy ông l nh phôi t ng Cái 01 10 Bình tr phôi ông l nh Cái 01 11 Máy ông tinh trùng Cái 01 12 Máy hút tr ng Cái 01 13 Máy ph u thu t n i soi có tính năng làm vi ph u vòi Cái 01 tr ng 14 Máy siêu âm có u dò âm o Cái 01 15 Kính hi n vi o ngư c Cái 01 16 Kính hi n vi soi n i Cái 02 17 B t thao tác Cái 03 PH L C 3 M U BIÊN B N TH M NNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 07/2003/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N TH M NNH "CƠ S Y T Ư C PHÉP TH C HI N K THU T......................." Trư ng oàn nêu các căn c thành l p oàn ki m tra, thành ph n oàn ki m tra, m c ích và các yêu c u ki m tra.
 15. Ti n hành ki m tra Phòng xét nghi m HIV theo các tiêu chuNn sau: I. TIÊU CHU N CÁN B XÉT NGHI M: TT N i dung yêu c u K t qu Có Không 1 Có ít nh t 03 bác sĩ 2 Cán b xét nghi m ph i qua các l p t p hu n v k thu t h tr sinh s n, ph i có ch ng ch ào t o do các Vi n ào t o, t p hu n c p 3 Có ít nh t 1 năm kinh nghi m làm các k thu t h tr sinh s n, ư c các vi n trung ương và khu v c ki m tra ki n th c v các k thu t và th c hành. Ngoài các tiêu chuNn trên ph i ti n hành ki m tr c ti p các cán b th c hi n k thu t h tr sinh s n v các ki n th c chuyên môn và pháp lu t có liên quan n vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n. Sau khi ki m tra, Trư ng oàn ki m tra ph i nêu nh n xét c th i v i t ng tiêu chuNn t i m c này. II. TIÊU CHU N TRANG THI T BN: Ti n hành vi c i chi u các trang thi t b hi n có t i cơ s v i danh m c trang thi t b quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này và tình tr ng ho t ng th c t c a các trang thi t b ó: TT N i dung yêu c u K t qu Có Không 1 2 ...... Ti n hành ki m tra tình tr ng máy móc c a cơ s th c hi n k thu t h tr sinh s n, ki m tra các cán b v thao tác s d ng các máy móc c a cơ s th c hi n k thu t h tr sinh s n. Sau khi ki m tra, Trư ng oàn ki m tra ph i nêu nh n xét c th i v i t ng tiêu chuNn t i m c này. III. TIÊU CHU N CƠ S H T NG: Ti n hành ki m tra c th các tiêu chuNn v cơ s h t ng c a cơ s ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n.
 16. Sau khi ki m tra, Trư ng oàn ki m tra ph i nêu nh n xét c th i v i t ng tiêu chuNn t i m c này. K T LU N Sau khi ki m tra cơ s ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n, trên cơ s các nh n xét c a t ng m c, oàn công tác ph i ưa ra các k t lu n và ki n ngh (n u có) v các tiêu chuNn: 1. Tiêu chuNn v cán b : t: Không t: 2. Tiêu chuNn v trang thi t b : t: Không t: 3. Tiêu chuNn v cơ s h t ng: t: Không t: Ti n hành l p biên b n theo mâcu, l y ch ký c a các thành viên tham gia thNm nh và d u c a S Y t t nh, thành ph nơi ti n hành thNm nh. PH L C 4 CÁC M U ƠN NGHN (Ban hành kèm theo Thông tư s 0712003/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003) A. M u ơn ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN TH C HI N K THU T H TR SINH S N Kính g i: 1. H và tên: 2. Tu i: 3. a ch thư ng trú: 4. S CMND/H chi u: ngày c p nơi c p 5. Tình tr ng hôn nhân và gia ình: Tôi làm ơn này ngh ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n. Trong quá trình th c hi n k thu t h tr sinh s n, tôi xin th c hi n theo úng yêu c u c a b nh vi n n u có x y ra tai n n r i ro ngh nghi p, tôi xin cam oan s không khi u ki n. ngày...... tháng........ năm........ Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên)
 17. * Ghi chú: i v i các c p v ch ng ngh ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n ph i ghi rõ tên, tu i c a c hai v ch ng và ph i cùng ký ơn ngh . B. M u ơn ngh g i tinh trùng, g i phôi: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN G I TINH TRÙNG/G I PHÔI Kính g i: 1. H và tên: 2. Tu i: 3. a ch thư ng trú: 4. S CMND/H chi u: ngày c p nơi c p Tôi/chúng tôi làm ơn này ngh ư c g i tinh trùng/g i phôi (nêu rõ lý do g i). M i chi phí cho vi c g i tinh trùng/g i phôi tôi/chúng tôi xin chi tr theo quy nh. , ngày...... tháng........ năm........ Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 5 M U B N CAM K T NGHN TH C HI N K THU T H TR SINH S N (ban hành kèm theo Thông tư s 07/2003/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N CAM K T Kính g i: 1. H và tên: 2. Tu i: 3. a ch thư ng trú: 4. S CMND/H chi u: ngày c p nơi c p
 18. Tôi ã ư c cơ s y t ..................................................... (Ghi rõ tên cơ s y t th c hi n k thu t h tr sinh s n) tư v n y v các l i ích cũng như các r i ro có th x y ra trong quá trình th c hi n k thu t h tr sinh s n. Tôi xin t nguy n th c hi n k thu t h tr sinh s n và xin chi tr toàn b chi phí trong quá trình th c hi n k thu t h tr sinh s n theo quy nh, cam oan s ch p nh n m i r i ro và s không khi u ki n trong trư ng h p x y ra r i ro. ...., ngày...... tháng........ năm........ Ngư i làm cam oan (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản