Thông tư số 07/2005/TT-BNV

Chia sẻ: lawvhxh10

Thông tư số 07/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản