Thông tư số 07/2005/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
4
download

Thông tư số 07/2005/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2005/TT-BYT về việc hành nghề y, dược tư nhân do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8 Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2005/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2005/TT-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2005 THÔNG TƯ C A B Y T S 07/2005/TT-BYT NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2005 HƯ NG D NS A I I M TH 2, KHO N 8, I U 79 C A THÔNG TƯ S 01/2004/TT-BYT NGÀY 06 THÁNG 1 NĂM 2004 C A B TRƯ NG B Y T HƯ NG D N V HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN t o i u ki n thu n l i và t ng bư c qu n lý ch t ch các ho t ng d ch v kính thu c tư nhân, B Y t hư ng d n s a i, b sung i m th 2, kho n 8, i u 79 c a Thông tư s 01/2004/TT- BYT ngày 06 tháng 01 năm 2004 hư ng d n v hành ngh y, dư c tư nhân (sau ây g i t t là Thông tư s 01/2004/TT-BYT) như sau: 1. Các cơ s d ch v kính thu c ã có trư c ngày Thông tư s 01/2004/TT- BYT có hi u l c n u áp ng các i u ki n v ngư i làm công vi c chuyên môn và cơ s v t ch t, trang thi t b theo quy nh t i i m d, kho n 1, i u 36 c a Thông tư 01/2004/TT-BYT, ng th i ngư i ng u chưa có b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p y tr lên nhưng có ch ng ch ào t o v trang thi t b y t do cơ s ư c B Y t ch nh ào t o và c p thì S Y t t ch c ki m tra th c t cho phép các cơ s d ch v kính thu c này ư c duy trì ho t ng cho n h t ngày 31/12/2007. N u n h t ngày 31/12/2007, cơ s d ch v kính thu c nào không áp ng ư c i u ki n v ngư i ng u thì ph i ng ng ho t ng. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b i m th 2, Kho n 8, i u 79 c a Thông tư s 01/2004/TT- BYT và i m th nh t kho n 2, Thông tư s 09/2004/TT- BYT ngày 14 tháng 9 năm 2004 c a B Y t Hư ng d n s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 01/2004/TT- BYT ngày 06 tháng 1 năm 2004 c a B trư ng B Y t hư ng d n v hành ngh y, dư c tư nhân. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản