Thông tư số 07/2006/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Thông tư số 07/2006/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2006/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện việc xếp hạng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2006/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2006/TT-BYT Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N CH PH C P CH C V LÃNH O TRONG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T KHÔNG TH C HI N VI C X P H NG Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy nh ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Sau khi có s tho thu n c a B N i v t i Công văn s 844/BNV-TL ngày 04/4/2006 v vi c ph c p ch c v lãnh o c a m t s ơn v s nghi p y t tuy n t nh, B Y t hư ng d n th c hi n m c ph c p ch c v lãnh o c a các trung tâm Y t thu c S Y t qu n lý quy nh t i i m 3.2.4 kho n 3 m c I Thông tư liên t ch s 11/2005/TT- LT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a Liên t ch B Y t , B N i v như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. i tư ng i u ch nh và ph m vi áp d ng: Thông tư này quy nh ch ph c p ch c v lãnh o i v i các viên ch c ư c b nhi m ch c v lãnh o c a các ơn v s nghi p y t sau: a) Các vi n thu c B nh vi n B ch Mai; b) Các trung tâm y t tuy n t nh thu c S Y t qu n lý, chưa có hư ng d n tiêu chuNn x p h ng. c) Nh ng ơn v khác không x p h ng theo Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t 2. Vi c áp d ng ch ph c p ch c v lãnh o trong các ơn v s nghi p y t quy nh t i kho n 1 c a m c này ph i tuân th các quy nh c a Thông tư s 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o i v i cán b , công ch c, viên ch c và M c II c a Thông tư s 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 c a B N i v hư ng d n s a i b sung ch nâng b c lương và các ch ph c p lương i v i cán b , công ch c, viên ch c. II. NH NG QUY Đ NH C TH
  2. 1. Các Vi n thu c B nh vi n B ch Mai: áp d ng h s ph c p ch c v lãnh o như sau: STT Ch c danh lãnh o H s ph c p ch c v 1 Vi n trư ng 0,9 2 Phó vi n trư ng 0,7 2. Các trung tâm y t tuy n t nh thu c S Y t qu n lý, chưa có hư ng d n tiêu chuNn x p h ng ư c áp d ng ph c p ch c v lãnh o b ng m c ph c p ch c v lãnh o i v i ơn v s nghi p y t h ng IV quy nh t i kho n D m c II Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t , c th như sau: STT Ch c danh lãnh o H s ph c p ch c v 1 Giám c 0,60 2 Phó Giám c 0,40 3 Trư ng khoa, trư ng phòng và tương ương 0,30 4 Phó trư ng khoa, phó trư ng phòng và 0,20 tương ương III. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Ch ph c p ch c v lãnh o c a các ơn v s nghi p y t quy nh t i Thông tư này ư c tính hư ng t ngày 01/10/2004. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các B , ngành, a phương, các ơn v ph n ánh v B Y t (V T ch c cán b ) nghiên c u và gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản