Thông tư số 07-TBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư số 07-TBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07-TBXH về việc phụ cấp tạm thời đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành rồi về hưu, nghỉ hưu vì mất sức lao động hoặc thôi việc và đối với người bị thương, gia đình liệt sĩ thuộc diện hưởng trợ cấp một lần do Bộ Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thi hành QĐ số 105-HĐBT ngày 25/6/1982 của HĐBT về phụ cấp tạm thời đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành rồi về hưu, nghỉ hưu vì mất sức lao động hoặc thôi việc và đối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07-TBXH

  1. B THƯƠNG BINH VÀ XÃ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07-TBXH Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1982 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 7-TBXH NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1982 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 105 - H BT NGÀY 25-6-1982 C AH I NG B TRƯ NG V PH C P T M TH I I V I QUÂN NHÂN PH C VIÊN, QUÂN NHÂN CHUY N NGÀNH R I V HƯU, V NGH VÌ M T S C LAO NG HO C THÔI VI C VÀ I V I NGƯ I BN THƯƠNG, GIA ÌNH LI T SĨ THU C DI N HƯ NG TR C P M T L N Thi hành i u 2 c a Quy t nh s 105-H BT ngày 25-6-1982 c a H i ng B trư ng, B Thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n kho n ph c p t m th i i v i quân nhân ph c viên, quân nhân chuy n ngành r i v hưu, v ngh vì m t s c lao ng ho c thôi vi c và i v i ngư i b thương, gia ình li t sĩ thu c di n hư ng tr c p 1 l n k t ngày 1 tháng 7 năm 1982 như sau. I. I V I QUÂN NHÂN PH C VIÊN, QUÂN NHÂN CHUY N NGÀNH R I V HƯU, V NGH VÌ M T S C LAO NG HO C THÔI VI C 1. i v i quân nhân ph c viên: Căn c th i gian hư ng tr c p ghi trong phi u ăng ký l p s tr c p ph c viên, nh ng quân nhân ph c viên sau ây ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p ph c viên hàng tháng còn ư c hư ng: a) Quân nhân ph c viên còn hư ng tr c p ph c viên hàng tháng t tháng 7 năm 1982 tr v sau. b) Nh ng quân nhân ph c viên là thương binh, b nh binh ã ư c hư ng ph c p t m th i theo Quy t nh s 219-CP v kho n tr c p thương t t ho c tr c p b nh binh thì nay cũng ư c hư ng thêm ph c p t m th i kho n tr c p ph c viên hàng tháng theo Quy t nh s 105-H BT, k t tháng 7 năm 1982 tr v sau, nhưng không vư t quá các m c kh ng ch ã quy nh: - Không vư t quá lương chính cũ và ph c p t m th i c a lương ó i v i quân nhân hư ng lương ang hư ng tr c p thương t t và tr c p ph c viên; - Không vư t quá tr c p m t s c lao ng và ph c p t m th i c a tr c p m t s c lao ng i v i quân nhân ang hư ng tr c p b nh binh và tr c p ph c viên (m c tr c p m t s c lao ng t i thi u là 25 và ph c p t m th i c a m c ó).
  2. c) Quân nhân m t s c lao ng ho c b nh binh, sau khi khám l i, s c kho ã h i ph c, t tháng 7 năm 1982 tr v sau không còn hư ng ch m t s c lao ng ho c tr c p b nh binh n a mà v n còn th i gian ư c hư ng tr c p ph c viên thì cũng ư c ph c p t m th i kho n tr c p ph c viên hàng tháng. 2. V kho n ph c p t m th i i v i quân nhân chuy n ngành còn t i ch c s do B Lao ng hư ng d n. B Thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n kho n ph c p t m th i i v i quân nhân chuy n ngành r i v hưu, v ngh vì m t s c lao ng ho c thôi vi c như sau: Căn c th i gian hư ng tr c p ghi trong phi u ăng ký l p s tr c p chuy n ngành, nh ng quân nhân chuy n ngành r i v hưu, v ngh vì m t s c lao ng ho c thôi vi c trư c ngày 1-7-1982 chưa hư ng h t tr c p chuy n ngành hàng tháng, còn ang ti p t c hư ng thì t tháng 7-1982 tr v sau ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p chuy n ngành hàng tháng. Nh ng quân nhân chuy n ngành r i v hưu, v ngh vì m t s c lao ng ho c thôi vi c t ngày 1-7-1982 tr v sau, chưa hư ng h t tr c p chuy n ngành hàng tháng, thì ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p chuy n ngành t ngày v ngh . Quân nhân t i ngũ v hưu, v ngh vì m t s c lao ng ư c hư ng tr c p nói trong i u VI c a Quy t nh s 21-H BT ngày 8-8-1981 (theo hư ng d n c a B Thương binh và xã h i thì ký hi u c a kho n tr c p này là 21/178-CP) thì t tháng 7-1982 tr v sau cũng ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p ó. 3. Th t c thi hành. th c hi n vi c tr các kho n ph c p t m th i nói trên ư c nhanh, g n và chính xác, các a phương c n ti n hành các th t c sau: Phòng thương binh và xã h i huy n, qu n ch o vi c i u tra, l p danh sách xã, phư ng (ghi t c t 1 n c t 4 theo các m u I/105 và II/105). T i xã, phư ng c n ghi chú rõ các bi n ng c a i tư ng như ch t, di chuy n, h t h n hư ng tr c p, v a hư ng tr c p ph c viên, v a hư ng tr c p thương t t ho c tr c p b nh binh. B ng danh sách i u tra c a xã, phư ng ph i có xác nh n c a u ban nhân dân xã phư ng. Sau khi ki m tra l i b ng danh sách i u tra c a xã, phư ng, phòng thương binh và xã h i huy n, qu n tính ph c p t m th i và tr c p m i theo m u I/105 và II/105; l p thành 3 b n g i v Ty, S thương binh và xã h i duy t. Các b ng danh sách nói trên ph i ư c i chi u th t kh p, úng v i h sơ lưu tr t i S , Ty và ph i do th trư ng S , Ty thương binh và xã h i duy t ký vào các b ng ó (thay cho quy t nh i u ch nh tr c p) r i m i ư c dùng các b ng ó làm căn c l p gi y 5-TRC và làm căn c ghi tăng s ti n ph c p t m th i vào s c a ngư i ư c hư ng. ( i v i quân nhân ph c viên, ph i ghi vào s ph c viên; i v i quân nhân t i ngũ và quân nhân chuy n ngành v hưu, v ngh vì m t s c lao ng ph i ghi vào phi u lĩnh ti n 10 - TRC; i v i quân nhân chuy n ngành thôi vi c ph i ghi vào phi u ăng ký l p s tr c p chuy n ngành). II. I V I NGƯ I BN THƯƠNG
  3. Theo i u 2 Quy t nh s 105-H BT, nh ng ngư i b thương t ngày 1-7-1982 tr i, thu c di n hư ng tr c p thương t t m t l n, ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p ang hư ng. Ngư i b thương t ngày 1-7-1982 tr i thu c di n hư ng tr c p thương t t 1 l n, ư c ph c p t m th i nói ây g m: Nh ng ngư i b thương trong các trư ng h p thu c tiêu chuNn ư c xác nh n là thương binh ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh, nhưng vì thương t t nh có t l thương t t là 5% n 20% (ho c n 30% i v i thương binh lo i B ang công tác), thì sau khí tính tr c p thương t t 1 l n trên lương chính ho c sinh ho t phí theo quy nh hi n hành, còn ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p ó. i v i nh ng ngư i không có lương ho c sinh ho t phí, thì tr c p thương t t 1 l n v n tính theo sinh ho t phí c a chi n sĩ có c p b c binh nhì và ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p ó. i v i nh ng ngư i mà tr c p thương t t 1 l n ã tính trên lương chính m i (g m lương chính cũ c ng v i kho n ph c p t m th i theo Quy t nh s 219-CP) thì không hư ng ph c p t m th i nói ây n a. 2. Nh ng dân quân, t v không ph i là công nhân, viên ch c Nhà nư c, b thương trong t p luy n quân s , x p thương t t t h ng 1 n h ng 5, ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p thương t t m t l n n nh cho t ng hàng . C th là: - H ng 1 ư c tr c p 1 l n 20 ng, ph c p t m th i 20 ng c ng là 40 ng. - H ng 2 ư c tr c p 1 l n 50 ng, ph c p t m th i 50 ng, c ng là 100 ng. - H ng 3 ư c tr c p 1 l n 80 ng, ph c p t m th i 80 ng, c ng là 160 ng. - H ng 4 ư c tr c p 1 l n 110 ng, ph c p t m th i 110 ng, c ng là 220 ng. - H ng 5 ư c tr c p 1 l n 144 ng, ph c p t m th i 110 ng, c ng là 280 ng. Nh ng ngư i b thương trư c ngày 1-7-1982, nhưng ang còn i u tr v t thương và ra vi n t ngày 1-7-1982 tr i, cũng ư c ph c p t m th i quy nh t i Quy t nh s 105-H BT. III. I V I GIA ÌNH LI T SĨ Theo i u 2 Quy t nh s 105-H BT, gia ình các li t sĩ hy sinh t ngày 1-7-1982 tr i thu c i n hư ng tr c p ti n tu t m t l n ư c ph c p t m th i b ng 100% m c tr c p ang hư ng. C th như sau: 1. Gia ình c a li t sĩ là ngư i hư ng ch ti n lương ho c sinh ho t phí, n u tr c p ti n tu t 1 l n tính theo 6 tháng lương (bao g m c lương chính và các kho n ph c p và tr c p khác n u có) ho c sinh ho t phí c a li t sĩ chưa b ng 600 ng, thì ư c tr c p b ng 600 ng.
  4. Gia ình c a li t sĩ là ngư i không có ti n lương ho c sinh ho t phí thì ư c tr c p ti n tu t 1 l n là 600 ng. 2. Gia ình c a li t sĩ là ngư i không có ti n lương ho c sinh ho t phí, n u còn thân nhân i u ki n hư ng tu t tháng thì ngoài ti n tu t hàng tháng, ư c tr c p l n u là 180 ng. Gia ình c a quân nhân t tr n, n u tr c p ti n tu t 1 l n tính theo quy nh hi n hành chưa b ng 540 ng, thì ư c tr c p 540 ng. Các S , Ty thương binh và xã h i c n có k ho ch tri n khai th c hi n s m thông tư này, ph i làm nhanh các th t c c n thi t, nh t là i v i nh ng ngư i ang hư ng tr c p, b o m cho anh ch em ư c hư ng y kho n ph c p t m th i nói trên, ch m nh t là vào quý IV năm 1982. Nguy n Ki n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản