Thông tư Số: 072007TT-BXD Hướng dẫn phương định giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Chia sẻ: Nguyen Trong Cao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
57
lượt xem
17
download

Thông tư Số: 072007TT-BXD Hướng dẫn phương định giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư này là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, khí nén được sử dụng cho công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị ở các công trường xây dựng. Một số loại thiết bị không có động cơ như rơ moóc, sà lan,... nhưng tham gia vào các công tác nói trên thì cũng được coi là máy và thiết bị thi công....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 072007TT-BXD Hướng dẫn phương định giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

  1. Bé X©y dùng Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: 07/2007/TT­BXD  Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2007 Th«ng t  Híng dÉn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh  gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   99/2007/N§­CP   ngµy   13  th¸ng 6 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   36/2003/N§­CP   ngµy   04  th¸ng  4   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ  quy  ®Þnh   chøc  n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé  X©y dùng; Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸  ca   m¸y   vµ  thiÕt   bÞ   thi   c«ng   x©y   dùng   c«ng  tr×nh  nh sau: I­ Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. M¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng  t  nµy   lµ   c¸c   lo¹i   m¸y   vµ   thiÕt   bÞ   ®îc   truyÒn  chuyÓn   ®éng   b»ng   ®éng   c¬,   ch¹y   b»ng   x¨ng,   dÇu,  ®iÖn, khÝ nÐn ®îc sö dông cho c«ng t¸c x©y dùng vµ  l¾p ®Æt thiÕt bÞ ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. Mét sè  lo¹i   thiÕt   bÞ   kh«ng   cã   ®éng   c¬   nh  r¬   moãc,   sµ  lan,...   nhng   tham   gia   vµo   c¸c   c«ng   t¸c   nãi   trªn  th× còng ®îc coi lµ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng.  1
  2. 2.  Gi¸   ca   m¸y   vµ   thiÕt   bÞ   thi   c«ng   x©y   dùng  c«ng tr×nh theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy (sau ®©y  gäi lµ gi¸ ca m¸y) lµm c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ m¸y  thi   c«ng   trong   ®¬n   gi¸   x©y   dùng   c«ng   tr×nh,   dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ vËn dông ®Ó lËp gi¸ dù  thÇu, ®¸nh gi¸ gi¸ dù thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång giao  nhËn thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 3. Gi¸ ca m¸y ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c phï  hîp víi mÆt b»ng gi¸, ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ vµ  thêi gian x©y dùng.  C¸c chñ ®Çu t, tæ chøc t vÊn vµ nhµ thÇu chÞu  tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y c«ng  tr×nh phï hîp víi gi¸ thÞ trêng x©y dùng, ®¶m b¶o  ®ñ   chi   phÝ   trong   qu¸   tr×nh   sö   dông   m¸y   vµ   mang  tÝnh c¹nh tranh.  II­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y  1. Néi dung chi phÝ trong gi¸ ca m¸y Gi¸   ca   m¸y   lµ   møc   chi   phÝ   dù   tÝnh   cÇn   thiÕt  cho   m¸y   vµ   thiÕt   bÞ   thi   c«ng   lµm   viÖc  trong   mét  ca. C¸c kho¶n môc chi phÝ ®îc tÝnh vµo gi¸ ca m¸y  bao gåm: chi phÝ khÊu hao, chi phÝ söa ch÷a, chi  phÝ   nhiªn   liÖu,   n¨ng   lîng,   tiÒn   l¬ng   thî   ®iÒu  khiÓn m¸y vµ chi phÝ kh¸c cña m¸y. 2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y  C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y (CCM):     CCM    =    CKH     +   CSC   +   CNL   +   CTL  +   CCPK          (®/ca) Trong ®ã:  ­ CKH  :  Chi phÝ khÊu hao (®/ca) ­ CSC   :  Chi phÝ söa ch÷a  (®/ca) 2
  3. ­ CNL  :  Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng  (®/ca) ­ CTL    :  Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y  (®/ca) ­ CCPK :  Chi phÝ kh¸c (®/ca) 2.1. Chi phÝ khÊu hao (CKH) Chi   phÝ   khÊu   hao   tÝnh   trong   gi¸   ca   m¸y   lµ  kho¶n chi vÒ hao mßn cña m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng  trong   thêi   gian   sö   dông,   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   c«ng  thøc:  Gi¸  §Þnh møc   Nguyªn  trÞ  ( - ) x khÊu hao  gi¸ thu  n¨m håi CKH = Sè ca n¨m      Trong ®ã: ­ Nguyªn gi¸: lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh  nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã m¸y tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a  m¸y ®ã vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông nh gi¸ mua  m¸y,   thiÕt   bÞ   (kh«ng   kÓ   chi   phÝ   cho   vËt   t,   phô  tïng thay thÕ mua kÌm theo), thuÕ nhËp khÈu (nÕu  cã),   chi   phÝ   vËn   chuyÓn,   bèc   xÕp,   b¶o   qu¶n,   chi  phÝ lu kho, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö, c¸c kho¶n  chi   phÝ   hîp   lÖ   kh¸c   cã   liªn   quan   trùc   tiÕp   ®Õn  viÖc ®Çu t m¸y. Nguyªn   gi¸   ®Ó   tÝnh   gi¸   ca   m¸y   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo   nguyªn   t¾c   phï   hîp   víi   lo¹i   m¸y   ®a  vµo  thi  c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña  c«ng tr×nh. ­ Gi¸ trÞ thu håi lµ gi¸ trÞ phÇn cßn l¹i cña  m¸y vµ thiÕt bÞ sau khi thanh lý ®îc tÝnh tríc khi  x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸   trÞ   thu   håi   ®èi   víi  m¸y   vµ   thiÕt   bÞ   cã  nguyªn gi¸ tõ 10.000.000 ®ång (mêi triÖu ®ång) trë  lªn th× ®îc tÝnh nhá h¬n (hoÆc b»ng)  5% gi¸ tÝnh  3
  4. khÊu   hao.  Kh«ng   tÝnh   gi¸   trÞ   thu   håi   víi   m¸y   vµ  thiÕt bÞ cã nguyªn gi¸ nhá h¬n 10.000.000 ®ång (m­ êi triÖu ®ång). ­ §Þnh møc khÊu hao n¨m: lµ ®Þnh møc vÒ møc ®é  gi¶m gi¸ trÞ b×nh qu©n cña m¸y do hao mßn (v« h×nh  vµ   h÷u   h×nh)   sau   mét   n¨m   sö   dông.  §Þnh   møc   khÊu  hao n¨m tÝnh theo tû lÖ % so víi gi¸ trÞ ph¶i khÊu  hao (nguyªn gi¸ trõ gi¸ trÞ thu håi).  §Þnh møc khÊu hao n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn  t¾c phï hîp víi tuæi thä kinh tÕ cña m¸y vµ thêi  gian sö dông cña tõng lo¹i m¸y t¹i c«ng tr×nh.   ­ Sè ca n¨m: lµ sè ca m¸y lµm viÖc b×nh qu©n  trong mét n¨m ®îc tÝnh tõ sè ca m¸y lµm viÖc trong  c¶ ®êi m¸y vµ sè n¨m trong ®êi m¸y.  Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, sè ca n¨m ®îc  x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c phï hîp víi ®Æc tÝnh vµ  quy   tr×nh   vËn   hµnh   cña   tõng   lo¹i   m¸y,   khèi   lîng  thi c«ng cña c«ng tr×nh, quy m« c«ng tr×nh, tiÕn  ®é thi c«ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c.  2.2. Chi phÝ söa ch÷a (CSC) Chi phÝ söa ch÷a tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ c¸c  kho¶n chi ®Ó söa ch÷a, b¶o dìng m¸y  nh»m duy tr×  vµ   kh«i   phôc   n¨ng   lùc   ho¹t   ®éng   theo   tr¹ng   th¸i  ho¹t ®éng tiªu chuÈn cña m¸y. C«ng thøc tÝnh CSC:   Nguyªn gi¸    x    §Þnh møc söa ch÷a n¨m     CSC       =           Sè ca n¨m Trong ®ã: ­ Nguyªn gi¸, sè ca n¨m: nh néi dung trong môc  2.1 ­ kho¶n 2 ­ PhÇn II nµy. ­ §Þnh møc söa ch÷a n¨m: ®îc x¸c ®Þnh theo quy  ®Þnh vÒ b¶o dìng kü thuËt, söa ch÷a ®Þnh kú, quy  tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y vµ c¸c quy ®Þnh  cã   liªn   quan   t¬ng   øng   víi   sè   ca  n¨m.   Trong   §Þnh  4
  5. møc   söa   ch÷a   n¨m   cha   tÝnh   chi   phÝ   thay   thÕ   c¸c  lo¹i   phô   tïng  thuéc   bé   phËn   c«ng   t¸c   cña   m¸y   vµ  thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín mµ sù hao mßn cña chóng  phô thuéc chñ yÕu vµo tÝnh chÊt cña ®èi tîng c«ng  t¸c nh cÇn khoan, mòi khoan. 2.3. Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng (CNL) Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng tÝnh trong gi¸  ca m¸y lµ kho¶n chi vÒ nhiªn liÖu, n¨ng lîng t¹o  ra   ®éng   lùc   cho   m¸y   ho¹t   ®éng   (x¨ng,   dÇu,   ®iÖn  hoÆc khÝ nÐn) vµ c¸c lo¹i nhiªn liÖu phô nh dÇu mì  b«i tr¬n, nhiªn liÖu ®Ó ®iÒu chØnh, nhiªn liÖu cho  ®éng c¬ lai, dÇu truyÒn ®éng. C«ng thøc tÝnh CNL:   CNL = CNLC     CNLP + Trong ®ã: ­ CNLC: Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng chÝnh §Þnh møc  Gi¸ nhiªn  CNLC = nhiªn liÖu  liÖu n¨ng  x n¨ng lîng lîng  ­ §Þnh møc nhiªn liÖu, n¨ng lîng (lÝt/ca, kWh/ ca, m3/ca): ®Þnh møc tiªu hao c¸c lo¹i nhiªn liÖu,  n¨ng lîng nh  x¨ng, dÇu, ®iÖn hoÆc khÝ nÐn ®Ó t¹o  ra ®éng lùc cho m¸y lµm viÖc trong mét ca. ­  Gi¸  nhiªn   liÖu,  n¨ng   lîng:   gi¸   (tríc   thuÕ)  c¸c   lo¹i   x¨ng,   dÇu,   ®iÖn   hoÆc   khÝ   nÐn   (®/lÝt,  ®/kWh, ®/m3) tÝnh theo møc gi¸ t¹i thêi ®iÓm tÝnh  vµ khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. ­ CNLP : Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng phô CNLP = CNLC x      KP  Kp lµ hÖ sè chi phÝ nhiªn liÖu, dÇu mì phô cho  mét ca m¸y lµm viÖc, ®îc quy ®Þnh nh sau:  ­ §éng c¬ x¨ng   :  0,03 ­ §éng c¬ Diezel : 0,05 5
  6. ­ §éng c¬ ®iÖn    :  0,07  §Þnh   møc   tiªu   hao   nhiªn   liÖu,   n¨ng   lîng   cña  tµu c«ng t¸c s«ng vµ xuång cao tèc khi thao t¸c ®­ îc tÝnh b»ng 65 % ®Þnh møc khi hµnh tr×nh.    Trêng hîp x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y cña c¸c lo¹i m¸y  vµ thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng t¸c (nh  kh¶o s¸t x©y dùng, thÝ nghiÖm vËt liÖu, thÝ nghiÖm  cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu x©y dùng,...) mµ chi phÝ nhiªn  liÖu, n¨ng lîng nµy ®∙ tÝnh trong ®Þnh møc dù to¸n  (hao   phÝ   vËt   liÖu)   th×   kh«ng   tÝnh   trong   gi¸   ca  m¸y. Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng trong gi¸ ca m¸y  ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   nguyªn   t¾c   phï   hîp   víi   lîng  nhiªn   liÖu,   n¨ng   lîng   sö   dông   trong   ca   vµ   gi¸  nhiªn liÖu, n¨ng lîng trªn thÞ trêng ë tõng thêi  ®iÓm. 2.4. Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y (CTL) Chi   phÝ   tiÒn   l¬ng   thî   ®iÒu   khiÓn   m¸y   tÝnh  trong gi¸ ca m¸y lµ kho¶n chi vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c  kho¶n phô cÊp l¬ng t¬ng øng víi cÊp bËc cña ngêi  ®iÒu khiÓn m¸y theo yªu cÇu kü thuËt. TiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y trong gi¸ ca m¸y  ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ cña thÞ tr­ êng lao ®éng phæ biÕn ë tõng khu vùc, tØnh, theo  tõng lo¹i thî vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh;  kh¶ n¨ng nguån vèn, kh¶ n¨ng chi tr¶ cña chñ ®Çu  t vµ c¸c yªu cÇu kh¸c.  C«ng thøc tÝnh CTL:                                         TiÒn l¬ng cÊp bËc       +     C¸c  kho¶n l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng   CTL    =     Sè c«ng mét th¸ng Trong ®ã: 6
  7. ­ TiÒn l¬ng cÊp bËc lµ tiÒn l¬ng th¸ng cña thî  ®iÒu khiÓn m¸y. ­ C¸c kho¶n l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng lµ tæng  sè   c¸c   kho¶n   l¬ng   phô,   phô   cÊp   l¬ng   th¸ng   tÝnh  theo l¬ng cÊp bËc vµ l¬ng tèi thiÓu, mét sè kho¶n  chi phÝ cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho thî ®iÒu khiÓn  m¸y. ­   Sè   c«ng   mét   th¸ng   lµ   sè   c«ng   ®Þnh   møc   thî  ®iÒu khiÓn m¸y ph¶i lµm viÖc trong mét th¸ng. Thµnh   phÇn,   cÊp   bËc   thî   (hoÆc   mét   nhãm   thî)  trùc tiÕp vËn hµnh m¸y ®îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu  cña quy tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y, thiÕt bÞ  vµ tiªu chuÈn cÊp bËc c«ng nh©n kü thuËt phï hîp  víi ®iÒu kiÖn cô thÓ. Trêng hîp x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y cña c¸c lo¹i m¸y  vµ thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng t¸c (nh  kh¶o s¸t x©y dùng, thÝ nghiÖm vËt liÖu, thÝ nghiÖm  cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu x©y dùng,...) mµ chi phÝ nh©n  c«ng ®iÒu khiÓn m¸y nµy ®∙ tÝnh trong ®Þnh møc dù  to¸n (hao phÝ nh©n c«ng) th× kh«ng tÝnh trong gi¸  ca m¸y. 2.5. Chi phÝ kh¸c (CCPK) Chi phÝ kh¸c ®îc tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ c¸c  kho¶n chi ®¶m b¶o cho m¸y ho¹t ®éng b×nh thêng, cã  hiÖu qu¶ t¹i c«ng tr×nh. C«ng thøc tÝnh CCPK:                                                Nguyªn gi¸   x   §Þnh møc chi phÝ kh¸c n¨m        CCPK     =      Sè ca n¨m Trong ®ã: ­ Nguyªn gi¸, sè ca n¨m: nh néi dung trong môc  2.1 ­ kho¶n 2 ­ PhÇn II nµy. ­ §Þnh møc chi phÝ kh¸c n¨m: lµ møc chi phÝ cã  liªn quan phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña m¸y trong  7
  8. mét n¨m ®îc tÝnh theo tû lÖ % so víi nguyªn gi¸,  bao gåm:   +  B¶o hiÓm m¸y, thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh  sö dông;    + B¶o qu¶n m¸y vµ phôc vô cho c«ng t¸c b¶o d­ ìng kü thuËt trong b¶o qu¶n m¸y; + §¨ng kiÓm c¸c lo¹i; + Di chuyÓn m¸y trong néi bé c«ng tr×nh; + C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn qu¶n  lý m¸y vµ sö dông m¸y t¹i c«ng tr×nh. ­   §Þnh   møc   chi   phÝ   kh¸c   n¨m   tèi   ®a   cña   tõng  nhãm m¸y ®îc quy ®Þnh nh sau: + CÇn cÈu næi: 7%; +  M¸y vËn chuyÓn ngang, m¸y chuyªn dïng trong  thi c«ng hÇm, cÇn trôc th¸p, cÈu lao dÇm, xe b¬m  bª t«ng tù hµnh, m¸y phun nhùa ®êng, c¸c lo¹i ph­ ¬ng tiÖn thuû: 6%; + M¸y cÇm tay, têi ®iÖn, pa l¨ng xÝch, m¸y b¬m  níc ch¹y ®iÖn cã c«ng suÊt nhá h¬n 4 kW, m¸y gia  c«ng kim lo¹i, m¸y chuyªn dïng trong c«ng t¸c kh¶o  s¸t x©y dùng, ®o lêng, thÝ nghiÖm: 4%; + C¸c lo¹i m¸y kh¸c: 5%; ­ Chi phÝ cho c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng nhµ  bao che cho m¸y, nÒn mãng m¸y, hÖ thèng cÊp ®iÖn ­  níc ­ khÝ nÐn t¹i hiÖn trêng phôc vô cho viÖc l¾p  ®Æt, vËn hµnh cña mét sè lo¹i m¸y nh tr¹m trén bª  t«ng xi m¨ng, tr¹m trén bª t«ng nhùa, cÇn trôc di  chuyÓn trªn ray,... th× ®îc lËp dù to¸n riªng theo  biÖn   ph¸p  thi  c«ng   vµ  tÝnh   vµo   chi   phÝ   kh¸c   cña  c«ng tr×nh.   3. X¸c ®Þnh gi¸ thuª m¸y Tuú theo h×nh thøc thuª m¸y, gi¸ thuª m¸y cã  thÓ bao gåm c¸c chi phÝ sau: chi phÝ khÊu hao, chi  8
  9. phÝ söa ch÷a, chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng, chi  phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y vµ chi phÝ kh¸c;  chi phÝ vËn chuyÓn m¸y ®Õn vµ ®i khái c«ng tr×nh,  chi phÝ th¸o vµ l¾p ®Æt m¸y, chi phÝ cho thêi gian  chê ®îi do c«ng nghÖ hoÆc biÖn ph¸p thi c«ng, c¸c  kho¶n thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ.  Gi¸ thuª m¸y do hai bªn tho¶ thuËn theo nguyªn  t¾c   bªn   cho   thuª   chµo   gi¸,   bªn   ®i   thuª   xem   xÐt  quyÕt ®Þnh. III­  tæ chøc thùc hiÖn 1.  ñy ban  nh©n  d©n cÊp tØnh giao cho Së X©y  dùng   c¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   99/2007/N§­CP   ngµy   13  th¸ng 6 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸  ca m¸y theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy vµ b¶ng gi¸  ca   m¸y   ®∙  ban  hµnh   theo   ph¬ng  ph¸p   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng   t  sè   06/2005/TT­BXD   ngµy   15/4/2005   cña   Bé  X©y dùng, tæ chøc c«ng bè gi¸ ca m¸y ®Ó tham kh¶o  trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y cho c¸c c«ng  tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn; ®ång thêi quyÕt ®Þnh  gi¸   ca   m¸y   cho   c¸c   c«ng   tr×nh   sö   dông   vèn   ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng. 2.  C¸c chñ ®Çu t, tæ chøc t  vÊn c¨n cø híng  dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ yªu cÇu kü thuËt, biÖn ph¸p  thi   c«ng   cô   thÓ   cña   c«ng   tr×nh   tæ  chøc   x¸c   ®Þnh  gi¸ ca m¸y ®Ó lËp ®¬n gi¸, dù to¸n vµ qu¶n lý chi  phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. Chñ ®Çu t cã thÓ thuª c¸c  tæ chøc t  vÊn hoÆc c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc, kinh  nghiÖm chuyªn m«n ®Ó x¸c ®Þnh hoÆc thÈm tra gi¸ ca  m¸y tríc khi quyÕt ®Þnh ¸p dông.   C¸c nhµ thÇu c¨n cø ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca  m¸y híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, gi¸ ca m¸y trªn thÞ  trêng,   gi¸   ca   m¸y   do   ®Þa   ph¬ng   c«ng   bè   vµ   ®iÒu  kiÖn cô thÓ vÒ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cña m×nh  ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y lµm c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ dù  thÇu.  §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d¹ng tuyÕn ®i  qua nhiÒu ®Þa ph¬ng nh  ®êng giao th«ng, ®êng d©y  t¶i   ®iÖn,   thuû   lîi,   cÊp   tho¸t   níc   vµ   c¸c   c«ng  9
  10. tr×nh x©y dùng d¹ng tuyÕn kh¸c, th× chñ ®Çu t x¸c  ®Þnh gi¸ ca m¸y cña c«ng tr×nh ®Ó lËp ®¬n gi¸, dù  to¸n vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng cho c«ng tr×nh.   3.  §èi víi c¸c gãi thÇu thuéc  dù ¸n sö dông  vèn ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn theo h×nh thøc chØ  ®Þnh thÇu th× chñ ®Çu t ph¶i tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸  ca m¸y tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh; tr­ êng hîp dù ¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ lµ ngêi quyÕt  ®Þnh ®Çu t th× tr×nh Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Uû ban  nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh.  Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy  kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t  sè  06/2005/TT­BXD   ngµy   15/4/2005   cña   Bé   X©y   dùng   vÒ  híng  dÉn  ph¬ng   ph¸p   x©y   dùng  ca   m¸y   vµ   thiÕt  bÞ  thi c«ng.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò  nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp vµ nghiªn  cøu gi¶i quyÕt.     KT.bé trëng  N¬i nhËn:  Thø trëng  ­ Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng (®Ó b¸o c¸o), ­ Uû ban Thêng vô Quèc héi, ­ Thñ tíng, c¸c PTT ChÝnh phñ, ®∙ ký ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP,   ­ H§ND, UBND c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc TW, ­ V¨n phßng Quèc héi, ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc,  §inh TiÕn Dòng ­ V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng, ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,  ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ­ Côc KiÓm tra v¨n b¶n ­ Bé T ph¸p, ­ C¸c Tæng C«ng ty Nhµ níc, ­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, ­ Së X©y dùng c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc TW,  ­ C«ng b¸o, ­ C¸c Côc, Vô, V¨n phßng, Thanh tra XD ­ Lu VP, Vô KTTC, Vô Ph¸p chÕ, ViÖn KTXD. 10
Đồng bộ tài khoản