Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
145
lượt xem
27
download

Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 08/1998/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÁCH TÍNH S LAO Đ NG BÌNH QUÂN NĂM THEO QUY Đ NH T I NGH Đ NH S 07/1998/NĐ-CP NGÀY 15/1/1998 C A CHÍNH PH Thi hành Ngh đ nh s 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i), sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n cách tính s lao đ ng bình quân năm như sau: I. Đ I TƯ NG ÁP D NG: Đ i tư ng áp d ng cách tính s lao đ ng bình quân năm là nh ng đ i tư ng áp d ng Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i). II. CÁCH TÍNH S LAO Đ NG BÌNH QUÂN NĂM: 1. S lao đ ng bình quân năm đư c tính theo công th c sau: 1 ∑ li i =1 L= t Trong đó: L: là s lao đ ng bình quân năm. li: là s lao đ ng bình quân c a tháng th i trong năm. i: là s nguyên, dương dùng đ ch tháng th i trong năm, t 1 đ n 12. 1 ∑ li : là t i =1 ng c a s lao đ ng bình quân các tháng trong năm. t: là s tháng trong năm. Riêng đ i v i các doanh nghi p m i b t đ u ho t đ ng thì s tháng trong năm đư c tính theo s tháng th c t ho t đ ng trong năm. Ví d 1: S lao đ ng bình quân t ng tháng trong năm c a doanh nghi p A như sau: Tháng 1: 80 ngư i Tháng 5: 150 ngư i Tháng 9: 120 ngư i Tháng 2: 95 ngư i Tháng 6: 140 ngư i Tháng 10: 110 ngư i Tháng 3: 110 ngư i Tháng 7: 120 ngư i Tháng 11: 100 ngư i Tháng 4: 170 ngư i Tháng 8: 120 ngư i Tháng 12: 90 ngư i S lao đ ng bình quân năm c a doanh nghi p A đư c tính như sau: 80+95+110+170+150+140+120+120+120+110+100+90 L= = 117,08 (ngư i) 12 Ví d 2: doanh nghi p B b t đ u ho t đ ng t tháng 5 và có s lao đ ng bình quân t ng tháng như sau: Tháng 5: 110 ngư i Tháng 9: 120 ngư i Tháng 6: 130 ngư i Tháng 10: 120 ngư i
  2. 2 Tháng 7: 90 ngư i Tháng 11: 180 ngư i Tháng 8: 100 ngư i Tháng 12: 205 ngư i S tháng th c t ho t đ ng c a doanh nghi p là 8. S lao đ ng bình quân năm đư c tính như sau: 110 + 130 + 90 + 100 + 120 + 120 + 180 + 205 L= = 131,87 (ngư i) 8 2. S lao đ ng bình quân t ng tháng đư c tính theo công th c sau: n ∑ Xj j =1 li = n Trong đó: li: là s lao đ ng bình quân c a tháng th i trong năm. Xj: là s lao đ ng c a ngày th j trong tháng. Đây là s lao đ ng th c t làm vi c và s lao đ ng ngh vi c do: m, thai s n, con m m ngh , tai n n lao đ ng, phép năm, đi h c, ngh vi c riêng có lương theo b ng ch m công c a doanh nghi p, bao g m c cán b qu n lý và cán b c a các t ch c đoàn th . Đ i v i ngày ngh thì l y s lao đ ng th c t làm vi c theo b ng ch m công c a doanh nghi p ngày trư c li n đó, n u ngày trư c đó cũng là ngày ngh thì l y ngày li n k ti p theo không ph i là ngày ngh . n ∑ Xj : là t j =1 ng c a s lao đ ng các ngày trong tháng. n: là s ngày theo l ch c a tháng (không k doanh nghi p có làm đ hay không đ s ngày trong tháng); Ví d : Tháng 5 năm 1998, có 31 ngày và theo b ng ch m công c a doanh nghi p có s lao đ ng th c t làm vi c h ng ngày như sau: Ngày 29-4: 93 ngư i Ngày 30-4: Ngày ngh Ngày 16-5: 96 ngư i Ngày 1-5: Ngày ngh Ngày 17-5: Ngày ngh Ngày 2-5: 90 ngư i Ngày 18-5: 98 ngư i Ngày 3-5: Ngày ngh Ngày 19-5: 98 ngư i Ngày 4-5: 95 ngư i Ngày 20-5: 96 ngư i Ngày 5-5: 95 ngư i Ngày 21-5: 97 ngư i Ngày 6-5: 96 ngư i Ngày 22-5: 95 ngư i Ngày 7-5: 92 ngư i Ngày 23-5: 93 ngư i Ngày 8-5: 90 ngư i Ngày 24-5: Ngày ngh Ngày 9-5: 92 ngư i Ngày 25-5: 96 ngư i Ngày 10-5: Ngày ngh Ngày 26-5: 96 ngư i Ngày 11-5: 95 ngư i Ngày 27-5: 95 ngư i Ngày 12-5: 96 ngư i Ngày 28-5: 97 ngư i Ngày 13-5: 96 ngư i Ngày 29-5: 92 ngư i Ngày 14-5: 92 ngư i Ngày 30-5: 96 ngư i Ngày 15-5: 95 ngư i Ngày 31-5: Ngày ngh S lao đ ng bình quân c a tháng 5 đư c tính như sau:
  3. 3 +90+90+95+95+96+92+90+92+92+95+96+96+92+95+ L5 = 96+96+98+98+96+97+95+93+93+96+96+95+97+92+96+96 = 94,48 (ngư i) 31 3. Đ i v i nh ng doanh nghi p có s lao đ ng bình quân năm là s l thì vi c làm tròn s đư c áp d ng theo nguyên t c s h c, n u ph n l trên 0,5 thì làm tròn lên s trên. Thí d : 99,58 làm tròn lên 100; 49,63 thì làm tròn lên 50; 49,31 thì làm tròn là 49. Đ i v i s lao đ ng bình quân tháng có s l thì đư c gi nguyên sau d u ph y hai s và không làm tròn s . III. T CH C TH C HI N: 1. Các S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: theo dõi, ki m tra theo quy đ nh c a pháp lu t v cách tính lao đ ng bình quân quy đ nh t i Thông tư này đ i v i t t c các doanh nghi p thu c đ i tư ng áp d ng Thông tư này đóng trên đ a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Các doanh nghi p có trách nhi m báo cáo s lao đ ng bình quân năm v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương s t i. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n Thông tư này có gì vư ng m c đ ngh ph n ánh v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i xem xét gi i quy t. Nguy n Th H ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản