Thông tư số 08/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
420
lượt xem
67
download

Thông tư số 08/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/1999/TT-BYT về việc hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/1999/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1999/TT-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A B Y T S 08/1999-TT-BYT NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 1999 HƯ NG D N PHÒNG VÀ C P C U S C PH N V Hi n nay công nghi p hoá ch t, dư c phNm và th c phNm ngày càng phát tri n. Các ph n ng mi n d ch và d ng ngày càng nhi u, c bi t là s c ph n v ã gây nhi u trư ng h p t vong áng ti c. Trong lĩnh v c y t , nhi u lo i thu c ưa vào cơ th b ng b t c ư ng nào u có th gây s c ph n v và d n n t vong, c bi t m t s thu c thư ng g p như: Penicillin, streptomycin, thu c c n quang có iod và m t s thu c gây tê, gây mê. ngư i có cơ a d ng, s c ph n v có th x y ra ngay sau khi m i dùng thu c l n u, ho c sau khi dùng thu c vài ba l n. M t ngư i ã làm test n i bì v i k t qu âm tính v n có th b s c ph n v khi dùng thu c ó trong nh ng l n dùng ti p theo. ó là nh ng khó khăn c a y h c mà th y thu c, ngư i b nh, gia ình và m i ngư i c n bi t. Tuy nhiên các tai bi n và t vong do s c ph n v có th gi m i khi th y thu c có y ki n th c v s c ph n v , khai thác k ti n s d ng c a ngư i b nh: ch nh thu c th n tr ng, c bi t luôn chuNn b s n sàng các phương ti n c p c u s c ph n v . phòng ng a và gi m t i thi u các tai bi n, t vong do s c ph n v gây ra, B Y t hư ng d n các th y thu c, các cơ s khám ch a b nh c a nhà nư c, tư nhân, các cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài th c hi n các yêu c u sau: 1. Khi khám b nh, th y thu c ph i khai thác k ti n s d ng (theo quy nh t i ph l c s 1) c a ngư i b nh như: hen ph qu n, chàm, mNn ng a, phù Quincke... các d nguyên như thu c, th c ăn, côn trùng... gây ra d ng và s c ph n v . 2. Th y thu c ph i khai thác tri t ti n s d ng, ghi vào b nh án ho c s khám b nh nh ng thông tin khai thác ư c v ti n s d ng c a ngư i b nh. Khi phát hi n ngư i b nh có ti n s d ng ho c s c ph n v v i m t lo i thu c gì, thì th y thu c ph i c p cho ngư i b nh m t phi u (theo quy nh t i ph l c s 2) ghi rõ các thu c gây d ng và nh c ngư i b nh ưa phi u này cho th y thu c m i khi khám ch a b nh. 3. V i các thu c thông thư ng như Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin C.... thì nên cho u ng, tr trư ng h p th t c n thi t ph i tiêm. Thí d : trong suy tim c p do thi u vitamin B1 thì ph i tiêm Vitamin B1. 4. Không ư c dùng các thu c ã gây d ng và s c ph n v cho ngư i b nh.
  2. Trư ng h p c bi t c n dùng các thu c này thì ph i h i chNn th ng nh t ch nh và ư c s ng ý c a ngư i b nh, gia ình ngư i b nh b ng văn b n, có bi n pháp tích c c phòng ng a s c ph n v . 5. Ph i chú ý theo dõi ngư i b nh khi s d ng các thu c d gây d ng (danh m c thu c d gây d ng t i ph l c s 3) 6. V vi c làm test (th ph n ng) a. Trư c khi tiêm penicillin, streptomycin ph i làm test cho ngư i b nh. b. K thu t làm test Làm test lNy da ho c làm test trong da, khuy n khích làm test lNy da vì d làm. Vi c làm test ph i theo úng quy nh k thu t (theo quy nh t i ph l c s 4) c. Khi làm test ph i có s n các phương ti n c p c u s c ph n v 7. T i các phòng khám, bu ng i u tr và nơi có dùng thu c ph i có s n m t h p thu c ch ng s c ph n v (quy nh t i ph l c 5). 8. Các th y thu c, y tá ( i u dư ng), n h sinh c n n m v ng ki n th c và th c hành c p c u s c ph n v theo phác c p c u ban hành theo Thông tư này (Ph l c 6) Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . Nh n ư c Thông tư này S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v tr c thu c B Y t , y t các ngành, C c Quân y B Qu c phòng, C c Y t B Công an, các cơ s khám ch a b nh nhà nư c, tư nhân, các cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài t ch c tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c gì, ngh các ơn v , a phương ph n nh ý ki n v B Y T (V i u tr ) 138A Gi ng Võ, Hà N i. T:(04)8460157; Fax: (04)8460966) nghiên c u, b sung và s a i cho phù h p. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) PH L C 1
  3. TRÌNH T KHAI THÁC TI N S DN NG (Kèm theo Thông tư s 08/1999-TT-BYT, ngày 04 tháng 05 năm 1999) Y, bác s i u tr c n làm rõ các câu h i sau: 1. Ngư i b nh ã dùng thu c nào lâu nh t và nhi u nh t? (Chú ý nh ng thu c d gây s c ph n v : xem danh m c) 2. Thu c nào ã gây ph n ng? Bao gi ? 3. Thu c nào ã gây s c ph n v ? Th i gian? Nh ng bi u hi n c th ? Cách s lý? 4. Nh ng b nh d ng trư c ây và hi n nay: Viêm mũi d ng, viêm mũi xoang, viêm tai gi a, viêm ph qu n mãn tính, hen ph qu n, mày ay, phù Quincke, mN n ng a, viêm da d ng, chàm d ng, th p kh p, b nh do n m v.v... 5. ã tiêm ch ng nh ng lo i vaccin và huy t thanh gì? Lo i nào ã gây ph n ng? Th i gian? 6. D ng do côn trùng (ong, b c p, ong vò v , ong vàng ...) 7. D ng do th c phN m (d a, nh ng, tôm, cua, cá, c...) và m phN m 8. D ng do các y u t khác: khói thu c lá, hương khói các lo i, ph n hoa, hoá ch t, m phN m, gia súc (chó, mèo, gà, v t...) B m , con cái, anh ch em ru t, có ai có nh ng ph n ng và b nh (m c 1, 2, 3, 4) PH L C 2 M U PHI U THEO DÕI DN NG (Kèm theo Thông tư s 08/1999-TT-BYT, ngày 04 tháng 05 năm 1999) M t trư c BV:..................... Khoa:................. S :...................... PHI U THEO DÕI DN NG THU C H tên:........................................................ Tu i............... Nam/N
  4. a ch :............................................................................................... ChN n oán chính:................................................................................ Nhóm máu C p ngày.........tháng ....năm.......... Bác s H tên:............................................ M t sau D ng v i các thu c và các d nguyên khác: .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Ki u d ng: ..................................................................................... B nh kèm theo (hen, ái ư ng, tâm th n....) ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Nh mang phi u này m i khi i khám ch a b nh Kích thư c 9 cm x 5,5 cm PH L C 3 DANH M C THU C D GÂY DN NG C N THEO DÕI KHI TIÊM THU C (Kèm theo Thông tư s 08/1999-TT-BYT ngày 04 tháng 05 năm 1999) I. Kháng sinh:
  5. Penicillin Kanamycin Ampicillin Gentamicin Amoxicillin Tetracyclin Cephalosprin Oxytetracyclin Streptomycin Sulfamid II. Vitamin Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin B12 III. Thu c kháng viêm không steroid Aspirin, Analgin, Paracetamol, Seda, salicylat IV. Thu c gây tê, gây ng , dãn cơ. Novocain, thiopental, vecuronium, tracuronium V. M t s n i ti t t : Insulin, ACTH VI. Dung d ch truy n: Dextran, m VII. M t s vaccine và huy t thanh: Kháng c t b ch h u, u n ván VIII. Các ch t c n quang có iod PH L C 4 K THU T LÀM TEST L Y DA (Kèm theo Thông tư s 08/1999-TT-BYT ngày 04 tháng 05 năm 1999) Test lN y da là test khá chính xác, tương i an toàn và d làm d phong s c ph n v 1. K thu t làm test lN y da: * Nh m t gi t dung d ch kháng sinh (penicillin ho c streptomycin) n ng 100.000 ơn v /1 ml lên m t da (1 gam streptomycin tương ương 1 tri u ơn v ).
  6. * Cách ó 3 - 4 cm nh m t gi t dung d ch NaCl 0,9% (làm ch ng). * Dùng kim tiêm vô khuN n (s 24) châm vào 2 gi t trên (m i gi t dùng kim riêng), qua l p thư ng bì, t o v i m t da m t góc 450 r i lN y nh , không ư c làm ch y máu. Sau 20 phút c và ánh giá k t qu . 2. c k t qu các th nghi m lN y da (prick test) M c Ký hi u Bi u hi n Âm tính - Gi ng như ch ng âm tính Nghi ng +/- Ban sN n ư ng kính < 3 mm Dương tính nh + ư ng kính ban sN n 3-5 mm, ng a, xung huy t Dương tính v a ++ ư ng kính ban sN n 6-8 mm, ng a, xung huy t Dương tính m nh +++ ư ng kính ban sN n 9-12 mm, ng a, chân gi Dương tính r t ++++ ư ng kính trên 12 mm, ng a nhi u, nhi u chân gi m nh 3. Không ư c làm test lN y da khi ngư i b nh: ang có cơn d ng c p tính (viêm mũi, mày ay, phù Quincke, hen ph qu n ...) Ph n có thai 4. Trư c khi làm test chuN n b s n sàng các phương ti n c p c u s c ph n v . PH L C 5 N I DUNG H P THU C C P C U CH NG S C PH N V (Kèm theo Thông tư s 08/1999-TT-BYT ngày 04 tháng 05 năm 1999) A. Các kho n c n thi t ph i có trong h p thu c c p c u s c ph n v (t ng c ng: 7 kho n) 1. Adrenaline 1 mg - 1 ml 2 ng 2. Nư c c t 10 ml 2 ng 3. Bơm kim tiêm vô khuN n (dùng m t l n): 10 ml 2 cái 1 ml 2 cái
  7. 4. Hydrocortisone hemisuccinate 100 mg ho c methyprednisolone (Solumedrol 40 mg ho c Depersolone 30 mg) 2 ng 5. Phương ti n kh trùng (bông, băng, g c, c n) 6. Dây ga-rô 7. Phác c p c u s c ph n v B. Tuỳ theo i u ki n trang thi t b y t và trình chuyên môn k thu t c a t ng tuy n, các phòng i u tr nên có các thi t b y t sau: - Bơm x t salbutamol ho c terbutaline - Bóng Ambu và m t n - ng n i khí qu n - Than ho t PH L C 6 PHÁC C P C U S C PH N V (Kèm theo Thông tư s 08/1999-TT-BYT ngày 04 tháng 05 năm 1999) I. TRI U CH NG: Ngay sau khi ti p súc v i d nguyên ho c mu n hơn, xu t hi n: - C m giác khác thư ng (b n ch n, h t ho ng, s hãi... ), ti p ó xu t hi n tri u ch ng m t ho c nhi u cơ quan: - MN n ng a, ban , mày ay, phù Quincke - M ch nhanh nh khó b t, huy t áp t t có khi không o ư c - Khó th (ki u hen, thanh qu n), ngh t th - au quăn b ng, a ái không t ch - au u, chóng m t, ôi khi hôn mê - Choáng váng, v t vã, giãy gi a, co gi t. II. X TRÍ: A. X trí ngay t i ch :
  8. 1. Ng ng ngay ư ng ti p xúc v i d nguyên (thu c ang dùng tiêm, u ng, bôi, nh m t, mũi) 2. Cho b nh nhân n m t i ch 3.Thu c: Adrenaline là thu c cơ b n ch ng s c ph n v Adrenaline dung d ch 1/1.000, ng 1ml = 1mg, tiêm dư i da ngay sau khi xu t hi n s c ph n v v i li u như sau: + 1/2 - 1 ng ngư i l n + Không quá 0,3 ml tr em ( ng 1 ml (1mg) + 9ml nư c c t = 10 ml sau ó tiêm 0,1 ml/kg) + Ho c adrenaline 0,01 mg/kg cho c tr em l n ngư i l n. Ti p t c tiêm adrenaline li u như trên 10 - 15 phút/l n cho n khi huy t áp tr l i bình thư ng. m, u th p chân cao, theo dõi huy t áp 10 - 15 phút/l n (năm nghiêng n u có nôn) N u s c quá n ng e do t vong, ngoài ư ng tiêm dư i da có th tiêm adrenaline dung d ch 1/10.000 (pha loãng 1/10) qua tĩnh m ch, bơm qua ng n i khí qu n ho c tiêm qua màng nh n giáp. B. Tuỳ theo i u ki n trang thi t b y t và trình chuyên môn k thu t c a t ng tuy n có th áp d ng các bi n pháp sau: 1. X trí suy hô h p Tuỳ theo tuy n và m c khó th có th s d ng các bi n pháp sau ây: Th oxy mũi - th i ng t Bóp bóng Ambu có oxy t ng n i khí qu n, thông khí nhân t o. M khí qu n n u có phù thanh môn. Truy n tĩnh m ch ch m: aminophylline 1mg/kg/gi ho c terbutaline 0,2 microgam/kg/phút. Có th dùng: Terbutaline 0,5mg, 1 ng dư i da ngư i l n và 0,2 ml/10kg tr em. Tiêm l i sau 6-8 gi n u không khó th . X t h ng terbutaline, salbutamol m i l n 4-5 nhát bóp, 4-5 l n trong ngày.
  9. 2. Thi t l p m t ư ng truy n tĩnh m ch adrenaline duy trì huy t áp b t u b ng 0,1 microgam/kg/phút i u ch nh t c theo huy t áp (kho ng 2mg adrenalin/gi cho ngư i l n 55 kg) 3. Các thu c khác - Methylpredníolone1-2mg/kg/4gi ho c hydrocortisone hemisuccinate 5mg/kg/gi tiêm tĩnh m ch (Có th tiêm b p tuy n cơ s ). Dùng li u cao hơn n u s c n ng (g p 2-5 l n) - Natriclorua 0,9% 1-2 lít ngư i l n, không quá 20 ml/kg tr em. - Diphenhydramine 1-2 mg tiêm b p hay tĩnh m ch 4. i u tr ph i h p: U ng than ho t 1g/kg n u d nguyên qua ư ng tiêu hoá Băng ép chi phía trên ch tiêm ho c ư ng vào c a n c c Chú ý: - Theo dõi b nh nhân ít nh t 24 gi sau khi huy t áp ã n nh - Sau khi sơ c u nên t n d ng ư ng tiêm tĩnh m ch ùi (vì tĩnh m ch to, n m phía trong ng m ch ùi, d tìm) - N u huy t áp v n không lên sau khi truy n dung d ch và adrenaline, thì có th truy n thêm huy t tương, albumin (ho c máu n u m t máu) ho c b t kỳ dung d ch cao phân t nào s n có. - i u dư ng có th s d ng adrenaline dư i da theo phác khi y, bác s không có m t. - H i k ti n s d ng và chuN n b h p thu c c p c u s c ph n v trư c khi dùng thu c là c n thi t.
Đồng bộ tài khoản