Thông tư số 08/2001/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư số 08/2001/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2001/TT-BLĐTBXH về Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2001/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2001/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 08/2000/TT-BL TBXH NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U TRONG NGHN NNH S 81/2000/N -CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH PHÁP L NH NGHĨA V LAO NG CÔNG ÍCH Căn c kho n 2 i u 33 Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích năm 1999; căn c Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích; sau khi trao i ý ki n v i m t s B , ngành có liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh trên như sau: I. TH C HI N NGHĨA V LAO NG CÔNG ÍCH HÀNG NĂM 1. Trách nhi m th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm quy nh t i i u 1 Ngh nh s 81/2000/N -CP th c hi n như sau: a. Nh ng năm trong tu i quy nh, công dân thu c di n th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm có trách nhi m th c hi n y nghĩa v c a mình. Nghĩa v lao ng công ích hàng năm th c hi n t i nơi công dân thư ng xuyên sinh s ng và có h khNu thư ng trú. N u nơi thư ng xuyên sinh s ng có ăng ký h khNu t m trú liên t c t 6 tháng tr lên thì th c hi n nghĩa v t i nơi ăng ký t m trú ó. Trư ng h p trong năm có ăng ký t m trú m t ho c nhi u nơi ngoài ph m vi xã, phư ng mà ngư i ó ang ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng không có nơi nào ăng ký t m trú liên t c t 6 tháng tr lên, thì th c hi n nghĩa v t i nơi ăng ký h khNu thư ng trú. b. Ngư i i lao ng th c hi n nghĩa v lao ng công ích hàng năm trong ph m vi xã, phư ng nơi cư trú, có trách nhi m mang theo công c lao ng thông thư ng (như cu c, x ng, quang gánh...) theo yêu c u c a cơ quan huy ng, n u lao ng ngoài ph m vi ó thì do ơn v ư c s d ng lao ng công ích gi i quy t. 2. Th i gian i, v quy nh t i i u 2 Ngh nh s 81/2000/N -CP th c hi n như sau:
  2. a. Ch ư c tr th i gian i, v vào s công nghĩa v trong trư ng h p i lao ng cách xa nơi th c hi n nghĩa v nói t i i m 1, M c I Thông tư này, i l i khó khăn, không có i u ki n i v h ng ngày, ph i l i nơi làm vi c. b. Trư ng h p m t ngư i ph i i nhi u t th c hi n nghĩa v trong năm do yêu c u c a cơ quan huy ng, thì i t nào ư c tính tr th i gian i, v c a t ó. c. Nh ng trư ng h p ư c tính tr th i gian i, v thì ư c thanh toán ti n tàu, xe theo giá vé phương ti n giao thông công c ng ph bi n c a tuy n ư ng ó. Trư ng h p ph i i b ng phương ti n cá nhân, thì ư c thanh toán ti n i, v theo s kilômét và ơn giá quy nh i v i phương ti n giao thông v n t i thông thư ng. 3. Vi c t m mi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm theo i u 5 Ngh nh s 81/2000/N -CP th c hi n như sau: a. T i th i i m có quy t nh huy ng, n u công dân ang thu c m t trong các i tư ng quy nh t i i u 5 c a Ngh nh nói trên thì ư c t m mi n; t i th i i m có quy t nh huy ng t sau, n u không còn thu c di n ó n a thì ph i th c hi n nghĩa v c a mình. Ví d 1: N công dân A thu c di n th c hi n nghĩa v lao ng công ích năm 2001. T i th i i m huy ng l n 1 (tháng 5/2001), n công dân A b sNy thai nên ư c t m mi n. T i th i i m huy ng l n 2 (tháng 10/2001), n công dân A ã h t th i h n ư c ngh do sNy thai theo quy nh t i i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995, thì ph i th c hi n nghĩa v lao ng công ích c a năm 2001. Trư ng h p n th i i m có quy t nh huy ng cu i cùng trong năm mà v n thu c di n t m mi n, thì năm ti p theo không ph i hoàn tr nghĩa v c a năm trư c. Ví d 2: Công dân B thu c di n th c hi n nghĩa v lao ng công ích năm 2001. T i th i i m huy ng l n 1 (tháng 5/2001), công dân B b m nên ư c t m mi n. T i th i i m huy ng t 2 (tháng 10/2001), công dân B v n còn m nên v n ư c t m mi n. n h t năm 2001 không còn t huy ng nào n a, nên công dân B không ph i th c hi n nghĩa v c a năm 2001 và không ph i hoàn tr nghĩa v ó vào năm sau. b. Ngư i ang i u tr ngo i trú ư c t m mi n th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm ph i có ơn c a th y thu c thu c tr m y t , b nh vi n ho c cơ s y t ư c c p gi y phép ho t ng theo quy nh c a B Y t . c. Th i gian ư c t m mi n th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm do có thai, sNy thai, thai ch t lưu, con ch t sau khi sinh ư c áp d ng như th i gian ngh hư ng tr c p b o hi m xã h i c a t ng lo i quy nh t i i u l b o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995. d. Cán b công ch c Nhà nư c ang công tác nh ng vùng không thu c các a danh quy nh t i Kho n 7 i u 5 Ngh nh s 81/2000/N -CP, n u ư c cơ quan có thNm quy n i u ng (k c bi t phái) n làm vi c có th i h n t i các a danh ó (k c t xã này sang xã khác trong m t huy n ho c t huy n này sang huy n khác
  3. trong m t t nh) thì ư c t m mi n th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm trong th i h n ư c i u ng ó. e. Các ch c danh tương ương v i Trư ng thôn, Trư ng xóm nói Kho n 11 i u 5 là: Trư ng p, b n, sóc, buôn, làng; trư ng khóm, T trư ng dân ph , T trư ng t nhân dân t qu n. g. i v i nghiên c u sinh, h c viên cao h c, th c t p sinh, sinh viên, h c sinh ch ư c t m mi n cho nh ng ngư i h c t p trung, dài h n t i các trư ng i h c, h c vi n, trư ng cao ng, trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng ph thông (không phân bi t trư ng công l p, bán công hay tư th c), trư ng d y ngh thu c h th ng giáo d c qu c dân; h c vi n ho c trư ng, l p ào t o t p trung dài h n c a các tôn giáo. Ch t m mi n i v i nh ng i tư ng này ư c th c hi n t ngày nh p h c n h t khóa h c, riêng h c sinh h c h t l p 12 ư c ti p t c t m mi n trong th i gian ngh hè c a năm h c ó. Nh ng ngư i h c theo phương th c giáo d c không chính quy và ngư i h c ngh các l p d y ngh , trung tâm d y ngh và các cơ s d y ngh khác không thu c i tư ng th c hi n ch t m mi n này. Nh ng ngư i ang d y và ngư i ang h c xóa mù ch ph i là nh ng ngư i ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n. i v i ngư i h c, thì th i gian t m mi n ư c th c hi n t khi b t u h c cho n khi xóa ư c mù ch , nhưng t i a không quá 24 tháng, k t ngày b t u h c, không phân bi t h c t p trung theo l p hay không theo l p. h. Ngư i i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài: ch t m mi n ư c th c hi n trong th i gian nư c ngoài công tác, h c t p, lao ng, k c th i gian ngh v nư c thăm gia ình. 4. Công dân hoàn thành nghĩa v lao ng công ích h ng năm ư c U ban nhân dân c p xã c p gi y ch ng nh n theo m u s 7 ban hành kèm theo Thông tư này. II. L P K HO CH S D NG QU NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH HÀNG NĂM 1. Căn c tình hình c th c a a phương và qu ngày công lao ng công ích c a m i c p, h ng năm U ban nhân dân các c p l p k ho ch s d ng qu ngày công lao ng công ích c a c p mình trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. Không ư c huy ng công dân th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm khi k ho ch s d ng qu ngày công lao ng công ích chưa ư c H i ng nhân dân c p có qu phê duy t. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh); Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i các huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) và cán b ư c phân công theo dõi lao ng công ích c a xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) ph i h p v i cơ quan k ho ch, tài chính và các ban ngành có liên quan giúp U ban nhân dân cùng c p xây d ng k ho ch s d ng qu ngày công lao ng công ích.
  4. K ho ch s d ng qu ngày công lao ng công ích h ng năm ư c l p theo m u bi u ban hành kèm theo Thông tư này: M u 2a áp d ng cho c p xã; m u 2b áp d ng cho c p huy n; m u 2c áp d ng cho c p t nh. 3. Kinh phí ph c v vi c t ch c huy ng và qu n lý qu ngày công lao ng công ích: U ban nhân dân các c p không ư c l y t qu lao ng công ích b ng ti n, mà ph i l p d trù các kho n ư c chi ghi trong i u 8 Ngh nh s 81/2000/N -CP c a Chính ph vào k ho ch thu chi ngân sách h ng năm c a a phương theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. III. L P S THEO DÕI VÀ CH BÁO CÁO 1. L p s theo dõi M u s theo dõi tình hình th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm theo các M u (1, 1a, 1b, 1c) kèm theo Thông tư này. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m ch o các ban, ngành có liên quan rà soát, ki m tra danh sách c a các ơn v c p dư i tránh sai sót trong vi c xác nh nh ng ngư i thu c di n th c hi n nghĩa v , ngư i ư c mi n và ngư i ư c t m mi n. i v i nghĩa v lao ng công ích trong trư ng h p c p thi t thì chính quy n a phương các c p l p s theo dõi theo m u s 4. C p nào ra quy t nh huy ng thì ghi vào s theo dõi c a c p ó. i v i trư ng h p c p dư i huy ng th c hi n quy t nh c a c p trên, thì ghi chú thêm vào c t "lý do huy ng" khi t ng h p không b trùng l p. 2. Ch báo cáo a. Báo cáo h ng năm v tình hình th c hi n nghĩa v lao ng công ích theo các m u kèm theo Thông tư này: - C p xã báo cáo v i c p huy n qua Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i g m các m u bi u: 1a, 3a và 5; - C p huy n báo cáo v i c p t nh qua S Lao ng - Thương binh và Xã h i g m các m u bi u: 1a, 3b và 5; - C p t nh báo cáo v i Chính ph qua B Lao ng - Thương binh và Xã h i g m các m u bi u: 1c, 3c và 5; b. Báo cáo k t qu sau m i l n huy ng nghĩa v lao ng công ích trong trư ng h p c p thi t theo M u s 6 kèm theo Thông tư này. c. Th i h n báo cáo: - Báo cáo h ng năm v k t qu th c hi n nghĩa v lao ng công ích: theo quy nh t i Kho n 8 i u 5 Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph .
  5. - Báo cáo k t qu sau m i l n huy ng nghĩa v lao ng công ích trong trư ng h p c p thi t: g i lên cơ quan c p trên tr c ti p ch m nh t sau 10 ngày, k t ngày k t thúc huy ng. IV. T CH C TH C HI N U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích và các văn b n hư ng d n; ng th i tuyên truy n, ph bi n r ng rãi trong nhân dân m i ngư i t giác ch p hành cũng như giám sát trong quá trình th c hi n. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, các a phương ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t. Lê Duy ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản