Thông tư số 08/2002/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư số 08/2002/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn việc hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2002/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 08/2002/TT-BYT Hà N i , Ngày 20 tháng 06 năm 2002 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C H P TÁC, U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C KHÁM, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N T I VI T NAM Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân; i u l khám ch a b nh b ng y h c c truy n và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t này; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996: Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09/6/2000 và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 06/3/2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c; Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p; Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph v hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n; Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, Ngh nh s 60/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph v c th hóa m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; Sau khi có ý ki n c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 3393/BKH-L VX ngày 30/5/2002, B Y t hư ng d n vi c h p tác, u tư nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh b ng y h c c truy n t i Vi t Nam như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c u tư vào lĩnh v c khám ch a b nh b ng y h c c truy n t i Vi t Nam dư i các lo i hình t ch c và hình th c u tư như sau: 1. Lo i hình t ch c: 1.1. B nh vi n Y h c c truy n. 1.2. Phòng chNn tr y h c c truy n. 2. Các hình th c u tư: 2.1. 100% v n nư c ngoài.
 2. 2.2. Liên doanh. 2.3. H p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh. i u 2. T ch c Vi t Nam ư c h p tác u tư v i nư c ngoài thành l p cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài là: 1. B nh vi n y h c c truy n, cơ s khám ch a b nh y h c c truy n là ơn v s nghi p có thu c a Vi t Nam. 2. B nh vi n y h c c truy n, Trung tâm y dư c h c c truy n, Phòng chNn tr y h c c truy n bán công, dân l p, tư nhân ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p 3. Các i tư ng thu c i u 2 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 3. B nh vi n y h c c truy n, Phòng chNn tr y h c c truy n (sau ây g i chung là cơ s khám ch a b nh y h c c truy n) có v n u tư c a nư c ngoài ph i m b o các i u ki n theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t B o v s c kh e nhân dân, Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, th c hi n các quy nh v chuyên môn k thu t do B Y t ban hành. i u 4. Quy trình thNm nh d án và thNm quy n c p Gi y phép u tư áp d ng theo các quy nh t i kho n 1 i u 109 và kho n 1 i u 114 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ã ư c c p Gi y phép u tư ch ư c phép ho t ng chuyên môn sau khi ư c B Y t s c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh . i u 5. Cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ch ư c ho t ng trong ph m vi chuyên môn ư c B Y t cho phép. Giá khám ch a b nh, giá các lo i xét nghi m, giá thu c ph i phù h p và ư c niêm y t công khai. i u 6. Cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i làm l i th t c xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh m i trong nh ng trư ng h p sau: - Thay i hình th c u tư ho c thay i lo i hình t ch c. - Tách ho c sáp nh p cơ s . - Thay i a i m hành ngh . - Gi y ch ng nh n h t h n s d ng. Trong khi Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh còn giá tr , n u thay i ch u tư, thay i Giám c, cơ s ph i báo cáo B trư ng B Y t Giám c m i ph i có ch ng ch hành ngh phù h p do B Y t c p.
 3. i u 7. Cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i n p phí, l phí thNm nh c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: I U KI N, PH M VI HÀNH NGH C A CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH Y H C C TRUY N CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 8. i u ki n chung. 1. Cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i áp d ng các phương pháp c a y h c c truy n, k t h p y h c c truy n v i y h c hi n i trong chNn oán, i u tr mang l i hi u qu và an toàn cao cho b nh nhân. 2. Có trang thi t b hi n i, ang ư c s d ng trên th gi i phù h p v i t ng lo i hình u tư. H t ng cơ s và i ngũ nhân viên y t trình , phù h p v i trang thi t b hi n i và ph m vi ho t ng chuyên môn. 3. Cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i có i n, nư c, công trình v sinh, thi t b phòng cháy, ch a cháy, m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo úng quy nh. 4. Giám c cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i có ch ng ch hành ngh khám ch a b nh y h c c truy n do B Y t c p. Trư ng khoa lâm sàng, c n lâm sàng, khoa dư c c a cơ s ph i là bác sĩ, dư c sĩ ho c lương y, lương dư c có chuyên khoa phù h p có 5 năm th c hành chuyên khoa và có nh ng i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t; các th y thu c nhân viên y t làm vi c t i cơ s cũng ph i có trình chuyên khoa phù h p. 5. Có i ngũ nhân viên m b o yêu c u ho t ng. 6. B ng giá khám b nh, ch a b nh, giá thu c, giá các xét nghi m ph i phù h p và ư c niêm y t công khai. 7. Nh ng ngư i nư c ngoài tr c ti p khám ch a b nh ph i ư c B Y t Vi t Nam ki m tra, xác nh n trình chuyên môn; n u không giao ti p ư c b ng ti ng Vi t Nam thì ngư i phiên d ch ph i có trình chuyên môn. i u 9. Ngoài nh ng i u ki n chung theo quy nh t i i u 8 c a Thông tư này, b nh vi n y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i có các i u ki n c th sau: 1. i u ki n: 1.1. Giám c ph i có ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n do B Y t Vi t Nam c p. 1.2. B nh vi n có ít nh t 20 giư ng n i trú.
 4. 1.3. T ch c b nh vi n ít nh t ph i có các khoa, phòng sau: a) Khoa khám và i u tr ngo i trú (trong ó có b ph n c p c u). Cơ s g m: Phòng hành chính, Phòng c p c u và các phòng khám, i u tr ngo i trú v i di n tích ít nh t 20 mét vuông, ư c kê 2 bàn khám và 2 giư ng i u tr ngo i trú. Các phòng khám ph i ư c trang b bàn gh , d ng c khám b nh, ph i có huy t áp k ng h , nhi t k o nhi t . Phòng c p c u ph i có bình oxy (có ng h ), t thu c c p c u (có cơ s thu c theo quy nh), cáng v n chuy n b nh nhân, n p c nh các lo i, t h p và bơm tiêm. b) Khu n i trú g m khoa n i, ngo i, ph , nhi, ngũ quan, châm c u dư ng sinh. - M i khoa ít nh t ph i có: bu ng hành chính, bu ng th thu t và các bu ng cho b nh nhân n i trú v i tiêu chuNn bình quân ít nh t 4 mét vuông sàn/1giư ng b nh n i trú và các trang thi t b sau: + bàn, gh làm vi c cho th y thu c, t ng h sơ b nh án. + Xe Ny c p phát thu c, cân. - Các khoa n i trú ph i có bu ng c p c u. Trang b c a bu ng c p c u g m có t thu c c p c u có cơ s thu c c p c u theo quy nh, huy t áp k ng h , nhi t k o nhi t , bình oxy (ho c túi oxy), cáng, ng h m m ch, t s y, bơm tiêm các lo i. Bu ng b nh ph i có qu t ho c i u hòa nhi t mb o m cho b nh nhân vào mùa ông và mát cho b nh nhân vào mùa hè. M i giư ng b nh n i trú ph i có m t t u giư ng, m t phích ng nư c. M i b nh nhân n i trú ph i có ít nh t hai b qu n áo b nh vi n thay i. Tùy theo i u ki n, b nh vi n có th có m t ho c nhi u khoa n i trú. c) Khoa dư c ph i có phòng hành chính, kho dư c li u, khu v c sơ ch , khu v c bào ch , qu y thu c, m b o các yêu c u sau: - Qu y thu c: khu v c qu y thu c ph i thoáng mát, ánh sáng, tránh ư c Nm và côn trùng, có bàn làm vi c c a nhân viên và gh ng i ch cho b nh nhân, t thu c chia ô, cân các lo i, bàn qu y. - Kho dư c ph i thoáng mát ch ng ư c Nm và côn trùng, có giá k và d ng c ng thu c. - Khu v c sơ ch , bào ch ph i b trí khu riêng có nư c s ch r a, b p và d ng c sao tNm, dao c u, thuy n tán, cân. Khuy n khích u tư các lo i máy hi n i nâng cao ch t lư ng khám và i u tr . d) Khoa c n lâm sàng:
 5. Tùy theo i u ki n c a t ng cơ s nhưng ít nh t ph i có: Phòng hành chính, phòng sinh hóa, phòng vi sinh, phòng X - quang, phòng i n tim, siêu âm. Các phòng ph i có trang thi t b m b o các kinh nghi m cơ b n cho b nh nhân. e) B ph n t ch c, hành chính, t ng h p k ho ch. f) B ph n tài chính, v t tư (bao g m c kho v t tư) Các b ph n theo quy inh t i i m e và f trên ph i ư c b trí c l p có tiêu chuNn và i u ki n ho t ng và ph c v b nh nhân. h) Giao thông n i vi n ph i m b o yêu c u i l i cho b nh nhân, nhân viên và b o m thu n ti n cho vi c v n chuy n b nh nhân c p c u. k) B nh vi n ph i có ít nh t 40% t lưu không ( t không xây d ng) làm sân, vư n. Di n tích xây d ng t i a ch chi m 60% khuôn viên c a b nh vi n. i u 10. Ph m vi ho t ng chuyên môn c a b nh vi n y h c c truy n: Trên cơ s ngh c a b nh vi n, căn c vào cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t và trình chuyên môn c a i ngũ th y thu c, B Y t s xem xét và cho phép ph m vi ho t ng chuyên môn c th . i u 11. Ngoài nh ng i u ki n chung quy nh t i i u 8 c a Thông tư này, phòng chNn tr y h c c truy n có v n u tư c a nư c ngoài ph i có các i u ki n c th sau: 1. Giám c ph i có ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n do B Y t Vi t Nam c p. 2. Gi y phép u tư. 3. i u ki n cơ s v t ch t, trang thi t b : 3.1. Có ít nh t hai phòng tiêu chuNn và i u ki n c a phòng khám b nh. 3.2. Có khu v c bào ch thu c y h c c truy n v i trang thi t b phù h p bào ch thu c ph c v b nh nhân: - Kho dư c li u: ph i thoáng mát ch ng ư c Nm và côn trùng, có giá k và d ng c ng thu c. - Khu v c sơ ch , bào ch : Khu v c sơ ch , bào ch ph i b trí khu riêng có nư c s ch r a, b p và d ng c sao tNm, dao c u, thuy n tán, cân. - Qu y thu c: Khu v c qu y thu c ph i thoáng mát, ánh sáng, tránh ư c Nm và côn trùng, có bàn làm vi c c a nhân viên và gh ng i ch cho b nh nhân, t thu c chia ô, cân các lo i, bàn qu y. 3.3. Có khu v c cho b nh nhân ng i ch khám v i ti n nghi phù h p.
 6. 3.4. Có b ph n c n lâm sàng m b o v nhân l c cũng như trang b như d án ã ư c duy t. 3.5. Có t thu c c p c u và phương ti n c p c u theo quy nh. Th y thu c, nhân viên c a Phòng chNn tr ph i ư c t p hu n v k thu t c p c u phù h p v i ph m vi ho t ng chuyên môn ã ư c cho phép. i u 12. Ph m vi ho t ng c a Phòng chNn tr y h c c truy n. 1. Khám ch a b nh ngo i trú b ng các phương pháp c a y h c c truy n phù h p ph m vi cho phép và trình th y thu c c a phòng khám. 2. Bào ch dư c li u s ng thành thu c phi n, ư c bán nh ng thành phNm thu c y h c c truy n ã ư c B Y t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành ph c v tr c ti p cho b nh nhân. N u có bào ch m t s d ng óng gói s n thì công th c ph i ăng ký và ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) nơi Phòng chNn tr t tr s cho phép b ng văn b n. Chương 3: TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N CH NG CH HÀNH NGH VÀ I U KI N HÀNH NGH i u 13. Tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n. 1. Tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n cho ngư i nư c ngoài: - Có b ng t t nghi p bác sĩ y h c c truy n do trư ng i h c ho c H c vi n Trung y ào t o c p. Ki n th c chuyên môn v ng, ư c B Y t Vi t Nam thNm nh, ki m tra xác nh n. - Có ch ng ch hành ngh do cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i c p. - Có th i gian th c hành ít nh t 5 năm t i các cơ s y h c c truy n h p pháp. - Có o c ngh nghi p ư c S Y t t nh nơi ang công tác xác nh n. - Có s c kh e hành ngh (có Gi y ch ng nh n s c kh e c a b nh vi n a khoa t nh). - Không có ti n án, ti n s , không b k lu t v vi ph m quy ch chuyên môn. - Hi u bi t và cam k t th c hi n úng pháp lu t c a Vi t Nam và nh ng quy ch chuyên môn do B Y t Vi t Nam ban hành. 2. Tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n cho ngư i Vi t Nam: Th c hi n theo Thông tư s 04/2002/TT-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2002 c a B Y t hư ng d n xét c p ch ng ch hành ngh y dư c h c.
 7. i u 14. H sơ xin c p Gi y ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n: 1. i v i ngư i nư c ngoài: a) Công văn c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi ngư i nư c ngoài xin ăng ký hành ngh . b) ơn xin c p ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n t i Vi t Nam. c) Sơ y u lý l ch có dán nh. d) Lý l ch tư pháp. ) B ng t t nghi p chuyên môn. e) Gi y xác nh n th i gian th c hành. f) Gi y phép hành ngh c a nư c ngoài. g) Gi y xác nh n s c kh e c a b nh vi n a khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. h) B n cam k t th c hi n úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. (Các lo i gi y t quy nh trên ph i ư c d ch ra ti ng Vi t Nam và ư c công ch ng) 1. Có 3 nh c 3 cm x 4 cm. 2. i v i ngư i Vi t Nam: H sơ xin c p ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n c a ngư i Vi t Nam làm vi c trong các cơ s có v n u tư nư c ngoài th c hi n theo Thông tư s 04/2002/TT-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2002 c a B Y t hư ng d n xét c p ch ng ch hành ngh y dư c. i u 15. H sơ xin xác nh n trình chuyên môn c a ngư i nư c ngoài làm vi c trong các cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n t i Vi t Nam g m có: 1. Công văn c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi ngư i nư c ngoài xin làm vi c. 2. ơn ngh xác nh n trình chuyên môn. 3. Sơ y u l ch có dán nh. 4. Lý l ch tư pháp. 5. B ng t t nghi p chuyên môn. 6. Gi y xác nh n th i gian th c hành.
 8. 7. Gi y phép hành ngh c a nư c ngoài. 8. Gi y xác nh n s c kh e do b nh vi n, trung tâm y t qu n, huy n tr lên xác nh n. 9. B n cam k t th c hi n úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. (Các lo i gi y t quy nh trên ph i ư c d ch ra ti ng Vi t Nam và ư c công ch ng) 10. Gi y phép lao ng do S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh c p. 11. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh c a cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n ho c quy t nh thành l p cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n c a cơ quan có thNm quy n. 12. Gi y phép c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho cơ s thuê lao ng là th y thu c nư c ngoài. 13. Có 3 nh c 4 cm x 6 cm. i u 16. H sơ xin xác nh n trình chuyên môn làm vi c trong các cơ s y h c c truy n có v n u tư c a nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 13 c a i u 15 Thông tư này. i u 17. H sơ xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh : 1. Công văn ngh B Y t thNm nh c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. Gi y phép u tư. 3. D án u tư. 4. i u l doanh nghi p. 5. Xác nh n s d ng m t b ng h p pháp. 6. Sơ b trí m t b ng. 7. Ch ng ch hành ngh c a Giám c. 8. Danh sách trích ngang c a i ngũ th y thu c, nhân viên chuyên môn. 9. Các lo i gi y t khác ch ng minh cơ s có i u ki n quy nh t i i u 8, i u 9, i u 11 c a Thông tư này tùy theo lo i hình u tư. i u 18. H sơ xin c p ch ng ch hành ngh và h sơ xin xác nh n trình chuyên môn làm vi c trong các cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n c a
 9. Vi t Nam, h sơ xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh g i v S Y t t nh. S Y t xem xét và g i v B Y t . B trư ng B Y t c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh cho các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài, c p Gi y ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n và xác nh n trình chuyên môn làm vi c trong các cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n t i Vi t Nam cho ngư i nư c ngoài. Giúp B trư ng B Y t có H i ng thNm nh. Thành ph n H i ng thNm nh do B trư ng B Y t quy t nh. V Y h c c truy n là cơ quan thư ng tr c c a H i ng. i u 19. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh , Gi y ch ng ch hành ngh , Gi y xác nh n trình chuyên môn quy nh trong Thông tư này có giá tr 5 năm. Trư c khi h t h n 6 tháng cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài, ngư i ư c c p Gi y ch ng ch hành ngh hay Gi y xác nh n trình chuyên môn ph i làm ơn g i B Y t m i ư c xem xét gia h n. Th i gian gia h n m i l n không quá 5 năm. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A CƠ S KHÁM CH A B NH Y H C C TRUY N CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI, NGƯ I NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 20. Ngoài quy n và nghĩa v ư c quy nh trong các văn b n lu t, pháp l nh, ngh nh c a Chính ph , các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài hành ngh y dư c h c c truy n t i Vi t Nam có quy n và nghĩa v sau: 1. Quy n: Cơ s khám ch a b nh y h c c truy n ư c phép t ch c nhà thu c cung c p thu c y h c c truy n cho b nh nhân n i trú và ngo i trú. Nhân viên y t ho t ng trong các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ư c tham gia ho t ng theo quy nh tuy n sinh c a Nhà nư c nâng cao chuyên môn; tham gia sinh ho t và b i dư ng chuyên môn c a ngành, ư c d các l p t p hu n nh m c p nh t ki n th c do S Y t t nh ho c B Y t t ch c. Các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n và cá nhân làm vi c trong các cơ s này n u có nhi u thành tích trong s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân s ư c khen thư ng theo quy nh chung c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Nghĩa v :
 10. Giám c các cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v toàn b ho t ng c a cơ s . - Th c hi n y nghĩa v óng thu , tài chính theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. - Ph i treo bi n hi u úng quy nh, niêm y t công khai giá khám ch a b nh, giá thu c, ph m vi hành ngh ã ư c duy t. Cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i xây d ng b ng giá vi n phí báo cáo B Y t phê duy t. - Thu c m i; phương pháp ch a b nh m i khi chưa ư c phép c a B Y t Vi t Nam chưa ư c áp d ng vào khám ch a b nh cho b nh nhân. - Có nghĩa v tham gia phòng ch ng d ch, tham gia các chương trình y t qu c gia. - Th c hi n y các quy ch chuyên môn c a B Y t Vi t Nam quy nh, th c hi n ch ph c p ngh nghi p và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam như các ơn v y t nhà nư c c a Vi t Nam. - M i tài li u có liên quan n ho t ng c a cơ s ph i vi t ho c d ch ra ti ng Vi t. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CHUYÊN MÔN K THU T I V I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH Y H C C TRUY N CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 21. B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chuyên môn k thu t i v i các cơ s có v n u tư nư c ngoài trong ph m vi toàn qu c. S Y t t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chuyên môn k thu t i v i các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong a bàn ó c a t nh. i u 22. Các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t khi ư c yêu c u v S Y t t nh, B Y t . Chương 6: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 23. B Y t , S Y t nh kỳ t ch c ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy ch chuyên môn, nh ng quy nh c a pháp lu t i v i các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài. i u 24. Các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài có nghĩa v t o i u ki n và th c hi n nh ng yêu c u c a oàn thanh tra, ki m tra; có quy n khi u n i v quy t nh c a oàn thanh tra.
 11. i u 25. Các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài, cá nhân ngư i nư c ngoài hành ngh y dư c h c c truy n t i Vi t Nam có nghĩa v th c hi n y nh ng quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam; n u vi ph m s b x lý theo quy nh hi n hành; n u gây thi t h i cho b nh nhân thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam: Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 26. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh trong Thông tư này u bãi b . i u 27. Lãnh o các v , c c, văn phòng, Thanh tra B và các ơn v có liên quan, Giám c S Y t các t nh, Giám c các cơ s khám ch a b nh y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n t i Vi t Nam ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v , a phương báo cáo B Y t (V Y h c c truy n) ư c hư ng d n gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Văn Truy n
Đồng bộ tài khoản