Thông tư số 08/2006/TT-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
154
lượt xem
20
download

Thông tư số 08/2006/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2006/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư Pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2006/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c L p - T do - H nh phúc S : 08/2006/TT-BTP ****** Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH V NUÔI CON NUÔI CÓ Y U T NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài (sau ây g i là Ngh nh s 68/2002/N -CP); Căn c Ngh nh s 69/2006/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài; Căn c các Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a Vi t Nam v i các nư c; b o m th c hi n th ng nh t các quy nh v nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài, nh m nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c và gi i quy t cho tr em Vi t Nam làm con nuôi ngư i nư c ngoài; B Tư pháp hư ng d n th c hi n m t s quy nh v nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi hư ng d n Thông tư này hư ng d n th c hi n các i u 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51 và kho n 1 i u 79 c a Ngh nh 68/2002/N -CP ngày 10/7/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài ã ư c s a i, b sung b i Ngh nh 69/2006/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph (sau ây g i là “Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung)”) và các Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a Vi t Nam v i các nư c, nh m th c hi n th ng nh t v i tư ng áp d ng, v trình t , th t c gi i quy t vi c ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi. 2. D ch và công ch ng, ch ng th c h sơ H sơ xin nh n con nuôi b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t; b n d ch do Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ch ng th c. Theo tho thu n v i Cơ quan Trung ương v con nuôi qu c t c a nư c mà nư c ó và Vi t Nam cùng là thành viên c a i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi, h sơ xin nh n con nuôi có th ư c d ch t i Vi t Nam; b n d ch ph i ư c công ch ng, ch ng th c theo pháp lu t Vi t Nam. 3. Nghiêm c m ho t ng kinh doanh, môi gi i tr c l i trong lĩnh v c nuôi con nuôi 3.1. Nghiêm c m t ch c con nuôi nư c ngoài, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ho t ng kinh doanh, d ch v môi gi i con nuôi nh m m c ích tr c l i ho c l i d ng vi c h tr xin nh n
 2. con nuôi nh m m c ích mua bán tr em, bóc l t s c lao ng, xâm ph m tình d c i v i tr em ho c vì m c ích tr c l i khác. 3.2. Nghiêm c m vi c ngư i xin nh n con nuôi xin ích danh tr em qua s gi i thi u tr c ti p c a Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam ho c tr ti n, tài s n, l i ích v t ch t khác cho cơ quan, t ch c, cá nhân môi gi i xin tr em làm con nuôi. II. NGƯ I XIN NH N CON NUÔI, TR EM Ư C CHO LÀM CON NUÔI 1. Ngư i xin nh n con nuôi Theo i u 35 và kho n 1 i u 79 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung), ngư i xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi bao g m: 1.1. Ngư i thư ng trú t i nư c mà nư c ó và Vi t Nam cùng là thành viên c a i u ư c qu c t hai bên ho c nhi u bên v h p tác nuôi con nuôi (danh m c các nư c kèm Thông tư này). Ngư i thu c i tư ng này ư c xin b t kỳ tr em nào quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 36 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) làm con nuôi. 1.2. Ngư i thư ng trú t i nư c mà nư c ó và Vi t Nam chưa cùng là thành viên c a i u ư c qu c t hai bên ho c nhi u bên v h p tác nuôi con nuôi, n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì ư c xin b t kỳ tr em nào quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 36 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) làm con nuôi: a) Ngư i có th i gian công tác, h c t p, làm vi c t i Vi t Nam t 06 tháng tr lên. Th i gian 06 tháng ư c tính theo m t l n nh p - xu t c nh Vi t Nam; n u hai v ch ng xin nh n con nuôi thì ch c n m t ngư i áp ng i u ki n này; b) Ngư i có v , ch ng, cha, m là công dân Vi t Nam ho c ngư i g c Vi t Nam. Ngư i g c Vi t Nam ư c hi u theo quy nh t i Thông tư s 2461/2001/TT-BNG ngày 5 tháng 10 năm 2001 c a B Ngo i giao, là ngư i hi n nay ho c trư c ây ã t ng có qu c t ch Vi t Nam; ngư i có cha , m ho c ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i hi n nay ho c trư c ây ã t ng có qu c t ch Vi t Nam; c) Ngư i có quan h h hàng, thân thích v i tr em ư c xin làm con nuôi ho c ang có con nuôi là anh, ch , em ru t c a tr em ư c xin nh n làm con nuôi. Quan h h hàng ư c hi u là quan h gi a ngư i xin nh n con nuôi là cô, c u, dì, chú, bác v i tr em là cháu ư c xin làm con nuôi (theo bên n i ho c bên ngo i). Trư ng h p ngư i có quan h h hàng là ông, bà xin nh n cháu ho c anh, ch em xin nh n nhau làm con nuôi, thì không gi i quy t. Quan h thân thích là quan h gi a ngư i xin nh n con nuôi là ch ng v i con riêng c a v ho c v v i con riêng c a ch ng. 1.3. Ngư i thư ng trú t i nư c mà nư c ó và Vi t Nam không cùng là thành viên c a i u ư c qu c t hai bên ho c nhi u bên v h p tác nuôi con nuôi và cũng không thu c các trư ng h p quy nh t i các i m a, b và c kho n 3 i u 35 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung), thì ch ư c xin nh n con nuôi là tr em khuy t t t, tàn t t, tr em m t năng l c hành vi dân s , tr em là n n nhân c a ch t c hoá h c, tr em nhi m HIV/AIDS, tr em m c các b nh hi m nghèo khác ang s ng t i gia ình ho c t i cơ s nuôi dư ng ư c thành l p h p pháp t i Vi t Nam, ho c tr em m côi ang s ng t i gia ình. 1.4. Công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c xin b t kỳ tr em nào quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 36 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) làm con nuôi, không ph thu c vào vi c Vi t Nam v i nư c ngoài nơi ngư i ó nh cư cùng ho c không cùng là thành viên c a i u ư c qu c t hai bên ho c nhi u bên v h p tác nuôi con nuôi.
 3. Công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c hi u là ngư i có qu c t ch Vi t Nam cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài nư c ngoài, không k ngư i ó ã nh p qu c t ch nư c ngoài hay chưa. 2. Tr em ư c cho làm con nuôi Theo i u 36 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung), tr em ư c cho làm con nuôi bao g m: 2.1. Tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng ư c thành l p h p pháp t i Vi t Nam. Cơ s nuôi dư ng ư c thành l p h p pháp ư c hi u là cơ s b o tr xã h i ư c thành l p theo Quy ch thành l p và ho t ng c a cơ s b o tr xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 25/2001/N -CP ngày 31/5/2001 c a Chính ph (sau ây g i là cơ s nuôi dư ng). U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) ch o S Tư pháp ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i thông báo cho C c Con nuôi qu c t danh sách các cơ s nuôi dư ng này và danh sách tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng ó có i u ki n gi i thi u làm con nuôi. Vi c gi i thi u tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng làm con nuôi ph i tuân th các quy nh sau: a) Ưu tiên gi i thi u tr em làm con nuôi trong nư c; vi c gi i thi u tr em làm con nuôi nư c ngoài ch ư c coi là bi n pháp cu i cùng, khi không th tìm ư c mái m gia ình cho tr em trong nư c; b) Ch ư c gi i thi u tr em làm con nuôi sau 30 ngày, k t ngày tr em ư c ưa vào cơ s nuôi dư ng; i v i tr sơ sinh b b rơi thì ch ư c gi i thi u làm con nuôi sau 60 ngày, k t ngày phát hi n tr em b b rơi; c) Tr em b b rơi ang s ng t i cơ s nuôi dư ng ch ư c gi i thi u làm con nuôi ngư i nư c ngoài sau 30 ngày, k t ngày thông báo trên phương ti n thông tin i chúng c p t nh tr lên mà không có thân nhân n nh n và cũng không ư c ngư i trong nư c nh n làm con nuôi (n i dung thông báo theo m u kèm Thông tư này). 2.2. Tr em ang s ng t i gia ình ư c cho làm con nuôi ngư i nư c ngoài n u thu c trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 36 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung). i v i tr em có quan h h hàng v i ngư i xin nh n con nuôi, thì ch ư c gi i quy t cho làm con nuôi c a cô, c u, dì, chú, bác (bên n i ho c bên ngo i) nư c ngoài, n u tr em ó b m côi c cha l n m ho c b m côi m ho c cha, còn ngư i kia không có kh năng lao ng và không có i u ki n nuôi dư ng tr em ó; trư ng h p tr em còn cha, m nhưng c cha và m u không có kh năng lao ng và không có i u ki n nuôi dư ng tr em ó, thì tr em cũng ư c gi i quy t cho làm con nuôi. Trong trư ng h p tr em tuy có quan h h hàng v i ngư i xin nh n con nuôi, nhưng tr em ó còn c cha và m , s c kho c a tr em và c a cha m bình thư ng, cha m v n có kh năng lao ng và có i u ki n b o m chăm sóc con mình t i Vi t Nam, thì không gi i quy t cho làm con nuôi nư c ngoài. 2.3. Tr em khuy t t t, tàn t t, là n n nhân c a ch t c hoá h c, nhi m HIV/AIDS, m c b nh hi m nghèo khác (trư c ây s ng t i cơ s nuôi dư ng ho c s ng t i gia ình) ang ư c ch a tr nư c ngoài, n u ư c ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài xin nh n làm con nuôi, thì ư c xem xét gi i quy t t i Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài như i v i tr em không còn h khNu thư ng trú trong nư c. III. M T S HƯ NG D N V TRÌNH T , TH T C GI I QUY T VI C NUÔI CON NUÔI
 4. 1. H sơ c a ngư i xin nh n con nuôi H sơ c a ngư i xin nh n con nuôi g m các gi y t theo quy nh t i i u 41 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung), trong ó c n chú ý m t s i m sau: a) ơn xin nh n tr em làm con nuôi ph i ghi y theo m u quy nh, trong ó nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi v tr em c n xin làm con nuôi (như s lư ng tr , tu i, gi i tính, tình tr ng s c kho ) ph i phù h p v i gi y phép ho c b n i u tra v hoàn c nh gia ình, xã h i do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p; b) Trong trư ng h p khi n p h sơ mà ngư i xin nh n con nuôi chưa có h chi u, ch có b n sao có công ch ng gi y ch ng minh nhân dân, gi y thông hành ho c th cư trú và trên các gi y t c a Vi t Nam u ghi h tên, ngày tháng năm sinh c a ngư i ó theo lo i gi y t này, thì khi n S Tư pháp hoàn t t th t c xin nh n con nuôi, ngư i xin nh n con nuôi không ph i n p b n sao h chi u; c) i v i ngư i xin nh n con nuôi thu c trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 35 c a Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung): - N u thu c i m a thì ph i có b n ch p th th c nh p - xu t c nh Vi t Nam (01 l n) ho c gi y t khác ch ng minh vi c ã Vi t Nam t 06 tháng tr lên. - N u thu c i m b thì ph i có gi y t phù h p ch ng minh (có v , ch ng, cha, m là công dân Vi t Nam ho c ngư i g c Vi t Nam). - N u thu c i m c thì ph i có gi y xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, nơi thư ng trú c a tr em xác nh n ngư i ó có quan h h hàng v i tr em ư c xin làm con nuôi; b n ch p gi y ch ng nh n k t hôn c a ngư i xin con nuôi v i cha ho c m c a tr em ư c xin làm con nuôi và gi y khai sinh c a tr em ó ch ng minh quan h thân thích; b n ch p quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam cho nh n con nuôi, gi y khai sinh c a con nuôi và c a tr em ư c xin làm con nuôi ch ng minh ngư i ó ang có con nuôi là anh, ch , em ru t c a tr em ư c xin làm con nuôi; d) i v i trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi là v ch ng, nhưng trong quá trình gi i quy t h sơ, m t trong hai bên v ho c ch ng ch t, n u ngư i kia mu n ti p t c xin nh n con nuôi, thì ph i làm l i nh ng gi y t nói t i các i m a, c, và d kho n 1 i u 41 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung). 2. Th t c ti p nh n và x lý h sơ Th t c ti p nh n và x lý h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi ư c th c hi n theo quy nh t i i u 42 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung), trong ó c n lưu ý m t s i m như sau: 2.1. Trư c khi ti p nh n h sơ, C c Con nuôi qu c t ph i ki m tra và ch u trách nhi m v vi c ngư i xin nh n con nuôi thu c i tư ng quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 35, kho n 1 i u 79 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) và hư ng d n t i i m 1 m c II Thông tư này. 2.2. Vi c n p h sơ ư c th c hi n như sau: a) Ngư i xin nh n con nuôi thu c trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 35 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) n p h sơ xin nh n con nuôi thông qua Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam ho c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài h u quan. Ngư i ng u Văn phòng con nuôi nư c ngoài, nhân viên c a Văn phòng con nuôi nư c ngoài ư c u quy n h p l ho c ngư i i di n c a cơ quan có thNm quy n nư c ngoài ph i tr c ti p n p h sơ xin nh n con nuôi t i C c Con nuôi qu c t ;
 5. b) Ngư i xin nh n con nuôi thu c trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 35 và kho n 1 i u 79 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) tr c ti p n p h sơ xin nh n con nuôi t i C c Con nuôi qu c t , n u xin nh n tr em t i Vi t Nam làm con nuôi ho c t i Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s Vi t Nam nư c ngoài, n u xin nh n tr em Vi t Nam nư c ngoài làm con nuôi. 2.3. Sau khi ki m tra th y h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi y và h p l , C c Con nuôi qu c t c p Phi u ti p nh n h sơ (theo m u kèm Thông tư này) cho ngư i n p h sơ; th i gian th lý h sơ ư c tính k t ngày c p Phi u ti p nh n h sơ. 3. Trư ng h p xin ích danh Vi c xin ích danh tr em Vi t Nam làm con nuôi ch ư c áp d ng i v i các trư ng h p sau: a) Ngư i xin nh n con nuôi thu c di n quy nh t i kho n 3 i u 35 và kho n 1 i u 79 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung); b) Ngư i xin nh n con nuôi quy nh t i kho n 2 i u 35 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) mà thu c m t trong các trư ng h p: - Có th i gian công tác, h c t p, làm vi c t i Vi t Nam t 06 tháng tr lên; - Có v , ch ng, cha, m là công dân Vi t Nam ho c ngư i g c Vi t Nam; - Có quan h h hàng, thân thích v i tr em ư c xin làm con nuôi ho c ang có con nuôi là anh, ch , em ru t c a tr em ư c xin nh n làm con nuôi. 4. H sơ c a tr em ư c gi i thi u làm con nuôi H sơ c a tr em ư c gi i thi u làm con nuôi ngư i nư c ngoài g m các gi y t quy nh t i i u 44 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung), trong ó c n lưu ý m t s gi y t sau: 4.1. i v i Gi y khai sinh c a tr em, có th n p b n sao t s g c ho c b n sao công ch ng, ch ng th c t b n chính. 4.2. i v i gi y xác nh n s c kho , có th n p gi y do t ch c y t c p huy n tr lên c a Vi t Nam c p; khuy n khích n p gi y xác nh n s c kho c a tr em do t ch c y t ch t lư ng cao ho c t ch c y t c p t nh tr lên c p. 4.3. i v i tr em có cha, m thu c di n không còn kh năng lao ng ho c không có i u ki n chăm sóc, nuôi dư ng con, thì ph i có gi y xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, nơi thư ng trú c a cha, m tr em. 4.4. i v i tr em b b rơi, b o m ngu n g c rõ ràng c a tr em, c n ph i có: a) B n tư ng trình c a ngư i phát hi n tr em b b rơi, trong ó th hi n rõ ràng, y các thông tin v ngư i phát hi n (h tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, a ch liên l c, ngh nghi p, s ch ng minh nhân dân) và ch ký c a ngư i ó; n u ngư i ó không bi t ch thì ph i i m ch nhưng ph i ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, s ch ng minh nhân dân và ch ký c a ngư i vi t h ; b) Biên b n v vi c tr em b b rơi, trong ó ghi rõ ngày tháng năm, a i m phát hi n tr b b rơi, gi i tính, c i m nh n d ng, tài s n và các v t khác c a tr em (n u có), có ch ký c a ngư i phát hi n tr b b rơi, ngư i l p biên b n và nh ng ngư i khác có liên quan, có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ho c cơ quan Công an nơi tr em b b rơi. c) Gi y t ch ng minh vi c cơ s nuôi dư ng ã thông báo trư c ó ít nh t 30 ngày trên phương ti n thông tin i chúng t c p t nh tr lên v vi c tr em b b rơi;
 6. d) Văn b n cam oan c a ngư i ng u cơ s nuôi dư ng v vi c sau 30 ngày, k t ngày thông báo trên phương ti n thông tin i chúng t c p t nh tr lên mà tr em không có thân nhân n nh n và ng th i cũng không ư c ngư i trong nư c nh n làm con nuôi. 4.5. i v i gi y ng ý cho tr em làm con nuôi, ph i b o m r ng: a) Vi c ng ý c a ngư i ng u cơ s nuôi dư ng, cha, m ho c ngư i giám h cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài ph i hoàn toàn t nguy n, vì l i ích t t nh t c a tr em; tuy t i nghiêm c m vi c ngư i xin nh n con nuôi g p g , ti p xúc v i ngư i ng u cơ s nuôi dư ng, cha, m ho c ngư i giám h c a tr em ưa ra nh ng tho thu n v tài chính, l i ích v t ch t khác ho c b t kỳ m c ích v l i nào có ư c s ng ý cho tr em làm con nuôi; b) Trư c khi t nguy n ng ý cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài, ngư i ng u cơ s nuôi dư ng, cha, m ho c ngư i giám h c a tr em ph i nh n th c m t cách rõ ràng và y v nh ng h qu pháp lý c a vi c ng ý cho tr em làm con nuôi theo hình th c tr n v n/vĩnh vi n và có th d n n vi c ch m d t m i quan h pháp lý t n t i trư c ó gi a tr em và cha, m theo pháp lu t nư c ngoài; s ng ý này không th b rút l i; c) Trư ng h p tr em b b rơi mà không xác nh ư c cha, m do cha, m c tình gi u a ch , cung c p a ch gi ho c tuy có a ch c a cha, m nhưng vào th i i m xác minh, cha, m có lý do chính áng yêu c u gi kín thông tin ho c cha, m ã chuy n i nơi khác không rõ a ch , thì ch c n s t nguy n ng ý c a ngư i ng u cơ s nuôi dư ng tr em ó; d) Trong trư ng h p tr em ư c ưa vào cơ s nuôi dư ng mà cha, m chưa th hi n rõ nguy n v ng cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài, nhưng xác nh ư c a ch c a cha, m , thì còn ph i có văn b n t nguy n ng ý c a cha, m cho con làm con nuôi ngư i nư c ngoài; n u cha, m chưa 18 tu i, thì còn ph i có s ng ý b ng văn b n c a ngư i giám h c a cha, m tr em ó; n u nh ng ngư i này không bi t ch , thì ph i i m ch vào văn b n t nguy n ng ý cho tr em làm con nuôi và ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, s ch ng minh nhân dân và ch ký c a ngư i vi t h . 5. Trình t gi i thi u tr em làm con nuôi trong trư ng h p xin không ích danh M i trư ng h p xin nh n tr em làm con nuôi thông qua Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam (không thu c di n quy nh t i i m 3.1, ti u m c 3 m c III Thông tư này) ư c áp d ng như trư ng h p xin không ích danh theo quy nh t i i u 51 Ngh nh 68/2002/N -CP. Trình t gi i thi u tr em làm con nuôi ư c th c hi n như sau: 5.1. Sau khi nh n h sơ h p l c a ngư i xin nh n con nuôi, căn c vào danh sách tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng, c i m và các i u ki n c a tr em, nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi, C c Con nuôi qu c t có công văn kèm theo b n ch p Phi u ti p nh n h sơ và ơn c a ngư i xin nh n con nuôi g i S Tư pháp S hư ng d n cơ s nuôi dư ng xem xét gi i thi u tr em. 5.2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c công văn c a C c Con nuôi qu c t , S Tư pháp có công văn ngh cơ s nuôi dư ng xác nh tr em có i u ki n (thu c danh sách tr em ã báo cáo), phù h p v i nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi gi i thi u làm con nuôi và tr l i b ng văn b n cho C c Con nuôi qu c t , kèm theo các gi y t nói t i i m 5.3, ti u m c 3, m c III Thông tư này. 5.3. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c công văn ngh c a S Tư pháp, cơ s nuôi dư ng xác nh tr em có i u ki n gi i thi u làm con nuôi và có công văn (theo m u kèm Thông tư này) tr l i cho S Tư pháp, kèm theo các gi y t sau: a) B n ch p Gi y khai sinh (kèm 02 nh 9x12 ho c 10x15) c a tr em;
 7. b) B n ch p Biên b n bàn giao tr em vào cơ s nuôi dư ng; trư ng h p tr em b b rơi t i cơ s nuôi dư ng thì ch c n b n tư ng trình c a ngư i phát hi n; c) B n ch p quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n ti p nh n tr em vào cơ s nuôi dư ng; d) i v i tr em b b rơi, ph i có: - Gi y t ch ng minh vi c cơ s nuôi dư ng ã thông báo trư c ó ít nh t 30 ngày trên phương ti n thông tin i chúng t c p t nh tr lên v vi c tr em b b rơi (như báo t nh ho c gi y xác nh n v vi c ã ưa tin trên ài phát thanh, truy n hình t nh). - Văn b n c a ngư i ng u cơ s nuôi dư ng (theo m u kèm Thông tư này) kh ng nh v vi c sau 30 ngày, k t ngày thông báo trên phương ti n thông tin i chúng t c p t nh tr lên mà tr em không có thân nhân n nh n và ng th i cũng không ư c ngư i trong nư c nh n làm con nuôi. 5.4. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n tr l i c a S Tư pháp, C c Con nuôi qu c t thông báo cho ngư i xin nh n con nuôi v k t qu gi i thi u tr em làm con nuôi (thông qua Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam). 5.5. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a C c Con nuôi qu c t , ngư i xin nh n con nuôi ph i tr l i b ng văn b n cho C c Con nuôi qu c t v vi c ng ý hay không ng ý nh n tr em ư c gi i thi u làm con nuôi (thông qua Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam). 5.6. Ch sau khi nh n ư c văn b n ng ý c a ngư i xin nh n con nuôi i v i tr em ư c gi i thi u theo th t c trên ây, C c Con nuôi qu c t m i có Công văn g i S Tư pháp hư ng d n cơ s nuôi dư ng l p h sơ cho tr em ư c gi i thi u làm con nuôi (Công văn 1); lúc này cơ s nuôi dư ng m i chính th c l p h sơ cho tr em. Trong trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi t ch i nh n tr em ã ư c gi i thi u, C c Con nuôi qu c t có công văn g i S Tư pháp S thông báo cho cơ s nuôi dư ng gi i thi u cho ngư i khác; ngư i xin nh n con nuôi ch ư c gi i thi u tr em khác sau 12 tháng, k t ngày có văn b n t ch i. 6. Th t c ki m tra h sơ c a tr em 6.1. Sau khi nh n 04 b h sơ c a tr em do cơ s nuôi dư ng chuy n n, S Tư pháp ti n hành ki m tra toàn b các gi y trong h sơ, thNm tra tính h p pháp c a các gi y t và xác minh làm rõ v ngu n g c c a tr em theo quy nh t i i u 45 Ngh nh 68/2002/N -CP, c bi t lưu ý i v i nh ng gi y t như ã nêu t i i m 4 m c III Thông tư này. Trong trư ng h p yêu c u cơ quan Công an xác minh theo quy nh t i kho n 2 i u 45 Ngh nh 68/2002/N -CP, thì S Tư pháp ph i g i b n ch p k t qu xác minh c a cơ quan Công an kèm theo 01 b h sơ c a tr em cho C c Con nuôi qu c t . 6.2. C c Con nuôi qu c t ki m tra toàn b h sơ c a tr em theo quy nh t i i u 46 Ngh nh 68/2002/N -CP và ch g i công văn cho ý ki n ng ý gi i quy t vi c ngư i nư c ngoài xin nh n tr em làm con nuôi (Công văn 2), kèm theo 01 b h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi g i S Tư pháp trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh, n u xét th y h sơ c a tr em ã b o m y , h p l theo úng quy nh c a Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung) và hư ng d n t i Thông tư này. 7. Hoàn t t th t c xin nh n con nuôi Vi c hoàn t t th t c xin nh n con nuôi ư c th c hi n theo quy nh t i i u 47 Ngh nh 68/2002/N -CP ( ã ư c s a i, b sung), trong ó c n chú ý m t s i m sau:
 8. Trư ng h p có lý do chính áng mà ngư i xin nh n con nuôi không th có m t t i Vi t Nam trong th i gian 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a S Tư pháp hoàn t t th t c xin nh n con nuôi, thì ngư i ó ph i có văn b n ngh S Tư pháp cho gia h n. N u ng ý cho gia h n, S Tư pháp thông báo cho Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam Văn phòng báo cho ngư i xin nh n con nuôi; th i gian gia h n không quá 60 ngày k t ngày có văn b n c a S Tư pháp cho phép gia h n. Trư ng h p có lý do chính áng mà ngư i xin nh n con nuôi không th có m t t i Vi t Nam trong th i h n trên, thì ngư i ó ph i u quy n b ng văn b n cho Văn phòng con nuôi nư c ngoài n S Tư pháp n p l phí và b n cam k t (theo m u quy nh) v vi c thông báo nh kỳ 06 tháng m t l n cho U ban nhân dân c p t nh và C c Con nuôi qu c t v tình hình phát tri n c a con nuôi trong 03 năm u tiên, sau ó m i năm ti p theo, thông báo m t l n cho n khi con nuôi 18 tu i; trong văn b n u quy n ngư i xin nh n con nuôi ph i cam oan không ư c t ch i nh n tr em ã ư c gi i thi u; văn b n u quy n ph i có ch ký c a ngư i xin nh n con nuôi, không c n công ch ng hay ch ng th c. 8. Hoàn t t th t c xu t c nh Vi t Nam cho tr em 8.1. Sau khi có quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em làm con nuôi và vi c giao nh n con nuôi ã ư c ti n hành t i S Tư pháp, các cơ quan ch c năng có trách nhi m t o i u ki n thu n l i hoàn t t th t c cho tr em xu t c nh Vi t Nam, nh p c nh và cư trú t i nư c ti p nh n. 8.2. Trư ng h p tr em ư c cho làm con nuôi là tr em s ng t i cơ s nuôi dư ng, thì t khai ngh c p h chi u cho tr em ph i do Giám c S Tư pháp ký xác nh n; trư ng h p tr em ư c cho làm con nuôi là tr em s ng t i gia ình, thì t khai ngh c p h chi u cho tr em ph i do Công an xã, phư ng, th tr n, nơi tr em có h khNu thư ng trú, ký xác nh n. 9. Cha, m nuôi xin hu quy t nh cho nh n con nuôi Trư ng h p ã có quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em làm con nuôi và vi c giao nh n con nuôi ã ư c ti n hành t i S Tư pháp nhưng tr em chưa xu t c nh Vi t Nam, cha m nuôi có ơn xin hu quy t nh nuôi con nuôi vì lý do chính áng (như vi c cha, m nuôi t nhiên m c b nh hi m nghèo, không s c kho chăm sóc con nuôi; con nuôi m c b nh hi m nghèo không th xu t c nh Vi t Nam vì nguy hi m n tính m ng; con nuôi không th hoà nh p ư c v i cha, m nuôi và òi l i Vi t Nam ho c vì lý do chính áng khác), C c Con nuôi qu c t có trách nhi m báo cáo trình Lãnh o B Tư pháp ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh xem xét gi i quy t. N u xét th y lý do xin hu quy t nh cho nh n con nuôi là chính áng, vì l i ích t t nh t c a tr em, U ban nhân dân c p t nh ti n hành hu /thu h i quy t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi và ch o vi c nh n l i tr em v cơ s nuôi dư ng ho c v gia ình ti p t c nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. Trong trư ng h p i u ư c qu c t hai bên ho c nhi u bên v h p tác nuôi con nuôi mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh t i Thông tư này, thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3. Bãi b quy nh hư ng d n t i các i m 3.1, 3.2 và 3.3 ti u m c 3 m c II c a Thông tư s 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi
 9. hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát sinh nh ng vi c m i, U ban nhân dân c p t nh, S Tư pháp g i công văn v B Tư pháp k p th i hư ng d n./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án NDTC; - Vi n KSNDTC; Uông Chu Lưu - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, C c CNQT . PH N PH L C (kèm theo Thông tư s 08/TT-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a B Tư pháp Hư ng d n th c hi n m t s quy nh v nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài) ________ PH L C 1 DANH M C CÁC NƯ C VÀ VÙNG LÃNH TH Ã KÝ HI P NNH H P TÁC V NUÔI CON NUÔI V I VI T NAM 1. C ng hoà Pháp (ký ngày 01/02/2000). 2. Vương qu c an M ch (ký ngày 26/05/2003). 3. C ng hoà Italia (ký ngày 13/06/2003). 4. Ailen (ký ngày 23/09/2003). 5. Vương qu c Thu i n (ký ngày 04/02/2004). 6. C ng ng nói ti ng Pháp, C ng ng nói ti ng c, C ng ng nói ti ng Hà Lan thu c Vương qu c B (ký ngày 17/3/2005, chưa có hi u l c). 7. H p ch ng qu c Hoa Kỳ (ký ngày 21/6/2005). 8. Canada (ký ngày 27/6/2005). 9. Quêb c Canada (ký ngày 15/9/2005). 10. Liên bang Thu Sĩ (ký ngày 20/12/2005). 11. Ôntariô Canada (ký ngày 03/4/2006)./. PH L C 2 DANH SÁCH CÁC NƯ C/VÙNG LÃNH TH MI N H P PHÁP HOÁ LÃNH S I V I GI Y T , TÀI LI U V I VI T NAM 2.1. Các nư c/vùng lãnh th ký k t Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi v i Vi t Nam
 10. (1) C ng hoà Pháp. (2) Vương qu c an M ch. (3) C ng hoà Italia. (4) Ailen. (5) Vương qu c Thu i n. (6) C ng ng nói ti ng Pháp, C ng ng nói ti ng c, C ng ng nói ti ng Hà Lan thu c Vương qu c B (chưa có hi u l c). (7) Quêb c Canada. (8) Liên bang Thu Sĩ. (9) Ôntariô Canada. 2.2. Các nư c ký k t Hi p nh tương tr tư pháp v i Vi t Nam (1) Liên bang Nga (k th a Hi p nh c a Liên xô cũ, ký ngày 10/12/1981). (2) C ng hoà Séc (k th a Hi p nh c a Ti p kh c cũ, ký ngày 12/10/1982). (3) C ng hoà Xlôvakia (k th a Hi p nh c a Ti p kh c cũ, ký ngày 12/10/1982). (4) C ng hoà Cu Ba (ký ngày 30/11/1984). (5) C ng hoà Hungary (ký ngày 18/01/1985). (6) C ng hoà Bungary (ký ngày 03/10/1986). (7) C ng hoà Ba Lan (ký ngày 22/3/1993). (8) C ng hoà dân ch nhân dân Lào (ký ngày 06/7/1998). (9) Liên bang Nga (ký ngày 25/8/1998, chưa có hi u l c). (10) C ng hoà nhân dân Trung Hoa (ký ngày 19/10/1998). (11) C ng hoà Pháp (ký ngày 24/02/1999). (12) Ukraina (ký ngày 06/4/2000). (13) Mông C (ký ngày 17/4/2000). (14) Bêlarút (ký ngày 14/9/2000). (15) C ng hoà dân ch nhân dân Tri u Tiên (04/5/2002). 2.3. Các nư c ký k t Hi p nh lãnh s v i Vi t Nam (1) C ng hoà Ba Lan. (2) C ng hoà Bungary. (3) C ng hoà Cu Ba. (4) C ng hoà Hunggary. (5) C ng hoà Ir c. (6) Mông C . (7) Liên bang Nga. (8) Rumani.
 11. (9) C ng hoà Séc. (10) C ng hoà nhân dân Trung Hoa. (11) Ucraina. (12) C ng hoà Xlôvakia. 2.4. Các nư c áp d ng nguyên t c có i có l i v i Vi t Nam (1) C ng hoà A-r p Ai-c p. (2) Vương qu c B . (3) Ca-na-da. (4) Vương qu c Căm-pu-chia. (5) C ng hoà Liên bang c. (6) C ng hoà h i giáo I-ran. (7) Nam Phi. (8) Nh t B n. (9) C ng hoà Pháp. (10) Vương qu c Thu i n. (11) Liên bang Thu Sĩ. PH L C 3 M U CÔNG VĂN, GI Y T GI I QUY T VI C NUÔI CON NUÔI CÓ Y U T NƯ C NGOÀI 3.1. M u báo cáo v Danh sách cơ s nuôi dư ng ư c gi i thi u tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài T nh/thành ph …………………….. S TÊN CƠ S NUÔI NA CH TR H TÊN NGƯ I NG S T, TT DƯ NG S U FAX 1 2 … 3.2. M u báo cáo v Danh sách tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng có i u ki n làm con nuôi ngư i nư c ngoài Tên cơ s nuôi dư ng: …………… T nh/Thành ph : ………………… S H TÊN NGÀY GI I TÌNH NGU N G C/ CHA, M / TT TR EM THÁNG TÍNH/ TR NG QUÊ QUÁN NGƯ I NĂM S C DÂN GIÁM H SINH KHO T C 1 Nguy n Văn 01/01/06 Nam/Kinh HIV B r rơi/Hà Tây Không rõ
 12. A 2 Tr n Th B 05/02/06 N /Mư ng Bình M côi/Hà Tây Ch t thư ng 3 Nguy n Văn 04/7/05 Nam/Kinh Viêm gan Sơ sinh b rơi/Hà M b tr n sau C B N i sinh … … 3.3. M u Phi u ti p nh n h sơ B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc C C CON NUÔI QU C T Hà N i, ngày tháng năm S h sơ: PHI U TI P NH N H SƠ Căn c Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10/7/2002, Ngh nh s 69/2006/N -CP ngày 21/7/2006 và Thông tư s 08/TT-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2006, C c Con nuôi qu c t B Tư pháp ã nh n h sơ xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi c a: Ông Bà H và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Qu c t ch: S h chi u/CMND*: Nơi thư ng trú: Do Văn phòng con nuôi .............................................................. (tên Văn phòng con nuôi nư c ngoài) n p. H sơ g m các gi y t sau: STT Lo i gi y t Ngày c p Ghi chú Ông Bà 1 ơn xin nh n con nuôi 2 B o sao h chi u* 3 Gi y phép nuôi con nuôi 4 Gi y xác nh n y t 5 Phi u lý l ch tư pháp 6 Gi y xác nh n thu nh p 7 B n i u tra tâm lý, xã h i * Ghi rõ s h chi u ho c gi y t thay th (ch ng minh nhân dân, gi y thông hành, th cư trú).
 13. 8 Gi y ch ng nh n k t hôn 9 Gi y t khác: a) Công hàm xác nh n c a t ch c/Cơ quan có thNm quy n b) c) NGƯ I NH N H SƠ NGƯ I N P H SƠ 3.4. M u n i dung Thông báo v vi c tìm mái m gia ình cho tr em THÔNG BÁO V VI C TÌM MÁI M GIA ÌNH CHO TR EM 1 Vào lúc ...... gi ....... phút, ngày ........./......../…............., t i......................................, ã phát hi n 01 tr em b b rơi v i nh ng c i m sau ây: - Gi i tính: …………………………………………… - c i m nh n d ng: ………………………………. - Tình tr ng s c kho ; ……………………………….. - tu i (d oán): …………………………………. - Tài s n và các v t khác kèm theo (n u có): …….. Tr em ã ư c ăng ký khai sinh t i UBND xã/phư ng/th tr n: ………………… Tên tr em hi n nay là ........................................................................................................... Hi n tr em ang ư c nuôi dư ng t i ............................................................. ngh ai là thân nhân c a tr em ho c ai có nguy n v ng xin nh n tr em làm con nuôi, thì liên h v i ............................................................................................................ Sau 30 ngày, k t ngày ăng Thông báo này, n u không có thân nhân n nh n, ng th i không ư c ngư i trong nư c xin nh n làm con nuôi, thì m i quy n l i c a tr em s ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. M i khi u ki n v sau liên quan n tr em s không ư c xem xét gi i quy t. Tên cơ s nuôi dư ng tr em ( ã thông báo) 3.5. M u công văn c a cơ s nuôi dư ng gi i thi u tr em làm con nuôi Tên Cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên Cơ s nuôi dư ng tr em …………., ngày tháng năm S : /GTTE V/v gi i thi u tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài Kính g i: Ông/Bà ………………………………………2 1 thông báo trên phương ti n thông tin i chúng t c p t nh tr lên; th i gian thông báo là 30 ngày.
 14. ng kính g i: C c Con nuôi qu c t - B Tư pháp Tôi là: ........................................................................................................ Ch c v : Giám c ............................................................. (tên cơ s nuôi dư ng tr em) Xét thư ngh c a Văn phòng con nuôi nư c ngoài ................................3 ngày …. tháng …. năm …….., sau khi xem xét nguy n v ng và các i u ki n xin nh n con nuôi c a: Ông Bà H và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Qu c t ch: S h chi u/CMND: Nơi thư ng trú: (theo Phi u ti p nh n h sơ c a C c Con nuôi qu c t ngày … tháng …… năm ………...), Tôi ng ý gi i thi u tr em dư i ây: H và tên: Gi i tính: Sinh ngày: Nơi sinh: Dân t c: Qu c t ch: Là tr em có i u ki n gi i thi u làm con nuôi, s th t … trong danh sách tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng theo Báo cáo ngày… tháng… năm….. 4, làm th t c gi i thi u con nuôi cho Ông/Bà có tên trên. Nơi nh n: GIÁM C - Như trên; - VPCNNNg ............ ( th/báo cho ngư i xin nh n con nuôi); - S Tư pháp ………. ( báo cáo) - Lưu: ............. 3.6. M u cam oan c a Giám c cơ s nuôi dư ng v vi c tr em b b rơi không có thân thân n nh n và không ư c ngư i trong nư c nh n làm con nuôi C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..............., ngày...........tháng...........năm............ GI Y CAM OAN Tôi là: ………………………………………………………………………………………. Ch c v : ………………………. (Tên cơ s nuôi dư ng) Cam oan như sau: 2 H tên, a ch c a ngư i xin nh n con nuôi. 3 Tên c a Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam. 4 Ghi rõ s th t c a tr em trong báo cáo mà cơ s nuôi dư ng ã g i S Tư pháp và C c Con nuôi qu c t .
 15. - Hi n nay, … (tên cơ s nuôi dư ng) ang nuôi dư ng tr em b b rơi .................. (h tên tr em) theo Quy t nh s .............. ngày … /…/……… c a ........................(tên cơ quan/t ch c ra Quy t nh ti p nh n tr em vào cơ s nuôi dư ng). - K t ngày ……/……./………..5 n ngày……../………../……………..6, h t th i h n thông báo trên phương ti n thông tin i chúng c p t nh tr lên theo quy nh c a pháp lu t, tr em …….......................(h tên tr em) không có thân nhân n nh n, ng th i cũng không có ngư i trong nư c xin nh n làm con nuôi. GIÁM C ...........(tên cơ s nuôi dư ng) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) 5 Ghi rõ th i gian thông báo trên phương ti n thông tin i chúng c p t nh v vi c tr em b b rơi. 6 Ghi rõ th i gian làm gi y cam oan này.
Đồng bộ tài khoản