Thông tư số 08/2007/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
8
download

Thông tư số 08/2007/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2007/TT-BNV về việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách do Bộ nội vụ ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2007/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ****** S : 08/2007/TT-BNV Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2007 THÔNG TƯ C A B N I V S 08/2007/TT-BNV NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2007 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 107/2006/N -CP NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2006 C A CHÍNH PH QUY NNH X LÝ TRÁCH NHI M C A NGƯ I NG U CƠ QUAN, T CH C, ƠN VN KHI X Y RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, T CH C, ƠN VN DO MÌNH QU N LÝ, PH TRÁCH I V I CÁC ƠN VN S NGHI P, DOANH NGHI P C A NHÀ NƯ C VÀ CÁC T CH C XÃ H I, XÃ H I - NGH NGHI P CÓ S D NG NGÂN SÁCH, TÀI S N C A NHÀ NƯ C Th c hi n nhi m v Chính ph giao t i kho n 1 i u 19 Ngh nh s 107/2006/N - CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph quy nh x lý trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v khi x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, ơn v do mình qu n lý, ph trách (sau ây g i t t là Ngh nh s 107/2006/N -CP), B N i v hư ng d n thi hành Ngh nh s 107/2006/N -CP i v i các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c và các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n th c hi n vi c x lý trách nhi m c a ngư i ng u ơn v s nghi p c a Nhà nư c, doanh nghi p c a Nhà nư c, các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c khi x y ra tham nhũng trong ơn v do mình qu n lý, ph trách. 2. i tư ng áp d ng: a) Ngư i ng u các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; b) Ngư i ng u các doanh nghi p c a Nhà nư c, g m: Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c, ngư i i di n qu n lý ph n v n nhà nư c t i công ty; c) Ngư i ng u các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c; d) Ngư i ng u các chi nhánh, ơn v tr c thu c các doanh nghi p nhà nư c.
  2. ) C p phó c a ngư i ng u các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c, các t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c cũng ph i x lý trách nhi m khi x y ra tham nhũng trong lĩnh v c công tác và trong ơn v do mình tr c ti p ph trách. Ngư i ng u và c p phó c a ngư i ng u sau ây g i chung là ngư i ng u. 3. Doanh nghi p c a Nhà nư c quy nh t i Ngh nh s 107/2006/N -CP là các công ty ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003, bao g m: Công ty nhà nư c (T ng công ty nhà nư c và Công ty nhà nư c c l p) và Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p; T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con; T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c và các doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p năm 2005 trong ó Nhà nư c s h u trên 50% v n i u l . II. X LÝ K LU T 1. Nguyên t c x lý k lu t: a) Vi c x lý k lu t ngư i ng u các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c, các t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c khi x y ra tham nhũng trong ơn v do mình qu n lý, ph trách ư c th c hi n theo các nguyên t c quy nh t i i u 6 Ngh nh s 107/2006/N -CP. b) Vi c xem xét x lý k lu t ngư i ng u các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c, các t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c khi x y ra tham nhũng trong ơn v do mình qu n lý, ph trách c n căn c vào quy nh c a pháp lu t v quy n t ch , t ch u trách nhi m trong quá trình th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính c a ơn v . 2. Hình th c x lý k lu t: a) Ngư i ng u các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c khi x y ra v , vi c tham nhũng trong ơn v mình thì tuỳ theo tính ch t, m c c a v , vi c s b x lý k lu t b ng m t trong nh ng hình th c sau: - Khi n trách; - C nh cáo; - Cách ch c. b) Ngư i ng u các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c khi x y ra v , vi c tham nhũng trong t ch c mình thì tuỳ theo tính ch t, m c c a v , vi c s b x lý k lu t theo quy nh t i i u l c a t ch c ó. Trư ng h p i u l c a các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p không quy nh hình th c k lu t thì áp d ng theo các hình th c k lu t hư ng d n t i i m a kho n 2 m c II c a Thông tư này. 3. Áp d ng hình th c k lu t:
  3. Vi c áp d ng hình th c k lu t i v i ngư i ng u các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c và các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p th c hi n như quy nh t i i u 8, i u 9 và i u 10 Ngh nh s 107/2006/N -CP. 4. Vi c lo i tr trách nhi m, mi n, gi m nh ho c tăng n ng hình th c k lu t th c hi n như quy nh t i i u 11 Ngh nh s 107/2006/N -CP. 5. Các quy nh khác liên quan n vi c x lý k lu t: a) Các quy nh liên quan n vi c x lý k lu t ngư i ng u các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c và các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c như quy nh v thNm quy n, quy trình, th t c x lý k lu t th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 107/2006/N -CP. b) V th i hi u x lý k lu t; trách nhi m c a cơ quan c p trên trong vi c chưa x lý k lu t trong th i hi u quy nh; t m ình ch công tác; ch m d t hi u l c c a quy t nh k lu t; qu n lý h sơ k lu t; khi u n i và gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t và các quy nh liên quan n công ch c b k lu t ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c và Thông tư s 03/2006 TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 c a B N i v hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 35/2005/N -CP. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư n u có gì vư ng m c, ngh ph n ánh v B N iv xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản