Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
129
lượt xem
32
download

Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 08/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH QU N LÝ VÀ B O V MÔI TRƯ NG KHU KINH T , KHU CÔNG NGH CAO, KHU CÔNG NGHI P VÀ C M CÔNG NGHI P B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Căn c Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Khu công ngh cao; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh v qu n lý và b o v môi trư ng i v i các khu kinh t , khu kinh t c a khNu (sau ây g i chung là khu kinh t và vi t t t là KKT), khu công ngh cao (vi t t t là KCNC), khu công ngh , khu ch xu t (sau ây g i chung là khu công nghi p và vi t t t là KCN) và c m công nghi p (vi t t t là CCN). i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng các c p, Ban Qu n lý khu kinh t , Ban Qu n lý khu công ngh cao, Ban Qu n lý khu công nghi p và Cơ quan qu n lý c m công nghi p, ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p, c m công nghi p và t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có liên quan n ho t ng u tư, s n xu t, kinh doanh, d ch v trong khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p. i u 3. Nguyên t c b o v môi trư ng khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. Ph i th c hi n các n i dung b o v môi trư ng KKT, KCNC, KCN và CCN ư c quy nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng.
 2. 2. B o v môi trư ng KKT, KCNC, KCN và CCN ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, l y phòng ng a là chính, trong t t c các giai o n: Lâp quy ho ch xây d ng, chuNn b u tư, xét duy t d án u tư; thi công xây d ng k t c u h t ng k thu t; thi công xây d ng các d án u tư và trong su t quá trình ho t ng. i u 4. T ch c ch u trách nhi m tr c ti p v b o v môi trư ng khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. Ban Qu n lý khu kinh t , Ban Qu n lý khu công ngh cao, Ban Qu n lý khu công nghi p, Cơ quan qu n lý c m công nghi p là các t ch c ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý công tác b o v môi trư ng theo s y quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Ban Qu n lý khu kinh t , Ban Qu n lý khu công ngh cao, Ban Qu n lý khu công nghi p, Cơ quan qu n lý c m công nghi p ph i có t ch c chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng theo quy nh t i Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c. 3. Ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN ph i có b ph n chuyên môn ho c cán b ph trách v b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN b trí cán b kiêm nhi m theo dõi công tác b o v môi trư ng. Chương 2. QU N LÝ VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRONG GIAI O N CHU N BN U TƯ XÂY D NG KHU KINH T , KHU CÔNG NGH CAO, KHU CÔNG NGHI P VÀ C M CÔNG NGHI P i u 5. B o v môi trư ng trong vi c l p quy ho ch xây d ng khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. Quy ho ch xây d ng KKT, KCNC, KCN, CCN ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a vùng, quy ho ch s d ng t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, h n ch s d ng t canh tác nông nghi p, không xâm ph m các khu b o t n thiên nhiên, các vư n qu c gia, b o m phát tri n b n v ng và an ninh qu c phòng. Quy ho ch t ng th phát tri n KKT ph i l p Báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ( MC) theo quy nh c a pháp lu t. 2. T l di n tích t ư c ph cây xanh t i thi u ph i t 15% t ng di n tích c a KKT, KCNC, KCN và CCN. 3. Quy ho ch xây d ng khu kinh t ph i m b o b trí không gian các khu ch c năng h p lý rõ ràng, phù h p v i tính ch t ho t ng c a khu kinh t , m b o gi m thi u tác ng x u i v i môi trư ng xung quanh và gi a các khu ch c năng v i nhau. Khu công nghi p và các d án trong khu kinh t phát sinh nhi u ngu n khí th i và ti ng n ph i ư c b trí cu i hư ng gió ch o i v i khu kinh t và ư c cách ly v i khu ô th và các khu ch c năng yên tĩnh khác b ng các d i cây xanh có chi u r ng theo quy nh; các d án phát sinh nhi u nư c th i ph i ư c b trí g n nhau và cu i ngu n nư c c a khu kinh t . 4. Quy ho ch s d ng t các khu ch c năng c a khu kinh t ph i phù h p v i i u ki n t nhiên, hi n tr ng môi trư ng c a khu v c và k ho ch phòng ch ng thiên tai, ng t, bão l t, lũ quét, trư t l t, nư c bi n dâng.
 3. 5. Các ho t ng du l ch sinh thái và các công trình, cơ s h t ng ph c v du l ch sinh thái t i các khu b o t n thiên nhiên, Vư n qu c gia trong khu kinh t (n u có) ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v b o t n thiên nhiên và vư n qu c gia có thNm quy n cho phép. i u 6. B o v môi trư ng i v i thi t k h th ng k t c u h t ng k thu t khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. H th ng k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN bao g m h th ng giao thông, h th ng c p nư c, h th ng thoát nư c, x lý nư c th i, h th ng c p i n, chi u sáng, h th ng thông tin ph i ư c thi t k ng th i, ng b b o m thu n ti n trong xây d ng, s a ch a, v n hành, ti t ki m s d ng t và ph i tuân theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam, áp ng yêu c u v b o v môi trư ng. 2. Ph i b trí a i m t m lưu gi và trung chuy n ch t th i r n trong KKT, KCNC, KCN và CCN; ph i xác nh rõ cơ s ti p nh n, x lý ch t th i r n thông thư ng và ch t th i nguy h i c a KKT, KCNC, KCN và CCN. 3. Ph i tách riêng hoàn toàn h th ng thoát nư c th i v i h th ng thoát nư c mưa. M ng lư i thu gom nư c th i công nghi p ph i có v trí, c t h ga phù h p u n i v i i m x nư c th i c a các doanh nghi p trong KCNC, KCN và CCN. 4. KCNC, KCN và CCN ph i có nhà máy x lý nư c th i t p trung. Nhà máy x lý nư c th i t p trung có th chia thành nhi u ơn nguyên (modun) nhưng ph i b o m t ng công su t x lý toàn b lư ng nư c th i phát sinh t quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng khi các khu này ư c l p y. Các nhà máy x lý nư c th i t p trung ph i thi t k l p t h th ng quan tr c t ng, liên t c i v i các thông s : pH, DO, COD, TSS và m t s thông s c trưng khác trong nư c th i c a KCNC, KCN, CCN theo yêu c u nêu trong Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 5. Phương án x lý nư c th i sinh ho t c a các khu ch c năng trong KKT: khu ô th , khu dân cư, khu phi thu quan, khu gi i trí, khu du l ch, khu hành chính và các khu ch c năng khác, tùy theo tình hình th c t , có th x lý t i ch , x lý theo c m công trình ho c x lý t p trung t i nhà máy x lý nư c th i sinh ho t c a KKT. T t c các lo i hình x lý nư c th i sinh ho t này u ph i ư c thi t k b o m x lý nư c th i t quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng trư c khi th i ra ngu n ti p nh n. i u 7. Trách nhi m c a ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p, c m công nghi p Ph i th c hi n l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) ho c cam k t b o v môi trư ng theo quy nh t i Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng và Ngh nh s 21/2008/N - CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng. Chương 3. QU N LÝ VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRONG GIAI O N TRI N KHAI THI CÔNG XÂY D NG KHU KINH T , KHU CÔNG NGH CAO, KHU CÔNG NGHI P VÀ C M CÔNG NGHI P i u 8. Qu n lý ch t th i r n trong giai o n gi i phóng m t b ng T ch c, cá nhân th c hi n gi i phóng m t b ng và chuNn b t xây d ng có trách nhi m thu gom và x lý t t c các ch t th i r n phát sinh theo úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t th i r n. i u 9. Trách nhi m c a ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p
 4. 1. Ph i th c hi n úng n i dung Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) c a d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN. 2. Ph i có báo cáo b ng văn b n g i Cơ quan phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN hay Cơ quan qu n lý CCN v k ho ch xây l p kèm theo h sơ thi t k chi ti t c a các công trình x lý môi trư ng, k ho ch giám sát môi trư ng trong giai o n thi công các cơ quan này theo dõi, ki m tra, giám sát. 3. V qu n lý ch t th i r n: ph i tri n khai th c hi n các n i dung theo úng quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Thông tư này và các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t th i r n. 4. V x lý nư c th i: a) Nhà máy x lý nư c th i t p trung ph i ư c thi công xây d ng theo úng ti n và thi t k trong d án u tư ã ư c phê duy t, b o m hoàn thành ưa vào v n hành trư c khi các d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN i vào ho t ng; b) Ti n xây d ng nhà máy x lý nư c th i t p trung ho c các ơn nguyên (modun) c a nhà máy ph i phù h p v i ti n l p y các d án u tư vào KNCN, KCN và CCN; c) Ph i l p t ng h o lưu lư ng nư c t i u ra c a nhà máy x lý nư c th i t p trung; d) Ph i l p k ho ch v n hành th nghi m các nhà máy x lý nư c th i c a KCN, CCN và các công trình x lý nư c th i c a các khu ch c năng khác trong KKT, KCNC g i cơ quan phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN hay Cơ quan qu n lý CCN trư c khi i vào v n hành chính th c; ph i có báo cáo b ng văn b n v vi c ã th c hi n các n i dung c a báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho cơ quan phê duy t báo cáo và ch ư c phép ưa công trình vào v n hành chính th c khi có văn b n xác nh n c a cơ quan này. 5. Tr ng, chăm sóc và b o v cây xanh công c ng trong KKT, KCNC, KCN và CCN. i u 10. Trách nhi m c a Ban Qu n lý khu kinh t , Khu công ngh cao, khu công nghi p và Cơ quan qu n lý c m công nghi p 1. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng ti n hành ki m tra, giám sát vi c th c hi n các n i dung trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, b n cam k t b o v môi trư ng ã ư c phê duy t, xác nh n trong giai o n thi công xây d ng các d án. 2. Phát hi n và k p th i báo cáo v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v b o v môi trư ng gi i quy t, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 11. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng Ch trì và ph i h p v i Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN ki m tra vi c th c hi n các n i dung trong Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng hay xác nh n cam k t b o v môi trư ng c a các ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p. Chương 4. QU N LÝ VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRONG GIAI O N HO T NG C A KHU KINH T , KHU CÔNG NGH CAO, KHU CÔNG NGHI P VÀ C M CÔNG NGHI P i u 12. Trách nhi m c a Ban Qu n lý khu kinh t , Khu công ngh cao, khu công nghi p và Cơ quan qu n lý c m công nghi p
 5. 1. Ch xem xét ti p nh n các d án u tư thu c ngành ngh trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Ưu tiên các d án có công ngh s n xu t hi n i, công ngh cao, không ho c ít gây ô nhi m môi trư ng, các d án áp d ng công ngh s n xu t s ch hơn, công ngh thân thi n môi trư ng, ti t ki m năng lư ng. 3. Không ti p nh n các d án có công ngh , thi t b l c h u, hi u qu s d ng nguyên li u, nhiên li u th p, phát sinh nhi u ch t th i, có nguy cơ gây ra ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng. i u 13. i u ki n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v u tư vào khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p ư c ưa vào ho t ng. 1. ã hoàn thành vi c b trí a i m t m lưu gi và trung chuy n ch t th i r n trong KKT, KCNC, KCN và CCN và xác nh rõ cơ s ti p nh n, x lý ch t th i r n thông thư ng và ch t th i nguy h i c a KKT, KCNC, KCN và CCN ã nêu t i kho n 2 i u 6 và kho n 3 i u 9 c a Thông tư này. 2. u ra nư c th i c a d án s n xu t, kinh doanh, d ch v ã u n i tr c ti p vào nhà máy x lý nư c th i t p trung c a KKT, KCNC, KCN và CCN. 3. D án s n xu t ã l p t y và ã ki m tra ch y th các thi t b x lý nư c th i, x lý khí th i, x lý ti ng n và áp d ng bi n pháp b o v môi trư ng khác như ã cam k t trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c cam k t b o v môi trư ng. i u 14. Trách nhi m c a ch u tư các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v trong khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. L p, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) ho c xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng theo quy nh c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng và Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph . 2. Th c hi n úng, y các n i dung trong Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c xác nh n cam k t b o v môi trư ng ã ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, xác nh n. 3. Ph i có báo cáo b ng văn b n g i n cơ quan ã phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c xác nh n cam k t b o v môi trư ng, Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN ho c Cơ quan qu n lý CCN v k ho ch xây l p các công trình x lý môi trư ng, k ho ch t giám sát môi trư ng trong giai o n thi công các cơ quan này theo dõi, ki m tra, giám sát. 4. Ph i ký văn b n th a thu n ho c h p ng kinh t v i ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN v các i u ki n ư c phép x nư c th i c a doanh nghi p vào nhà máy x lý nư c th i t p trung. 5. Ph i u n i u ra c a h th ng thoát nư c th i vào nhà máy x lý nư c th i t p trung dư i s giám sát c a ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN. 6. Ph i b o m thu n ti n cho vi c quan tr c l y m u và o lưu lư ng nư c th i t i u ra c a công trình x lý nư c th i sơ b c a doanh nghi p. i u 15. Trách nhi m c a ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p
 6. 1. Theo dõi, giám sát ho t ng x th i c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v vào nhà máy x lý nư c th i t p trung theo úng h p ng ã ký k t. 2. L p t ng h o lưu lư ng nư c th i c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v vào nhà máy x lý nư c th i t p trung và b o m các công trình x lý nư c th i, các công trình thu gom, phân lo i lưu gi t m th i và x lý ch t th i r n c a KKT, KCNC, KCN và CCN ho t ng úng k thu t. i u 16. B o v môi trư ng không khí và ch ng ti ng n trong khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. T t c các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i tuân th Quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng i v i khí th i và ti ng n; áp d ng các gi i pháp công ngh và l p t, v n hành các thi t b x lý khí th i như ã cam k t trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c cam k t b o v môi trư ng. 2. Khuy n khích vi c áp d ng công ngh s n xu t thân thi n v i môi trư ng, các gi i pháp s n xu t s ch hơn, ti t ki m năng lư ng, c bi t i v i các ngành công nghi p có ti m năng phát th i các ch t th i gây ô nhi m môi trư ng không khí l n, như công nghi p l c, hóa d u, luy n kim, nhi t i n, s n xu t hóa ch t, xi măng, gi y … 3. Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN ph i n p phí b o v môi trư ng i v i khí th i theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. B o v môi trư ng nư c trong khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. T t c các ho t ng v thoát nư c c a KKT, KCNC, KCN và CCN ph i tuân th các quy nh c a Ngh nh s 88/2007/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v thoát nư c ô th và khu công nghi p. 2. Vi c x nư c th i ra ngu n ti p nh n ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, tài nguyên nư c, khai thác nư c và b o v công trình th y l i. Tuy t i c m x nư c th i tr c ti p (không qua x lý ho c x lý nhưng chưa t quy chuNn) ra các ngu n ti p nh n. 3. Nư c th i c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v u ph i x lý sơ b t yêu c u trư c khi vào các nhà máy x lý nư c th i t p trung. Ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN quy nh i u ki n nư c th i c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ư c x vào nhà máy x lý nư c th i t p trung. Nư c th i sinh ho t c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v và các t ch c, cá nhân trong KCNC, KCN và CCN sau khi x lý sơ b (b ng các b xí t ho i …) ph i ư c x lý ti p t i nhà máy x lý nư c th i t p trung. Nư c th i ph i ư c x lý t quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng trư c khi th i vào ngu n ti p nh n. 4. C m t t c các tàu bè x th i nư c th i, nư c d n tàu chưa qua x lý t quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng và ch t th i r n xu ng vùng nư c sông, su i và bi n ven b c a KKT, KCNC, KCN và CCN. 5. Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN ph i n p phí nư c th i theo quy nh c a Ngh nh s 67/2003/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i nư c th i và Ngh nh s 04/2007/N -CP ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 67/2003/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . i u 18. Qu n lý ch t th i r n và ch t th i nguy h i phát sinh trong khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p 1. T t c các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN và các h gia ình trong KKT th c hi n phân lo i ch t th i r n t i ngu n theo quy nh c a pháp lu t;
 7. 2. Ch t th i r n c a KKT, KCNC, KCN và CCN ph i ư c thu gom 100% và ư c phân lo i riêng thành ch t th i không nguy h i (ch t th i r n thông thư ng), ch t th i y t và ch t th i nguy h i. 3. Vi c thu gom, phân lo i, v n chuy n và x lý ch t th i r n nguy h i t ho t ng y t ph i tuân th Quy t nh s 43/2007/Q -BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý ch t th i y t . 4. Vi c thu gom, phân lo i, v n chuy n và x lý ch t th i nguy h i t ho t ng s n xu t, kinh doanh ph i tuân th Ngh nh s 59/2007/N -CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ch t th i r n, Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v hư ng d n hành ngh và l p th t c h sơ ăng ký c p phép hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i. 5. Bùn c n c a tr m x lý nư c th i và m ng lư i thoát nư c c a KKT, KCNC, KCN và CCN ph i ư c thu gom, x lý sơ b , v n chuy n riêng b ng xe chuyên d ng ưa n cơ s x lý t p trung ch t th i r n x lý h p v sinh, t quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng. 6. T t c các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có ch t th i nguy h i ph i l p h sơ ăng ký ch ngu n th i v i S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và CCN (trư ng h p Ban qu n lý ư c y quy n) theo hư ng d n t i Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v hư ng d n hành ngh và l p th t c h sơ ăng ký c p phép hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i, ng th i ph i h p ng v i ơn v ư c c p phép thu gom, v n chuy n, x lý, tiêu h y ch t th i nguy h i x lý theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN ph i n p phí ch t th i r n theo quy nh c a Ngh nh s 174/2007/N -CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n. i u 19. ng phó s c môi trư ng Khi x y ra s c môi trư ng, các Ban Qu n lý và các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN ph i có trách nhi m huy ng khNn c p nhân l c, v t l c và phương ti n ng phó k p th i, ng th i thông báo ngay cho các cơ quan liên quan; trư ng h p vư t quá kh năng ng phó thì báo cáo khNn c p v i cơ quan c p trên có thNm quy n x lý. Chương 5. QUAN TR C, THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯ NG C A KHU KINH T , KHU CÔNG NGH CAO, KHU CÔNG NGHI P VÀ C M CÔNG NGHI P i u 20. Quan tr c và báo cáo môi trư ng c a các khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p trong giai o n thi công xây d ng 1. Ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN và các ch d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i th c hi n vi c t quan tr c môi trư ng các d án u tư. 2. Vi c quan tr c môi trư ng ph i tuân th úng theo n i dung c a chương trình qu n lý và quan tr c môi trư ng ã cam k t trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c b n cam k t b o v môi trư ng ã ư c phê duy t, xác nh n. 3. Sau m i t quan tr c môi trư ng, ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t và các ch d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN, CCN ( i v i các CCN do y ban nhân dân c p t nh thành l p) ph i báo cáo k t qu quan tr c môi trư ng cho Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN, Cơ quan qu n lý CCN và S Tài nguyên và Môi trư ng; ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t và các ch d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v trong CCN
 8. ( i v i các CCN do y ban nhân dân c p huy n thành l p) ph i báo cáo k t qu quan tr c môi trư ng cho Cơ quan qu n lý CCN và y ban nhân dân c p huy n và ph i ch u trách nhi m v các s li u báo cáo ó. i u 21. Quan tr c và báo cáo môi trư ng c a các khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p trong giai o n ho t ng 1. Ban qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN có trách nhi m nh kỳ t i thi u m i năm 2 (hai) l n t ch c th c hi n quan tr c môi trư ng chung c a khu; g i báo cáo k t qu quan tr c môi trư ng n T ng c c Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các s li u trong báo cáo. 2. Ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t có trách nhi m nh kỳ m i năm 2 (hai) l n quan tr c và báo cáo Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và CCN v m c ô nhi m c a nư c th i t các tr m x lý nư c th i t p trung, ch t lư ng nư c c a ngu n ti p nh n, tình hình ho t ng c a các công trình x lý nư c th i t p trung, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n c a KKT, KCNC, KCN và CCN ( c trưng, tính ch t, s lư ng các d ng ch t th i, các phương án x lý ch t th i, k t qu x lý) và các v n môi trư ng liên quan. 3. Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN, CCN ( i v i các CCN do y ban nhân dân c p t nh thành l p) có trách nhi m th c hi n chương trình t quan tr c môi trư ng và báo cáo k t qu v i Ban qu n lý KKT, KCNC, KCN, Cơ quan qu n lý CCN, S Tài nguyên và Môi trư ng; các cơ quan s n xu t, kinh doanh, d ch v trong CCN ( i v i các CCN do y ban nhân dân c p huy n thành l p) th c hi n chương trình t quan tr c môi trư ng và báo cáo k t qu v i Cơ quan qu n lý CCN và y ban nhân dân c p huy n. 4. Kinh phí quan tr c môi trư ng chung c a KKT, KCNC do ngân sách nhà nư c m nhi m; kinh phí quan tr c môi trư ng i v i KCN, CCN do ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t m nhi m; kinh phí quan tr c môi trư ng i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v do các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v m nhi m. i u 22. Công khai thông tin v môi trư ng c a khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p, c m công nghi p và các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v . 1. Các thông tin v môi trư ng c a KKT, KCNC, KCN và CCN ph i ư c công khai theo quy nh t i i u 104 c a Lu t B o v môi trư ng. 2. N i dung và hình th c công khai thông tin v môi trư ng c a KKT, KCNC, KCN và CCN: a) N i dung thông tin công khai ph i b o m tính trung th c, khách quan, d hi u, ng n g n và phù h p v i nh ng i tư ng có liên quan ti p nh n thông tin; b) Thông tin có th ư c công b b ng các hình th c như ăng t i b n tin trên báo chí, trên trang thông tin (Website) c a doanh nghi p, báo cáo trong các cu c h p H i ng nhân dân các c p, thông báo trong các cu c h p khu dân cư, niêm y t t i tr s c a Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN, Cơ quan qu n lý CCN và tr s y ban nhân dân c p xã nơi KKT, KCNC, KCN và CCN ang ho t ng. 3. Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN, Cơ quan qu n lý CCN ch u trách nhi m công khai thông tin v môi trư ng trong KKT, KCNC, KCN, CCN; các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN, CCN ch u trách nhi m công khai thông tin v môi trư ng trong ph m vi cơ s và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c, khách quan c a thông tin ư c công khai. S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có KKT, KCNC, KCN, CCN ki m tra, giám sát vi c công khai thông tin v môi trư ng c a các Ban qu n lý và cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v . i u 23. Th c hi n dân ch cơ s v các v n môi trư ng c a khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p và c m công nghi p
 9. 1. Ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN, CCN, Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN, Cơ quan qu n lý CCN, t ch c chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng trong KKT, KCNC, KCN, CCN và ch các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v có trách nhi m công khai v i nhân dân và ngư i lao ng t i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v v tình hình môi trư ng, các bi n pháp phòng ng a, h n ch tác ng x u i v i môi trư ng và bi n pháp kh c ph c ô nhi m, suy thoái môi trư ng b ng m t trong các hình th c quy nh t i i u 105 c a Lu t B o v môi trư ng. 2. Trong các trư ng h p sau ây ph i t ch c i tho i v môi trư ng: a) Theo yêu c u c a bên có nhu c u i tho i; b) Theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng các c p; c) Theo ơn thư khi u n i, t cáo, kh i ki n c a t ch c, cá nhân v các v n liên quan n môi trư ng c a KKT, KCNC, KCN và CCN. 3. Trách nhi m gi i trình, i tho i v môi trư ng ư c quy nh như sau: a) Bên yêu c u i tho i ph i g i cho bên ư c yêu c u i tho i các v n c n gi i thích ho c i tho i; b) Trong th i h n không quá 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u, bên nh n yêu c u ph i chuNn b các n i dung tr l i, gi i thích, i tho i; c) Trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng yêu c u t ch c i tho i thì các bên có liên quan th c hi n theo quy nh c a cơ quan yêu c u. 4. Vi c i tho i v môi trư ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và dư i s ch trì c a Cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng có thNm quy n ho c Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN. 5. K t qu i tho i ph i ư c ghi thành biên b n ghi nh n các ý ki n th a thu n, làm căn c các bên có trách nhi m liên quan th c hi n ho c xem xét x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng, b i thư ng thi t h i v môi trư ng. Chương 6. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V MÔI TRƯ NG KHU KINH T , KHU CÔNG NGH CAO, KHU CÔNG NGHI P VÀ C M CÔNG NGHI P i u 24. Trách nhi m c a các B , ngành liên quan Các B , ngành liên quan có trách nhi m th c hi n các nhi m v ư c quy nh c th t i i u 121 Lu t B o v môi trư ng ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng i v i KKT, KCNC, KCN và CCN thu c ph m vi qu n lý c a mình. i u 25. Trách nhi m c a T ng c c Môi trư ng T ng c c Môi trư ng ch u trách nhi m giúp B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n các nhi m v , trách nhi m qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng KKT, KCNC, KCN và CCN, hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy nh c a Thông tư này. i u 26. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh
 10. 1. Ban hành Quy ch ph i h p gi a Ban Qu n lý v i cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân c p t nh và c p huy n trong vi c qu n lý và b o v môi trư ng KKT, KCNC, KCN và CCN trên a bàn. 2. Ch o công tác ki m tra, thanh tra; gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo, ki n ngh và x lý các vi ph m pháp lu t v môi trư ng thu c thNm quy n. 3. Ch o các S , ban, ngành h tr các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN trong vi c ng c u và kh c ph c các s c môi trư ng. i u 27. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ph i h p v i Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a Thông tư này và các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng trong KKT, KCNC, KCN và CCN. 2. Ch trì ho c ph i h p (trong trư ng h p Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN và cơ quan ư c y quy n thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) trong vi c ki m tra, xác nh n k t qu ch y th nghi m các công trình x lý ch t th i c a d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN, CCN và các công trình x lý ch t th i c a các d án u tư xây d ng trong KKT, KCNC, KCN và CCN trư c khi i vào ho t ng chính th c. 3. Ch trì và ph i h p v i Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN ti n hành ki m tra, thanh tra vi c th c hi n b o v môi trư ng và các n i dung c a Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a ch u tư và kinh doanh h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN, CCN và các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN theo thNm quy n. 4. Ph i h p v i Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v b o v môi trư ng KKT, KCNC, KCN và CCN trong ph m vi quy n h n ư c giao. 5. Ph i h p v i Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN và Cơ quan qu n lý CCN tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp lu t v b o v môi trư ng, nâng cao nh n th c b o v môi trư ng cho ch u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN, CCN và các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN. 6. Giám sát vi c th c hi n công khai thông tin, d li u môi trư ng c a các KKT, KCNC, KCN và CCN. 7. ThNm nh các b n kê khai, thông báo và t ch c thu phí b o v môi trư ng c a các doanh nghi p trong KKT, KCNC, KCN và CCN (ngo i tr các KCN, CCN ã ư c c p thNm quy n y quy n thNm nh, thu phí). i u 28. Trách nhi m c a Ban Qu n lý khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p 1. Ch o, hư ng d n, ôn c các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v và các khu ch c năng trong KKT, các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KCNC, KCN thu c thNm quy n qu n lý c a mình th c hi n các quy nh c a Thông tư này. 2. Xây d ng cơ ch ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân c p huy n th c hi n các nhi m v và quy n h n ư c giao ch trì trong công tác b o v môi trư ng KKT, KCNC, KCN. 3. ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng c a các d án u tư vào KKT, KCNC, KCN theo y quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN ư c y quy n có trách nhi m g i báo cáo k t qu thNm nh, phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho S Tài nguyên và Môi trư ng, k t qu xác nh n
 11. cam k t b o v môi trư ng cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n nơi có KKT, KCNC, KCN. 4. Ch trì ho c ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan ch c năng liên quan ki m tra, xác nh n k t qu ch y th nghi m các công trình x lý ch t th i c a d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và các công trình x lý ch t th i c a các d án u tư xây d ng trong KKT, KCNC, KCN trư c khi i vào ho t ng chính th c theo thNm quy n. 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n vi c giám sát, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m v b o v môi trư ng i v i các ho t ng c a ch u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và các cơ quan s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN. 6. Ch trì vi c tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp lu t v b o v môi trư ng, nâng cao nh n th c b o v môi trư ng cho u tư ch u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN. 7. Ti p nh n và gi i quy t các tranh ch p, ki n ngh v môi trư ng gi a các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v trong KKT, KCNC, KCN; ch trì và ph i h p v i cơ quan ch c năng gi i quy t các tranh ch p, ki n ngh v môi trư ng gi a các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v trong KKT, KCNC, KCN v i bên ngoài; ti p nh n và gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t i cáo v môi trư ng trong KKT, KCNC, KCN. 8. Th c hi n các nhi m v khác theo thNm quy n ho c ư c y quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n 1. Xác nh n các b n cam k t b o v môi trư ng và các d án u tư vào KKT, KCNC, KCN, CCN theo thNm quy n. 2. Ch o ki m tra, giám sát k ho ch v n hành th nghi m các công trình x lý ch t th i c a các d án u tư vào CCN trư c khi i vào ho t ng chính th c theo thNm quy n. 3. Ch o công tác ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo, ki n ngh v b o v môi trư ng i v i CCN trong a bàn huy n theo thNm quy n. 4. H tr , ng c u và kh c ph c các s c môi trư ng i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v trong CCN. 5. Th c hi n các nhi m v khác theo thNm quy n ho c ư c y quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Trách nhi m c a Cơ quan qu n lý c m công nghi p 1. Ch o, hư ng d n, ôn c các ch u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t CCN, các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong CCN thu c thNm quy n qu n lý th c hi n các quy nh c a Thông tư này và các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. 2. Ch o các ch u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t CCN xây d ng k ho ch phòng, ch ng s c môi trư ng và th c hi n vi c ng phó kh c ph c s c môi trư ng các CCN thu c thNm quy n qu n lý c a mình. 3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n vi c giám sát, ki m tra, thanh tra v b o v môi trư ng CCN trong quá trình thNm nh d án, thi công xây d ng và quá trình ho t ng c a CCN theo thNm quy n. 4. Ti p nh n và gi i quy t các tranh ch p, ki n ngh v b o v môi trư ng gi a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong CCN; ph i h p v i cơ quan ch c năng gi i quy t các tranh ch p, ki n ngh v b o
 12. v môi trư ng gi a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong CCN v i bên ngoài; ti p nh n và gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i t cáo v môi trư ng trong CCN. 5. Ki n ngh , xu t v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n vi c x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 31. Trách nhi m c a cơ quan phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng 1. G i b n chính c a Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t KKT, KCNC, KCN và CCN và Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v trong KKT, KCNC, KCN và CCN cho ch u tư d án, các Ban qu n lý KKT, KCNC, KCN và CCN, y ban nhân dân c p t nh và S Tài nguyên và Môi trư ng nơi th c hi n d án. 2. Xem xét và i chi u h sơ thi t k , xây d ng các công trình x lý môi trư ng v i báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án ã ư c phê duy t. Khi phát hi n nh ng n i dung không phù h p, trong th i h n không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, ph i có văn b n thông báo cho ch u tư d án bi t i u ch nh, b sung. 3. Ti p nh n và x lý các ý ki n xu t, ki n ngh c a các t ch c, cá nhân liên quan n vi c th c hi n n i dung, bi n pháp b o v môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng các công trình x lý môi trư ng c a d án. 4. T ch c ki m tra, giám sát vi c v n hành th nghi m các công trình x lý ch t th i c a d án sau khi nh n ư c k ho ch v n hành th nghi m c a ch u tư d án và xác nh n k t qu v n hành th nghi m các công trình x lý ch t th i c a d án. 5. Lưu gi và qu n lý toàn b h sơ, văn b n thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và các h sơ, văn b n v ho t ng sau thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng do ch u tư d án, các cơ quan và cá nhân liên quan g i n. Chương 7. KI M TRA, THANH TRA, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 32. Ki m tra, thanh tra 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng các c p trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình th c hi n vi c ki m tra, thanh tra nh kỳ ho c t xu t v môi trư ng ơn v các t ch c, cá nhân có các ho t ng liên quan n môi trư ng t i KKT, KCNC, KCN và CCN theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN, Cơ quan qu n lý CCN có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng các c p th c hi n vi c ki m tra, thanh tra t i các KKT, KCNC, KCN và CCN do mình qu n lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. C nh sát Môi trư ng tham gia, ph i h p th c hi n vi c thanh tra, ki m tra v b o v môi trư ng KKT, KCNC, KCN và CCN theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06 tháng 02 năm 2009 gi a B Công an và B Tài nguyên và Môi trư ng v hư ng d n quan h ph i h p công tác phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. 4. Các k t qu ki m tra, thanh tra môi trư ng ư c g i n các i tư ng b ki m tra, thanh tra làm cơ s cho vi c kh c ph c các vi ph m; ng th i g i n các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng các c p và chính quy n a phương làm cơ s theo dõi, ch o gi i quy t. i u 33. Gi i quy t khi u n i, t cáo v môi trư ng
 13. M i t ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng và các cơ quan liên quan v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng và các quy nh c a Thông tư này. Cơ quan nh n ư c khi u n i, t cáo có trách nhi m xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8. I U KHO N THI HÀNH i u 34. X lý t n t i 1. KKT, KCNC, KCN và CCN ã ho t ng mà chưa có nhà máy x lý nư c th i t p trung ph i ti n hành xây d ng và hoàn thành ưa vào s d ng trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010. 2. Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ang ho t ng trong các KKT, KCNC, KCN và CCN nêu t i kho n 1 c a i u này có trách nhi m: a) X lý nư c th i t quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng trư c khi th i ra môi trư ng; b) u n i h th ng x lý nư c th i vào m ng lư i thu gom nư c th i công nghi p khi nhà máy x lý nư c th i t p trung c a KKT, KCNC, KCN, CCN i vào v n hành trong trư ng h p chưa i u ki n ư c mi n tr u n i theo quy nh t i i u 45 c a Ngh nh s 88/2007/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v thoát nư c ô th và khu công nghi p. i u 35. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 9 năm 2009. 2. Quy t nh s 62/2002/Q -BKHCNMT ngày 09 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ban hành Quy ch b o v môi trư ng khu công nghi p h t hi u l c thi hành k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. i u 36. Trách nhi m thi hành 1. Các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các c p, T ng c c Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, Ban Qu n lý KKT, KCNC, KCN, Cơ quan qu n lý CCN, ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng KKT, KCNC, KCN, CCN và ch các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ho t ng trong KKT, KCNC, KCN và CCN có trách nhi m th c hi n Thông tư này. 2. T ng c c Môi trư ng có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n Xuân Cư ng - UBND các t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban qu n lý các KKT, KCN, KCNC;
 14. - C c Ki m tra văn b n QPPL – B Tư pháp; - Công báo, C ng TT T Chính ph ; - Các ơn v tr c thu c B TN&MT; Website c a B ; - Lưu VT, TCMT, PC.
Đồng bộ tài khoản