Thông tư số 08/2009/TT-BYT

Chia sẻ: lawttyt1

Thông tư số 08/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư số 08/2009/TT-BYT

B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------- c l p - T do - H nh phúc
---------
S : 08/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2009
THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH M C THU C KHÔNG KÊ ƠN

Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c
năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ;
Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

m b o an toàn cho ngư i s d ng thu c ng th i t o i u ki n thu n l i cho ngư i b nh có th
mua thu c t i u tr các b nh nh và tri u ch ng thông thư ng, B Y t ban hành và hư ng d n th c
hi n "Danh m c thu c không kê ơn" như sau:

i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh m c thu c không kê ơn", bao g m:

1. Danh m c thu c hoá dư c;

2. Danh m c thu c có ngu n g c t dư c li u.

i u 2. Gi i thích t ng

1. Thu c không kê ơn là thu c khi c p phát, bán và s d ng không c n ơn thu c.

2. Thu c kê ơn là thu c n u s d ng không theo úng ch nh c a ngư i kê ơn thì có th nguy hi m
t i tính m ng, s c kho ; khi c p phát, bán l , s d ng cho b nh nhân ngo i trú ph i theo ơn thu c.

i u 3. Nguyên t c xây d ng "Danh m c thu c không kê ơn"

1. Danh m c thu c không kê ơn ư c xây d ng trên cơ s các tiêu chí c th v tính ch t dư c lý và
tính an toàn c a thu c.

2. Danh m c thu c không kê ơn ư c xây d ng phù h p v i th c t s d ng, cung ng thu c c a Vi t
Nam và ư c tham kh o cách phân lo i thu c không kê ơn (Over The Counter - OTC) c a m t s
nư c như Australia, M , m t s nư c Châu Âu, Philippines, Singapore, Trung Qu c.

3. Danh m c thu c không kê ơn ư c s a i, b sung hàng năm. Trong trư ng h p c n thi t, m
b o an toàn cho ngư i s d ng, m t s lo i thu c có th b lo i b kh i danh m c thu c không kê ơn
n u có nh ng tác d ng có h i nghiêm tr ng ư c phát hi n.

i u 4. Tiêu chí l a ch n thu c không kê ơn

Thu c áp ng ng th i các tiêu chí sau ư c l a ch n vào Danh m c thu c không kê ơn:

1. Thu c có c tính th p, không t o ra các s n phNm phân hu có c tính, không có nh ng tác d ng
có h i nghiêm tr ng (là nh ng tác d ng có h i gây h u qu t vong, nguy hi m n tính m ng, c n ph i
nh p vi n i u tr hay kéo dài th i gian i u tr , gây tàn t t vĩnh vi n hay n ng n , sinh con d d ng,
d t t bNm sinh và các h u qu tương ương,...) ã ư c bi t và/ho c khuy n cáo có tác d ng này.
2. Thu c có ph m vi li u dùng r ng, an toàn cho các nhóm tu i, ít có nh hư ng n vi c chNn oán và
i u tr các b nh c n theo dõi lâm sàng.

3. Thu c ư c ch nh trong i u tr các b nh thông thư ng và b nh nhân có th t i u tr , không
nh t thi t ph i có s thăm khám, tư v n và theo dõi c a th y thu c.

4. ư ng dùng, d ng dùng ơn gi n (ch y u là ư ng u ng, dùng ngoài da) v i hàm lư ng, n ng
thích h p cho vi c t i u tr .

5. Thu c ít tương tác v i các thu c khác và th c ăn, u ng thông d ng.

6. Thu c không gây tình tr ng l thu c.

i u 5. áp d ng "Danh m c thu c không kê ơn"

1. Danh m c thu c không kê ơn là căn c phân lo i thu c không kê ơn và thu c kê ơn. Thu c
không kê ơn ư c phép c p phát, bán và s d ng không c n ơn thu c.

2. Danh m c thu c không kê ơn là cơ s pháp lý xây d ng và ban hành các quy nh, hư ng d n
i v i thu c không kê ơn trong ăng ký thu c, s n xu t, xu t khNu, nh p khNu, lưu thông phân ph i
thu c, thông tin qu ng cáo thu c và ph m vi ho t ng c a các cơ s bán l thu c.

3. i v i các thu c có ch nh tránh thai ư c phân lo i là thu c không kê ơn trong Danh m c này,
cán b y t ph i có trách nhi m hư ng d n s d ng thu c trư c khi c p, phát ho c bán cho ngư i tiêu
dùng.

4. Các ph m vi áp d ng khác c a Danh m c thu c không kê ơn s ư c hư ng d n c th trong các
văn b n liên quan.

i u 6. T ch c th c hi n

1. i v i cơ s bán l thu c:

K t ngày Thông tư này có hi u l c, các cơ s bán l ư c phép bán l không c n ơn thu c iv i
các thu c trong danh m c thu c không kê ơn.

2. i v i cơ s s n xu t, kinh doanh thu c:

a) i v i h sơ ăng ký lưu hành thu c t i Vi t Nam và h sơ nh p khNu thu c chưa có s ăng ký ã
n p t i C c Qu n lý dư c trư c ngày Thông tư này có hi u l c, các cơ s ph i ti n hành th c hi n vi c
phân lo i, s a i, b sung các tài li u có liên quan n vi c phân lo i thu c theo quy nh t i Thông tư
này trư c khi xem xét c p s ăng ký ho c gi y phép nh p khNu.

b) i v i các thu c ã có s ăng ký lưu hành ho c ư c phép nh p khNu trư c ngày Thông tư này có
hi u l c:

- Các thu c ư c s n xu t, nh p khNu trong th i h n 12 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c mà
ã ưa ra lưu thông trên th trư ng thì ư c phép lưu thông n h t h n dùng c a thu c.

- Sau 12 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c, các cơ s ph i phân lo i, c p nh t, b sung các
thông tin trên nhãn, t hư ng d n s d ng thu c liên quan n vi c phân lo i thu c theo quy nh t i
Thông tư này m i ư c phép ưa thu c ra lưu thông trên th trư ng.

i u 7. i u kho n thi hành

1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành.
2. C c Qu n lý dư c, các ơn v tr c thu c B Y t , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương,
T ng công ty dư c Vi t Nam, các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh dư c phNm, các công ty nư c
ngoài có gi y phép ho t ng trong lĩnh v c dư c có trách nhi m th c hi n Thông tư này.

3. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh
v B Y t (C c Qu n lý dư c) xem xét, gi i quy t./.KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Nơi nh n:
- Văn phòng Chính ph (Phòng công báo VPCP, Website
Chính ph );
- B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n);
- Y t ngành (Qu c phòng, Công an, Bưu chính-Vi n thông,
Giao Thông V n t i); Cao Minh Quang
- Các V , C c, T.tra B Y t ; T ng công ty Dư c VN;
- S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TƯ;
- Hi p h i SXKDDVN;
- Website B Y t ;
- Lưu: VT, PC, QLD (2 b n).
DANH M C

THU C KHÔNG KÊ ƠN

(Ban hành kèm theo Thông tư s :08/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2009)

1. DANH M C THU C HOÁ DƯ C:
ư ng dùng, d ng bào ch , gi i h n
TT Thành ph n ho t ch t Ghi chú
hàm lư ng, n ng
1 Acetylcystein U ng: các d ng
2 Acetylleucin U ng: các d ng
3 Acid Acetylsalicylic (Aspirin) d ng ơn U ng: các d ng
ch t ho c ph i h p v i Vitamin C
và/ho c Acid citric và/ho c Natri Dùng ngoài: các d ng
bicarbonat và/ho c Natri salicylat
4 Acid Alginic (Natri Alginat) ơn ch t U ng: các d ng
hay ph i h p v i các h p ch t c a
nhôm, magnesi
5 Acid amin ơn ch t ho c ph i h p (bao U ng: các d ng V i ch nh b
g m c d ng ph i h p v i các Vitamin) sung acid amin,
vitamin cho cơ th
6 Acid Aminobenzoic (Acid para U ng: các d ng
aminobenzoic)
7 Acid Benzoic ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài

U ng: viên ng m
8 Acid Boric ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài

Thu c tra m t
9 Acid Citric ph i h p v i các mu i Natri, U ng: các d ng
Kali
10 Acid Cromoglicic và các d ng mu i Thu c tra m t, tra mũi v i gi i h n
Cromoglicat n ng tính theo acid Cromoglicic £
2%
11 Acid Dimecrotic U ng: các d ng
12 Acid Folic ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng V i ch nh ch ng
s t và/ho c các Vitamin nhóm B, thi u máu, b sung
khoáng ch t, Sorbitol dinh dư ng.
13 Acid Glycyrrhizinic (Glycyrrhizinat) U ng: các d ng, bao g m c d ng viên
ph i h p v i m t s ho t ch t khác như ng m
Chlorpheniramin maleat, Dl-
methylephedrin, Cafein... Dùng ngoài
14 Acid Mefenamic U ng: các d ng
15 Acid Salicylic ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài
trong các thành phNm dùng ngoài (ph i
h p Lactic acid; Lưu huỳnh k t t a...)
16 Acyclovir Dùng ngoài: thu c bôi ngoài da v i
n ng Acyclovir £ 5%
17 Albendazol U ng: các d ng V i ch nh tr
giun
18 Alcol Diclorobenzyl d ng ph i h p U ng: viên ng m
trong các thành phNm viên ng m
19 Alcol Polyvinyl Dùng ngoài
20 Alimemazin tartrat (Trimeprazin tartrat) U ng: các d ng

21 Allantoin ph i h p trong các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài, thu c t h u môn
(Cao Cepae fluid; Heparin...) Thu c t h u môn
22 Allatoin ph i h p v i các Vitamin Thu c tra m t
và/ho c Chondroitin
23 Almagat U ng: các d ng
24 Ambroxol ơn ch t ho c ph i h p trong U ng: các d ng v i gi i h n ho t ch t
các thành phNm thu c ho, h nhi t, gi m như sau:
au
- ã chia li u Ambroxol clorhydrat £
30mg/ ơn v

- Chưa chia li u: Ambroxol clorhydrat
£0,8%
25 Amyllase d ng ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng
v i Protease và/ho c Lipase và/ho c
Cellulase
26 Amylmetacresol d ng ph i h p trong U ng: viên ng m
các thành phNm viên ng m (như v i các
tinh d u, Bacitracin...)
27 Argyron Thu c tra m t
Dùng ngoài
28 Aspartam U ng: các d ng
29 Aspartat U ng: các d ng
30 Attapulgit U ng: các d ng
31 Azelastin Thu c tra m t, tra mũi
32 B c Sulphadiazin Dùng ngoài
33 Bacillus claussi U ng: các d ng
34 Bacillus subtilis ông khô U ng: các d ng
35 Bacitracin ph i h p v i m t s ho t ch t U ng: viên ng m .
khác trong các thành phNm viên ng m
(ph i h p v i Neomycin sulfat;
Amylocain; Tixocortol...)
36 Beclomethason dipropionat Thu c tra mũi: d ng khí dung v i gi i
h n li u dùng t i a 1 ngày £ 400mcg,
óng gói £ 200 li u (tính theo ho t
ch t không có mu i)
37 Benzalkonium ph i h p trong các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài (v i Cholin; acid
salicylic; Nystatin; Diiodohydroxyquin U ng: viên ng m
...), trong các thành phNm viên ng m
(v i Tyrothricin, Bacitracin, tinh d u...)
38 Benzocain d ng ph i h p Dùng ngoài: các d ng v i gi i h n
Benzocain £ 10%;

Viên t h u môn

U ng: viên ng m
39 Benzoyl peroxid ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài: các d ng v i gi i h n
v i Iod và/ho c lưu huỳnh n ng £ 10%
40 Benzydamin HCl ơn ch t ho c ph i Dùng ngoài: kem bôi niêm m c mi ng,
h p nư c xúc mi ng, thu c x t h ng

U ng: viên ng m
41 Benzydamin salicylat ơn ch t ho c Dùng ngoài
ph i h p
42 Benzyl benzoat ph i h p trong các Dùng ngoài: các d ng
thành phNm dùng ngoài (v i các tinh
d u, C n Isopropyl...) Mi ng dán
43 Berberin U ng: các d ng
44 Biclotymol ơn ch t ho c ph i h p v i Dùng ngoài
Enoxolon và/ho c Phenylephrin HCl
và/ho c Clorpheniramin maleat và/ho c Thu c tra mũi
tinh d u
U ng: viên ng m
45 Bifonazol ơn ch t ho c ph i h p v i Dùng ngoài
Urea
46 Bisacodyl U ng: các d ng ã chia li u v i hàm
lư ng £ 10mg/ ơn v
47 Boldin U ng: các d ng
48 Bromelain ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
Trypsin
49 Bromhexin HCl ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng v i gi i h n
trong các thành phNm thu c ho, h nhi t, Bromhexin HCl như sau:
gi m au (như v i Dextromethorphan
HBr; Diphenhydramin; Guaiphenesin...) - ã chia li u £ 8mg/ ơn v ;

- Chưa chia li u £ 0,8%

Thu c t h u môn
50 Brompheniramin maleat ơn ch t ho c U ng: các d ng
ph i h p trong các thành phNm thu c
ho, h nhi t, gi m au
51 Budesonid Thu c tra mũi: d ng khí dung, ng hít,
thu c b t hít v i gi i h n li u dùng
Bufexamac ơn ch t ho c ph i h p t i a 1 ngày £ 400mcg, óng gói £
trong các thành phNm dùng ngoài, thu c 200 li u
t h u môn (như v i Titan Dioxid,
Bismuth, Subgallat, Lidocain...) Dùng ngoài

Thu c t h u môn
52 Butoconazol Dùng ngoài
53 Các h p ch t Calci (tr Calcitriol) ơn U ng: các d ng V i ch nh b
ch t ho c ph i h p v i Vitamin D sung calci cho cơ
và/ho c các Vitamin và/ho c Ipriflavon th
54 Các h p ch t c a Nhôm, Magnesi, Calci U ng: các d ng V i ch nh trung
d ng ơn ch t và ph i h p hòa acid d ch v ,
ch a loét d dày,
hành tá tràng.
55 Các h p ch t s t U ng: các d ng V i ch nh b
sung s t cho cơ th .
56 Các men tiêu hóa ơn ch t ho c ph i U ng: các d ng
h p v i các vitamin
57 Các mu i bismuth U ng: các d ng
58 Các mu i magnesi U ng: các d ng V i các ch nh b
sung magiê cho cơ
th , trung hòa acid
d ch v nhu n
tràng.
59 Các nguyên t vi lư ng: Crôm, ng, U ng: các d ng V i ch nh b
kali, magnesi, mangan, Natri,… sung khoáng ch t
cho cơ th . Bao
g m c các d ng
ph i h p v i các
Vitamin.
60 Các tinh d u (Menthol, Pinen, Camphor; U ng: các d ng
Cineol, Fenchone, Borneol, Anethol,
Eucaliptol...)
Dùng ngoài: thu c bôi ngoài da, nư c
xúc mi ng, thu c bôi niêm m c mi ng
61 Calamin ơn ch t ho c ph i h p trong Dùng ngoài Thành phNm ch a
các thành phNm dùng ngoài Pseudoephedrin
U ng: các d ng v i gi i h n ư c bán không
Carbinoxamin ơn ch t ho c ph i h p Pseudoephedrin (tính theo d ng base) c n ơn v i s
trong các thành phNm thu c ho, h nhi t, như sau: lư ng t i a cho 15
gi m au (v i Pseudoephedrin ngày s d ng.
HClvà/ho c Bromhexin và/ho c - ã chia li u: £120mg/ ơn v ;
Paracetamol)
- D ng chưa chia li u: £ 0,5%
62 Carbocystein U ng: các d ng
63 Carbomer Dùng ngoài

Thu c tra m t
64 Catalase ơn ch t ho c ph i h p trong Dùng ngoài
cac sthành phNm dùng ngoài (v i
Neomycin)
65 Cetirizin dihydroclorid U ng: các d ng
66 Cetrimid ph i h p v i m t s ho t ch t Dùng ngoài
khác trong các thành phNm dùng ngoài
(Lidocain, K m, Calamin, Aminacrine,
tinh d u...)
67 Cetrimonium ph i h p trong các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài, viên ng m (ph i h p
v i Lidocain; Tyrothricin, tinh d u...) U ng: viên ng m

68 Chitosan (Polyglusam) Dùng ngoài
69 Cholin ơn ch t ho c ph i h p các acid U ng: các d ng
amin, Vitamin trong các thành phNm
d ng u ng; ph i h p v i acid Salicylic, Dùng ngoài
Benzalkonium... trong các thành phNm
dùng ngoài
70 Chondroitin ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
Glucosamin và/ho c d u cá và/ho c các
Vitamin và/ho c các acid amin

71 Chondroitin ph i h p các Vitamin Thu c tra m t
72 Chondroitin ph i h p trong các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài
73 Ciclopirox olamin Dùng ngoài


74 Cimetidin U ng: d ng chia li u v i gi i h n hàm
lư ng Cimetidin £ 200mg/ ơn v
75 Cinarizin U ng: các d ng
76 Cinchocain ph i h p trong các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài, thu c t h u môn
(như v i Hydrocortison, Neomycin, Thu c t h u môn
Esculin...)
77 Citrullin U ng: các d ng
78 Clobetason butyrat Dùng ngoài
79 Clorhexidin Dùng ngoài
80 Clorophyl U ng: các d ng
81 Clorpheniramin maleat ơn ch t ho c U ng: các d ng.
ph i h p trong các thành phNm thu c
ho, h nhi t, gi m au (ph i h p v i D ng ơn ch t ã chia li u:
Phenylephrin HCl, Paracetamol, Clorpheniramin maleat £ 4mg/ ơn v .
Dextromethorphan HBr...)
82 Clorpheniramin maleat ph i h p Thu c tra m t
Chondroitin và/ho c các Vitamin

83 Clotrimazol Dùng ngoài: các d ng v i gi i h n
n ng £ 3%

Viên t âm o
84 Coenzym Q10 ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng
v i các Vitamin
85 Crotamiton Dùng ngoài
86 ng sulfat Dùng ngoài
87 Dequalinium ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài
trong các thành phNm dùng ngoài, viên
ng m (Tyrothricin; Hydrocortison; acid Viên t âm o
Glycyrrhetinic; Lidocain...)
U ng: viên ng m
Dexbrompheniramin maleat ơn ch t
ho c ph i h p trong các thành phNm
U ng: các d ng
thu c ho, h nhi t, gi m au.

88 Dexclorpheniramin maleat ơn ch t U ng: các d ng
ho c ph i h p trong các thành phNm
thu c ho, h nhi t, gi m au
89 Dexibuprofen U ng: các d ng
90 Dexpanthenol Thu c tra m t

Dùng ngoài
91 Dextromethorphan HBr ơn ch t ho c U ng: các d ng v i gi i h n như sau Thành phNm ch a
ph i h p trong thành phNm thu c ho, h (tính theo d ng base): Pseudoephedrin
nhi t, gi m au ư c bán không
- D ng chia li u: Dextromethophan £ c n ơn v i s
15mg; lư ng t i a cho 15
ngày s d ng.
- D ng chưa chia li u:
Dextromethophan £ 0,6%;
92 Diclofenac ơn ch t ho c ph i h p v i Dùng ngoài
Methyl salicylat; Tinh d u...
Thu c tra m t (d ng ơn ch t)
93 Dicyclomin U ng: các d ng
94 Diethylphtalat (DEP) Dùng ngoài
95 Dimenhydrinat U ng: các d ng
96 Dimethicon (Dimethylpolysiloxan) ơn U ng: các d ng
ch t ho c ph i h p v i Guaiazulen
97 Dimethicon ph i h p trong các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài (v i K m; Calamin;
Cetrimid...)
98 Dimethinden U ng: các d ng

Dùng ngoài
99 Dinatri Inosin monophosphat Thu c tra m t

100 Diosmectit (Dioctahedral smectit) U ng: các d ng

101 Diosmin ph i h p Hesperidin và/ho c U ng: các d ng
m t s cao dư c li u ch a Flavonoid

102 Diphenhydramin hydroclorid ho c U ng: các d ng v i gi i h n hàm
monocitrat lư ng (tính theo d ng base) như sau:

- ã chia li u £ 50mg/ ơn v ;

- Chưa chia li u: £ 2,5%
103 Domperidon U ng: các d ng v i gi i h n như sau:

- ã chia li u £ 10mg/ ơn v ;

- Chưa chia li u: £ 0,1%
104 Doxylamin ph i h p trong thành phNm U ng: các d ng v i gi i h n Thành phNm ch a
thu c ho, h nhi t, gi m au (như v i Pseudoephedrin như sau (tính theo Pseudoephedrin
Paracetamol; d ng base): ư c bán không
c n ơn v i s
Pseudoephedrin HCl; - D ng chia li u £ 120mg/ ơn v ; lư ng t i a cho 15
ngày s d ng.
Dextromethorphan HBr; các Vitamin...) - D ng chưa chia li u £ 0,5%
105 Econazol ơn ch t ho c ph i h p v i Dùng ngoài, gi i h n n ng
Hydrocortison Hydrocortison tính theo d ng base £
0,05%
106 Enoxolon ơn ch t ho c ph i h p trong Dùng ngoài: thu c bôi ngoài da, kem
các thành phNm dùng ngoài, viên ng m bôi niêm m c mi ng, nư c xúc mi ng

U ng: viên ng m
107 Ephedrin HCl Thu c tra m t, mũi: dung d ch £ 1%
108 Eprazinon U ng: các d ng

109 Esdepallethrin ph i h p trong các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài (v i Piperonyl,
Spregal, tinh d u...)
110 Estradiol ơn ch t và ph i h p U ng: thu c ã chia li u Ch nh tránh thai
Dydrogesteron
111 Ethanol ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài (c n sát trùng)

U ng: d ng ph i h p
112 Ethinylestradiol ơn ch t và ph i h p U ng: thu c ã chia li u Ch nh tránh thai
Cyproteron
113 Ethylestradiol ơn ch t và ph i h p U ng: thu c ã chia li u Ch nh tránh thai
Desogestrel
114 Ethylestradiol ơn ch t và ph i h p U ng: thu c ã chia li u Ch nh tránh thai
Gestodene
115 Ethylestradiol ơn ch t và ph i h p U ng: thu c ã chia li u Ch nh tránh thai
Levonorgestrel
116 Etofenamat Dùng ngoài
117 Famotidin U ng: các d ng Bán không c n ơn
t i a cho 15 ngày
s d ng.
118 Fenticonazol Dùng ngoài
119 Fexofenadin U ng: các d ng
120 Flurbiprofen Viên ng m

Dùng ngoài

Thu c tra m t
121 Glucosamin ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
Chondroitin và/ho c các Vitamin
122 Glucose ho c Dextrose ơn ch t ho c U ng: các d ng V i ch nh b
ph i h p v i các mu i natri, kali sung ư ng, ch t
i n gi i.
123 Glycerin ơn ch t ho c ph i h p trong Dùng ngoài
các thành phNm dùng ngoài, thu c tra
m t (v i Polysorbat 80) Thu c tra m t
124 Glycerol ph i h p v i d ch chi t dư c Thu c th t tr c tràng
li u
125 Guaiphenesin ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng v i gi i h n Thành phNm ch a
trong các thành phNm thu c ho, h nhi t, Pseudoephedrin như sau (tính theo Pseudoephedrin
gi m au (v i Paracetamol; d ng base): ư c bán không
Pseudoephedrin HCl; c n ơn v i s
- D ng chia li u £120mg/ ơn v ; lư ng t i a cho 15
Dextromethorphan HBr...) ngày s d ng.
- D ng chưa chia li u £ 0,5%
126 Hexamidin ơn ch t ho c ph i h p (v i Dùng ngoài
Cetrimid, Lidocain, Clotrimazol,
Catalase)
127 Hexetidin ơn ch t ho c ph i h p (v i Dùng ngoài: thu c bôi ngoài da, dung
Benzydamin, Cetylpyridinum, Cholin d ch xúc mi ng
Salicylat, Methyl salicylat, tinh d u...)
128 Hydrocortison ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài: các d ng v i n ng
(v i Miconazol, Econazol, Tioconazol, Hydrocortison £ 0,5%
Neomycin)
129 Hydrogen Peroxid (Oxy già) ơn ch t Dùng ngoài
ho c ph i h p Natri Lauryl sulfat
và/ho c tinh d u...
130 Hydrotalcit U ng: các d ng
131 Hydroxypropyl methylcellulose Thu c tra m t
(HPMC)
132 Hypromellose ơn ch t ho c ph i h p Thu c tra m t: các d ng
Dextran 70
133 Ibuprofen U ng: các d ng

Dùng ngoài
134 Ichthammol Dùng ngoài
135 Indomethacin Dùng ngoài
136 Iod ph i h p Kali Iodid và/ho c Acid Dùng ngoài v i n ng Iod £ 5%
Benzoic và/ho c Acid Salicylic
137 Isoconazol Dùng ngoài
138 Isopropyl Methylphenol Dùng ngoài

139 Ketoconazol ơn ch t ho c ph i h p v i Dùng ngoài: các d ng v i n ng
K m Pirythion và/ho c Hydrocortison Ketoconazol £ 2%
và/ho c Trolamin
140 Ketoprofen Dùng ngoài
141 K m oxid, K m pyrithion, K m Dùng ngoài
Gluconat, K m undecylenat ơn ch t
ho c ph i h p trong các thành phNm
dùng ngoài
142 K m sulfat Dùng ngoài

Thu c tra m t
143 Lactic acid bacillus ơn ch t ho c ph i U ng: các d ng
h p v i các Vitamin
144 Lactitol U ng: các d ng
145 Lactobacllus acidophilus U ng: các d ng
146 Lactobacllus acidophilus ơn ch t ho c U ng: các d ng
ph i h p v i các Vitamin
147 Lactoserum atomisate (Lactacyd) Dùng ngoài

148 Lactulose U ng: các d ng
149 Levocetirizin U ng: các d ng
150 Levonorgestrel ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng Ch nh tránh thai
v i Ethylestradiol
151 Lindan (Benhexachlor, 666, Gamma- Dùng ngoài v i n ng Lindan £ 1%
BHC) ơn ch t ho c ph i h p v i
Lidocain
152 Loperamid U ng: các d ng v i gi i h n hàm
lư ng ã chia li u Loperamid £ 2mg
153 Loratadin ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng v i gi i h n hàm Thành phNm ch a
Pseudoephedrin HCl lư ng như sau (tính theo d ng base): Pseudoephedrin
ư c bán không
- ã chia li u: c n ơn v i s
lư ng t i a cho 15
ngày s d ng.
Loratadin £ 10mg/ ơn v ;

Pseudoephedrin £ 120mg/ ơn v

- Chưa chia li u:

Loratadin £ 0,1%

Pseudoephedrin £ 0,5%
154 Loxoprofen U ng: các d ng
155 Lysozym ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
Tocopherol, Nicotinate, Carbazochrom,
Inositol Cetylpyridinium,... Dùng ngoài156 Macrogol U ng: các d ng

Thu c th t tr c tràng
157 Magaldrat ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
các ho t ch t Nhôm, Magnesi, Acid
Alginic (hay d ng mu i Alginat).
158 Mangiferin Dùng ngoài
159 Mebendazol U ng: các d ng, v i gi i h n hàm
lư ng như sau:

- D ng chia li u £ 500mg/ ơn v

- Chưa chia li u £ 2%
160 Mebeverin U ng: d ng chia li u £ 200mg/ ơn v

161 Men n m (cellulase fongique) U ng: các d ng

162 Menthol ph i h p v i m t s ho t ch t U ng: các d ng
khác như h n h p tinh d u, Methyl
Salycilat.... Dùng ngoài: các d ng
163 Mequinol Dùng ngoài
164 Mequitazin U ng: các d ng

Dùng ngoài
165 Mercurocrom (Thu c ) Dùng ngoài v i quy cách óng gói £ Bán không ơn
30ml m i l n không quá
2 ơn v óng gói
166 Methyl salicylat ph i h p trong các Dùng ngoài
thành phNm viên ng m, dùng ngoài
(ph i h p v i tinh d u...)
Mi ng dán

U ng: viên ng m
167 Metronidazol Dùng ngoài
168 Miconazol Dùng ngoài

Thu c bôi âm o £ 2%
169 Miconazole ph i h p v i Hydrocortison Dùng ngoài

Thu c bôi âm o Miconazol £2%;
Hydrocortison £0,05%
170 Minoxidil Dùng ngoài: các d ng n ng £5%
171 Mometasone Thu c tra mũi: £ 50 mcg/l n x t v i
quy cách óng gói £ 200 li u/h p;

Dùng ngoài.
172 Mupirocin Dùng ngoài
173 Myrtol ơn ch t ho c ph i h p trong U ng: các d ng
các thành phNm viên ng m
Dùng ngoài
Naphazolin ơn ch t ho c ph i h p
trong thành phNm thu c mũi như Thu c tra mũi v i n ng Naphazolin
Diphenylhydramin và/ho c Procain £ 0,05%
174 Naphazolin ph i h p trong thành phNm Thu c tra m t: các d ng v i n ng
thu c tra m t (Pheniramin; Vitamin Naphazolin £ 0,1%,
glycyrhizinat, Dexpanthenol...)
175 Naproxen U ng: các d ng ã chia li u Naproxen
£ 250mg/ ơn v
176 Natri benzoat ơn ch t ho c U ng: các d ng

ph i h p
177 Natri bicacbonat ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng
178 Natri carbonat ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng
179 Natri Carboxymethylcellulose (Na Thu c tra m t
CMC)
180 Natri clorid ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
các mu i Kali Citrat, Natri citrat...
Dùng ngoài

Thu c tra m t, tra mũi
181 Natri Docusat U ng: các d ng
182 Natri Fluorid d ng ph i h p Dùng ngoài: ánh răng, xúc mi ng

183 Natri Hyaluronat (Acid Hyaluronic) Dùng ngoài

184 Natri Monofluorophosphat Dùng ngoài: ánh răng, xúc mi ng
185 Natri Salicylat d ng ph i h p U ng: d ng ph i h p trong các viên
ng m

Dùng ngoài
186 Neomycin sulfat ph i h p trong các U ng: viên ng m
thành phNm viên ng m (K m;
Bacitracin; Amylocain...), các thành Dùng ngoài
phNm dùng ngoài
U ng: các d ng
Nomahydrated Natri Sulfid +
Saccharomyces Cerevisiae
Dùng ngoài
187 Noscarpin U ng: các d ng
188 Nystatin ơn ch t ho c ph i h p Dùng ngoài
189 Orlistat U ng: các d ng
190 Ossein hydroxy apatit U ng: các d ng
191 Oxeladin U ng: các d ng
182 Oxymemazin U ng: các d ng
193 Oxymetazolin Thu c tra mũi v i n ng £ 0,5%

194 Pancreatin ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng .
Simethicon và/ho c các men tiêu hoá
và/ho c các Vitamin nhóm B và/ho c
Azintamid
195 Panthenol Dùng ngoài

Thu c tra m t
196 Paracetamol U ng: các d ng D ng ph i h p quy
nh c th trong
Thu c t h u môn danh m c

197 Paracetamol ph i h p v i Ibuprofen U ng: các d ng
và/ho c Cafein
198 Paracetamol ph i h p v i Loratadin U ng: các d ng
và/ho c Dextromethorphan HBr
199 Paracetamol ph i h p v i Promethazin U ng: các d ng v i gi i h n hàm
HCl lư ng, n ng như sau (tính theo
d ng base):

- ã chia li u: Promethazin
£12,5mg/ ơn v ;

- Chưa chia li u: Promethazin £ 0,1%

Thu c t h u môn
200 Paracetamol ph i h p v i Codein U ng: các d ng v i gi i h n Codein Thành phNm ch a
(tính theo d ng base) như sau: Codein ư c bán
không c n ơn v i
- D ng chia li u £ 30mg/ ơn v ; s lư ng t i a cho
10 ngày s d ng.
- D ng chưa chia li u £ 2,5%
201 Paracetamol ph i h p v i U ng: các d ng v i gi i h n như sau Thành phNm ch a
Pseudoephedrin HCl và/ho c Vitamin C (tính theo d ng base): Pseudoephedrin
và/ho c m t trong các ho t ch t sau: ư c bán không
c n ơn v i s
Brompheniramin maleat; lư ng t i a cho 15
Clorpheniramin maleat; Pheniramin ngày s d ng.
- D ng ã chia li u: Pseudoephedrin £
maleat; Dexclorpheniramin maleat; 120mg/ ơn v ;
Dexbrompheniramin maleat;
Dextromethophan £ 15mg
Dextromethorphan HBr;
- D ng chưa chia li u: Pseudoephedrin
Phenylephrin HCl £ 0,5%

Dextromethophan £ 0,6%
202 Pentoxyverin U ng: các d ng
203 Phenylephrin HCl Thu c tra m t, nh mũi n ng £ 1%

204 Phenylephrin HCl ph i h p trong các Dùng ngoài .
thành phNm dùng ngoài (như Petrolatum
sperti yellow; Mineral oil light; Shark
liver oil...)
205 Phenylephrin HCl ph i h p trong các U ng: các d ng
thành phNm thu c ho, h nhi t, gi m au
Thu c t h u môn
206 Phospholipid U ng: các d ng
207 Picloxydin Thu c tra m t
208 Piracetam U ng: các d ng
209 Piroxicam Dùng ngoài: các d ng v i n ng £
1%
210 Policresulen (Metacresolsulphonic acid- Dùng ngoài
formaldehyd)
Thu c t tr c tràng
211 Polymethylen glycol 400 ơn ch t ho c Thu c tra m t
ph i h p v i Propylen glycol
212 Polysacharid U ng: các d ng
213 Polytar ơn ch t ho c ph i h p trong Dùng ngoài
các thành phNm dùng ngoài (như K m
Pyrithion...)

214 Povidon Iodin Dùng ngoài: các d ng, bao g m dung
d ch xúc mi ng v i n ng £ 1%.
Thu c tra m t
215 Promethazin HCl ơn ch t ho c ph i U ng: các d ng v i gi i h n hàm
h p trong các thành phNm thu c ho, h lư ng, n ng Promethazin như sau
nhi t, gi m au (v i Carbocystein; (tính theo d ng base):
Paracetamol...)
- ã chia li u £ 12,5mg/ ơn v ;
- Chưa chia li u £ 0,1%

Dùng ngoài: n ng £ 2%
216 Pseudoephedrin HCl ph i h p v i U ng: các d ng v i gi i h n Thành phNm ch a
Cetirizin Pseudoephedrin như sau (tính theo Pseudoephedrin
d ng base): ư c bán không
c n ơn v i s
- D ng chia li u £ 120mg/ ơn v ; lư ng t i a cho 15
ngày s d ng.
- D ng chưa chia li u £ 0,5%
217 Pseudoephedrin HCl ph i h p trong các U ng: các d ng v i gi i h n Thành phNm ch a
thành phNm thu c ho, h nhi t, gi m Pseudoephedrin như sau (tính theo Pseudoephedrin
au, d ng base): ư c bán không
c n ơn v i s
- D ng chia li u £120mg/ ơn v ; lư ng t i a cho 15
ngày s d ng.
- D ng chưa chia li u £ 0,5%
218 Pyrantel U ng: các d ng Ch nh tr giun
219 Ranitidin U ng: các d ng ã chia li u £ 75mg Bán t i a không
có ơn cho 15 ngày
s d ng.
220 Rotundin ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
các cao, d ch chi t t dư c li u
221 Rutin ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
Vitamin C và/ho c các cao, d ch chi t t
dư c li u
222 Saccharomyces boulardic U ng: các d ng
223 Saccharomyces cerevisiae + Trihydrat U ng: các d ng
Magnesi Sulfat
224 Hyocine (Scopolamin) butylbromid ơn U ng: các d ng, bao g m c viên nhai
ch t ho c ph i h p v i Meclizin v i gi i h n hàm lư ng ã chia li u £
hydrochlorid 20mg

Mi ng dán
225 Selen h u cơ d ng ph i h p trong các U ng: các d ng v i gi i h n hàm
thành phNm ch a Vitamin, khoáng ch t lư ng như sau:

- D ng ã chia li u Selen £ 50mcg/
ơn v
226 Selen sulfid Dùng ngoài
227 Silymarin ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
các Vitamin và/ho c các cao, d ch chi t
t dư c li u.
228 Simethicon ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
Pancreatin và/ho c Acid Desoxycholic
và/ho c các Vitamin nhóm B và/ho c
các men tiêu hoá
229 Simethicon ph i h p v i các h p ch t U ng: các d ng
nhôm, magnesi, và/ho c Dicyclomin
và/ho c than ho t

230 Sorbitol ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng
231 Sterculia (gum sterculia) U ng: các d ng

Thu c th t tr c tràng
232 Sucralfat U ng: các d ng
233 Sulbutiamin U ng: các d ng
234 Sulfogaiacol ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng
trong các thành phNm h nhi t, gi m
au, ch ng ho (như ph i h p v i Natri
Benzoat, Dextromethophan...)
235 Terbinafin Dùng ngoài: các d ng v i n ng £
1%
236 Terpin ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng. Thành phNm ch a
Codein Codein ư c bán
D ng ph i h p Codein (tính theo d ng không c n ơn v i
base) gi i h n hàm lư ng như sau: s lư ng t i a cho
10 ngày s d ng.
- D ng chia li u £ 30mg/ ơn v ;

- D ng chưa chia li u £ 2,5%
237 Tetrahydrozolin Thu c tra mũi
238 Than ho t ơn ch t ho c ph i h p v i U ng: các d ng
Simethicon
Dùng ngoài: các d ng v i n ng như
Tioconazol ơn ch t ho c ph i h p v i sau:
Hydrocortison
- Tioconazol £ 1,00%

- Hydrocortison £ 0,05%
239 Tolnaftat Dùng ngoài
240 Tretinoin Dùng ngoài: các d ng v i n ng £
0,05%
241 Triclosan ơn ch t ho c ph i h p trong Dùng ngoài
các thành phNm dùng ngoài
242 Triprolidin ơn ch t ho c ph i h p U ng: các d ng v i gi i h n Thành phNm ch a
trong các thành phNm thu c ho, h nhi t, Pseudoephedrin như sau (tính theo Pseudoephedrin
gi m au (như v i: Guaiphenesin, d ng base): ư c bán không
Paracetamol, Pseudoephedrin HCl, c n ơn v i s
Dextromethophan HBr...) - D ng chia li u £120mg/ ơn v ; lư ng t i a cho 15
ngày s d ng.
- D ng chưa chia li u £ 0,5%
243 Trolamin ơn ch t ho c ph i h p trong Dùng ngoài
các thành phNm dùng ngoài (v i
Triclosan và/ho c Tyrothricin)
244 Tyrothricin d ng ph i h p (v i U ng: viên ng m
Benzalkonium, Benzocain,
Formaldehyd, Trolamin, tinh d u...)
Dùng ngoài: dung d ch xúc mi ng, x t
mi ng
245 Urea ơn ch t ho c ph i h p v i Dùng ngoài
Vitamin E và/ho c Bifonazol và/ho c
các dư c li u (cao Lô h i...)
246 Vitamin A và ti n Vitamin A U ng: các d ng v i Vitamin A £ 5000
(Betacaroten) IU / ơn v chia li u.

Dùng ngoài

Thu c tra m t
247 Vitamin nhóm B, Vitamin PP ơn ch t Thu c tra m t
ho c ph i h p.
248 Vitamin và ti n Vitamin d ng ơn ch t U ng: Vitamin A d ng ph i h p £ V i tác d ng b
(tr Vitamin A và Vitamin D) ho c ph i 5000 IU/ ơn v chia li u sung Vitamin,
h p các Vitamin, khoáng ch t, acid khoáng ch t và
amin, Taurin, acid béo. Dùng ngoài dinh dư ng.

249 Xanh Methylen Dùng ngoài
250 Xylometazolin ơn ch t ho c ph i h p Thu c tra mũi v i n ng
v i Benzalkonium. Xylometazolin £ 1%
2. DANH M C THU C CÓ NGU N G C T DƯ C LI U:

Thu c có ngu n g c t dư c li u trong thành ph n không ch a các dư c li u có c tính cao (ví d :
Mã ti n, ph t , lá ngón, trúc ào, hoàng nàn,...), dư c li u có nh ng tác d ng có h i nghiêm tr ng ã
ư c bi t và/ho c khuy n cáo có tác d ng này ư c phân lo i là thu c không kê ơn.

Thu c có ngu n g c t dư c li u trong thành ph n có ch a các dư c li u có c tính cao (ví d : mã
ti n, ph t , lá ngón, trúc ào, hoàng nàn,...), dư c li u có nh ng tác d ng có h i nghiêm tr ng ã ư c
bi t và/ho c khuy n cáo có tác d ng này ư c xem xét phân lo i theo t ng trư ng h p c th .

B Y t s ban hành danh m c các dư c li u có c tính cao, có nh ng tác d ng có h i nghiêm tr ng
ã ư c bi t và/ho c khuy n cáo có tác d ng này.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản