Thông tư số 09/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
4
download

Thông tư số 09/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/1998/TT-TCHQ về thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/1998/TT-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/1998/TT-TCHQ Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 09/1998/TT-TCHQ NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 28/1998/N -CP C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG TH C HI N I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997. Căn c i u 22 Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/05/1998 quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Giá tr gia tăng. T ng c c H i quan hư ng d n thi hành Lu t thu Giá tr gia tăng i v i hàng nh p kh u như sau: I. QUY NNH CHUNG 1/ i tư ng ch u thu Giá tr gia tăng khâu nh p khNu: Thu Giá tr gia tăng là lo i thu gián thu, ngư i tiêu dùng ch u thu , Thu tính trên kho n giá tr tăng thêm c a hàng hóa, d ch v phát sinh trong quá trình t nh p khNu, s n xu t, lưu thông, n tiêu dùng. i tư ng ch u thu Giá tr gia tăng là hàng hóa, d ch v dùng cho s n xu t kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam tr các i tư ng không ch u thu nêu t i i u 4 Chương I Ngh nh 28/1998/N -CP. i v i hàng hóa nh p khNu, i tư ng ch u thu Giá tr gia tăng là hàng hóa nh p khNu dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam ư c phép nh p khNu qua biên gi i Vi t Nam ho c t khu ch xu t nh p khNu vào th trư ng n i a, tr các i tư ng quy nh t i i u 4 Chương I Ngh nh 28/1998/N -CP ư c nêu dư i ây. 2/ i tư ng không thu c di n ch u thu Giá tr gia tăng i v i hàng hóa xu t nh p khNu khâu nh p khNu g m: 2.1. Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i bao g m: Hàng vi n tr c a các t ch c Qu c t , Nhà nư c, Chính ph , Hi p h i, t ch c phi Chính ph nư c ngoài vi n tr cho Chính ph Vi t Nam ho c cho các t ch c oàn th hi p h i c a Vi t Nam. a. Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i ph i có y các gi y t xu t trình v i H i quan như sau:
  2. + Gi y xác nh n hàng vi n tr c a cơ quan có thNm quy n, ghi rõ cơ quan, t ch c vi n tr là hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i. + Các gi y t khác có liên quan n vi c ti p nh n lô hàng như quy nh i v i hàng hóa nh p khNu. b. Quà t ng cho các cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân. Cơ quan t ch c nh n hàng quà t ng thu c di n không ch u thu Giá tr gia tăng ph i có công văn ngh không thu thu Giá tr gia tăng (kèm theo các gi y t , th t c liên quan và cơ quan có thNm quy n xác nh n hàng hóa nh p khNu là quà t ng), ghi rõ ngu n g c s lư ng ch ng lo i hàng hóa nh p khNu. c. dùng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao, hàng mang theo ngư i theo tiêu chuNn hành lí mi n thu , hàng là dùng c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài khi v nư c mang theo. S lư ng, ch ng lo i m t hàng nh p khNu trong các trư ng h p ghi t i i m b, i m c trên ây ư c xác nh theo ch Nhà nư c quy nh. 2.2. Hàng chuy n khâu quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam, hàng t m nh p khNu tái xu t khNu hàng t m xu t khNu, tái nh p khNu. 2.3. Các lo i nguyên li u nh p khNu : - S n xu t hàng hóa xu t khNu. - Gia công hàng xu t khNu theo h p ng s n xu t gia công v i nư c ngoài. 2.4. Hàng hóa d ch v cung ng cho các i tư ng và trư ng h p sau không ch u thu Giá tr gia tăng khâu nh p khNu. Hàng hóa nh p khNu cung ng tr c ti p cho tàu bi n, máy bay, tàu h a, phương ti n v n t i khác t Vi t Nam i nư c ngoài ho c t nư c ngoài n (qua) Vi t Nam i ti p nư c ngoài như cung ng Xăng, D u, nư c và các lo i th c phNm, bao g m c su t ăn ph c v hành khách, cung ng các d ch v s a ch a, làm v sinh phương ti n v n t i qu c t ho t ng v n chuy n hàng hóa, hành khách, hành lí t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam. 2.5. Các lo i hàng hóa nh p khNu bán mi n thu t i các c a hàng mi n thu , t i các sân bay, b n c ng, nhà ga qu c t và các c a khNu biên gi i. 2.6. Vàng nh p khNu d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ch tác thành s n phNm, m ngh trang s c hay s n phNm khác. Vàng d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ch tác ư c xác nh phù h p v i các quy nh qu c t .
  3. 2.7. Các lo i Thi t b máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c mà cơ s có d án u tư nh p khNu làm tài s n c nh theo d án ó. Trư ng h p cơ s nh p khNu dây chuy n thi t b máy móc ng b thu c di n không ch u thu Giá tr gia tăng nhưng trong dây chuy n ng b ó có c lo i thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì cũng không tính thu Giá tr gia tăng cho c dây chuy n thi t b máy móc ó. H sơ xác nh lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng mà cơ s kinh doanh nh p khNu không ph i n p thu Giá tr gia tăng khâu nh p khNu g m các lo i: + D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c c p gi y phép u tư ( i v i các d án u tư). + H p ng ho c phương án nh p khNu xác nh rõ ngu n g c nơi nh p khNu, lo i thi t b máy móc phương ti n v n t i chuyên dùng nh p khNu làm t i s n c nh theo d án u tư. + Xác nh n c a B , Cơ quan ch qu n chuyên ngành ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành c p T nh v lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng cơ s nh p khNu làm tài s n c nh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c. Cơ s nh p khNu ph i l p và g i các h sơ trên cho cơ quan H i quan khi khai báo H i quan làm căn c xác nh m t hàng nh p khNu không ch u thu Giá tr gia tăng. Cơ quan H i quan căn c vào m t hàng nh p khNu th c t và các h sơ c a cơ s kinh doanh xác nh c th m t hàng nh p khNu không ph i n p thu Giá tr gia tăng. 2.8. Vũ khí, khí tài chuyên dùng nh p khNu ph c v qu c phòng, an ninh do B Qu c phòng, B Công an xác nh c th danh m c và trao i, th ng nh t v i B Tài chính và ư c B Tài chính xác nh n b ng văn b n. 2.9. Chuy n giao công ngh ư c xác nh theo quy nh t i chương III "Chuy n giao công ngh " c a B Lu t dân s nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành. i v i nh ng h p ng chuy n giao công ngh có kèm theo máy móc thi t b thì vi c không thu thu ch th c hi n i v i ph n giá tr công ngh ư c chuy n giao. 2.10. Hàng hóa nh p khNu thu c di n ch u thu Tiêu th c bi t khâu nh p khNu thì không ph i ch u thu Giá tr gia tăng. 2.11. S n phNm xu t khNu là tài nguyên khoáng s n khai thác chưa ch bi n thành s n phNm khác c th dư i ây: - D u thô, than á, á phi n, cát, t hi m, á quí. - Qu ng man-gan, qu ng thi c, qu ng s t, qu ng crommit, qu ng emenhit, qu ng apatit.
  4. 3/ i tư ng n p thu Giá tr gia tăng i v i hàng nh p khNu. i tư ng n p thu Giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 3 Lu t thu Giá tr gia tăng là các t ch c cá nhân ho t ng kinh doanh nh p khNu hàng hóa d ch v ch u thu Vi t Nam không phân bi t ngành ngh , hình th c t ch c kinh doanh và các t ch c cá nhân khác có nh p khNu hàng hóa ch u thu (g i chung là ngư i nh p khNu). II/ CĂN C TÍNH THU I V I HÀNG HÓA NH P KH U. Căn c tính thu Giá tr gia tăng là giá tính thu và thu su t. 1/ Giá tính thu Giá tr gia tăng hàng nh p khNu: Giá tính thu Giá tr gia tăng hàng hóa nh p khNu là giá nh p khNu t i c a khNu c ng (+) Thu nh p khNu. Giá nh p khNu t i c a khNu làm căn c tính thu Giá tr gia tăng ư c xác nh theo các quy nh v giá tính th hàng hóa nh p khNu. Ví d : Nh p khNu m t chi c ti vi nguyên chi c, giá tính thu nh p khNu là 2.000.000 VN /chi c. - Thu su t thu nh p khNu là 30% - Thu su t thu Giá tr gia tăng là 10% - Thu nh p khNu ph i n p: 2.000.000 x 30% = 600.000 VN Giá tính thu Giá tr gia tăng là: 2.000.000 + 600.000 = 2.600.000 VN Thu giá tr gia tăng ph i n p: 2.600.000 VN x 10% = 260.000 VN - Trư ng h p hàng hóa nh p khNu ư c mi n thu nh p khNu hoàn toàn thì giá tính thu Giá tr gia tăng hàng nh p khNu là giá xác nh tính thu nh p khNu. - Trư ng h p hàng hóa nh p khNu ư c mi n m t ph n thu nh p khNu thì giá tính thu Giá tr gia tăng là giá tính thu ư c xác nh như ã xác nh giá tính thu nh p khNu và c ng v i ph n thu nh p khNu ph i n p (Sau khi ã tr ph n ư c gi m thu nh p khNu). Ví d : M t lô hàng nh p khNu tr giá tính thu nh p khNu là: 20.000.000 , vì lý do khách quan ư c gi m thu nh p khNu 50% s thu ph i n p, bi t r ng thu su t thu nh p khNu là 40%, thu su t thu Giá tr gia tăng là 10%. Thu nh p khNu ph i n p: 200.000.000 x 40% = 80.000.000
  5. Thu nh p khNu ư c mi n 20%, còn ph i n p: 80.000.000 x 80% = 64.000.000 Thu Giá tr gia tăng ph i n p: (200.000.000 + 64.000.000) x 10% = 26.000.000 + Hàng hóa thu c i tư ng b truy thu thu nh p khNu, ng th i cũng b truy thu thu Giá tr gia tăng ( ã nêu t i m c VI Thông tư 72A TC/TCT hư ng d n th c hi n N 54/CP v thu XNK). + Hàng hóa là quà bi u quà t ng vư t quá quy nh mi n thu b x lý thu thu nh p khNu ph n vư t quy nh thì thu Giá tr gia tăng ph i xác nh giá tính thu theo công th c nêu trên. 2. Thu su t thu Giá tr gia tăng. Theo quy nh t i i u 8 Lu t thu Giá tr gia tăng và i u 7 N 28/1998 N -CP và ư c c th trong Bi u hư ng d n v thu su t Giá tr gia tăng áp d ng i v i hàng hóa nh p khNu do T ng c c H i quan ban hành sau khi ã có s th ng nh t v i B Tài chính. III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU GIÁ TRN GIA TĂNG HÀNG HÓA NH P KH U Quy nh chung v phương pháp tính thu Giá tr gia tăng: 1) Phương pháp tính thu Giá tr gia tăng hàng hóa nh p khNu: Công th c chung: Thu GTGT ph i n p = (Tr giá tính thu hàng NK ch u thu GTGT + Thu NK) x Thu su t thu GTGT Tr giá tính th hàng hóa nh p khNu tính thu nh p khNu ng th i ư c s d ng tính thu Giá tr gia tăng. Trong lô hàng có trư ng h p các m t hàng có thu su t GTGT khác nhau ph i tính thu Giá tr gia tăng riêng cho t ng m t hàng, sau ó t ng h p l i t ng s thu Giá tr gia tăng c a c lô hàng. - Trình t tính thu Giá tr gia tăng: Bư c 1: Xác nh nh ng m t hàng nh p khNu ch u thu Giá tr gia tăng tính thu nh p khNu trư c làm căn c tính thu Giá tr gia tăng. C th các trư ng h p: + C lô hàng nh p khNu v a ch u thu nh p khNu v a ch u thu Giá tr gia tăng: tính thu nh p khNu trư c sau ó có căn c tính thu Giá tr gia tăng theo công th c trên.
  6. + Lô hàng nh p khNu ch có m t s m t hàng ch u thu Giá tr gia tăng: Tính thu nh p khNu cho c lô hàng, sau ó tính Tr giá tính Thu Giá tr gia tăng nh ng m t hàng ch u thu Giá tr gia tăng và tính thu Giá tr gia tăng c a nh ng m t hàng ó. + C lô hàng nh p khNu có nh ng m t hàng ư c mi n gi m thu nh p khNu nhưng thu Giá tr gia tăng không ư c mi n gi m thì xác nh giá tính thu như ã nêu i m 1 M c II: Căn c tính thu c a Thông tư này. + Nh ng m t hàng nh p khNu ch u thu tiêu th c bi t thì không ph i ch u thu Giá tr gia tăng. Bư c 2: Tính thu Giá tr gia tăng: - Xác nh tr giá tính thu hàng hóa nh p khNu ch u thu Giá tr gia tăng. - Xác nh chính xác s thu nh p khNu ph i n p c a hàng hóa ch u thu Giá tr gia tăng. - Xác nh thu su t thu Giá tr gia tăng áp d ng cho m t hàng ó. - Tính thu Giá tr gia tăng theo công th c. Bư c 3: Thông báo thu và th i gian tính thu . Th i gian tính thu Giá tr gia tăng và Thông báo thu như quy nh i v i thu XNK. Trong thông báo thu ph i ghi rõ s ti n thu ph i n p c a t ng lo i thu và th i h n n p thu . 2) S d ng bi n lai thu thu Giá tr gia tăng và cách vi t biên lai: - S d ng biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu Giá tr gia tăng hàng nh p khNu CTT52, b t u th c hi n t 01/01/1999 do B Tài chính quy nh. - Biên lai thu thu ph i ghi rõ và tách bi t t ng lo i thu : nh p khNu, tiêu th c bi t, Giá tr gia tăng. - C p biên lai thu hu cho ngư i n p thu h làm căn c quy t toán, kh u tr , hoàn thu Giá tr gia tăng các khâu s n xu t, tiêu th ti p theo trong nư c. IV - KHAI BÁO H I QUAN VÀ N P THU GIÁ TRN GIA TĂNG HÀNG HÓA NH P KH U 1 - Quy nh khai báo h i quan: - Cơ s kinh doanh, ngư i nh p khNu hàng hóa ch u thu Giá tr gia tăng ph i kê khai và n p thu Giá tr gia tăng theo t ng l n nh p khNu cùng v i vi c kê khai thu nh p khNu v i cơ quan H i quan thu thu nh p khNu.
  7. - T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu và các lo i gi y t s d ng khi khai báo H i quan th c hi n như quy nh trong Lu t thu XNK và các quy nh c a H i quan. - Nh ng hàng hóa nh p khNu không thu c di n ch u thu Giá tr gia tăng, ngư i nh p khNu ph i trình n p các lo i gi y t ch ng minh như th t c quy nh t i thông tư này và các văn b n quy nh khác c a B Tài chính và T ng c c H i quan. - Th i gian n p thu Giá tr gia tăng ư c quy nh như th i h n n p thu xu t khNu, thu nh p khNu theo Lu t thu XNK hi n hành. - i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu theo ư ng xu t nh p c nh, phi m u d ch, nh p khNu qua biên gi i t li n không ph i di n xu t khNu, nh p khNu chính ng ch, hàng nh p khNu là hàng tiêu dùng ph i n p thu Giá tr gia tăng ngay khi nh p khNu. - Thu Giá tr gia tăng n p vào ngân sách Nhà nư c b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p i tư ng thanh toán b ng ngo i t , ti n thu ph i qui i ra ng Vi t Nam theo t giá bình quân mua vào do ngân hàng Nhà nư c công b vào th i i m tính thu . - Trư ng h p Doanh nghi p tr c ti p n p thu vào ngân sách Nhà nư c b ng ng Vi t Nam ph i theo úng Chương, Lo i, Kho n, H ng, M c c a M c l c Ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p H i quan tr c ti p thu thu Giá tr gia tăng ph i n p thu vào kho b c Nhà nư c b ng ng Vi t Nam, ghi vào tài kho n chuyên thu c a cơ quan H i quan m t i kho b c Nhà nư c. Th t c và th i h n n p ti n thu theo úng quy nh như i v i thu xu t nh p khNu. V-X LÝ VI PH M V THU : 1- i tư ng n p thu vi ph m Lu t thu Giá tr gia tăng b x lý như sau: a - Không th c hi n úng nh ng quy nh v th t c ăng ký khai báo H i quan, tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b c nh cáo ho c ph t ti n theo quy nh t i pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. b - N p ch m ti n thu ho c ti n ph t ghi trong thông báo thu , l nh thu thu ho c quy t nh x ph t thì ngoài vi c ph i n p s thu ho c ti n ph t theo Lu t nh, m i ngày n p ch m còn b ph t b ng 0,1% (m t ph n nghìn) s ti n n p ch m. c - Khai man, tr n thu thì ngoài vi c ph i n p s thu theo quy nh, tuỳ theo tính ch t m c vi ph m còn b ph t ti n t 01 - 05 l n s ti n thu gian l n, tr n thu v i s lư ng l n ho c ã b x ph t vi ph m hành chính v thu mà còn có hành vi ti p t c vi ph m nghiêm tr ng khác thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. d - Không n p thu , n p ph t s b x lý như sau: - Trích ti n g i c a i tư ng n p thu t i ngân hàng, kho b c, t ch c tín d ng n p thu , n p ph t.
  8. Ngân hàng, kho b c, t ch c tín d ng có trách nhi m trích ti n t tài kho n ti n g i c a i tư ng n p thu n p thu , n p ph t vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh x lý v thu c a cơ quan thu ho c cơ quan có thNm quy n trư c khi thu n . - Gi hàng hóa tang v t m b o thu s ti n thu ti n ph t. - Kê biên tài s n theo quy nh c a pháp lu t m b o thu s ti n thu ti n ph t còn thi u. Vi c x lý các vi ph m v thu Giá tr gia tăng nói trên ư c th c hi n theo các th t c trình t quy nh t i các văn b n pháp lu t v x lý vi ph m v thu . 2 - ThNm quy n x lý vi ph m v thu : Cơ quan H i quan khi phát hi n các i tư ng xu t khNu, nh p khNu vi ph m lu t thu , ph i ki m tra xác nh rõ hành vi vi ph m, m c nguyên nhân vi ph m, trách nhi m c a t ch c cá nhân có hành vi vi ph m, l p h sơ theo quy nh. Căn c vào các quy nh và m c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và theo thNm quy n ra quy t nh x ph t như quy nh t i ngh nh 16/CP hư ng d n th c hi n pháp l nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c H i quan và ngh nh 22/CP v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . VI - KHI U N I VÀ TH I HI U TH C HI N: 1 - Quy n và trách nhi m c a i tư ng n p thu : Theo i u 23 c a Lu t thu Giá tr gia tăng, t ch c cá nhân có quy n khi u n i v vi c cán b H i quan thi hành không úng Lu t thu Giá tr gia tăng i v i cơ s . ơn khi u n i ph i g i cơ quan H i quan phát hành thông báo thu ho c quy t nh x lý trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c l nh thu thu ho c quy t nh x lý. Trong khi ch gi i quy t, t ch c cá nhân khi u n i v n ph i n p và úng h n s ti n thu ti n ph t ã thông báo. N u t ch c cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh c a cơ quan thu gi i quy t khi u n i, ho c quá th i h n 30 ngày k t g i ơn chưa nh n ư c ý ki n gi i quy t thì t ch c cá nhân có quy n khi u n i lên cơ quan thu c p trên ho c kh i ki n ra tòa án theo quy nh c a pháp lu t. Th t c, trình t khi u n i hay kh i ki n và vi c xem xét, gi i quy t ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Th t c, trình t khi u n i hay kh i ki n và vi c xem xét, gi i quy t ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2 - Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan thu : - i u 24 Lu t thu Giá tr gia tăng quy nh: Cơ quan thu các c p khi nh n ư c ơn khi u n i v thu c a i tư ng n p thu ph i xem xét gi i quy t trong th i
  9. h n15 ngày k t ngày nh n ơn. i v i v vi c ph c t p, ph i i u tra xác minh m t nhi u th i gian thì thông báo cho ương s ư c bi t và gi i quy t ch m nh t cũng không quá 30 ngày k t ngày nh n ơn. N u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ương s ư c bi t trong th i h n 10 ngày t ngày nh n ơn. - Cơ quan thu ki m tra phát hi n và k t lu n có s khai man, tr n ho c nh m l n v thu , x ph t thì cơ quan thu có trách nhi m truy thu ho c hoàn tr s thu , ti n ph t không úng trong th i h n 05 năm v trư c k t ngày ki m tra phát hi n có s khai man; tr n thu ho c nh m l n v thu . VII - T CH C TH C HI N: 1 - Hi u l c thi hành: Lu t thu Giá tr gia tăng có hi u l c thi hành t 01/01/1999 T 01/01/1999 ngành H i quan th c hi n thu thu Giá tr gia tăng i v i hàng hóa nh p khNu thu c di n ch u thu Giá tr gia tăng. 2 - T ch c th c hi n: i u 22 Ngh nh 28/CP quy nh: - T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c thu thu Giá tr gia tăng i v i hàng hóa nh p khNu. - T ng c c Thu và T ng c c H i quan có trách nhi m ph i h p trong vi c qu n lý thu thu Giá tr gia tăng trong c nư c. K t ngày 01/01/1999 T ng c c H i quan s th c hi n t khai H i quan theo m u m i trong ó có khai báo tính thu Giá tr gia tăng. Th i i m xác nh hàng hóa nh p khNu, kê khai n p thu Giá tr gia tăng áp d ng v i t t c các t khai nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan t ngày 01/01/1999 tr i. Cơ quan H i quan có nhi m v hư ng d n các i tư ng kinh doanh xu t khNu, nh p khNu kê khai, n p thu Giá tr gia tăng theo úng quy nh Lu t thu Giá tr gia tăng. Ti n hành ki m tra phân lo i h sơ ăng ký làm th t c H i quan, xác nh úng hàng hóa ch u thu Giá tr gia tăng, xác nh chính xác các căn c tính thu và tính thu , ra thông báo thu cho i tư ng s thu ph i n p, th i h n n p. i v i hàng hóa phi m u d ch, nh p khNu qua biên gi i t li n (không ph i xu t, nh p khNu chính ngach), nh p khNu hàng hóa tiêu dùng, cơ quan H i quan làm th t c xu t nh p khNu, tính thu và thu thu xong m i ư c gi i phóng hàng. i v i hàng hóa xu t khNu thu c di n ch u thu Giá tr gia tăng tuy có thu xu t b ng 0% (không ph n trăm) nhưng cơ quan thu có căn c ki m tra quy t toán thu Giá tr gia tăng i v i các doanh nghi p có hàng xu t khNu, cơ quan H i quan có trách nhi m ki m hóa xác nh n chính xác s hàng hóa th c xu t ph n ánh trên t khai xu t khNu.
  10. Trên t khai hàng hóa nh p khNu và biên lai thu , ph i tách riêng vi c tính thu Giá tr gia tăng và s thu Giá tr gia tăng làm căn c cho doanh nghi p và cơ quan thu th c hi n kh u tr thu Giá tr gia tăng u vào. Cơ quan H i quan có trách nhi m qu n lý h sơ khai báo tính thu Giá tr gia tăng, k toán thu Giá tr gia tăng, th c hi n ch báo cáo k toán th ng kê k p th i ph c v công tác ki m tra, x lý vi ph m lu t thu và ph c v công tác qu n lý thu thu Giá tr gia tăng trong ph m vi c nư c. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh ơn v ph n ánh k p th i v T ng c c H i quan nghiên c u hư ng d n b sung. Phan Văn Dĩnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản