Thông tư số 09/1999/TT-KKTW

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư số 09/1999/TT-KKTW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/1999/TT-KKTW về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định lại giá trị tài sản cố định và vật tư, hàng hoá tồn kho của doanh nghiệp Nhà nước áp dụng trong thời kỳ tổng kiểm kê tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000 do Ban Kiểm Kê Trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/1999/TT-KKTW

  1. BAN CH O KI M C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KÊ TRUNG ƯƠNG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 09/1999/TT-KKTW Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A BAN CH O KI M KÊ TRUNG ƯƠNG S 09/1999/TT-KKTW NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N NGUYÊN T C, PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH L I GIÁ TRN TÀI S N C NNH VÀ V T TƯ, HÀNG HOÁ T N KHO C A DOANH NGHI P NHÀ NƯ C ÁP D NG TRONG KỲ T NG KI M KÊ T I TH I I M 0 GI NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2000 Thi hành Quy t nh s 150/1999/Q -TTg ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ng ki m kê tài s n và xác nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c. Th c hi n phương án s 04/KK-TW ngày 22 tháng 10 năm 1999 c a ban ch o Ki m kê Trung ương v vi c "ti n hành t ng ki m kê tài s n và xác nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m 01/01/2000". Sau khi trao i th ng nh t v i các B , ngành liên quan, Ban ch o ki m kê Trung ương hư ng d n nguyên t c, phương pháp xác nh l i giá tr tài s n c nh và v t tư, hàng hoá t n kho kém m t phNm ch t c a doanh nghi p Nhà nư c áp d ng trong t t ng ki m kê t i th i i m 0 gi ngày 01 thangs 01 năm 2000, c th như sau: I. I V I TÀI S N C NNH: Trong kỳ ki m kê này, toàn b tài s n c nh hi n có thu c quy n qu n lý c a doanh nghi p, k c nh ng lo i tài s n c nh ang cho thuê, tài s n c nh g i gi h , tài s nc nh ư c t ng bi u, vi n tr , tài s n vô ch hi n có trong khu v c qu n lý c a doanh nghi p u ư c ki m kê xác nh v s lư ng, ch t lư ng, hi n tr ng c a t ng tài s n c nh theo s k toán và th c t , ch tiêu giá tr theo nguyên giá, giá tr hao mòn và giá tr còn l i c a t ng lo i tài s n c nh. V nguyên t c xác nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c trong kỳ ki m kê l n này, không ph i xác nh l i giá tr c a toàn b tài s n c nh thu c i tư ng ki m kê mà ch xác nh l i giá tr c a m t s lo i tài s n c nh thu c m t s ngành và doanh nghi p mà giá h ch toán trên s k toán còn chênh l ch so v i m t b ng giá thành, làm cho giá thành và k t qu kinh doanh sai l ch, không m b o ngu n tái u tư, duy trì và phát tri n năng l c s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. 1. Tài s n c nh thu c di n ph i xác nh l i giá tr (nguyên giá tài s n c nh): 1.1. Trong kỳ ki m kê l n này nh ng tài s n c nh thu c các ngành, doanh nghi p c n ư c xem xét th c hi n vi c xác nh l i giá tr tài s n (Nguyên giá TSC ) bao g m các lo i tài s n c nh (danh m c kèm theo).
  2. 1.2. Nh ng tài s n ư c Nhà nư c u tư, xây d ng t trư c năm 1990 n th i i m ki m kê 01/01/1990 chưa hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng, chưa ư c xác nh l i giá tr theo m t b ng giá ki m kê năm 1990. Sau năm 1990 ưa vào s d ng chưa ư c ánh giá l i và i u ch nh giá tr theo h s b o toàn v n. Vì v y giá ang h ch toán hi n nay có chênh l ch so v i giá mua s m năm 1999. 1.3. Nh ng lo i TSC mà doanh nghi p ti p nh n c a các d án vi n tr không hoàn l i c a các Chính ph và t ch c nư c ngoài; Tài s n c nh là quà t ng, quà bi u mà giá ang h ch toán trên s k toán có chênh l ch so v i m t b ng giá năm 1999. 1.4. Nh ng tài s n doanh nghi p ang qu n lý và s d ng mà trư c th i i m ki m kê 01/01/1990 thu c các ơn v s nghi p qu n lý, chưa ư c ki m kê, xác nh l i giá tr mà sau năm 1990 chuy n sang kinh doanh chưa ư c i u ch nh l i theo h s b o toàn v n. Giá tr tài s n ghi trên s k toán chênh l ch so v i giá th c t hi n nay t i th i i m năm 1999. 1.5. Tài s n c nh ư c u tư mua s m b ng v n ngân sách trư c năm 1992 có giá tr ang h ch toán trên s k toán chênh l ch so v i giá năm 1999. 1.6. M t s lo i tài s n c nh khác trư c ây ã ư c ánh giá l i theo giá ki m kê ngày 01/01/1990 nhưng vì lý do nào ó chưa úng, chưa sát nay có chênh l ch so v i m t b ng giá hi n hành cũng c n i u ch nh l i cho phù h p v i giá hi n nay. 1.7. i v i ngành thu l i, kỳ ki m kê l n này ch xác nh l i giá tr tài s n c nh i v i: - Công trình xây úc. - H th ng tr m bơm (bao g m toàn b thi t b là máy bơm và tr m máy bơm k c u ngu n, n i ng (c p 1, c p 2). Không xác nh l i giá tr tài s n c nh i v i ê i u, kênh mương c a các xí nghi p thu nông ang qu n lý. 1.8. Ngoài nh ng tài s n c nh thu c các ngành c n ư c xem xét xác nh l i giá tr tài s n c nh theo b ng kê kèm theo Thông tư này, trư ng h p các doanh nghi p khác có nh ng tài s n c nh cá bi t mà giá h ch toán trên s k toán có chênh l ch so v i m t b ng giá thành vì nh ng lý do nói trên, d n n h ch toán k t qu kinh doanh sai l ch thì cũng ư c xem xét i u ch nh cho phù h p. 2. Nguyên t c, phương pháp xác nh l i giá tr (nguyên giá tài s n c nh). Căn c vào các quy nh t i i m 1 m c I Thông tư này, H i ng ki m kê doanh nghi p ph i t ch c ki m kê t ng lo i tài s n c nh. Xác nh y s lư ng, ch ng lo i và các thông s k thu t ch y u c a t ng lo i tài s n. Phân lo i c th xác nh rõ tài s n c nh thu c di n ph i xác nh l i giá tr . Ti n hành i u ch nh giá tr tài s n theo các nguyên t c, căn c sau: 2.1. i v i tài s n c nh ph i xác nh l i giá tr , mà khi mua s m chưa xác nh ư c giá mua b ng nguyên t thì căn c vào giá nguyên t t i th i i m mua quy i
  3. ra ti n Vi t Nam theo t giá c a ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m ki m kê ngày 01/01/2000 c ng (+) thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t (n u có), C ng (+) phí nh p khNu, chi phí tr thành tài s n c nh t 3-5% trên giá nh p khNu tuỳ theo t ng lo i tài s n c nh. Trư ng h p tài s n c nh. ư c mua c a Liên Xô (cũ) và các nư c ông Âu theo nguyên t là ng Rúp chuy n như ng thì quy i ra ti n Vi t Nam theo t giá: 1 Rúp chuy n như ng = 10.000 ng Vi t Nam. Ho c căn c vào m c giá u tư tài s n c nh tương ương v tính năng, công su t hi n hành i u ch nh cho phù h p. 2.2. i v i tài s n ph i xác nh l i giá tr , mà không xác nh ư c giá mua g c ban u b ng nguyên t và trên th c t tài s n c nh ó ang có bán trên th trư ng, thì H i ng ki m kê c a doanh nghi p có th căn c vào giá th c t trên th trư ng i u ch nh cho phù h p. 2.3. Trong trư ng h p tài s n c nh ph i xác nh l i giá tr mà không xác nh ư c giá tr ang bán trên th trư ng lo i tài s n ó thì H i ng ki m kê c a doanh nghi p có th căn c vào giá tr tài s n ang h ch toán trên s k toán (giá ki m kê năm 1990 ho c giá ã i u ch nh theo h s b o toàn v n năm 1992) nhân (x) h s tăng th p nh t 2 l n, cao nh t không quá 4 l n tuỳ theo t ng lo i tài s n c nh mà i u ch nh l i giá tr tài s n c nh cho phù h p. Căn c vào các nguyên t c và căn c vào hư ng d n trên, H i ng ki m kê c a doanh nghi p có trách nhi m tính toán và i u ch nh l i nguyên giá tài s n c nh c a t ng lo i tài s n c nh thu c di n ph i xác nh l i giá tr tài s n. Giá ki m kê tài s n c nh s là giá tr tài s n c nh ư c xác nh l i. 3. Tài s n c nh không thu c di n ph i xác nh l i giá tr : Trong kỳ ki m kê tài s n c nh l n này, nh ng tài s n c nh sau không thu c di n ph i xác nh l i giá tr tài s n bao g m: 3.1. Tài s n c nh ư c u tư mua s m b ng ngu n v n vay c a Ngân hàng và các t ch c tín d ng. 3.2. Tài s n c nh do doanh nghi p t u tư, mua s m, xây d ng trong quá trình kinh doanh b ng m i ngu n v n t sau năm 1992 tr l i ây mà không n m trong danh m c quy nh t i i m 1, m c I Thông tư này. i v i tài s n ã kh u hao h t giá tr , nhưng v n còn s d ng ư c, thì doanh nghi p v n ph i ki m kê, nguyên giá ki m kê tài s n c nh c a nh ng tài s n này là nguyên giá tài s n c nh ã ư c mua s m ban u và ang ư c th hi n trên s k toán c a doanh nghi p. H i ng ki m kê tài s n c a doanh nghi p t ch c vi c ánh giá l i giá tr th c t c a tài s n ó n m tình hình th c tr ng tài s n c a doanh nghi p còn vi c kh u hao tài s n c nh v n th c hi n theo ch hi n hành. 4. i v i tài s n c nh là nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc thông d ng:
  4. Tài s n là nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc thông d ng thu c di n ư c xem xét xác nh l i giá tr trong kỳ ki m kê l n này (như quy nh t i i m 1, m c I nói trên) bao g m: Nhà c a Kho tàng V t ki n trúc thông d ng - Nhà c a các lo i: - Nhà kho 1 t ng có - ng khói các lo i chi u cao 6m, không Gara ôtô, xe p + Nhà l p ghép có c n tr c - Sân bãi, ư ng n i + Nhà tranh tre, n a lá - Nhà kho m t t ng có b chi u cao < 9m có c n - Bi t th các lo i tr c - Gi ng nư c - Nhà khách, khách s n các lo i - Nhà kho thông d ng - B máy, móng máy, nhi u t ng giá thi t b - Công trình dân d ng khác: - Kho chuyên d ng + Nhà làm vi c + Công trình văn hoá th thao + Công trình y t + Công trình giáo d c + Công trình ph c v công c ng Vi c xác nh l i giá tr i v i tài s n c nh là nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc thông d ng ư c áp d ng như sau: 4.1. i v i nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc ư c xây d ng và hoàn thành bàn giao t i th i i m t ngày 01/01/1998 n 01/01/2000 thì giá tr xây l p s căn c vào giá tr quy t toán xây l p hoàn thành bàn giao. 4.2. i v i nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc ã hoàn thành bàn giao t th i i m 01/01/1990 n 01/01/1998 (k c nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc ã ư c ánh giá l i theo giá ki m kê t i th i i m 0 gi ngày 01/01/1990) thì giá tr tài s n ư c xác nh l i theo công th c: Giá tr c a Giá tr xây l p H s quy i giá H s i u nhà, c a kho c a nhà c a, kho tr xây l p c a ch nh giá xây tàng, v t ki n tàng, v t ki n nhà c a, kho nhà c a, v t trúc xác nh trúc, ư c quy t tàng, v t ki n ki n trúc theo l i t i th i toán t i th i i m trúc (theo quy vùng (theo quy
  5. i m ki m kê hoàn thành bàn nh t i m c 4.3 nh t i m c 01/01/2000 = giao x dư i ây) x 4.4 dư i ây) 4.3. B ng h s quy i giá tr xây l p c a nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc t i th i i m 01/01/2000 STT Giai o n H s quy i 1 Th i i m 01/01/1990 2,42 2 T 01/01/1990 n 01/01/1991 2,32 3 T 01/01/1991 n 01/01/1992 2,20 4 T 01/01/1992 n 01/01/1993 2,12 5 T 01/01/1993 n 01/01/1994 2,07 6 T 01/01/1994 n 01/01/1995 1,86 7 T 01/01/1995 n 01/01/1996 1,43 8 T 01/01/1996 n 01/01/1997 1,18 9 T 01/01/1997 n 01/01/1998 1,05 10 T 01/01/1998 n 01/01/2000 1,00 4.4. B ng h s i u ch nh giá xây d ng nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc c a các vùng so v i Hà N i STT Vùng H s Kv 1 Vùng chuNn: thành ph Hà N i 1,00 2 Vùng 1 g m: các t nh Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng 0,90 Bình, Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n. 3 Vùng 2 g m: các t nh Vĩnh Phúc, Phú Th , Hà Nam, Nam nh, 0,98 Ninh Bình, Thái Bình, B c Giang, B c Ninh, H i Phòng, H i Dương, Hưng Yên, B c C n, Thái Nguyên 4 Vùng 3 g m: thành ph H Chí Minh, và các t nh, thành ph còn 1,10 l i 4.5. i v i công trình xây d ng cơ b n còn d dang thì ki m kê toàn b ph n công vi c, h ng m c công trình u tư t làm. N u giao th u cho bên B thì ch ki m kê ph n công trình, h ng m c công trình ã hoàn thành theo t ng giai o n mà bên B bàn giao cho bên A và ư c bên A ch p nh n thanh toán cho bên B ư c coi là tài s n lưu ng (chi phí s n xu t kinh doanh d dang) c a bên B. 5. i v i tài s n c nh là nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc tài s n c thù c a các ngành qu n lý: Giao thông v n t i, Nông nghi p - Phát tri n Nông thôn và công
  6. nghi p, H i ng ki m kê doanh nghi p căn c vào n i dung hư ng d n t i Thông tư này và hư ng d n c a B qu n lý ngành mà v n d ng cho phù h p v i tình th c t c a doanh nghi p. 6. iv i t: H i ng ki m kê tài s n c a doanh nghi p ph i th c hi n o c úng di n tích t ai mà doanh nghi p ang qu n lý và s d ng. Căn c vào h th ng các b ng giá t c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i nơi doanh nghi p ang ho t ng tính giá t i v i t ng lo i t cho phù h p. II. I V I TÀI S N LÀ V T TƯ, HÀNG T N KHO: V nguyên t c trong kỳ ki m kê l n này toàn b v t tư, hàng hoá t n kho cũng không ph i ánh giá l i theo m t b ng giá m i t i th i i m ki m kê. Kỳ ki m kê l n này ch ánh giá l i các lo i v t tư, hàng t n kho kém, m t phNm ch t không c n dùng, ch thanh lý. i v i các lo i v t tư, hàng t n kho thu c di n ánh giá l i thì H i ng ki m kê tài s n c a doanh nghi p ph i t ch c phân lo i t ng lo i v t tư, hàng t n kho kém, m t phNm ch t theo th c t . Căn c vào kh năng tiêu th và giá c ư c th trư ng ch p nh n mà doanh nghi p xác nh các m c giá c th cho t ng lo i v t tư hàng hoá. Nghiêm c m vi c tuỳ ti n nh giá không có căn c gây h u qu nghiêm tr ng làm th t thoát tài s n và v n c a Nhà nư c. - i v i các lo i ngo i t thì căn c vào t giá c a Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m ki m kê 01/01/2000 quy i ra ti n Vi t Nam. Trên ây là nh ng quy nh v vi c xác nh giá tr tài s n c a doanh nghi p; Căn c vào nh ng n i dung ã ư c quy nh t i Thông tư này, các doanh nghi p t ch c th c hi n và v n d ng cho phù h p v i tình hình th c t c a doanh nghi p. Trong quá trình v n d ng có nh ng i m gì không rõ thì ph n nh tr c ti p v Ban ch o ki m kê Trung ương x lý. Thông tư này ch có hi u l c trong kỳ ki m kê tài s n và xác nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m 0 gi ngày 01 tháng 01 năm 2000. Vi c mua bán tài s n, v t tư, hàng hoá i v i doanh nghi p v n th c hi n theo cơ ch hi n hành. Tr n Văn Tá ( ã ký) DANH M C TÀI S N C NNH C N Ư C XEM XÉT XÁC NNH L I GIÁ TRN
  7. I. NGÀNH XI MĂNG: 1. Thi t b lò nung. 2. Thi t b nghi n, thi t b ép. 3. Băng t i (băng t i hi u, băng t i o). 4. Thi t b s y d u, thi t b sinh nhi t t b ng d u. 5. B l c, phun. 6. B ng 7. Máy p á vôi 8. B kính thu i n 9. Pa lăng, pa lăng i n 10. Máy nén khí các lo i 11. Máy p búa 12. Máy làm ngu i 13. ng cơ các lo i 14. Qu t hút Ny II. MÁY PHÁT NG L C, PHÁT I N, BI N ÁP 1. Máy ép không khí ch y b ng i n 2. Máy nén khí ch y b ng i n 3. Máy nén khí ch y di ng, c nh 4. Máy nén khí ch y b ng Diezel 5. Máy nén khí ch y b ng xăng 6. Máy phát i n, t máy phát i n các lo i III. MÁY TI N, KHOAN, DOA, MÀI, BÀO 1. Máy ti n t ng, nhi u tr c, nhi u công o n 2. Máy ti n tr c vít có chính xác cao
  8. IV.PHƯƠNG TI N V N T I Ư NG B 1. Xe ô tô các lo i: ZiL130, 131..., IFa W50L, MaZ-50l, URAL432007, KPAZ 214 2. Xe c n tr c các lo i 3. Xe tr khách các lo i... V. THI T BN Y T 1. Thi t b chNn oán hình nh 2. H th ng c ng hư ng t h t nhân 1 Tesla 3. H th ng ch p c t l p i n toán STC 7.000 TX 4. Máy X quang tăng sáng truy n hình cao t n chi u ch p c sáng. 5. Máy X quang (ch p a khoa và s não)... 6. Máy siêu âm, máy th , máy gây mê, máy t o ôxy, máy ch y th n nhân t o 7. Monitor theo dõi b nh nhân 8. Máy c t l nh vi ph u, máy m t bào... 9. Máy phân tích khí trong máu 10. Máy sinh hoá t ng + máy ly tâm... 11. Bàn m , t s y, kính hi n vi, n i h p 12. Bơm chân không, bơm hút d ch, bơm nhu ng, ph tùng các lo i V. NGÀNH ÓNG TÀU 1. Máy tàu các lo i, máy ép các lo i, máy d p các lo i, máy u n... 2. Máy phun sơn, máy hàn 3. ng cơ bơm các lo i 4. Qu t hút, Ny... VI. T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM 1. Máy móc thi t b ng l c: 2. Tr m i u khi n OPY
  9. 3. Máy móc thi t b ng l c, công tác - T máy phát i n s 1, s 2, s 3, s 4, s 5, s 6, s 7, s 8 - H th ng thu l c c a nh n nư c - H th ng thu l c p tràn v n hành - H th ng thu l c cánh ph i h lưu - Tr m l c d u b trái, h thông gió M7 - H th ng bơm nư c c t t máy 7 - H th ng c p thoát nư c KTM7, KTM8 - H th ng bơm nư c c t M8, h th ng thông gió M8 - Thi t b ngu n i n t máy s 7, s 8 - MBA 1 Fa t máy 7, MBA 1 Fa t máy 8, MBA 1 Fa t máy 5, MBA 1 Fa t máy 6, MBA 1 Fa t máy 2, MBA t ng u AT1, AT2, MBA M3 và M4 MBA, MBA 1 Fa M3 và M4 4. Thi t b truy n d n - Tr m phân ph i i n K/7Y6KV - Tr m phân ph i 110KV OPY, tr m phân ph i 220KV OPY - Cáp d u 220KV M1 và M2, cáp d u 220KV M5, cáp d u 220KV M6 - Cáp h th 0,4KV M5, cáp h th 0,4KV M6 - Cáp i n 6KV, cáp i n 0,4KV - Thi t b tr m OPY t máy 7, thi t b tr m OPY M8 - H th ng cáp i n h áp M7, h th ng cáp i n cao áp M7, h th ng i n ánh sáng M7 - H th ng cáp i n h áp M8, h th ng cáp i n cao áp M8, h th ng i n ánh sáng M8.
Đồng bộ tài khoản