Thông tư số 09/2002/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
3
download

Thông tư số 09/2002/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 09/2002/tt-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2002/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2002/TT-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ C A B Y T S 09/2002/TT-BYT NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 71/2002/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C QU N LÝ THU C CH A B NH CHO NGƯ I THEO Ư NG XU T KH U, NH P KH U PHI M U DNCH Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c Lu t phòng, ch ng ma tuý ngày 22 tháng 12 năm 2000; Căn c Quy t nh s 71/2002/Q -TTg ngày 07 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý thu c ch a b nh cho ngư i theo ư ng xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch, B Y t hư ng d n vi c qu n lý thu c ch a b nh cho ngư i theo ư ng xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch như sau: I. NH NG QUI NNH CHUNG: 1. Thông tư này i u ch nh các ho t ng có liên quan n vi c xu t khNu, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c theo ư ng phi m u d ch. i v i thu c xu t khNu theo ư ng phi m u d ch ngoài vi c ph i th c hi n theo nh ng qui nh c a Thông tư này, còn ph i th c hi n theo các qui nh c a nư c nh p c nh. 2. Ngu n thu c ch a b nh cho ngư i do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, công dân Vi t Nam i h p tác lao ng, h p tác chuyên gia, công tác, h c t p nư c ngoài, du l ch; ngư i nư c ngoài xu t c nh, nh p c nh h p pháp vào Vi t Nam mang theo khi vào Vi t Nam ho c g i v Vi t Nam và thu c t Vi t Nam g i ra nư c ngoài ho c mang ra nư c ngoài theo ngư i g i là thu c nh p khNu, xu t khNu phi m u d ch. 3. Thu c xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch ch i u tr b nh cho b n thân và gia ình, không ư c bán ra th trư ng hay s d ng cho b t kỳ m c ích nào khác. 4. Thu c xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch ph i có nhãn ghi rõ tên thu c, tên ho t ch t, n ng , hàm lư ng. II. DANH M C THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C C M XU T KH U, NH P KH U THEO Ư NG PHI M U DNCH: 1. Các lo i nguyên li u, ph li u làm thu c. 2. Các thu c thu c Danh m c thu c ch a b nh cho ngư i c m xu t khNu và nh p khNu phi m u d ch qui nh t i Ph l c kèm theo.
  2. III. QUI NNH C TH V S LƯ NG, DANH M C THU C Ư C XU T KH U, NH P KH U THEO Ư NG PHI M U DNCH 1. Thu c gây nghi n: 1.1. Các thu c gây nghi n theo qui nh t i Danh m c thu c gây nghi n ban hành kèm theo Quy ch qu n lý thu c gây nghi n do B trư ng B Y t ban hành ư c phép xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch. 1.2. Các thu c gây nghi n xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch ch ư c phép mang theo ngư i khi nh p c nh, xu t c nh có kèm theo ơn c a th y thu c chuyên khoa ch nh s d ng các lo i thu c này. 1.3. Khi nh p c nh, xu t c nh ngư i mang theo các lo i thu c này ph i khai báo y , chính xác tên thu c, s lư ng t ng thu c và xu t trình ơn thu c, cơ quan H i quan xem xét gi i quy t. 1.4. S lư ng thu c gây nghi n mang theo ngư i khi nh p c nh, xu t c nh không ư c quá s lư ng ch nh dùng cho 7 ngày và giá tr m i l n không quá 30 USD, m i lo i thu c không quá 10 USD. Trư ng h p i v i nh ng thu c có tr giá vư t quá nh m c qui nh ph i có ý ki n c a B Y t (C c Qu n lý Dư c Vi t Nam). 2. Các lo i thu c thành ph m khác: Các thu c thành phNm khác, s lư ng thu c ư c phép xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch tr giá m i l n không quá 30 USD, m i lo i thu c không quá 10 USD. S l n nh n và g i thu c t i a không quá 3 l n trong m t năm cho m t cá nhân. Riêng i v i các thu c hư ng tâm th n, thu c có ch a ti n ch t dùng làm thu c ph i kèm theo ơn c a Th y thu c chuyên khoa c a nư c xu t c nh i v i nh ng cá nhân nh p c nh vào Vi t Nam, và Th y thu c chuyên khoa Vi t Nam i v i cá nhân nh n và g i thu c. Trư ng h p i v i nh ng thu c chuyên khoa c tr có tr giá vư t quá nh m c qui nh, ho c s l n nh n thu c i u tr c n thi t l n hơn m c qui nh ph i có ý ki n c a S Y t a phương nơi c a khNu làm th t c xu t khNu, nh p khNu thu c phi m u d ch trên cơ s ph i th c hi n úng qui nh v chuyên môn k thu t y t và các quy ch dư c. IV. QUI NNH VI C TH C HI N VÀ X LÝ VI PH M: 1. Các lo i thu c ch a b nh xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch trái v i qui nh tai Thông tư này s ph i x lý như thu c xu t khNu, nh p khNu trái phép, b x lý t ch thu, hu b . 2. Các ơn v , cá nhân v n chuy n, kinh doanh thu c xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch trái v i qui nh c a Thông tư này ư c coi là v n chuy n, kinh doanh thu c trái phép và tuỳ m c vi ph m s b x lý theo qui nh c a pháp lu t. V. I U KHO N THI HÀNH
  3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th Thông tư s 14/BYT-TT ngày 01/08/1994 c a B trư ng B Y t . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, yêu c u báo cáo v B Y t (C c Qu n lý Dư c Vi t Nam) nghiên c u gi i quy t. Nguyên Phương ( ã ký) PH L C BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ S 09/2002/TT-BYT NGÀY 2/7/2002 C A B Y T HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 71/2002/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH VÊ VI C QU N LÝ THU C CH A B NH CHO NGƯ I THEO Ư NG XU T KH U, NH P KH U PHI M U DNCH DANH M C THU C CH A B NH CHO NGƯ I C M XU T NH P KH U PHI M U DNCH I. DANH M C THU C CÓ CH A HO T CH T GÂY NGHI N: TT Tên ho t ch t TT Tên ho t ch t 1 3-methylfentanyl 40 hydrocodone 2 3-methylthiofentanyl 41 hydromophinol 3 acetorphine 42 hydroxypethidine 4 acetyl-alpha-methylfentanyl 43 isomethazone 5 acetylmethadol 44 levomethorphan 6 allylprodine 45 levomoramide 7 alphacetylmethadol 46 levophenacylmorphan 8 alphameprodine 47 metazocine 9 alphamethadol 48 methyldesorphine 10 alpha-methylfentanyl 49 methyldihydromo 11 alpha-methylthiofentanyl 50 metopon
  4. 12 benzenthidine 51 moramide 13 benzylmorphine 52 morpheridine 14 beta-hydroxy-3-methylfentanyl 53 morphine- n- oxide 15 beta-hydroxyfentanyl 54 morphine methobromide 16 betacetylmethadol 55 mppp 17 betameprodine 56 myrophine 18 betamethadol 57 noracymethadol 19 betaprodine 58 norlevorphanol 20 cannabis 59 normorphine 21 clonitazene 60 norpipanone 22 codoxime 61 para-fluorofentan 23 desomorphine 62 pepap 24 diampromine 63 pethidine-inetrmedia 25 diethylthiambutene 64 pethidine-inetrmedia 26 dihydromorphine 65 pethidine-inetrmedia 27 dihydroetorphine 66 phenadoxone 28 dimenoxadol 67 phenampromide 29 dimepheptanol 68 phenomorphan 30 dimethylthiambuten 69 phenperidine 31 dioxaphetyl butyra 70 piminodine 32 dipipanone 71 proheptazine 33 ecgonine 72 properidine 34 ethylmethylthiambu 73 racemethorrphan 35 etonitazene 74 racemoramide
  5. 36 etorphine 75 racemorphan 37 etoxeridine 76 thebain 38 furethidine 77 thiofentanyl 39 heroin (diacetylmorphine) 78 tilidine 79 trimeperidine II. DANH M C THU C CÓ CH A HO T CH T HƯ NG TÂM TH N: TT Tên ho t ch t TT Tên ho t ch t 1 amfetamine 18 levomethamphetamine 2 amfepramone 19 mazindol 3 aminorex 20 mecloqualone 4 ampletamine 21 mefenorex 5 benzfetamine 22 metamfetamine 6 cathine 23 metamfetamine racemate 7 chlormezanone 24 methaqualone 8 cyclobarbital 25 methylphenidate 9 dexamfetamine 26 methyprylon 10 dronamate 27 phencyclidine 11 ethinamate 28 phenmetrazine 12 etilamfetamine 29 pemoline 13 fencamfamin 30 phendimetrazine 14 fenproporex 31 phentermine 15 fenetylline 32 pipradrol 16 lefetamine 33 secobarbital 17 levamfetamine 34 zipeprol
  6. III. CÁC THU C CÓ CH A HO T CH T CÓ TÊN DƯ I ÂY: TT Tên ho t ch t TT Tên ho t ch t 1 dexfenfluramine 7 phenolphtalein 2 erythromycine estolate 8 practolol 3 fenfluramine 9 pyramidon 4 glafenin 10 santonin 5 levamisol 11 zomepirac 6 phenacetin
Đồng bộ tài khoản