Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
117
lượt xem
17
download

Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM T I c l p - T d o -H n h ph ú c S :09/2006/TT-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 09 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N VI C I U CH NH BÁO HI U Ư NG B TRÊN CÁC TUY N Ư NG THAM GIA HI P NNH T O THU N L I V N T I NGƯ I VÀ HÀNG HÓA QUA L I BIÊN GI I GI A CÁC NƯ C TI U VÙNG MÊ CÔNG M R NG (HI P NNH GMS) Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Hi p nh t o thu n l i v n t i ngư i và hàng hóa qua l i biên gi i gi a các nư c ti u vùng Mê Công m r ng ký ngày 26/11/1999 t i Viên Chăn, Lào; Căn c Ngh nh thư s 1 và Ph l c 7 kèm theo Hi p nh GMS; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i, B Giao thông v n t i hư ng d n vi c i u ch nh báo hi u ư ng b trên các tuy n ư ng tham gia Hi p nh GMS như sau: I. Quy nh chung 1. Thông tư này hư ng d n vi c i u ch nh, b sung bi n báo hi u, v ch tín hi u giao thông trên m t ư ng (sau ây g i là v ch k ư ng) trên các tuy n ư ng tham gia Hi p nh GMS (sau ây g i tuy n ư ng GMS) ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này. 2. N i dung i u ch nh bi n báo hi u trên các tuy n ư ng GMS bao g m vi c thay i các bi u tư ng, ký t cho phù h p; vi c b sung các ch vi t (thông i p) b ng ti ng Anh. Vi c b sung các bi n báo hi u chưa có trong i u l báo hi u ư ng b 22TCN-237-01 ban hành kèm theo Quy t nh s 4393/2001/Q -BGTVT ngày 20/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i ư c quy nh t i M c II. 3. N i dung i u ch nh v ch k ư ng trên các tuy n ư ng GMS bao g m vi c s a i, b sung các hình v , ư ng sơn k trên m t ư ng, c bi t là t i các ư ng cong ng, ư ng cong b ng và các giao l , ư c quy nh t i M c III. 4. Ký t , ch vi t, màu s c và kích thư c c a các bi n báo, bi u tư ng ư c áp d ng theo quy nh t i i u l Báo hi u ư ng b 22 TCN-237-01. 5. Khi C c BVN yêu c u i u ch nh h th ng báo hi u ư ng b phù h p v i Hi p nh GMS trong m t th i h n quy nh, căn c vào Hư ng d n này, ơn v qu n lý ư ng b tr c ti p ti n hành rà soát l i tình hình báo hi u ư ng b trong ph m vi tuy n ư ng GMS ư c giao và l p h sơ thi t k , trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi th c hi n. II. Bi n báo hi u 1. Bi n báo nguy hi m a) Các bi n báo nguy hi m theo i u l báo hi u ư ng b 22 TCN-237-01 ư c i u ch nh: 201a, 201b ch ngo t nguy hi m; 202 ch ngo t nguy hi m liên ti p; 245 i ch m. M u bi n báo: Hình 1, 2 Ph l c 2. b) Các bi n báo nguy hi m ư c b sung: 1
 2. A,8 l ư ng nguy hi m; A,10a s i á b n lên; A,24 t c ngh n giao thông; A,27 nơi giao nhau v i ư ng tàu i n. M u bi n báo: Hình 3, Ph l c 2. 2. Bi n báo ưu tiên Các bi n báo nguy hi m ư c i u ch nh: 401 ư ng ưu tiên; 402 h t ư ng ưu tiên. M u bi n báo: Hình 4, Ph l c 2. 3. Bi n báo c m ho c h n ch B sung bi n báo: C,3h c m các xe ch hàng nguy hi m có dán báo hi u c bi t M u bi n báo: Hình 5, Ph l c 2. 4. Bi n hi u l nh B sung bi n báo: D,10a; D, 10b; D,10c hư ng i b t bu c cho các xe ch hàng nguy hi m M u bi n báo: Hình 6-1 Ph l c 2. 5. Bi n báo quy nh c bi t B sung bi n báo: E, 9a; E, 9b; E, 9c. E, 10a; E, 10b; E, 10c. E,11a; E,11b M u bi n báo: Hình 6-2, Ph l c 2. 6. Bi n thông báo, bi n báo cơ s ti n ích ho c cơ s d ch v B sung bi n báo: T F,9 n F,13 M u bi n báo: Hình 6-3, Ph l c 2. 7. Bi n ch hư ng, ch d n a) B sung bi n báo: G,7; G,8; G,9a ; G,9b; G,10; G,11a; G,11b; G,11c; G,12a; G,13 M u bi n báo: Hình 7, Ph l c 2. b) Bi n báo G,19 c a Hi p nh là bi n báo làn ư ng tránh khu v c xu ng d c, không có trong i u l . Nhưng trong th c t , m t s ơn v có v n d ng l p bi n ch d n “ ư ng c u n n” (ti ng Anh là Escape Lane) gi ng bi n báo 414b ho c bi n báo 446; Trong nh ng trư ng h p ch d ng làm làn tránh xe, áp d ng theo m u c a Hi p nh như Hình 8, Ph l c 2. 8. Bi n ph 2
 3. a) Các bi n ph 503a,b,c c a i u l có s khác bi t v i các bi n ph H,3a; H,3b; H,3c c a Hi p nh nên ư c i u ch nh theo Hi p nh. M u c a bi n như Hình 9, Ph l c 2. b) Các bi n ph H6 c a Hi p nh không có trong i u l nên tùy theo trư ng h p c th , n u c n thi t có th áp d ng theo Hi p nh. M u c a bi n như Hình 10, Ph l c 2. 9. Các bi n báo ph i i u ch nh song ng a) Các “bi n báo phân bi t a i m” 445 trong i u l 22 TCN-237-01 không có bi n báo tương t trong Hi p nh GMS. Tuy nhi u ây là các bi n báo có ch ti ng Vi t nên trong trư ng h p c n thi t có th i u ch nh thành song ng v i nguyên t c sau ây: - Kích thư c và màu s c c a bi n; ki u lo i và c ch vi t trên bi n gi như trong i u l . Vi c b trí ch ư c x p x p trên hai dũng như các bi n 445k,l,m theo nguyên t c ti ng Vi t trên, ti ng Anh dư i, cùng lo i và c ch . - N i dung ch vi t ư c i u ch nh như sau: S hi u bi n Ch vi t theo i u l Ch vi t i u ch nh theo i u l GA XE L A 445a GA XE L A RAILWAY STATION SÂN BAY 445b SÂN BAY AIRPORT BÃI U XE 445c BÃI U XE PARKING B N XE KHÁCH 445d B N XE KHÁCH BUS TERMINAL TR M C P C U 445e TR M C P C U EMERGENCY B N TÀU KHÁCH 445f B N TÀU KHÁCH BOAT TERMINAL CHÙA HƯƠNG 445g CHÙA HƯƠNG (ví d ) HUONG PAGODA TR M XĂNG 445h TR M XĂNG PETROL R A XE 445i R A XE CAR SHOWER B N PHÀ 445j B N PHÀ FERRY GA TÀU GA TÀU I N NG M 445k I N NG M SUBWAY STATION 445l NHÀ HÀNG NHÀ HÀNG 3
 4. ĂN U NG RESTAURANT TR M S A TR M S A CH A Ô TÔ 445m CH A Ô TÔ CAR MAINTENANCE b) Các bi n “báo hi u ki u mô t ” 446 như trong i u l không có trong Hi p nh nhưng có ch ti ng Vi t. Vì v y, trong trư ng h p c n thi t có th i u ch nh thành song ng v i nguyên t c sau ây: - Kích thư c và màu s c c a bi n; ki u lo i và c ch vi t trên bi n gi như trong i u l . Vi c b trí ch ư c x p x p trên hai dòng như các bi n 446a,b,c theo nguyên t c ti ng Vi t trên, ti ng Anh dư i, cùng lo i và c ch . - N i dung ch vi t ư c i u ch nh như sau: S hi u bi n Ch vi t theo i u l Ch vi t i u ch nh theo i u l Ư NG TRƠN Ư NG TRƠN 446a CH Y CH M CH Y CH M SKID, SLOW Ư NG D C Ư NG D C 446b CH Y CH M CH Y CH M DOWN HILL, SLOW Ư NG NHI U Ư NG NHI U 446c SƯƠNG MÙ SƯƠNG MÙ FOG, SLOW N N Ư NG Y U SPRING 446d N N Ư NG Y U SUBGRADE XE L N SÁT XE L N SÁT 446e V BÊN PH I V BÊN PH I TRUCK TAKES RIGHT CHÚ Ý CHÚ Ý 446f GIÓ NGANG GIÓ NGANG CROSS-WIND O N Ư NG HAY CHÚ Ý TAI N N 446g X Y RA TAI N N ACCIDENT ATTENTION XU NG D C XU NG D C 446h LIÊN T C LIÊN T C DOWN HILL CONT. B sung như Ư NG C U N N Hình 8, Ph l c2 ESCAPE LANE c) M t s bi n báo c a i u l có ch ti ng Vi t ư c i u ch nh, b sung ti ng Anh và ư c trình bày như sau: 4
 5. Bi n 419 i u ch nh như Hình 11, Ph l c 2; Bi n 422 i u ch nh như Hình 12, Ph l c 2; Bi n 434 i u ch nh như Hình 13, Ph l c 2; Bi n 435 i u ch nh như Hình 14, Ph l c 2; Bi n 436 i u ch nh như Hình 15, Ph l c 2; Bi n 443 i u ch nh như Hình 16, Ph l c 2; III. V ch k ư ng 1. Trong trư ng h p c n thi t, có th i u ch nh ch vi t c a v ch s 44 trong i u l thành song ng như Hình 17, Ph l c 2. 2. Trong trư ng h p xây d ng m i, nâng c p, c i t o hay s a ch a l n ư ng có i u ch nh l i kh r ng ư ng, bán kính cong, d c d c, siêu cao, t c thi t k thì vi c thi t k v ch k ư ng ph i ưu tiên th c hi n các thông s quy nh trong Hi p nh; các thông s khác chưa y thì áp d ng quy nh theo tiêu chuNn hi n hành. 3. Trư ng h p không th áp d ng các thông s quy nh trong Hi p nh do các c trưng c a ư ng thì ư c phép áp d ng quy nh trong tiêu chuNn hi n hành. IV. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. C c ư ng b Vi t Nam t ch c th c hi n, ch o các Khu qu n lý ư ng b , các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và các ơn v qu n lý d án ư ng b có liên quan n các tuy n ư ng GMS ti n hành i u ch nh ho c l p t m i theo hư ng d n t i Thông tư này. Th i h n hoàn thành vi c i u ch nh báo hi u ư ng b trên t ng tuy n ư ng c th ư c C c ư ng b Vi t Nam xác nh trên cơ s th i i m b t u cho phép phương ti n ư ng b c a các nư c GMS qua l i trên tuy n ó. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i nghiên c u, hư ng d n s a i, b sung phù h p./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; H Nghĩa Dũng - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Tài chính, S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính), C c Thu , Kho b c nhà nư c; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các V , C c thu c B ; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN. 5
 6. PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s 09 /2006/TT-BGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Ph l c 1. B n các tuy n ư ng GMS trên lãnh th Vi t Nam và b ng l trình – chi u dài t ng tuy n. Ng« Ch©u Qu¶ng Ch©u Nam Ninh CK Lào Cai Là Ma Cao B»ng T-êng CK H u Ngh Quan Th¸i Nguyªn Hµ Néi ViÖt Tr× Hµ Néi Hµ Néi Hµ Néi Hµ Néi H¶i D-¬ng H¹ Long H¶i Phßng H¶i Phßng H¶i Phßng H¶i Phßng H¶i Phßng H¶i Phßng H¶i Phßng Nam §Þnh # Louang Pra Bang Thanh Hãa # Vinh Vinh Vinh Vinh CK C u Treo Vinh Hà Tĩnh Vieng Chan # CK Lao B o HuÕ B N # C ng Tiên Sa Các tuy n ư ng v n t i §µ N½ng §µ N½ng §µ N½ng §µ N½ng §µ N½ng §µ N½ng quá c nh GMS Vi t Nam quá §µ N½ng Hi n t i có 3 tuy n v i t ng chi u dài là 870 km: có dà là CK Lao B o - C ng Tiên Sa: 268 km (QL9+1+14b) # CK M c Bài - Vũng Tàu: 175 km (QL22+1+51) Bà Tà CK Lào Cai - C ng H i Phòng: 427 km (QL70+2+3+1+5) Là D ki n s p t i b sung thêm 3 tuy n v i chi u dài 551 km: dà Quy Nh¬n CK Xà Xía – C ng NămCăn: 271 km (QL80+61+63+1) Xà NămCăn: CK H u Ngh Quan – Hà N i: 161 km (QL1) CK C u Treo – Hà Tĩnh: 119 km (QL:8+1) B¸t Tam bang Bu«n Ma Thuét Nha Trang §µ L¹t §ång Xoµi B¶o Léc Phnompenh CK M c Bài Bà Biªn Hoµ CK Xà Xía Xà TP.Hå ChÝ Minh TP.Hå ChÝ Minh TP.Hå ChÝ Minh TP.Hå ChÝ Minh TP.Hå ChÝ Minh TP.Hå ChÝ Minh TP.Hå ChÝ Minh Xi Ha Nóc Vin # Vòng Tµu Vòng Tµu Vòng Tµu Vòng Tµu Vòng Tµu Vòng Tµu HuyÖn ®¶o Phó Quèc Vòng Tµu CÇn Th¬ Hßn R¸i Sãc Tr¨ng 0 100 200 Kilometers C ng Năm Căn # C«n §¶o Mòi Cµ Mau 6
 7. B NG L TRÌNH CÁC TUY N HÀNH LANG V N T I QUÁ C NH C A VI T NAM THEO HI P NNH GMS Chi u T ng dài chi u dài Tuy n u o n Cu i o n Theo qu c l Ngu n t ng h p o n tuy n (km) (km) HI N T I: 870 CK Lào Cai - CK Lào Cai Ngã ba u Lô 199 QL 70 427 Theo lý trình th c C ng H i Phòng Ngã ba u Lô Ngã ba Ph L 109 QL 2 Theo lý trình th c Ngã ba Ph L Ngã ba C u u ng 18 QL 3 Theo lý trình th c Ngã ba C u u ng Ngã ba C u Chui 5 QL 1 cũ Theo lý trình th c Ngã ba C u Chui C ng H i Phòng 96 QL 5 Theo lý trình th c CK Lao B o - CK Lao B o ông Hà 83 QL 9 268 Theo b n GT B xu t b n 2004 C ng Tiên Sa ông Hà Ngã ba Hòa C m 166 QL 1 Theo Road Ref. System 2006 Ngã ba Hòa C m C ng Tiên Sa 19 QL 14B Theo b n GT B xu t b n 2004 CK M c Bài - CK M c Bài TPHCM (ngã tư B u Nai/Ch C u) 60 QL 22 175 Theo b n GT B xu t b n 2004 Vũng Tàu TPHCM (ngã tư B u Nai/Ch C u) Biên Hòa (vòng xoay Big C) 29 QL 1 Theo Road Ref. System 2006 Biên Hòa (vòng xoay Big C) Vũng Tàu 86 QL 51 Theo lý trình th c D KI N B SUNG HI P NNH (s thông qua t i Kỳ h p y ban h n h p GMS s p t i): 551 CK Xà Xía - CK Xà Xía Ngã ba Vĩnh L i 101 QL 80 271 Theo b n GT B xu t b n 2004 C ng Năm Căn Ngã ba Vĩnh L i Ngã ba Minh Lương 8 QL 61 Theo b n GT B xu t b n 2004 Ngã ba Minh Lương Cà Mau 110 QL 63 Theo b n GT B xu t b n 2004 Cà Mau C ng Năm Căn 52 QL 1 Theo b n GT B xu t b n 2004 Hà N i - L ng SơnCK H u Ngh Quan Hà N i (ngã tư Sài ng) 161 QL 1 161 Theo Road Ref. System 2006 CK C u Treo - CK C u Treo Ngã ba H ng Lĩnh 85 QL 8 119 Theo lý trình th c Hà Tĩnh Ngã ba H ng Lĩnh Hà Tĩnh 34 QL 1 Theo b n GT B xu t b n 2004 T NG C NG CÁC TUY N GMS S P T I: 1421 7
 8. Ph l c 2. Hình v các bi n báo a) Bi n báo nguy hi m 201a - Ch ngo t bên trái (bi n A,1a theo GMS) b) Bi n báo nguy hi m 201b - Ch ngo t bên ph i (bi n A, 1b theo GMS) c) Bi n báo 202 - Ch ngo t nguy hi m liên ti p bên trái (bi n A,1c theo GMS) d) Bi n báo 202 - Ch ngo t nguy hi m liên ti p bên ph i (bi n A,1d theo GMS) Hình 1a,b,c,d. 8
 9. Hình 2. Bi n báo i ch m s 245 theo i u l a) L ư ng nguy hi m (bi n A,8 theo GMS) b) S i á b n lên (bi n A,10a theo GMS) c) T c ngh n giao thông (bi n A,24 theo GMS) d) Nơi giao nhau v i ư ng tàu i n (bi n A,27 theo GMS) Hình 3 a,b,c,d. 9
 10. a) ư ng ưu tiên (bi n B,3 theo GMS) b) H t ư ng ưu tiên (bi n B,4 theo GMS) Hình 4a,b. Hình 5. C m các xe ch hàng nguy hi m có dán báo hi u c bi t(bi n C,3h theo GMS) a) b) c) 10
 11. Hình 6-1. Hư ng i b t bu c cho các xe ch hàng nguy hi m (bi n D,10a; D,10b; D,10c theo GMS) Hình 6-2a. Bi n báo quy nh khu v c c m và h t khu v c c m (bi n E,9a; E,10a theo GMS) Hình 6-2b. Bi n báo quy nh khu v c c m theo gi và h t khu v c c m theo gi (bi n E,9b; E,10b theo GMS) Hình 6-2c. Báo hi u khu v c d ng xe và khu v c h t d ng xe (bi n E,9c; E,10c theo GMS) 11
 12. Hình 6-2d. Khu v c h n ch t c xe và khu v c h t h n ch t c (bi n E,9d; E,10 theo GMS) Hình 6-2e. Báo hi u có h m chui và h t h m chui (bi n E,11a; E,11b theo GMS) Hình 6-3a. Báo hi u có ngư i i b (bi n F,9 theo GMS) 12
 13. Hình 6-3b. Báo hi u có c m tr i, nhà ngh lưu ng (bi n F,10; F,11 theo GMS) Hình 6-3c. Báo hi u nơi ngh mát (bi n F,12; F,13 theo GMS) Hình 7-1. Bi n báo hư ng cách nhà ngh 500m (bi n G,7; G,8 theo GMS) a) Ch hư ng i m xe và t u i n ng m b) Ch i m xe và t u i n ng m 13
 14. a) Bi n báo kho ng cách Hình 7-2a,b,c. (bi n G,9a; G,9b; G,10 theo GMS) a) b) c) Hình 7-3. Bi n báo hư ng làn xe thay i (bi n G,11a; G,11b; G,11c theo GMS) 14
 15. Hình 7-4a. Bi n báo ư ng nh p làn xe (G,12a theo GMS) Hình 7-4b. Bi n báo ư ng c t (bi n G,13 theo GMS) Hình 8. ư ng c u n n áp d ng cho tuy n ư ng GMS 15
 16. Hình 9. Bi n ph 503a,b,c i u ch nh "hư ng c m" ho c "h n ch xe" (bi n H,3a; H,3b; H,3c theo GMS) Hình 10. Bi n báo ph có xe i n bánh l p, bánh s t (bi n H,6 theo GMS) Hình 11. Bi n 419 i u ch nh Hình 12. Bi n 422 i u ch nh 16
 17. Hình 13. Bi n 434 i u ch nh Hình 14. Bi n 435 i u ch nh Hình 15. Bi n 436 i u ch nh Hình 16. Bi n 443 i u ch nh 17
 18. Hình 17. V ch k ư ng s 44 i u ch nh ch vi t trên ư ng. 18
Đồng bộ tài khoản