Thông tư số 09/2007/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
142
lượt xem
21
download

Thông tư số 09/2007/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2007/TT-BNV về việc hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2007/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 09/2007/TT-BNV Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N V KHO LƯU TR CHUYÊN D NG Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B N i v ; Căn c i u 14 c a Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia; Căn c i m b Kho n 1 c a Ch th s 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr , B N i v hư ng d n v kho lưu tr chuyên d ng như sau: I. HƯ NG D N CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n yêu c u và các thông s k thu t v kho lưu tr chuyên d ng. Kho lưu tr chuyên d ng là công trình bao g m: khu v c kho b o qu n tài li u, khu v c x lý nghi p v lưu tr , khu hành chính, khu v c l p t thi t b k thu t và khu v c ph c v công chúng. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này ư c áp d ng i v i các cơ quan, t ch c s d ng ngân sách nhà nư c. 3. Yêu c u chung Kho lưu tr chuyên d ng ph i b o m ư c các yêu c u chung sau ây: a) V a i m: thu n ti n giao thông; có a ch t n nh, xa các ch n ng n n; có a th cao, thoát nư c nhanh; không g n các khu v c d gây cháy, n , ô nhi m và có t d phòng m r ng khi c n thi t. b) B o m k t c u b n v ng; b o v , b o qu n an toàn tài li u lưu tr . c) Thi t k h p lý, liên hoàn phù h p v i các lo i hình tài li u và các quy trình nghi p v lưu tr . d) áp ng các yêu c u v m quan c a công trình văn hoá.
  2. II. HƯ NG D N C TH 1. Khu v c kho b o qu n tài li u Khu v c kho b o qu n tài li u ư c b trí thành khu v c riêng, h n ch ti p xúc v i ư ng i, có l i ra vào c l p. Tùy thu c vào lo i hình tài li u mà b trí các kho b o qu n tài li u cho phù h p. a) Di n tích sàn xây d ng Di n tích sàn kho b o qu n tài li u ư c tính theo công th c: S mét giá tài li u c n b o qu n Di n tích sàn kho = 5 b) Di n tích kho b o qu n tài li u và hư ng c a M i kho b o qu n tài li u có di n tích t i a không quá 200m2 g m: di n tích các giá tài li u, di n tích l i i gi a các hàng giá, l i i u giá, l i i chính trong kho. Hư ng c a các kho b o qu n tài li u b trí tránh hư ng Tây. c) K t c u K t c u kho b o qu n tài li u ph i có s c ch u t i b n v ng, ch ng ư c ng t trên 7 richte, ch ng ư c bão trên c p 12. d) T i tr ng sàn T i tr ng sàn t i thi u là 1700 kg/m2 n u s d ng giá c nh ho c 2400 kg/m2 n u s d ng giá di ng. )N n N n kho b o qu n tài li u ph i ư c x lý ch ng m i, b ng ph ng, ch u ư c ma sát và không gây b i. e) Tư ng Tư ng kho b o qu n tài li u và tư ng ngăn gi a các kho b o qu n tài li u ph i có ch u l a c p 1 theo tiêu chuNn quy nh c a Nhà nư c (không s p sau 4 gi cháy). Tư ng kho b o qu n tài li u có th thi t k theo m t trong hai phương án sau: - Thi t k hai l p: tư ng ngoài cách tư ng trong kho ng 1,2 m t o hành lang ch ng nóng, ch ng ánh sáng m t tr i chi u tr c ti p vào kho b o qu n tài li u và b trí m t s thi t b khi c n thi t. - Thi t k m t l p: dày t i thi u c a tư ng là 0,6 m.
  3. d) Mái Mái ư c thi t k 2 l p: l p trong bê tông c t thép t i ch , l p ngoài b ng v t li u cách nhi t. Gi a hai l p mái có chi u cao t i thi u 1m t o lưu không thông thoáng. Mái kho có d c kho ng 5 %. ) Chi u cao t ng T ng kho có chi u cao thông thu t i thi u 2,4m. T ng giáp mái ch ng nóng có chi u cao kho ng 3,6m. T ng h m thông gió, ch ng Nm, ch ng m i có chi u cao t 2,1m - 2,4m. e) C a - C a ra vào và c a thoát hi m ph i ư c làm m t cánh b ng v t li u ch ng cháy, có chi u r ng t i thi u 1m, m theo chi u t trong ra ngoài. Khe h gi a các cánh c a v i m t n n không ư c l n hơn 5 mm. i v i nh ng kho b o qu n tài li u ư c l p t i u hoà nhi t thì c a kho ph i b o m ch ng ư c th t thoát nhi t. - C a s : di n tích c a s chi m kho ng 1/10 di n tích m t tư ng kho. Trư ng h p tư ng kho thi t k m t l p thì các c a s ư c thi t k i x ng; c a s ph i có kh năng ch ng t nh p, ch ng côn trùng, ch ng b i, ch ng ánh sáng m t tr i tr c ti p, b o m chi u sáng t nhiên t i thi u và cho phép thông gió t nhiên khi c n thi t. g) Giao thông chi u d c Giao thông chi u d c trong kho g m: - C u thang chính; - C u thang thoát hi m, ư c b trí u mút khu v c kho, r ng 1,5m - 2,0m. - Thang máy ư c l p t cho kho b o qu n tài li u có t hai t ng tr lên. Thang máy ư c t khu v c ti p giáp gi a các phòng kho b o qu n v i các phòng làm vi c. Thang máy ch tài li u có t i tr ng h u ích 500 - 800 kg, có tư ng ch u l a bao quanh ( ch u l a 4 gi ). Thùng thang máy có kích thư c 1,5m x 1,8m và c a m có chi u r ng h u ích t i thi u 1,2m. h) B trí giá tài li u Giá tài li u ư c l p thành hàng giá hai m t, m i hàng giá không dài quá 10 m. Các hàng giá ư c t vuông góc v i c a s , cách m t tư ng t 0,4 -0,6 m. L i i gi a các hàng giá t 0,7- 0,8 m, l i i gi a hai u giá t 1,2 -1,4 m. i) Yêu c u v môi trư ng trong kho
  4. - Nhi t , Nm: i v i tài li u gi y c n kh ng ch và duy trì nhi t 200C (± 0 2 C) và Nm 50% (± 5 %); i v i tài li u phim, nh, băng, ĩa thì nhi t là 160C (± 20C) và Nm là 45% (± 5 %). - Ánh sáng: chi u sáng trong kho b o qu n tài li u t 50-80 lux. - N ng khí c trong phòng kho: khí sunfuarơ (SO2) kho ng dư i 0,15 mg/m3; khí ôxit nitơ (NO2) kho ng 0,1 mg/m3; khí CO2 kho ng dư i 0,15 mg/m3. - Ch thông gió: không khí trong kho ph i ư c lưu thông v i t c kho ng 5m/giây. k) Thi t b b o v , b o qu n tài li u - Thi t b b o v g m: camera quan sát; thi t b báo ng; thi t b báo cháy, ch a cháy t ng; thi t b ch ng t nh p… - Thi t b c n thi t cho kho b o qu n tài li u g m: giá, h p, t ng tài li u ư c th c hi n theo tiêu chuNn do C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c quy nh; máy i u hoà nhi t và máy hút Nm; d ng c o nhi t và Nm; thi t b thông gió; qu t i n … 2. Các khu v c khác Các khu v c khác bao g m: khu v c x lý nghi p v lưu tr , khu hành chính, khu v c l p t thi t b k thu t và khu v c ph c v công chúng. T ng di n tích sàn c a khu v c x lý nghi p v lưu tr , khu hành chính, khu v c l p t thi t b k thu t t i thi u b ng 50% t ng di n tích sàn kho b o qu n tài li u. Khu v c ph c v công chúng t i thi u b ng t ng di n tích sàn kho b o qu n tài li u. a) Khu v c x lý nghi p v lưu tr Khu v c x lý nghi p v ư c b trí g n khu v c kho b o qu n tài li u g m các phòng sau: - Phòng ti p nh n tài li u: phòng này ư c b trí v trí thu n l i cho vi c v n chuy n tài li u và ư c trang b các giá tài li u, thi t b v sinh tài li u và các phương ti n v n chuy n tài li u. - Phòng kh trùng tài li u: phòng này t g n phòng ti p nh n tài li u, ư c thi t k xây d ng phù h p v i phương pháp kh trùng b ng phương pháp ông l nh ho c b ng phương pháp hút chân không và có các thi t b kh trùng tài li u phù h p. - Phòng kh axit tài li u v i các thi t b kh axit. - Phòng ch nh lý tài li u: phòng ư c t g n phòng ti p nh n tài li u và phòng tài li u h t giá tr ; ư c trang b các thi t b phù h p v i m i lo i hình tài li u.
  5. - Phòng tài li u h t giá tr : b trí g n ư ng cho xe v n chuy n, g n phòng ch nh lý tài li u và có các giá tài li u h t giá tr . - Các phòng tu b , ph c ch tài li u: b trí nơi thông thoáng, chi u sáng t t; có các thi t b tu b , ph c ch phù h p v i t ng lo i hình tài li u; có h th ng c p, thoát nư c nóng, l nh; - Các phòng l p b n sao b o hi m: phòng ch p microfilm, phòng tráng r a, phòng ki m tra microfilm v i các trang thi t b phù h p; có h th ng c p, thoát nư c nóng, l nh và h th ng x lý nư c th i. b) Khu v c l p t thi t b k thu t G m các phòng l p t h th ng: i u hòa trung tâm; thi t b theo dõi, giám sát, ki m soát tình tr ng b o v , x lý trong trư ng h p x y ra cháy, n … c) Khu hành chính g m các phòng phù h p quy mô c a cơ quan: - Các phòng làm vi c hành chính; - Phòng h p; - Phòng khách; - Phòng b o v an ninh; - Nhà xe c a công ch c và c gi ; - Các công trình ph tr : c ng, vư n hoa, cây c nh, tư ng rào, tr m i n, b nư c, khu v sinh… d) Khu v c ph c v công chúng G m nh ng phòng sau: - Phòng c chung: di n tích phòng c tuỳ theo s lu ng c gi v i di n tích t i thi u 5m2/ngư i. Phòng c có ít c t tr ; có h th ng cách âm t t; thông gió; ánh sáng; có công c tra c u như m c l c h sơ, máy tính và các lo i sách tra c u khác. - Phòng c c bi t: s d ng tài li u nghe nhìn, c microfilm, dành cho các i tư ng c gi khác nhau… - Phòng b o qu n t m tài li u: ư c b trí g n phòng c gi tài li u mà c gi ăng ký nhưng chưa c ho c ang c chưa xong. - Phòng sao ch p tài li u: ư c t g n phòng c.
  6. - Phòng h i ngh : dùng h i th o, chi u phim, t ch c h i ngh . Phòng ư c b trí thi t b âm thanh, màn hình và bàn gh có kh năng di ng cho nh ng m c ích khác nhau. - Phòng trưng bày, tri n lãm tài li u: di n tích r ng, ư c trang b các phương ti n chi u sáng c nh và di ng. Không gian bên trong có th thay i nh các panô không b t l a và có th tháo l p ư c. - Phòng g i tư trang c a công chúng: t g n l i ra vào phòng c, phòng trưng bày, tri n lãm tài li u và phòng b o v an ninh. 3. M t s yêu c u khác a) H th ng i n H th ng i n chi u sáng trong kho và b o v ngoài kho ư c l p t riêng; có phương ti n óng, ng t i n chung cho toàn kho và riêng cho m i t ng kho. ư ng i n trong kho ph i th c hi n theo yêu c u c a tiêu chuNn k thu t an toàn i n. b) H th ng c p, thoát nư c H th ng c p và thoát nư c ư c l p t riêng. Không t thi t b c p nư c t ng trên ho c mái kho lưu tr . ư ng ng nư c b o m kín, không rò r , không i qua phòng kho b o qu n tài li u. H th ng thoát nư c b o m tiêu thoát nhanh, k c trên mái và trên tư ng. c) Yêu c u v phòng, ch a cháy, n Kho lưu tr ph i ư c trang b y các phương ti n, thi t b phòng, ch a cháy, n và ch ng sét; có c u thang thoát hi m. Xung quanh kho lưu tr ph i có h th ng ư ng cho xe c u ho và h th ng nư c c u ho . ch a cháy và không làm t n h i n tài li u thì khu v c b o qu n tài li u ch s d ng lo i bình khí ho c bình b t . Trang thi t b phòng cháy và ch a cháy ư c th c hi n theo các tiêu chuNn hi n hành do Nhà nư c quy nh. B n thi t k thi công kho lưu tr ph i ư c cơ quan chuyên môn v phòng cháy, ch a cháy phê duy t. d) Yêu c u v giao thông gi a các khu v c c a kho lưu tr - Ph i b o m thu n ti n cho v n chuy n tài li u gi a các khu v c; thu n ti n i l i c a công chúng nghiên c u tài li u, c bi t i v i ngư i tàn t t; thu n ti n cho phòng, ch a cháy. - ư ng i l i c a c gi ư c b trí riêng.
  7. III. HƯ NG D N V N D NG 1. Trư ng h p xây m i kho lưu tr chuyên d ng a) Các cơ quan, t ch c khi xây d ng m i kho lưu tr chuyên d ng ph i b o m theo các yêu c u hư ng d n t i Thông tư này. Lưu ý m t s i m sau: - V l a ch n quy mô: căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan lưu tr , s lư ng và thành ph n tài li u n p lưu l a ch n quy mô cho phù h p. Kho lưu tr chuyên d ng có các lo i quy mô sau: Lo i 1: b o qu n t 10 km giá tài li u tr lên, di n tích sàn t i thi u 3200m2. Lo i 2: b o qu n t 7 - 9 km giá tài li u, di n tích sàn 2190 - 2820 m2. Lo i 3: b o qu n t 4 - 6 km giá tài li u, di n tích sàn 1245 - 1875 m2. Lo i 4: b o qu n t 1 - 3 km giá tài li u, di n tích sàn 312 - 936 m2. - Vi c xác nh quy mô ư c căn c vào: + S lư ng tài li u th c t ang b o qu n t i kho lưu tr ; + S lư ng tài li u th c t ang b o qu n t i các ngu n n p lưu ã n h n mà chưa thu v ; + S lư ng tài li u ư c tính hình thành các ngu n n p lưu s thu v trong 30 - 50 năm t i; + S lư ng tài li u tư nhân ư c tính s sưu t m ho c ư c t ng, ký g i c a các t ch c và cá nhân. - V thi t k các h ng m c: i v i nh ng kho lưu tr chuyên d ng có quy mô nh , khi thi t k m t s phòng c a khu hành chính và khu v c ph c v công chúng có th ư c h p nh t ho c không t ra, tuỳ theo i u ki n th c t . b) Trong quá trình l p d án u tư xây d ng kho lưu tr , các cơ quan, t ch c có th tham kh o b n Thi t k i n hình “Trung tâm lưu tr nhà nư c c p t nh - Kh i kho tài li u gi y” và Thi t k i n hình “Kh i hành chính, s d ng tài li u, k thu t - Trung tâm lưu tr nhà nư c c p t nh” do B Xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 679/Q -BXD ngày 10 tháng 6 năm 1999 và Quy t nh s 22/2000/Q -BXD ngày 02 tháng 11 năm 2000. 2. Trư ng h p c i t o, nâng c p thành kho lưu tr chuyên d ng i v i các cơ quan, t ch c ã có kho lưu tr nhưng quy mô nh chưa áp ng các yêu c u hư ng d n t i Thông tư này ho c trong trư ng h p c i t o các tr s làm vi c cũ thành kho lưu tr chuyên d ng, c n c bi t lưu ý nh ng v n như: t i tr ng
  8. sàn, c a ra vào, c a s , h th ng i n, h th ng c p, thoát nư c, l i vào cho xe v n chuy n tài li u, xe c u ho … 3. i v i các kho lưu tr t trong tr s làm vi c c a các cơ quan, t ch c a) i v i các cơ quan, t ch c nói chung c n lưu ý nh ng v n chính sau ây: - V a i m: ch n phòng kho b o qu n áp ng ư c các yêu c u v b o v , b o qu n an toàn tài li u lưu tr ; không b trí kho b o qu n tài li u lưu tr t ng h m ho c t ng trên cùng c a tr s cơ quan; tránh c a hư ng Tây, tránh g n khu v c Nm ư t, ô nhi m, d gây cháy, n . B trí phòng kho b o qu n g n thang máy, c u thang thu n ti n cho v n chuy n tài li u. - V di n tích phòng kho: b o m di n tích b o qu n tài li u. - V môi trư ng trong phòng kho b o qu n: b o m các yêu c u v nhi t , Nm, ánh sáng, b i, khí c theo hư ng d n t i kho n i i m 1 ph n II c a Thông tư này. - H th ng i n trong phòng kho b o qu n tài li u lưu tr ph i tuy t i an toàn. - B trí phòng c tài li u riêng, tách r i kho b o qu n tài li u lưu tr . b) i v i c p xã, phư ng, th tr n - Phòng kho b o qu n tài li u lưu tr ư c b trí m t phòng c l p trong tr s UBND v i di n tích t i thi u 20m2. - V trí phòng kho b o qu n tránh nơi Nm th p ho c ch u tác ng tr c ti p c a ánh sáng m t tr i. - Phòng kho b o qu n ph i b o m ch c ch n, phòng ch ng ư c t nh p, gió bão, ng p l t, chu t, m i và các lo i côn trùng. - Môi trư ng trong phòng kho b o qu n ph i b o m s ch s , thoáng mát. - Trang b giá, bìa, h p, c p b o qu n tài li u theo tiêu chuNn. - Trang b các phương ti n, thi t b theo yêu c u phòng cháy, ch a cháy. IV. T CH C TH C HI N 1. Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph bi n tri n khai cho các cơ quan, t ch c thu c ph m vi qu n lý và ch o th c hi n Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh và hư ng d n trư c ây trái v i quy nh và hư ng d n t i Thông tư này.
  9. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c ph n ánh v B N i v gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Tr n Văn Tu n - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t nhà nu c, T ng công ty 91; - C c VTLTNN (10b); - Lưu: VT, PC.
Đồng bộ tài khoản