Thông tư số 09/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
94
lượt xem
4
download

Thông tư số 09/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2007/TT-BYT về hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú do Bộ Y Tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2007/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2007/TT-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 06 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN, TH Y THU C ƯU TÚ Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26/11/2003; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Sau khi th ng nh t v i Ban Thi ua Khen thư ng Trung ương, B Y t hư ng d n vi c xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú như sau: I. QUY NNH CHUNG: 1. Ph m vi i u ch nh. Thông tư này hư ng d n tiêu chuNn, quy trình, th t c h sơ, trình xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú trong ngành y t . 2. i tư ng áp d ng. a) Thông tư này áp d ng i v i th y thu c làm công tác khám ch a b nh, s n xu t dư c phNm, nghiên c u y dư c, v sinh phòng b nh, phòng d ch và qu n lý y t t i các ơn v , cơ s y t nhà nư c, cơ quan qu n lý nhà nư c v y t t trung ương n cơ s và y t ngành, các b nh vi n tư nhân và doanh nghi p s n xu t dư c phNm tư nhân. b) Trư ng h p th y thu c làm công tác ào t o, có th i gian ch y u tr c ti p làm công tác lâm sàng, c n lâm sàng, y t d phòng t i cơ s th c hành, n u b n thân có nguy n v ng, ơn v tr c ti p qu n lý ng ý, t các tiêu chuNn và chưa tham gia xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thì có th ăng ký tham gia xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú. c) Th y thu c ã ngh hưu ư c tham gia xét t ng khi áp ng tiêu chuNn tính n th i i m xét t ng và thu c m t trong các trư ng h p sau: - Chưa tham gia xét t ng l n nào. - n th i i m v hưu chưa t tiêu chuNn xét t ng theo quy nh nhưng sau khi v hưu v n tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t t i các ơn v , cơ s y t nhà nư c
 2. ho c b nh vi n tư nhân ho c doanh nghi p s n xu t dư c phNm tư nhân cho n khi tiêu chuNn. Gi i thích t ng . a) Th y thu c theo quy nh t i Thông tư này bao g m: Bác s y khoa;dư c s có trình trung c p tr lên; y s , y tá, i u dư ng viên, k thu t viên y, dư c, h sinh có trình trung c p tr lên và cán b qu n lý y t . b) Cán b qu n lý y t g m các th y thu c làm công tác qu n lý t i các ơn v , cơ s y t , cơ quan qu n lý nhà nư c v y t t trung ương n cơ s và y t ngành. c) Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t là th i gian tr c ti p làm công tác khám, ch a b nh, v sinh phòng b nh, phòng d ch, nghiên c u y, dư c, s n xu t dư c phNm. d) Th y thu c làm công tác nghiên c u y, dư c là th y thu c tr c ti p làm công tác nghiên c u t i các b ph n nghiên c u y, dư c c a các ơn v chuyên môn k thu t y t ho c t i các labo ki m nghi m, sinh hoá c a các ơn v có ch c năng nghiên c u y, dư c trong ngành y t . ) Th y thu c làm công tác s n xu t dư c phNm là nh ng th y thu c tr c ti p tham gia vào m t ho c các công o n c a quá trình s n xu t dư c phNm (nghiên c u, pha ch , ki m nghi m, ki m tra, ng máy s n xu t, óng gói s n phNm ho c các công o n khác t khâu nghiên c u n khâu óng gói s n phNm) t i các cơ s s n xu t dư c phNm. 3. Tính th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . a) i v i th y thu c làm công tác qu n lý t i các cơ s khám, ch a b nh, s n xu t dư c phNm, nghiên c u y, dư c, v sinh phòng b nh, phòng d ch, n u trong quá trình làm công tác qu n lý, các th y thu c này v n tr c ti p làm chuyên môn k thu t thì ư c tính là th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . b) Th i gian công tác c a các th y thu c ph c v chi n trư ng B, C, K trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975 ư c coi là th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . c) Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t ư c tính t th i i m ngư i tham gia xét t trình trung c p chuyên ngành y, dư c tr lên theo quy nh t i Thông tư này. d) Không tính th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t i v i quãng th i gian th y thu c i h c, i b i dư ng chuyên môn theo hình th c t p trung trên 12 tháng, th i gian ngh vi c không hư ng lương ho c th i gian ngh quá h n cho phép i v i các trư ng h p ngh thai s n, ngh m. ) Trư ng h p các th y thu c có s chuy n i v trí công tác, gián o n th i gian công tác thì ư c c ng d n th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . 4. Nguyên t c xét t ng.
 3. a)B o m công khai, dân ch trong xét t ng. b) M i cá nhân ch ư c xét t ng m t trong ba danh hi u vinh d c a Nhà nư c: danh hi u Nhà giáo, danh hi u Th y thu c ho c danh hi u Ngh s . c) Không xét t ng i v i nh ng ngư i b x ph t vi ph m hành chính v chuyên môn k thu t trong lĩnh v c y t , b truy c u trách nhi m hình s , b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên trong kho ng th i gian công tác quy nh t i i m c kho n 1 m c II ( i v i Th y thu c nhân dân) ho c i m c kho n 2 m c II ( i v i Th y thu c ưu tú) c a Thông tư này. 5. Th i gian xét t ng. Danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú ư c xét và công b 2 năm m t l n vào d p k ni m Ngày th y thu c Vi t Nam 27/2. 6. Ch i v i Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú. a) Th y thu c nhân dân ư c t ng: - Huy hi u Th y thu c nhân dân; - B ng ch ng nh n c a Ch t ch nư c; - Ti n thư ng: 4.000.000 ng ho c hi n v t k ni m có giá tr tương ương. b) Th y thu c ưu tú ư c t ng: - Huy hi u Th y thu c ưu tú; - B ng ch ng nh n c a Ch t ch nư c; - Ti n thư ng: 3.000.000 ng ho c hi n v t k ni m có giá tr tương ương. II. TIÊU CHU N XÉT T NG: Tiêu chuNn xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú áp d ng theo i u 63 Lu t Thi ua, Khen thư ng và Thông tư này, c th : 1. Danh hi u Th y thu c Nhân dân. Danh hi u Th y thu c nhân dân ư c xét t ng cho các th y thu c t các tiêu chuNn sau: a) Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, có phNm ch t o c t t, t n t y v i ngh , h t lòng thương yêu ngư i b nh, tuân th pháp lu t, không vi ph m các quy nh v o c ngh nghi p. b) Có tài năng và có nhi u thành tích xu t s c trong phòng b nh, ch a b nh, phát tri n khoa h c k thu t v y t , có nhi u c ng hi n trong s nghi p b o v , chăm sóc và
 4. nâng cao s c kho nhân dân, có nh hư ng r ng rãi trong nhân dân, ư c ngư i b nh và ng nghi p tin c y, kính tr ng. Trong ó ph i t ư c các i u ki n sau: - ã ư c t ng danh hi u Th y thu c ưu tú ít nh t 06 năm. - Sau khi t danh hi u Th y thu c ưu tú, ph i t m t trong các hình th c khen thư ng sau: + ã ư c t ng Huân chương lao ng h ng 3 ho c tương ương tr lên (không tính các lo i Huân chương khác). + ã ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua c p cơ s 05 năm, trong ó ít nh t 01 l n t danh hi u Chi n s thi ua c p B , t nh. - Ch trì m t trong các phát minh ho c sáng ch ho c tài nghiên c u khoa h c ho c ng d ng ti n b khoa h c k thu t thu c chuyên ngành y, dư c ã ư c H i ng Khoa h c công ngh c p t nh, B ho c Nhà nư c nghi m thu, công nh n trong th i gian sau khi ư c phong t ng danh hi u Th y thu c ưu tú. c) Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : - Có th i gian tr c ti p làm công tác chuyên môn k thu t y t t 20 năm tr lên. - i v i cán b làm công tác qu n lý y t thì ph i có th i gian công tác trong ngành t 25 năm tr lên trong ó có ít nh t 15 năm tr c ti p làm công tác chuyên môn k thu t. 2. Danh hi u Th y thu c ưu tú. Danh hi u Th y thu c ưu tú ư c xét t ng cho các th y thu c t các tiêu chuNn sau: a) Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, có phNm ch t o c t t, t n t y v i ngh , h t lòng thương yêu ngư i b nh, tuân th pháp lu t, không vi ph m các quy nh v o c ngh nghi p. b) Có tài năng, có nhi u thành tích xu t s c trong ngh , ư c nhân dân, ngư i b nh và ng nghi p tín nhi m. Trong ó ph i t ư c các i u ki n sau: - ã ư c t ng 01 B ng khen Th tư ng Chính ph ho c danh hi u Chi n s thi ua c p cơ s 05 năm ho c 03 B ng khen c p B , ngành, t nh v thành tích chuyên môn, qu n lý. - Có thành tích trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c: + i v i th y thu c có trình t i h c tr lên ph i ch trì phát minh ho c sáng ch ho c tài nghiên c u khoa h c ho c ng d ng ti n b khoa h c k thu t ã ư c H i ng khoa h c công ngh c p cơ s nghi m thu, công nh n ho c là thư ký tài nghiên c u khoa h c ã ư c H i ng khoa h c công ngh c p B , t nh nghi m thu, công nh n.
 5. + i v i th y thu c có trình trung c p, cao ng ph i ch trì tài nghiên c u khoa h c ho c có sáng ki n c i ti n k thu t ho c ng d ng ti n b khoa h c k thu t ho c gi i pháp h u ích ã ư c H i ng khoa h c công ngh c p cơ s nghi m thu, công nh n. c) Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : - Có th i gian tr c ti p làm công tác chuyên môn k thu t y t trong ngành t 15 năm tr lên; - i v i cán b qu n lý y t thì ph i có th i gian công tác trong ngành t 20 năm tr lên trong ó có ít nh t 10 năm tr c ti p làm chuyên môn k thu t. III. H I NG XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ CÁC C P: 1. Nhi m v , nguyên t c và phương th c ho t ng c a H i ng xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú các c p (Sau ây g i t t là H i ng). a) Nhi m v : - T ch c vi c xét t ng c p cơ s , t nh, B b o m ch t lư ng, th i gian và theo úng các quy nh c a pháp lu t. - Xét ch n và ngh lên H i ng c p trên danh sách nh ng cá nhân tiêu chuNn quy nh. b) Nguyên t c: - H i ng làm vi c theo nguyên t c công khai, dân ch , t p th , quy t nh theo a s và b phi u kín. -H i ng c p trên ch xem xét các trư ng h p ã ư c H i ng c p dư i ngh . - Các trư ng h p khai không úng quy nh, h sơ không y , không h p l , g i h sơ không úng th i h n thì H i ng các c p không xem xét. c) Phương th c ho t ng: -H i ng ho t ng theo Quy ch làm vi c c a H i ng do Ch t ch H i ng quy t nh. - Các phiên h p c a H i ng ch h p l khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên H i ng theo Quy t nh thành l p d h p trong ó có Ch t ch H i ng ho c Phó Ch t ch H i ng ư c Ch t ch u nhi m. - Ch nh ng th y thu c t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m c a t ng s các thành viên H i ng theo Quy t nh thành l p m i ư c ngh lên H i ng c p trên xem xét.
 6. - Các cu c h p H i ng ph i l p Biên b n h p H i ng có ch ký c a Ch t ch và Thư ký H i ng. - H i ng m i c p có m t T Thư ký ho c Ban Thư ký giúp vi c do ngư i ra Quy t nh thành l p H i ng quy t nh. - H i ng các c p s d ng con d u c a cơ quan, ơn v mà Ch t ch H i ng ang ph trách. 2. Thành l p H i ng các c p. H i ng xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú ư c thành l p cho t ng t xét t ng và gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . a) H i ng c p cơ s các ơn v tr c thu c B và các ơn v thu c t nh: - H i ng ư c thành l p theo Quy t nh c a th trư ng ơn v và ph i có ít nh t 09 thành viên. H i ng m r ng c a S Y t do Giám c S Y t ra Quy t nh thành l p; H i ng c p huy n, qu n do Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n ra Quy t nh thành l p theo ngh c a Trư ng phòng y t huy n; H i ng c a cơ quan B Y t do B trư ng B Y t ra quy t nh thành l p. - Thành ph n H i ng các ơn v tr c thu c B g m có: + Th trư ng ơn v là Ch t ch H i ng. + Ch t ch Công oàn ơn v là Phó Ch t ch H i ng. + Các u viên H i ng là: Các Phó Th trư ng ơn v , Trư ng m t s khoa, phòng, ban, phân xư ng và các b ph n khác tr c thu c ơn v , m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có). - Thành ph n H i ng cơ quan B Y t g m có: + M t Th trư ng làm Ch t ch H i ng. + Ch t ch Công oàn cơ quan là phó Ch t ch H i ng. + Các u viên H i ng là: Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng cơ quan B , Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng, C c trư ng m t s V , C c, m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có). - Thành ph n H i ng c a các ơn v t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là t nh) g m có: + Thành ph n H i ng các b nh vi n, phòng khám a khoa khu v c, doanh nghi p s n xu t dư c phNm, các trung tâm y t t nh tr c thu c S Y t ;b nh vi n tư nhân, doanh nghi p s n xu t dư c phNm tư nhân t t i t nh (g i chung là ơn v ) g m có:
 7. Th trư ng ơn v là Ch t ch H i ng. Ch t ch Công oàn ơn v là Phó Ch t ch H i ng Các u viên H i ng là các Phó Th trư ng ơn v , Trư ng m t s khoa, phòng, ban, phân xư ng, b ph n tr c thu c, m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có). + Thành ph n h i ng m r ng c a S Y t (T ch c xét t ng cho các th y thu c công tác t i Cơ quan S Y t , các trung tâm y t d phòng c p huy n, các ban chuyên ngành thu c t nh): Giám c ho c Phó Giám c S Y t làm ch t ch H i ng. Ch t ch Công oàn ngành y t t nh là Phó Ch t ch H i ng. Các u viên H i ng là Trư ng m t s phòng, ban, ơn v , trung tâm y t d phòng huy n, m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có). + Thành ph n h i ng các huy n, qu n g i t t là H i ng c p huy n (T ch c xét t ng cho các th y thu c công tác t i Phòng Y t huy n, qu n; các tr m y t xã, phư ng thu c huy n, qu n): Phó Ch t ch huy n ph trách văn xã là Ch t ch H i ng Trư ng phòng Y t huy n là Phó Ch t ch H i ng Các u viên H i ng là Phó Phòng Y t huy n, m t s Trư ng Tr m y t xã, m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có). b) H i ng c p B ; t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: -H i ng c p B : + Các B thành l p H i ng c p B g m: B Y t và các B có Y t ngành quy nh t i i m a kho n 3 m c này. + H i ng c p B ư c thành l p theo Quy t nh c a B trư ng. H i ng có ít nh t là 09 thành viên. + Thành ph n H i ng các B có Y t ngành g m có: B trư ng ho c m t Th trư ng là Ch t ch H i ng. Th trư ng y t ngành là Phó Ch t ch H i ng. Các u viên H i ng là các Th trư ng, Thư ng tr c h i ng Thi ua - Khen thư ng B , Ch t ch công oàn Y t ngành, Phó Th trư ng Y t ngành, Trư ng m t s phòng, ban, ơn v y t thu c Y t ngành, m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có).
 8. + Thành ph n H i ng c a B Y t g m có: B trư ng ho c m t Th trư ng là Ch t ch H i ng. 02 Phó Ch t ch H i ng là m t Th trư ng và Ch t ch Công oàn ngành. Các u viên H i ng là các Th trư ng, Thư ng tr c h i ng Thi ua - Khen thư ng B , V trư ng, C c trư ng m t s V , C c ch c năng, m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú. -H i ng c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh): + H i ng có ít nh t là 09 thành viên do Ch t ch U ban nhân dân t nh, ra Quy t nh thành l p theo ngh c a Giám c S Y t . + Thành ph n H i ng g m có: Phó Ch t ch t nh ph trách văn xã là Ch t ch H i ng. Giám c S Y t là Phó Ch t ch H i ng. Các u viên g m: Lãnh o Ban Thi ua - Khen thư ng t nh, các Phó Giám c S Y t , Ch t ch Công oàn ngành y t t nh, Trư ng m t s phòng, ban, ơn v thu c S , m t s Giám c B nh vi n thu c t nh, các Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có). c) H i ng c p Nhà nư c: H i ng c p Nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , có nhi m v xét, trình Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c quy t nh t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú. 3. Quy nh v c p H i ng các B có Y t ngành. a) Các B thành l p H i ng c p B và H i ng c p cơ s g m: B Công An; B Qu c phòng; B Giao thông V n t i. M i ơn v tr c thu c B thành l p m t H i ng c p cơ s ; B ch qu n thành l p H i ng c p B . b) Các B , ngành khác ngoài các B quy nh t i i m a kho n này có Y t ngành thành l p các H i ng c p cơ s cho Y t ngành mình. H sơ ngh c a các H i ng c p cơ s c a các B , ngành này g i v H i ng c a B Y t xét c p B . 4. Quy nh i v i các cơ quan, ơn v không i u ki n thành l p H i ng c p cơ s . Trư ng h p nh ng cơ quan, ơn v không thành ph n ho c i u ki n thành l p H i ng c p cơ s có th l a ch n m t trong các phương án sau: a) Th trư ng ơn v làm công văn trình Ch t ch H i ng c p trên quy t nh b trí b u ghép t i cơ quan, ơn v khác.
 9. b) Các th y thu c công tác t i các cơ quan, ơn v thu c t nh có th tham gia b u t i H i ng m r ng do S Y t t ch c. c) Các th y thu c công tác t i các b nh vi n tư nhân, doanh nghi p s n xu t dư c phNm tư nhân có th tham gia b u t i H i ng m r ng do S Y t nơi cơ s t tr s . IV. QUY TRÌNH XÉT CH N DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ: 1. Bư c 1: Chu n b c p cơ s . Th trư ng ơn v c p cơ s t ch c cu c h p liên t ch gi a ng, Chính quy n, Công oàn, oàn Thanh niên c a ơn v ph bi n cho cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v quán tri t tiêu chuNn xét ch n danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú ư c quy nh trong Lu t Thi ua, Khen thư ngvà tiêu chuNn quy nh t i Thông tư này; xây d ng k ho ch tri n khai và thành l p H i ng xét t ng danh hi u th y thu c ơn v . 2. Bư c 2: c . a) Sau khi ã nghiên c u, th o lu n và n m v ng các văn b n quy nh v xét t ng danh hi u th y thu c, th trư ng ơn v c p cơ s thông báo và hư ng d n các khoa, phòng, v , c c, trung tâm, tr m c nh ng th y thu c tiêu chuNn ơn v mình tham gia xét danh hi u th y thu c. b) L p danh sách nh ng ngư i ư c c , kèm theo b n tóm t t thành tích c a t ng ngư i niêm y t công khai t i ơn v trong th i gian ít nh t 07 ngày làm vi c. c) c i v i trư ng h p th y thu c chuy n i ơn v công tác, th y thu c ã ngh hưu, th y thu c làm công tác gi ng d y: - Cán b làm công tác qu n lý y t có th tham gia bình xét t i cơ s tr c ti p làm chuyên môn k thu t trư c khi làm công tác qu n lý. - Th y thu c ã ngh hưu tham gia bình xét t i ơn v công tác trư c khi ngh hưu ho c t i H i ng m r ng c a S Y t t i nơi cư trú. - Trư ng h p các th y thu c làm công tác gi ng d y lâm sàng, c n lâm sàng, v sinh phòng d ch, phòng b nh t i các cơ s th c hành thì tham gia bình xét t i cơ s th c hành lâu nh t. 3. Bư c 3: T ch c H i ngh cán b , công ch c, viên ch c l y phi u tín nhi m c a qu n chúng. a) ơn v t ch c H i ngh ( ơn v b u): - M i cơ quan, ơn v , t ch c là m t ơn v b u.
 10. - Trư ng h p nh ng ơn v có s lư ng cán b , công ch c, viên ch c l n thì có th t ch c H i ngh riêng theo các b ph n tr c thu c g m nh ng cán b , công ch c, viên ch c có tính ch t công vi c gi ng nhau. K t qu b u c a ơn v là t ng h p k t qu b u c a các h i ngh cơ s tr c thu c. b) Ngư i ư c tham gia b u: Cán b , công ch c, viên ch c c a ơn v có trình trung c p tr lên. c) T ch c H i ngh : H i ngh ph i t ch c b phi u kín. H i ngh ch h p l khi có ít nh t 2/3 s ngư i trong di n tham gia b u có m t và b phi u. Ch nh ng th y thu c t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m trên t ng s ngư i tham gia b u m i ư c ngh ưa ra xem xét t i H i ng c p cơ s . K t qu b phi u ph i ư c l p thành Biên b n. d) Thông báo k t qu b u: Danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m ph i ư c niêm y t ho c thông báo công khai trong toàn ơn v ít nh t 07 ngày làm vi c cán b công ch c, viên ch c bi t và góp ý ki n. Sau ó, T thư ký t ng h p lãnh o ơn v trình lên H i ng c p cơ s xem xét. 4. Bư c 4: Xét t ng danh hi u Th y thu c t i các H i ng. a) T i H i ng c p cơ s : - Thư ng tr c h i ng t ng h p, g i h sơ n các thành viên H i ng nghiên c u trư c khi H i ng h p. Thành viên H i ng nghiên c u k báo cáo thành tích c a các th y thu c, i chi u v i tiêu chuNn xét t ng và nghe ý ki n ph n ánh c a qu n chúng (n u có). Trư ng h p th y thu c có ơn thư khi u n i, t cáo thì th trư ng ơn v ph i gi i quy t xong trư c khi h p H i ng. - H i ng h p th o lu n và b phi u kín. Ch nh ng ngư i t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m trên t ng s thành viên H i ng theo Quy t nh thành l p m i ư c l p danh sách ngh lên H i ng c p trên. - Danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú ph i ư c niêm y t ho c thông báo công khai trong toàn ơn v , cơ quan, t ch c ít nh t 07 ngày làm vi c. - Sau th i gian thông báo, H i ng c p cơ s h p xem xét l n cu i, l p danh sách ngh lên H i ng c p trên. b) T i H i ng c p B , t nh: - Thư ng tr c H i ng nghiên c u, xem xét h sơ, i chi u tiêu chuNn quy nh, t ng h p danh sách trình H i ng.
 11. - Các thành viên H i ng ph i xem xét, nghiên c u danh sách ngh do Thư ng tr c H i ng t ng h p. - H i ng h p th o lu n, xem xét và b phi u kín. Ch nh ng ngư i t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m trên t ng s thành viên H i ng theo Quy t nh thành l p m i l p danh sách g i lên H i ng c p Nhà nư c. - T t c các ơn thư có danh ph i ư c gi i quy t trư c khi H i ng c p B , t nh h p. Danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú ph i ư c thông báo tr l i v i H i ng c p cơ s . Sau khi thu th p ý ki n ph n ánh c a các ơn v , H i ng c p B , t nh xem xét l n cu i quy t nh l p danh sách ngh lên H i ng c p Nhà nư c. 5. Thông báo các trư ng h p không t. T t c nh ng trư ng h p ã tham gia xét nhưng không t ho c không ư c ngh lên H i ng c p trên, n u xét t i c p nào thì c p ó ph i có trách nhi m thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do cho ương s bi t, tránh ơn thư g i lên c p trên. V. H SƠ NGHN: 1. H sơ. a) H sơ cá nhân:(M i H sơ n p v H i ng c p B ho c t nh 03 b ) - B n thành tích cá nhân không quá 3 trang, ph i là b n ánh máy, có xác nh n c a th trư ng tr c ti p (ký tên, óng d u). Ph n khai các hình th c khen thư ng ã t ph i ghi rõ s , ký hi u, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quy t nh khen thư ng. - B n khai thành tích nghiên c u khoa h c có xác nh n c a th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) kèm theo b n sao h p pháp Biên b n nghi m thu c a H i ng Khoa h c Công ngh , H i ng sáng ki n c p có thNm quy n ho c B ng sáng ch . - B n nh n xét c a chính quy n a phương (xã, phư ng, th tr n) nơi cư trú v vi c ch p hành pháp lu t, chính sách c a nhà nư c i v i m i th y thu c. b) H sơ ngh c a H i ng c p dư i trình H i ng c p trên: (M i m u n p 02 b n) - T trình ngh phong t ng danh hi u Th y thu c nhân dân. - T trình ngh phong t ng danh hi u Th y thu c ưu tú. - Danh sách ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân. - Danh sách ngh xét t ng danh hi u Th y thu c ưu tú. - Báo cáo v quy trình xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú. - Biên b n ki m phi u b u Th y thu c nhân dân.
 12. - Biên b n ki m phi u b u Th y thu c ưu tú. - Danh sách trích ngang ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân. - Danh sách trích ngang ngh xét t ng danh hi u Th y thu c ưu tú. - Quy t nh thành l p H i ng c p dư i. c) M u H sơ ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân Th y thu c ưu tú ư c quy nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này. 2. Trình t g i H sơ. a) Các ơn v g i H sơ lên H i ng c p cơ s . b) H i ng c p cơ s g i h sơ lên H i ng c p B , t nh. c) H i ng c p B , t nh g i H sơ lên H i ng c p Nhà nư c qua B Y t (Thư ng tr c H i ng Thi ua Khen thư ng B Y t ). 3. Th i gian g i h sơ. a) Th i gian H i ng c p cơ s n p H sơ v H i ng c p B , t nh ch m nh t là ngày 15/8 c a năm xét t ng. b) Th i gian H i ng c p B , t nh n p H sơ v H i ng c p Nhà nư c ch m nh t là ngày 15/11 c a năm xét t ng. VI. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b Thông tư s 05/2002/TT-BYT ngày 30/5/2002 c a B trư ng B Y t hư ng d n xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú l n th VI và các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này. 3. Các th y thu c làm công tác nghiên c u y, dư c; s n xu t dư c phNm; các th y thu c là y tá, i u dư ng viên, k thu t viên y, dư c, h sinh có trình trung c p tr lên có c ng hi n xu t s c có th ư c xem xét ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân mà không ph i áp d ng tiêu chuNn quy nh t i i m b kho n 1 m c II “ ã ư c t ng danh hi u Th y thu c ưu tú ít nh t 06 năm” n u áp ng các tiêu chuNn quy nh i v i danh hi u Th y thu c nhân dân trư c th i i m Thông tư này có hi u l c. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú hoàn toàn ch u trách nhi m v tính chính xác c a h sơ ngh , ng th i có trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t.
 13. 5. Ngư i ư c phong t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú mà vi ph m pháp lu t b toà án k t án tù thì b tư c danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú theo quy nh c a pháp lu t. Nh n ư c Thông tư này, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n, tri n khai th c hi n Thông tư cho các i tư ng bi t và th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Y t (qua Thư ng tr c H i ng Thi ua Khen thư ng B ) xem xét, s a i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n PH L C M U H SƠ NGHN XÉT T NG DANH HI UTH Y THU C NHÂN DÂN, TH Y THU C ƯU TÚ (Kèm theo Thông tư s 09/2007/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2007 c a B Y t ) M u s 1a B n tóm t t thành tích ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân M u s 1b B n tóm t t thành tích ngh xét t ng danh hi u Th y thu c ưu tú M u s 2a B n khai thành tích khoa h c ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân M u s 2b B n khai thành tích khoa h c ngh xét t ng danh hi u Th y thu c ưu tú M u s 3 T trình v vi c ngh phong t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú M u s 4a Biên b n ki m phi u b u Th y thu c nhân dân M u s 4b Biên b n ki m phi u b u Th y thu c ưu tú M u s 5a Danh sách trích ngang ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân M u s 5b Danh sách trích ngang ngh xét t ng danh hi u Th y thu c ưu tú M US 1A nh 4x6 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 14. B N TÓM T T THÀNH TÍCH ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân I. TI U S B N THÂN: 1. H và tên: Nam, n : 2. Ngày, tháng, năm, sinh: Dân t c: 3. Quê quán: 4. Ch hi n nay: 5. Nơi công tác: 6. Ch c danh, ơn v công tác hi n nay ( i v i cán b ã ngh hưu ghi ơn v công tác trư c khi ngh hưu và hi n nay làm gì): 7. Ch c v hi n nay: 8. H c hàm, h c v : 9. Trình chuyên môn ư c ào t o: (ghi rõ th i gian và h ào t o, chính quy, chuyên tu, hàm th , c cách...). 10. Khen thư ng: 11. K lu t: II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Ghi rõ quá trình công tác t khi thoát ly n nay; t ngày tháng năm n ngày tháng năm nào, làm gì, ơn v nào). Th i gian công tác Ch c danh, ch c v , ơn v công tác (T ngày ..... tháng .... năm ....... n .....)
 15. III. TÀI NĂNG VÀ C NG HI N: Nêu nh ng thành tích n i b t c a cá nhân ã óng góp cho s nghi p chăm sóc, b o v và nâng cao s c kho nhân dân và xã h i (k c chuyên môn và qu n lý): XÁC NH N C A TH TRƯ NG ƠN ....... ngày ...... tháng ....... năm ...... VN NGƯ I KHAI (Ký tên, óng d u) (Ký tên) Ghi chú: - ánh máy theo m u - B n khai không quá 3 trang - nh c a cá nhân ch p trong vòng 1 năm tr l i - Ph n khai khen thư ng: Khai t Chi n sĩ thi ua c p cơ s , B ng khen c a c p B , t nh (thành ph ) và c p tương ương tr lên - Ph n khai k lu t: Khai t hình th c c nh cáo tr lên, năm b k lu t. M US 1B nh 4x6 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N TÓM T T THÀNH TÍCH ngh xét t ng danh hi u Th y thu c ưu tú
 16. I. TI U S B N THÂN: 1. H và tên: Nam, n : 2. Ngày, tháng, năm, sinh: Dân t c: 3. Quê quán: 4. Ch hi n nay: 5. Nơi công tác: 6. Ch c danh, ơn v công tác hi n nay ( i v i cán b ã ngh hưu ghi ơn v công tác trư c khi ngh hưu và hi n nay làm gì): 7. Ch c v hi n nay: 8. H c hàm, h c v : 9. Trình chuyên môn ư c ào t o: (ghi rõ th i gian và h ào t o, chính quy, chuyên tu, hàm th , c cách...). 10. Khen thư ng: 11. K lu t: II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Ghi rõ quá trình công tác t khi thoát ly n nay; t ngày tháng năm n ngày tháng năm nào, làm gì, ơn v nào). Th i gian công tác Ch c danh, ch c v , ơn v công tác (T ngày ..... tháng .... năm ....... n .....) III. TÀI NĂNG VÀ C NG HI N:
 17. Nêu nh ng thành tích n i b t c a cá nhân ã óng góp cho s nghi p chăm sóc, b o v và nâng cao s c kho nhân dân và xã h i (k c chuyên môn và qu n lý): XÁC NH N C A TH TRƯ NG ƠN ....... ngày ...... tháng ....... năm ...... VN NGƯ I KHAI (Ký tên, óng d u) (Ký tên) Ghi chú: - ánh máy theo m u - B n khai không quá 3 trang - nh c a cá nhân ch p trong vòng 1 năm tr l i - Ph n khai khen thư ng: Khai t Chi n sĩ thi ua c p cơ s , B ng khen c a c p B , t nh (thành ph ) và c p tương ương tr lên - Ph n khai k lu t: Khai t hình th c c nh cáo tr lên, năm b k lu t. M US 2A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N KHAI THÀNH TÍCH KHOA H C ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân H và tên:……………………… Năm sinh: Ch c v , ơn v công tác: S Tên: phát minh, sáng ch , tài Ch trì tài C p công nh n, TT NCKH, ng d ng ti n b KHKT khoa h c năm (1) (2) (3) (4)
 18. XÁC NH N C A TH TRƯ NG ƠN .....ngày ....... tháng ........ năm VN (Ký tên, óng d u) NGƯ I KHAI (Ký tên ) Ghi chú: - Ch khai nh ng tài ư c công nh n t sau khi ư c phong t ng danh hi u Th y thu c ưu tú. - ính kèm Biên b n h p l nghi m thu, ánh giá tài c a H i ng khoa h c c p B , t nh ho c c p Nhà nư c. - B n khai ph i ánh máy theo m u. Trư ng h p khai không h t trong m t trang thì có th kéo dài m u ti p theo b ng 1 trang gi y khác nhưng ph i có d u giáp lai. M US 2B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 19. B N KHAI THÀNH TÍCH KHOA H C ngh xét t ng danh hi u Th y thu c ưu tú H và tên: Năm sinh: Ch c v , ơn v công tác: S Tên: phát minh, sáng ch , tài Ch trì tài C p công nh n, TT NCKH, ng d ng ti n b KHKT, khoa h c năm sáng ki n CTKT, gi i pháp h u ích (1) (2) (3) (4) XÁC NH N C A TH TRƯ NG ƠN ....ngày ....... tháng ........ năm VN (Ký tên, óng d u) NGƯ I KHAI (Ký tên) Ghi chú: - ính kèm Biên b n h p l nghi m thu, ánh giá tài c a H i ng khoa h c c p có thN m quy n công nh n.
 20. - B n khai ph i ánh máy theo m u. Trư ng h p khai không h t trong m t trang thì có th kéo dài m u ti p theo b ng 1 trang gi y khác nhưng ph i có d u giáp lai.
Đồng bộ tài khoản