Thông tư số 09/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Thông tư số 09/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc -------- ------------ S : 09/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG, H N CH S D NG, C M S D NG VI T NAM Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 08 năm 2001; Căn c Quy đ nh v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: 1. Danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 1.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p: 1.1.1. Thu c tr sâu: 365 ho t ch t v i 1084 tên thương ph m. 1.1.2. Thu c tr b nh: 264 ho t ch t v i 756 tên thương ph m. 1.1.3. Thu c tr c : 151 ho t ch t v i 449 tên thương ph m. 1.1.4. Thu c tr chu t: 11 ho t ch t v i 18 tên thương ph m. 1.1.5. Thu c đi u hòa sinh trư ng: 47 ho t ch t v i 112 tên thương ph m 1.1.6. Ch t d n d côn trùng: 5 ho t ch t v i 7 tên thương ph m 1.1.7. Thu c tr c: 18 ho t ch t v i 84 tên thương ph m. 1.1.8. Ch t h tr (ch t tr i): 4 ho t ch t v i 5 tên thương ph m. 1.2. Thu c tr m i: 11 ho t ch t v i 11 tên thương ph m. 1.3. Thu c b o qu n lâm s n: 5 ho t ch t v i 6 tên thương ph m. 1.4. Thu c kh trùng kho: 5 ho t ch t v i 5 tên thương ph m. 2. Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 2.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p: 2.1.1. Thu c tr sâu: 6 ho t ch t v i 11 tên thương ph m. 2.1.2. Thu c tr chu t: 1 ho t ch t v i 3 tên thương ph m. 2.2. Thu c tr m i: 2 ho t ch t v i 2 tên thương ph m. 2.3. Thu c b o qu n lâm s n: 4 ho t ch t v i 4 tên thương ph m. 2.4. Thu c kh trùng kho: 3 ho t ch t v i 9 tên thương ph m. 3. Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 3.1. Thu c tr sâu, thu c b o qu n lâm s n: 21 ho t ch t. 3.2. Thu c tr b nh: 6 ho t ch t. 3.2. Thu c tr chu t: 1 ho t ch t.
  2. 3.4. Thu c tr c : 1 ho t ch t. Đi u 2. Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Thông tư này đư c th c hi n theo Quy đ nh v xu t kh u, nh p kh u hàng hóa đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . Đi u 3. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n s d ng các lo i thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam. Đi u 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Các quy đ nh t i các Quy t đ nh ban hành danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng và c m s d ng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . Đi u 5. C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản