Thông tư số 09-BKH/VPTĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
76
lượt xem
5
download

Thông tư số 09-BKH/VPTĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09-BKH/VPTĐ về việc hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09-BKH/VPTĐ

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-BKH/VPT Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 1996 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 09 BKH/VPT NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯ NG D N V L P, TH M NNH D ÁN U TƯ VÀ QUY T NNH U TƯ Th c hi n các quy nh t i i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 42/CP ngày 16/07/1996 c a Chính ph (dư i ây vi t t t là LQLDT và XD), B K ho ch và u tư hư ng d n vi c l p, thNm nh, xét duyêt d án u tư như sau: A/ NH NG V N CHUNG: 1- M c ích vi c l p, thNm nh d án u tư (dư i ây vi t t t là DA T) nh m giúp ch u tư, các c p ra quy t nh u tư, c p gi y phép u tư l a ch n phương án u tư t t nh t, quy t nh u tư úng hư ng và t ư c l i ích kinh t - xã h i mà d án u tư mang l i. Qu n lý quá trình này ph i d a vào chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c, quy ho ch phát tri n ngành và a phương t ng th i kỳ, lu t pháp và các chính sách hi n hành, l a ch n phương án khai thác s d ng có hi u qu ti m l c c a t nư c, c i thi n, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân góp ph n th c hi n m c tiêu công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, m b o nh p tăng trư ng ra trong Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i. L p d án u tư có th ư c th c hi n theo 2 bư c, báo cáo nghiên c u ti n kh thi (dư i ây vi t t t là NCTKT) và nghiên c u kh thi (dư i ây vi t t t là NCKT). 2- Ph m vi i u ch nh c a thông tư này: - Các d án u tư thu c ngu n v n Nhà nư c (v n ngân sách, v n tín d ng ưu ãi, các kho n tín d ng nư c ngoài c a Chính ph và các ngu n vi n tr qu c t dành cho u tư phát tri n, v n do các doanh nghi p Nhà nư c huy ng). - Các thành ph n kinh t thu c ph m vi lu t khuy n khích u tư trong nư c, Lu t công ty, Lu t doanh nghi p tư nhân, H p tác xã, các cá nhân (các d án u tư tr c ti p theo Lu t u tư nư c ngoài có hư ng d n riêng). 3- NCTKT ư c l p i v i d án nhóm A. ây là cơ s ti n hành ho c ti p t c vi c thăm dò àm phán ký k t h p ng v i nư c ngoài và là cơ s l p NCKT. Trong trư ng h p c n thi t l p m t bư c (NCKT) cơ quan ch u tư xin thép Th tư ng Chính ph .
 2. Trư ng h p m t s d án nhóm B c n qua bư c nghiên c u ti n kh thi, thì cơ quan quy t nh u tư có văn b n yêu c u ch u tư t ch c th c hi n. 4- Nghiên c u kh thi là tài li u chính th c ch u tư ch n phương án u tư và c p có thNm quy n xét quy t nh u tư. 5- T ng v n u tư là kho n chi phí c n thi t m b o cho d án ho t ng t m c tiêu ra. Cơ c u v n u tư ư c hư ng d n chi ti t t i m c phân tích tài chính trong nghiên c u kh thi quy nh ph luc s I. B/ N I DUNG L P D ÁN U TƯ N i dung l p d án u tư hư ng d n cho 2 lo i d án: - Có th c hi n công tác xây d ng. - Mua s m hàng hoá là ch y u. Tuỳ theo các c thù c a t ng lo i d án thu c s h u Nhà nư c hay ngoài Nhà nư c, thu c k t c u h t ng hay s n xu t kinh doanh v. v.. n i dung nghiên c u có yêu c u toàn di n ho c gi m thi u. N i dung chi ti t ư c quy nh t ph l c s 1. C/ TH M NNH D ÁN U TƯ (BƯ C NCTKT): VI C TH M NNH TH C HI N THEO I U 16- LQL T VÀ XD). D/ TH M NNH D ÁN U TƯ (BƯ C NCKT): 1- i v i các d án nhóm A, B K ho ch và u tư (dư i ây vi t t t là B KH & T) là cơ quan ch trì có trách nhi m t ng h p ý ki n các b , ngành, a phương liên quan, s d ng các ơn v chuyên môn c a Bô, các t ch c tư v n và chuyên gia tư v n thNm nh, l p báo cáo thNm nh trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư i v i d án s d ng v n Nhà nư c và ho c cho phép u tư i v i d án không s d ng v n Nhà nư c B K ho ch và u tư c p gi y phép u tư. i v i d án nhóm B, B trư ng B KH và T và B trư ng B qu n lý ngành t ch c thNm nh có ý ki n v d án như quy nh t i i u 16 LQL T và XD c p có thNm quy n quy t nh. B trư ng B K ho ch và u tư ra quy t nh u tư i v i các d án dùng v n ODA (ho c có th u quy n). 2- Các d án nhóm B (tr các d án ODA), C thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan chuyên môn là S k ho ch và u tư làm u m i t ch c thNm nh trình c p có thNm quy n quy t nh u tư ( i v i d án u tư có s d ng v n Nhà nư c) ho c c p gi y phép u tư ( i v i d án không s d ng v n nhà nư c). i v i các B và các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn làm u m i t ch c thNm nh d án u tư do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy nh.
 3. 3- Căn c quy t nh u tư i v i d án s d ng v n Nhà nư c thu c d án nhóm A là h sơ nghiên c u kh thi, t trình xin u tư c a ch u tư. Báo cáo thNm nh d án u tư c a B K ho ch và u tư (kèm theo ý ki n các ngành, a phương liên quan). i v i các d án nhóm B, h sơ d án, t trình (tr các d án ODA) sau khi có ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B qu n lý ngành. 4- Căn c c p gi y phép u tư các d án nhóm A không s d ng v n Nhà nư c: Ngoài nh ng th t c l p và trình d án như quy nh t i i m 3 trên ph i có ý ki n cho phép c a Th tư ng Chính ph . 5- H sơ xin xét duy t i v i d án u tư s d ng v n Nhà nư c: a) H sơ nghiên c u ti n kh thi: - T trình xin thông qua NCTKT do ch u tư ho c cơ quan ư c Chính ph ch nh (n u chưa có ch d án) trình. - ý ki n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c tr c ti p (b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương) ho c H i ng qu n tr các T ng công ty thành l p theo Quy t nh 91/TTg. - Ban NCTKT, các báo cáo chuyên , các b n v , b n . - Ý ki n thNm nh c a B K ho ch và u tư và b qu n lý ngành (DA nhóm A). b) H sơ NCKT: - T trình xin xét duy t do ch u tư g i tr c ti p lên c p quy t nh u tư. i v i d án nhóm B c n có thêm văn b n xin ý ki n c a B K ho ch và u tư, B qu n lý ngành v DA. - Ý ki n c a c p tr c ti p qu n lý ch u tư (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương), ho c H i ng qu n tr các T ng công ty. - B n NCKT, các báo cáo chuyên , các b n v , b n theo úng quy nh hi n hành có tên ch ký c a ngư i l p và óng d u c a ch u tư. H sơ do nư c ngoài l p cũng ph i áp ng yêu c u nêu trên, bao g m c b n d ch ra ti ng Vi t và nguyên b n ti ng nư c ngoài. - Ý ki n c a B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh (thành ph ) qu n lý lãnh th và các ngành có liên quan. - Các căn c có giá tr pháp lý v kh năng huy ng các ngu n l c (như cung c p v n u tư, cung c p nguyên li u, tiêu th s n phNm. .. tình hình tài chính c a ch u tư 2 năm liên ti p...). Các căn c pháp lý khác (tư cách pháp nhân c a ch u tư và các thành viên... các văn b n v quy n s d ng t ai, tho thu n v a i m nh ng quy ho ch ki n trúc, án v n bù gi i to , b o v môi trư ng...).
 4. - Các gi i trình b sung theo yêu c u c a cơ quan thNm nh. - Báo cáo thNm nh c a cơ quan thNm nh; cơ quan tho thu n. - L phí thNm nh theo quy nh t i thông tư hư ng d n c a B xây d ng. 6- H sơ xin xét duy t thông qua và c p gi y phép u tư d án không s d ng v n Nhà nư c: - ơn c a ch u tư. - Báo cáo nghiên c u kh thi. - Các căn c pháp lý: gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép kinh doanh i v i doanh nghi p ã thành l p, b n sao h sơ xin thành lâp i v i doanh nghi p ang xin thành l p m i. Kh năng huy ng v n, năng l c tài s n, gi y ch ng nh n v s d ng h p pháp a i m. H p ng liên doanh, i u l liên doanh i v i d án liên doanh. - Ý ki n c a chính quy n a phương và ngành qu n lý. - L phí thNm nh theo quy nh. 7- ThNm nh d án u tư: S lư ng h sơ do ch d án g i t i B K ho ch và u tư là 10 b i v i d án nhóm A; 2 b cho B K ho ch và u tư và 1 b cho B qu n lý ngành i v i d án nhóm B t ch c thNm nh. A/ i v i d án u tư có xây d ng: 7.1- Nh ng v n c n ư c k t lu n khi ti n hành thNm nh NCTKT: - Cơ s pháp lý; - Vai trò c a d án trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i toàn qu c, khu v c: m i quan h phát tri n liên ngành, liên khu v c và kh năng huy ng ti m l c, các óng góp trong nư c và nư c ngoài. - Ki m tra, ánh giá k t lu n v h th ng s li u i u tra cơ b n và các thông tin cơ b n v phân tích, nh hư ng th trư ng; t ó xác nh m c tiêu và quy mô d án. - K t lu n v năng l c áp ng các y u t u vào ( trong nư c). - Ch n khu v c a i m. - Ch n công ngh . - K t lu n kh năng huy ng tài chính, lao ng trong nư c và hư ng tìm ki m th trư ng b sung.
 5. - Các v n khác n y sinh liên quan n vi c huy ng tài l c. - Các l i ích kinh t - xã h i và các h u qu có th x y ra do th c hi n d án và hư ng kh c ph c. 7.2- Nh ng v n c n ư c ánh giá và k t lu n khi thNm nh NCKT: - Cơ quan thNm nh d án u tư ti n hành thNm nh k t lu n v t ng ph n cũng như toàn b NCKT. Tuỳ theo quy mô u tư, hình th c và ngu n v n u tư, yêu c u v n i dung qu n lý Nhà nư c i v i NCKT s khác nhau, vì v y yêu c u công tác thNm nh cũng khác nhau. 1- i v i NCKT các d án có xây d ng thu c v n Nhà nư c. Báo cáo thNm nh c n c bi t i sâu phân tích k t lu n các m t sau ây: a) Các i u ki n pháp lý c a d án. b) Vai trò và s phù h p c a d án i v i m c tiêu chi n lư c phát tri n c a Nhà nư c, k ho ch, quy ho ch, chương trình phát tri n kinh t - xã h i, toàn qu c, khu v c, m i quan h phát tri n liên ngành, liên khu v c. Kh năng huy ng ti m l c và các óng góp c a trong nư c và nư c ngoài. c) Ki m tra ánh giá ch t lư ng các phân tích h th ng s li u v i u tra cơ b n, thông tin th trư ng - kh năng thâm nh p th trư ng - các quy nh c a Nhà nư c liên quan t i vi c khuy n khích ho c h n ch s n xu t, tiêu dùng lo i s n ph m này - k t lu n v th trư ng, kh ng nh m c tiêu u tư. Kh năng qu n lý kinh doanh c a ch u tư. d) K t lu n v s n phNm, quy mô công su t. ) K t lu n v tính kh thi c a phương án gi i quy t các y u t u vào nh m m b o i u ki n cho công trình ho t ng. e) V n gi i quy t vi c làm. g) K t lu n v công ngh và thi t b l a ch n. h) ánh giá tác ng môi trư ng và các gi i pháp b o v môi trư ng sinh thái. i) a i m xây d ng: trên cơ s ki m tra so sánh ánh giá các ch tiêu kinh t k thu t c a a i m, k t lu n phương án a i m l a ch n. k) K t lu n gi i pháp xây d ng ki n trúc và ti n u tư. l) ánh giá tài chính: + M c chính xác trong tính toán nhu c u v v n u tư, d tính các y u t tác ng có th làm thay i t ng m c. + Ngu n tài tr huy ng có th ch p nh n và nh ng c trưng liên quan.
 6. + tin c y c a vi c tính toán các kho n thu nh p, các chi phí tài chính có tính n các y u t ng. + Nh ng nh hư ng v tài chính do cơ ch chính sách ho c th trư ng. + M c lãi su t, các ch tiêu v m t tài chính c a d án. + Phương án vay và tr n i v i các d án vay v n. m) ánh giá v m t kinh t qu c gia và l i ích c a xã h i mà d án mang l i: + Các k t lu n v ch tiêu hi u qu kinh t . + Vai trò c a d án trong chương trình phát tri n kinh t - xã h i. + Các k t q a v m t xã h i mà d án mang l i (nh ng m i l i, các i tư ng ư c hư ng, nh ng h u qu d tính s x y ra, i tư ng gánh ch u, bi n pháp gi i quy t, các tác ng chính tr xã h i). + Nh ng i u ki n Chính ph có th ki m soát l i ích. + ngh các ưu ãi mà d án u tư có th hư ng phù h p v i quy ch chung. + Nh ng v n m i phát sinh ngoài các quy nh c a lu t pháp và chính sách c a Nhà nư c - ki n ngh các x lý. + Nh ng kh năng r i ro. B/ i v i các d án mua s m thi t b hàng hoá thu c v n Nhà nư c, báo cáo thNm nh c n phân tích k t lu n các v n sau: - Các i u ki n pháp lý; - Phân tích k t lu n nhu c u và yêu c u mua s m, i m i, tăng thêm trang thi t b hàng hoá. - Phân tích k t lu n v quy mô, công su t c a trang thi t b c n tăng thêm. - Phân tích k t lu n v vi c l a ch n công ngh thi t b . - ánh giá v tài chính và hi u qu c a d án bao g m các k t lu n v nhu c u v n u tư, ngu n v n và các i u ki n huy ng, kh năng hoàn v n, kh năng vay tr , các ch tiêu hi u qu kinh t , tài chính c a d án. C/ Yêu c u thNm inh NCKT các d án không s d ng v n Nhà nư c nh m xem xét và k t lu n các v n sau: - Các i u ki n pháp lý. - S phù h p v quy ho ch ngành, lãnh th .
 7. - Ch khai thác và s d ng tài nguyên qu c gia. - Tính ch c ch n v nh ng l i ích kinh t - xã h i mà d án u tư t o ra. - Nh ng v n xã h i n y sinh. - Các ưu ãi, các h tr c a Nhà nư c mà d án u tư có th ư c hư ng theo quy ch chung. - Khuôn kh ho t ng: các v n có th phát sinh trong quá trình th c hi n nh hư ng n ho t ng u tư. D/ Quy t nh và cho phép u tư: Vi c phân c p quy t nh u tư i v i các d án u tư thu c m i thành ph n kinh t ư c th c hi n theo i u 7 c a Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 và Thông tư liên b XD-KH-TC hư ng d n th c hi n Ngh nh này. Vi c cho phép u tư i v i các thành ph n kinh t ư c quy nh như sau: 1- Nhà nư c ra quy t nh u tư i v i các d án u tư s d ng v n Nhà nư c (v n ngân sách, v n vay ưu ãi Nhà nư c, v n ODA, v n vay và vi n tr c a nư c ngoài khác Nhà nư c ph i b o tr , các d án u tư thu c các doanh nghi p Nhà nư c). N i dung quy t nh u tư quy nh t i ph l c s 2. 2- Nhà nư c ra văn b n cho phép và c p gi y phép u tư i v i các d án u tư trong nư c không s d ng v n Nhà nư c. Quy nh t ph l c 3. Các B qu n lý ngành có các chuyên ngành c thù căn c vào n i dung này xây d ng n i dung m u NCKT phù h p v i c thù c a ngành mình và g i cho B K ho ch và u tư th a thu n ban hành và áp d ng trong ph m vi qu n lý ngành. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Nh ng thông tư hư ng d n trư c ây c a UBKHNN có n i dung liên quan n thông tư này u bãi b . Qu c Sam ( ã ký) PH L C S I I- NGHIÊN C U TI N KH THI: A/ Các d án u tư có xây d ng: N i dung bao g m: 1- Ch u tư, a ch liên l c v.v.... 2- Các căn c , cơ s xác nh s c n thi t nghiên c u d án u tư:
 8. - Các căn c : tài nguyên, các i u ki n t nhiên, các quy ho ch, k ho ch dài h n, các chính sách kinh t - xã h i và các ch trương c a các c p chính quy n và các i u ki n kinh t - xã h i. - Phân tích ánh giá, d báo v th trư ng, kh năng thâm nh p th trư ng, nhu c u tăng thêm s n phNm và d ch v . 3- D ki n hình th c u tư, quy mô và phương án s n xu t (và d ch v ). - Muc tiêu c a d án: - Sơ b phân tích các phương án s n phNm và d ch v . - xu t các phương án v hình th c u tư và l a ch n (c i t o, m r ng, u tư m i...). - Tính tóan xu t quy mô (s n xu t và d ch v ) tăng thêm ho c xây d ng m i. 4- Xác nh nhu c u các y u t u vào, kh năng, gi i pháp m b o: - Xác nh các nhu c u s d ng, nguyên li u, năng lư ng, nư c, khí... - Phân tích kh năng v ngu n, i u ki n, m b o các nhu c u trên. - xu t nh hư ng v các gi i pháp m b o các y u t u vào. 5- Khu v c a i m: Phân tích, ngh khu v c a i m xây d ng và d ki n a i m c th . C n có t hai phương án tr lên so sánh l a ch n. M i phương án c n phân tích trên các m t sau: + Các yêu c u v m t b ng c n tho mãn d ki n nhu c u s d ng t. + Các ánh giá t ng quát v các y u t nh hư ng n giá thành, xây d ng và các y u t nh hư ng t i các chi phí trong quá trình s n xúat và tiêu th s n phNm. + M i quan h trong quy ho ch t ng th ngành và vùng lãnh th . + Các m t xã h i c a a i m: Nh ng c i m c a chính sách liên quan n u tư phát tri n khu v c. Hi n tr ng a i m, nh ng thu n l i và khó khăn trong vi c s d ng t ai m t b ng. Nh ng v n v phong t c t p quán liên quan n vi c quy t nh a i m (các tài li u nghiên c u m c khái quát). 6- Phân tích k thu t: - Gi i thi u khái quát các lo i hình công ngh , ưu như c i m, các nh hư ng t i sinh thái và môi trư ng, hư ng gi i quy t v ngu n và i u ki n cung c p trang b chuy n giao công ngh , kh năng ti p nh n. T các so sánh trên sơ b ngh công ngh l a ch n.
 9. - Các yêu c u và gi i pháp xây d ng: Yêu c u v i u ki n a hình và a ch t công trình, các yêu c u v c i m xây l p, sơ b d ki n gi i pháp - k thu t xây d ng và t ch c thi công. 7- Sơ b phân tích v tác ng môi trư ng và yêu c u x lý. 8- Sơ b ư c tính nhu c u lao ng và gi i pháp v t ch c s n xu t. 9- Ngu n v n và phân tích tài chính: ngu n v n và các i u ki n t o ngu n, xác nh t ng m c u tư t i a cho phép c a d án, chia ra, các chi phí v n u tư c nh, v n u tư luân chuy n - các kh năng, các i u ki n huy ng các ngu n v n u tư. Ư c tính chi phí s n xu t và d trù doanh thu, l lãi, kh năng hoàn v n, tr n (các ch tiêu tài chính ch y u) theo các phương pháp gi n ơn. 10- Phân tích l i ích kinh t - xã h i: Ư c tính ư c các giá tr gia tăng, các óng góp (tăng vi c làm, thu nh p cho ngư i lao ng, thu ngân sách, tăng thu ngo i t ). - Các l i ích v m t xã h i, môi trư ng .... k c nh ng h u qu n u có. 11- Các i u ki n v t ch c th c hi n: 12- K t lu n và ki n ngh : * Các d án u tư mua s m hàng hoá thi t b (không có xây d ng): 1- Như trên (m c a.1) 2- Phân tích nhu c u. 3- M c tiêu - hình th c - quy mô d án. 4- L a ch n k thu t, công ngh 5- Phân tích tài chính, l i ích và các gi i pháp tài chhính. ...... II- NGHIÊN C U KH THI: A/ Các d án u tư có xây d ng: Nôi dung nghiên c u kh thi bao g m: 1- Ch u tư, a ch liên l c v.v... - Tên ch d án. - a ch liên l c.
 10. - i n tho i .... Fax.. 2- Nh ng căn c : a) Xu t s và các căn c pháp lý b) Ngu n g c tài li u s d ng c) Phân tích các k t qu i u tra cơ b n v t nhiên, tài nguyên, kinh t - xã h i. d) Các chính sách kinh t - xã h i liên quan n phát tri n ngành; nh ng ưu tiên ư c phân nh. ) Các c i m v quy ho ch phát tri n kinh t . e) M c tiêu u tư: (tiêu dùng trong nư c - xu t khNu - thay thh nh p khNu). g) Phân tích th trư ng: - Các căn c v th trư ng: + ánh giá nhu c u hi n t i, d báo nhu c u tương lai (trong nư c, ngoài nư c n u d ki n xu t khNu) v các m t s lư ng, ch t lư ng, giá c ... Các kh năng áp ng hi n có. D báo m c gia tăng cung c p trong tương lai s thi u h t so v i nhu c u th trư ng. + Các căn c v kh năng phát tri n, kh năng s n xu t: quy mô, năng l c hi n t c a ngành (ch rõ a ch ) và năng l c huy ng. ánh giá tình tr ng ho t ng và nh p tăng trư ng tương lai (s lư ng, ch t lư ng, tiêu th các y u t h n ch ). + Tình hình xu t nh p khNu trong th i gian qua và d ki n tương lai (d ki n s lư ng, giá c ). - D báo v s lư ng và giá c hàng bán ra, kh năng c nh tranh v i các nhà s n xu t trong và ngoài nư c, kh năng thâm nh p th trư ng, hư ng l a ch n th trư ng. h) S n phNm ho c nhóm s n phNm ư c l a ch n ( c i m, tính năng - tác d ng, quy cách, tiêu chuNn hình th c bao gói). 3- L a ch n hình th c u tư, công su t: a) Phân tích các i u ki n và l i ích c a vi c u tư chi u sâu, m r ng các cơ s ã có, so v i u tư m i (áp d ng i v i các xí nghi p qu c doanh) t ó l a ch n phương án u tư. b) Phân tích các i u ki n, các y u t l a ch n t ch c u tư (công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, xí ngh êp liên doanh, xí nghi p qu c doanh ...). c) Phân tích l a ch n công su t thích h p: Nêu các phương án và ch n công su t t i ưu, kh thi.
 11. 4- Chương trình s n xu t và các yêu c u áp ng: a) S n xu t, d ch v cung c p: - Cơ c u s n phNm d ch v : s lư ng s n phNm hàng năm, ch t lư ng, giá c . S hàng d ki n, lư ng lưu kho trung bình. - L ch s n xu t (v n hành, ch y th , ch y h t công su t). - Bán thành phNm. - Ph li u. b) Các nhu c u u vào và các gi i pháp m b o: Trên cơ s nh m c kinh t k thu t tính toán các nhu c u và y u t u vào cho t ng lo i s n phNm và cho toàn b nhu c u s n xu t hàng năm. + Nhu c u và c i m nguyên v t li u (v t li u thô, bán thành phNm, v t li u ã qua ch bi n, các s n phNm nh p ngo i và v t li u ph ...). + Tình hình cung ng. + Yêu c u v nguyên li u. - Chương trình cung c p nguyên li u s n xu t: + Các gi i pháp v ngu n: (cung c p n i a, nh p ngo i), phương th c cung ng (phát tri n s n xu t mua theo h p ng, v n t i; i v i các ngu n ph i nh p ngo i c n xác nh ngu n cung c p, hình th c nh p, i u ki n giao hàng, giá c ), phân tích các thu n l i, h n ch các nh hư ng b t l i, hư ng kh c ph c. + L ch trình cung c p. + Các chi phí cho t ng l ch trình cung c p. - Các gi i pháp m b o k t c u h t ng và ph c v s n xu t: các nhu c u cung c p nư c, i n, hơi cho s n xu t, giao thông n i b và bên ngoài, kho bãi, thông tin; kh năng v ngu n; gi i pháp cung c p. c) Chương trình bán hàng. 5- Các phương án v khu v c a i m và a i m c th (ho c tuy n công trình). - a danh hành chính, phư ng (xã) qu n (huy n) t nh thành ph , xác nh vĩ , kinh , d i v i d án l n. - i v i các công trình u tư n u ã có bư c nghiên c u ti n kh thi thì ch c n ch n a i m c th . xác nh ư c a i m c n ph i nghiên c u ít nh t là hai
 12. phương án. Phương án a i m ph i thu th p các tài li u i u tra cơ b n, tài li u kh o sát tin c y. M i phương án a i m c n phân tích các m t sau ây: a) Phân tích các i u ki n cơ b n: - i u ki n t nhiên: khí tư ng thu văn, ngu n nư c, a ch t, a hình, hi n tr ng t ai và tài nguyên (có báo cáo tài nguyên), môi trư ng sinh thái. - i u ki n xã h i và k thu t: tình hình dân sinh - phong t c t p quán, các chính sách khu v c, ho t ng kinh t - trình k thu t - các i u ki n h t ng k thu t và xã h i ( ư ng sá, i n, nư c, thông tin, cơ s y t , giáo d c, d ch v ...). - Các c i m v quy ho ch và k ho ch phát tri n vùng. - Nhu c u s d ng t. - Các k t lu n v i u ki n cơ b n, các b n v b n khu v c và a i m theo t l ... kèm theo. b) Phân tích kinh t a i m: - Hi n tr ng và phương án gi i phóng m t b ng. - Các chi phí v a i m liên quan n u tư v n c nh kh o sát ban u, n bù, san l p m t bàng, thuê t, ư ng i n nư c thi công, lán tr i... t n d ng cơ s h t ng... - Các chi phí liên quan n chương trình cung c p tăng chi phí u vào. - Các ch tiêu nh hư ng t i giá c và tiêu th s n phNm. c) Phân tích các l i ích và nh hư ng xã h i: - Nh ng nh hư ng i v i i s ng dân cư khi có thiên tai ch ho ho c do ch t lư ng công trình không b o m. - Nh ng nh hư ng c a d án i v i an ninh - qu c phòng, sinh ho t xã h i, phong t c t p quán. - Nh ng nh hư ng c a d án u tư t i vi c b o v môi trư ng, sinh thái, nh ng v n tài nguyên và b o v tài nguyên, c nh quan, di tích văn hoá l ch s . - Nh ng bi n pháp x lý. 6- Ph n công ngh k thu t: a) Công ngh : - Các phương án công ngh chính, quy trình s n xu t có th ch p nh n, mô t phân tích ánh giá m c hi n i, tính thích h p kinh t , các ưu vi t và h n ch c a công
 13. ngh l a ch n (thông qua vi c so sánh m t s ch tiêu kinh t k thu t như quy cách, ch t lư ng, năng su t, lao ng, giá thành, v sinh công nghi p, i u ki n ng d ng...). - N i dung chuy n giao công ngh và s c n thi t ph i chuy n giao, giá c , phương th c thanh toán, các i u ki n ti p nh n chuy n giao, cam k t. - Các gi i pháp v công trình ph tr . + L a ch n quy mô và phương án cung c p nư c, thoát nư c cho s n xu t. + L a ch n quy mô và phương án cung c p i n, hơi cho s n xu t. + Phương án gi i quy t thông tin. + Phương án v n chuy n bên ngoài. (T ng phương án c n mô t cơ s tính toán và l a ch n, có sơ kèm theo). + Chi phí u tư h tr . b) Thi t b : - Các phương án v thi t b c n nêu ư c các n i dung sau: + Danh m c thi t b chia ra thi t b s n xu t chính, thi t b ph c v , thi t b h tr , phương ti n khác, ph tùng thay th , d ng c thi t b văn phòng ... (s lư ng, m u mã, giá c , ngu n ...). + Mô t tính năng, thông s k thu t và các c tính k thu t ch y u, i u ki n b o dư ng, s a ch a, thay th . i u ki n cho vi c l p t thi t b , i u ki n v n hành và ào t o k thu t. + Phân tích các phương án mua x m công ngh thi t b c a phương án ch n, các h sơ chào hàng; so sánh, ánh giá v trình công ngh , ch t lư ng thi t b , so sánh chi phí xác nh phương án ch n. + T ng chi phí mua s m thi t b và chi phí duy trì (trong ó ghi rõ nhu c u v n trong nư c, ngo i t ) c a phương án ch n. 7- ánh giá tác ng môi trư ng và gi i pháp x lý (phù h p v i yêu c u Lu t môi trư ng và Thông tư hư ng d n c a B khoa h c, Công ngh và Môi trư ng). - Tác ng môi trư ng sinh thái và gi i pháp x lý, kh năng gây ô nhi m ho c làm bi n i môi trư ng do ho t ng u tư gây lên (môi trư ng nư c, không khí, t ai, ti ng n, phóng x , b i ... do nguyên v t li u, bán thành phNm, ch t th i ...) và h u qu có th có. - Các gi i pháp ch ng ô nhi m b o v môi trư ng sinh thái, i u ki n th c hi n và chi phí.
 14. - X lý ch t th i: lo i ch t th i, ch t lư ng, s lư ng ph th i, các phương ti n x lý, chi phí x lý. 8- Ph n xây d ng và t ch c thi công xây l p: a) Xây d ng: - Các phương án b trí t ng m t b ng và phương án l a ch n (có b n v kèm theo). - Xác nh tiêu chuNn công trình. - Các gi i pháp ki n trúc - ph i c nh (n u c n). - Các phương án v k t c u c a các h ng m c công trình ch y u: . Yêu c u v công ngh , thi t b và k thu t xây l p áp ng k t c u l a ch n. - Các gi i pháp xây d ng h ng m c công trình b o v môi trư ng, x lý ô nhi m. - Kh i lư ng các h ng m c công trình và chi phí xây d ng có ph bi u kèm theo. - Nhu c u, i u ki n v nguyên v t li u, xây d ng; phương án cung c p. - Các bi n pháp phòng cháy ch a cháy, v sinh công nghi p, an toàn lao ng cho xí nghi p. b) T ch c thi công xây l p và t ng ti n xây d ng: - Phương án t ch c thi công ( a bàn thi công, cung ng nguyên v t li u i n, nư c thi công, i u ki n v xây d ng - thi t b thi công, lao ng k thu t và lao ng ph thông ph c v thi công, công xư ng ph c v xây l p). - L a ch n gi i pháp thi công, hình th c thi công trên cơ s phân tích so sánh các phương án k thu t. - Các phương án v t ng ti n thi công xây l p (có sơ kèm theo) phân tích so sách và k t lu n phương án h p lý ư c l a ch n. - Yêu c u v thi t b thi công (n u c n thi t) 9- T ch c qu n lý s n xu t và b trí lao ng. a) Sơ qu n lý s n xu t: t ch c qu n lý. - T ch c các b ph n s n xu t. - T ch c tiêu th s n phNm. b) Nhân l c:
 15. - Nhu c u nhân l c tính theo th i kỳ huy ng g m: . Gián ti p: qu n tr i u hành. . Tr c ti p: lao ng gi n ơn. c) Các chi phí: - Chi phí qu n lý xí nghi p. - Chi phí qu n lý phân xư ng. - Chi phí qu n tr . - Chi phí hành chính. - Chi phí nhân công: t ng chi phí lương + ti n công. - Chi phí ào t o - b o hi m. 10- Phân tích tài chính kinh t : a) Tài chính: a.1- Xác nh t ng v n u tư c n thi t cho d án. T ng v n u tư ư c xác nh bao g m chi phí chuNn b u tư, chuNn b xây d ng, th c hi n u tư, chuNn b s n xu t - s n xu t th - v n lưu ng m b o huy ng d án vào ho t ng t công su t theo m c tiêu d án ra. - Thành ph n v n: *V nc nh ( u tư cơ b n) nh m t o ra năng l c m i tăng thêm t m c tiêu d án: Chi phí v n c nh bao g m: V n chuNn b u tư: i u tra kh o sát, l p, thNm nh d án u tư. V n chuNn b xây d ng: Chi phí ban u v t ai ( n bù, gi i phóng m t b ng, chuy n quy n s d ng t), chi phí kh o sát thi t k , l p và thNm nh thi t k , t ng d toán, chi phí u th u, hoàn t t th t c u tư (c p gi y phép xây d ng, giám nh ki m nh thi t b .. .). Chi phí xây d ng ư ng, i n, nư c thi công - lán tr i thi công (n u có). * Chi phí th c hi n u tư: Chi phí xây d ng m i ho c c i t o các h ng m c công trình xây d ng. Các công trình ki n trúc, v t ki n trúc và xây d ng h t ng (cáp i n, c p thoát nư c, ư ng xa, tư ng rào, x lý ch t th i...), l p t thi t b . Chi phí thi t b : chi phí mua s m thi t b , v n chuy n v chân công trình, b o qu n thi t b .
 16. Chi phí qu n lý giám sát th c hi n u tư. Chi phí s n xu t th và nghi m thu bàn giao. Chi phí huy ng v n: Các kho n lãi vay v n u tư i v i d án s d ng v n vay và các phí ph i tr trong th i gian th c hi n u tư (không tính kho n lãi vay do bên B huy ng). * V n ho t ng (lưu ng) là kho n v n áp ng nhu c u chi thư ng xuyên sau khi k t thúc giai o n th c hi n u tư, huy ng vào s n xu t t công su t thi t k ... V n ho t ng (lưu ng) g m: V n s n xu t (ti n nguyên v t li u i n nư c hơi, nhiên li u, ph tùng, bao bì, ti n lương). V n lưu thông (s n phNm d dang t n kho, thành phNm t n kho, hàng hoá bán ch u, v n b ng ti n, chi phí ti p th ...). * V n d phòng. - Ngu n v n, phương án v n: + V n riêng c a xí nghi p. + V n góp (công ty c ph n - xí nghi p liên doanh...). + V n Nhà nư c (n u có). + V n vay (ng n h n, trung h n, dài h n - v n vay trong nư c, ngoài nư c) th i h n và i u ki n vay tr lãi, các căn c , cơ s , bi n pháp b o m ngu n v n. - Hình th c v n: + B ng ti n Vi t Nam, ngo i t . + B ng hi n v t. + B ng tài s n (vay tr ch m, thi t b , nguyên li u). + B ng các d ng khác. - Ti n th c hi n chi phí v n (huy ng theo chương trình u tư). a.2- Các bi u tính toán: - Bi u tính v n u tư theo các kho n m c xây l p (ghi rõ kh i lư ng, ơn giá và chi phí).
 17. - Chi phí mua s m thi t b (ghi rõ ký mã hi u thi t b , s lư ng, ơn giá và chi phí). - Chi phí khác. - Bi u tính v n ho t ng (lưu ng). - T ng chi phí s n xu t (chi phí s n xu t, d ch v , th trư ng). - Doanh thu. - D trù l lãi. - D trù t ng k t tài s n. - i m hoà v n. - Th i gian hoàn v n. - Bi u tính huy ng v n tr n theo l ch bi u tr n vay c lãi và g c. b) Phân tích kinh t xã h i: - Giá tr s n phNm và d ch v gia tăng. - Tính a d ng hoá s n xu t c a n n kinh t . - Vi c làm và thu nh p c a ngư i lao ng. - óng góp ngân sách. - Th c thu ngo i t . - Các l i ích v m t xã h i - môi trư ng (các m c tiêu xã h i mà d án mang l i, nh ng i tư ng ư c hư ng l i). - Nh ng tác ng chính tr xã h i (nh ng gì xã h i ph i gánh ch u - các t n t i xã h i chưa gi i quy t ư c). 11- T ch c th c hi n - k t lu n - ki n ngh các chính sách và ch ưu ãi. B/ N i dung NCKT i v i các d án nh có quy mô u tư dư i 500 tri u ng. N i dung d án ch c n nêu rõ s c n thi t u tư, l a ch n hình th c, quy mô u tư, xác nh a i m (có sơ v trí), l a ch n thi t b công ngh , tính toán kh i lư ng xây l p và nhu c u v n u tư. K t lu n v hi u qu u tư. C/ N i dung NCKT các d án mua s m hàng hoá thi t b . 1- Ch u tư, a ch liên l c. 2- Nh ng căn c u tư.
 18. - Xu t x , các căn c pháp lý. - Phân tích cơ s d n t i xác nh nhu c u u tư: + Tình tr ng công ngh - trang thi t b hi n t i và nh hư ng c a nó n ho t ng và k t qu s n xu t kinh doanh, ho c n kh năng huy ng áp ng yêu c u ph c v . + Phân tích nhu c u khôi ph c và gia tăng năng l c thi t b . 3- Xác nh m c tiêu, hình th c u tư, l a ch n công su t: a) Xác nh m c tiêu: ph c h i năng l c s n xu t, i m i công ngh , t o năng l c s n xu t m i. - Phân tích kh năng ti p t c huy ng ho c c n u tư thay th t ng lo i thi t b , dây truy n công ngh theo yêu c u c a phát tri n s n xu t (ti p t c áp ng yêu c u s d ng, c n u tư s a ch a ph c h i, b sung trang thi t b , thay th ). - Phân tích nhu c u m i tăng thêm c a các ho t ng s n xu t d ch v d n ns c n thi t ph i u tư mua hoá thi t b . - Xác nh hình th c u tư: s a ch a, ph c h i, u tư chi u sâu nâng c p thi t b , i m i công ngh , u tư m i. - Phân tích l a ch n quy mô công su t. 4- Phân tích l a ch n công ngh thi t b : - i v i các d án u tư chi u sâu, s a ch a ph c h i nâng c p thi t b , i m i công ngh c n xu t phát t vi c phân tích tình tr ng công ngh trang thi t b hi n có, kh năng thích ng hoà nh p c a các trang thi t b b sung trong vi c huy ng có hi u qu sâu khi ti n hành u tư (tính ng b , tính tiên ti n, tu i th c a d án ...). - i v i thi t b u tư m i. - Phân tích l a ch n công ngh thi t b (như m c A.6) 5- Phương án tài chính, kinh t (như m c A.10). 6- Các ki n ngh k t lu n. III- N I DUNG B N NGHIÊN C U KH THI TRÌNH DUY T L I DO THAY I M C TIÊU - I U CH NH CƠ C U U TƯ Ch u tư d a vào b n NCKT ã ư c phê duy t i chi u v i th c tr ng tình hình phát tri n kinh t xã h i và chi n lư c phát tri n cùng các chính sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c xem xét và trình duy t i u ch nh ho c thay i l i nh ng i m ã nêu trong NCTKT ã duy t. c bi t là i sâu phân tích l i nh ng v n như sau:
 19. 1- Xác nh l i s phù h p c a m c tiêu u tư i u ch nh v i chi n lư c và quy ho ch, k ho ch phát tri n. 2- Kh năng thâm nh p th trư ng c a s n phNm d nh s n xu t. 3- Phân tích, ánh giá l i i u ki n u vào m b o i u ki n xây d ng và cho công trình ho t ng; nh ng ki n ngh c n thay i. 4- Ki m tra l i kh năng có th th c hi n ư c c a phương án công ngh thi t b ã ch n ho c ngh thay i n u c n thi t. 5- Phân tích l i v hi u qu tài chính và kinh t - tính toán l i nhu c u v n u tư, kh năng th c t huy ng v n - hi u qu u tư và kh năng hoàn tr . Kh i lư ng u tư và v n ã th c hi n c n có xác nh n c a cơ quan c p phát và cho vay v n theo quy nh. PH L C 2 N I DUNG QUY T NNH U TƯ: a) N i dung Quy t nh thông qua NCTKT: - Tên d án, ch u tư; - M c tiêu, quy mô d ki n; - Khu v c a i m; - Các yêu c u và hư ng nghiên c u khi l p báo cáo kh thi: v chương trình s n xu t, cung c p u vào, công ngh , môi trư ng; - Hư ng gi i quy t ngu n v n; - Trách nhi m các ngành và ch u tư. b) N i dung Quy t nh u tư (NCKT): - Tên d án. - Ch u tư - hình th c u tư. - Hình th c t ch c qu n lý th c hi n d án. (Ch u tư tr c ti p qu n lý, ch nhi m i u hành d án, chìa khoa trao tay). - i i m và di n tích chi m t. - M c tiêu u tư và năng l c thi t k - các s n phNm chính. - Kh i lư ng các h ng m c u tư ch y u.
 20. - T ng m c và cơ c u v n u tư, chi ti t v n u tư theo h ng m c u tư (d án nhóm A, B) ngu n v n và các i u ki n huy ng. - Phương th c t ch c th c hi n u tư: u th u, ch nh th u. - Th i h n và các m c ti n chính th c hi n d án. - Trách nhi m c a ch u tư. - Các ưu ãi và các quy nh khác. - i u kho n thi hành. PH L C S 3 - N i dung gi y phép u tư g m: - Tên d án. - Ch u tư. - M c tiêu, quy mô công su t. - a i m, di n tích chi m t - hình th c s d ng t. - T ng m c u tư, ngu n và ti n u tư. - Trách nhi m và nghĩa v mà ch u tư ph i th c hi n (th i h n hoàn tr v n, thu , môi trư ng sinh thái, l i ích xã h i...). Các ưu ãi theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c. Các quy nh khác.
Đồng bộ tài khoản