Thông tư số 09-BTC/HCVX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư số 09-BTC/HCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09-BTC/HCVX về việc quy định chế độ công tác phí cho công nhân, viên chức Nhà nước đi công tác ở trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09-BTC/HCVX

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-BTC/HCVX Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 09-BTC/HCVX NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1991 QUY NNH CH CÔNG TÁC PHÍ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CH C NHÀ NƯ C I CÔNG TÁC TRONG NƯ C th ng nh t các m c công tác chi phí trong tình hình giá cà và kh năng NSNN hi n nay; B Tài chính s a l i m t s i m trong ch công tác phí cho công nhân, viên ch c Nhà nư c i công tác trong nư c ã quy nh t i Thông tư s 40- TC/HCVX ngày 4-11-1988 c a B Tài chính như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG: 1. Công tác phí là m t kho n chi tr cho cán b , công nhân, viên ch c nhà nư c ư c c i công tác trong nư c tr ti n vé tàu, xe cho b n thân và cư c hành lý, tài li u mang theo làm vi c (n u có); tr c p thêm cho công nhân, viên ch c chi phí trên ư ng i và nơi n công tác. 2. N i dung chi công tác phí bao g m các kho n sau: a) Ti n tàu, xe b) Ti n ph c p i ư ng c) Ti n ph c p lưu trú d) Ph c p ti n tr v ch trong th i gian công tác II- NH NG QUY NNH C TH : 1. Ti n tàu xe: a) Cán b , công nhân, viên ch c Nhà nư c i công tác b ng các phương ti n v n tài qu c doanh, công tư h p doanh, tư nhân n u có ch ng t h p l , h p pháp u ư c thanh toán ti n tàu, xe tính theo giá cư c Nhà nư c quy nh. b) Cán b , công nhân , viên ch c Nhà nư c i công tác b ng xe ô tô cơ quan ho c xe do cơ quan thuê thì không ư c thanh toán ti n tàu xe.
  2. c) Cán b , công nhân, viên ch c nhà nư c t túc phương ti n i công tác (ho c i b ) ư c thanh toán theo s km th c i và tính theo giá cư c n t i ô tô hành khách qu c doanh c a a phương. d) Ti n tàu, xe ư c thanh toán bao g m vé cư c tàu, xe (ho c ch ng t h p pháp, h p l ); cư c i n tho i mua vé, cư c qua phà, ò ngang, cư c hành lý, tài li u ph c v cho chuy n i công tác, n u có CBCNV Nhà nư c i công tác ph i tr c ti p tr các kho n nói trên. 2. Ph c p i ư ng: Ph c p i ư ng ư c tính cho nh ng ngày CBCNV Nhà nư c i t tr s cơ quan, xí nghi p n nh ng nơi công tác và ngư c l i, ư c quy nh như sau: a) N u có th i gian i trên ư ng liên t c c ngày và êm b ng phương ti n tàu thuỳ, ô tô, tàu ho ... trên các tuy n ư ng B c - Nam, tuy n ư ng Tây B c, ông B c... thì ư c ph c p 6000 /ngày + êm. Trư ng h p khác có th i gian i trên ư ng liên t c c ngày thì ư c ph c p 3000 /ngày. M c ph c p i ư ng nói trên là ngoài m c ph c p lưu trú quy nh dư i ây. b) Công nhân viên ch c nhà nư c i công tác b ng máy bay theo tiêu chuNn quy nh ho c trong trư ng h p c n thi t i công tác trong ph m vi m t ngày (c i l n v ) thì không ư c hư ng ph c p i ư ng nhưng ư c hư ng ph c p lưu trú theo quy nh dư i ây. 3. Ph c p lưu trú: Ph c p lưu trú tính t ngày công nhân, viên ch c nhà nư c b t u i t tr s cơ quan n nơi công tác, nh ng ngày l i làm vi c t i nơi n công tác, ngày ch mua vé tàu, xe và ngày ph i d ng l i d c ư ng vì lý do khách quan như bão, l t, tai nan... khi tr v và ư c cơ quan nơi n công tác ho c b n tàu, xe ho c chính quy n, công an a phương xác nh n trong gi y i ư ng; c th như sau: a) Trong m i ngày lưu trú (bao g m c ngày ch nh t, l , t t) t i nơi n làm vi c cách xa tr s cơ quan óng t i thi u t 30 km tr lên ( các huy n mi n núi t i thi u t 20km tr lên) ư c ph c p 4.500 /ngày. Trư ng h p sau y không ư c hư ng ph c p lưu trú: - Ngày i u tr t i b nh vi n, b nh xá, nhà ngh i u dư ng, dư ng s c. - Ngày ngh làm vi c riêng trong th i gian i công tác. - Ngày h c trư ng, l p ào t o t p trung dài h n, ng n h n, nh ng ngày ư c giao nhi m v thư ng trú ho c bi t phái t i m t s a phương ho c cơ quan khác. 4. Ph c p ti n tr v ch trong th i gian công tác.
  3. Trong th i gian n công tác mà cơ quan, xí nghi p ti p ón không b trí ư c ch ăn, , cán b , công nhân viên n công tác nhà tr , nhà khách và ph i tr c ti p thanh toán ti n nhà trong th i gian n công tác thì ư c thanh toán theo vé, biên lai thu ti n (ho c ch ng t h p pháp, h p l khác). III- I U KHO N THI HÀNH 1. Kho n chi v công tác phí quy nh trong Thông tư này áp d ng cho các cơ quan, ơn v hành chính, s nghi p (dư i ây goi t t là cơ quan HCSN) ư c h ch toán vào m c 72 "Công tác phí" theo chương, lo i,kho n, h ng tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 2. Cơ quan tài chính các c p trong quá trình thông báo duy t d toán, c p phát kinh phí hàng quý, năm cho các cơ quan HCSN ph i thông báo rõ m c khoán chi v công tác phí th trư ng cơ quan HCSN ph i có trách nhi m qu n lý ch t ch , s p s p i công tác h p lý và chi tiêu trong ph m vi m c chi v công tác phí ã ư c thông báo, b o m t hi u qu thi t th c. N u chi quá m c công tác phí ư c thông báo ph i xu t toán ph n chênh l ch n p l i ngân sách Nhà nư c, ho c tr vào kinh phí ư c phát quý sau, năm sau: 3. Các ơn v s n xu t, kinh doanh, các ơn v s nghi p có thu, h ch toán kinh t c l p, không hư ng ngu n kinh phí ngân sách Nhà nư c c p hàng quý, hàng năm; căn c vào các quy nh t i thông tư này v n d ng chi tr cho cán b , công nhân, viên ch c i công tác, b o m hi u qu thi t th c chuy n i công tác; b o m các kho n thu n p ngân sách Nhà nư c theo úng lu t nh. 4. Cán b , công nhân viên ch c nhà nư c i công tác có trách nhi m hoàn tr y các kho n ti n ăn, ti n ngh tr ho c ti n vé tàu, xe cho các cơ quan, xí nghi p mà mình n công tác (n u có). 5. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Nh ng quy nh v ch công tác phí do B Tài chính ban hành trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có gì khó khăn, m c m u; ngh các ngành, các c p, các ơn v cơ s ph n ánh cho B Tài chính nghiên c u, có b sung, s a i c n thi t. Lý Tài Lu n ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản