Thông tư số 09/BYT-TT do Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư số 09/BYT-TT do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/BYT-TT về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ 3 do Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/BYT-TT do Bộ ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/BYT-TT Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1996 THÔNG TƯ C A B Y T S 09/BYT-TT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1996 HƯ NG D N XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ L N TH BA. Thi hành Pháp l nh ngày 30/5/1985 c a H i ng Nhà nư c qui nh danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các ngh sĩ, nhà giáo, th y thu c và Ngh nh s 05/H BT ngày 09/01/1987 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi n thi hành pháp l nh c a H i ng Nhà nư c qui nh các danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các th y thu c, thông báo c a Văn phòng Ch t ch Nư c s 178 CV/CN ngày 25/6/1996 v vi c Ch t ch Nư c ng ý xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú cho các dư c sĩ công tác t i b nh vi n và trên cơ s ánh giá k t qu , rút kinh nghi m c a t phong t ng danh hi u l n th nh t và l n th hai, B Y t hư ng d n vi c xét t ng danh hi u th y thu c nhân dân và th y thu c ưu tú l n th ba như sau: I. I TƯ NG 1. Các bác sĩ, y sĩ, th y thu c y h c dân t c (g i chung là th y thu c) làm công tác v sinh phòng b nh, phòng ch ng d ch, khám ch a b nh, nghiên c u y h c, qu n lý t t c các ơn v chuyên môn k thu t y t t Trung ương n a phương và y t ngành. 2. Dư c sĩ i h c và dư c sĩ trung h c (g i chung là dư c sĩ) ang công tác t i các b nh vi n. 3. Các th y thu c và dư c sĩ các cơ quan qu n lý trong ngành y t mà trư c ó ã có th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t i v i th y thu c và có th i gian công tác t i b nh vi n i v i dư c sĩ (c th là: t i thi u ph i 10 năm trong 15 năm công tác i v i Th y thu c nhân dân và 7 năm trong 10 năm công tác i v i Th y thu c ưu tú). 4. Các th y thu c ã ngh hưu sau năm 1994 thu c m t trong hai i tư ng trên. i v i dư c sĩ ây là t u tiên nên t t c các dư c sĩ công tác t i b nh vi n ã ngh hưu u là i tư ng xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và th y thu c ưu tú n u tiêu chuNn theo quy nh. Các Th y thu c mà nhi m v chính là làm công tác ào t o t i các trư ng y t không thu c i tư ng xét t ng danh hi u th y thu c mà thu c i tư ng xét t ng danh hi u nhà giáo.
  2. M i cá nhân ch ư c xét t ng m t trong ba danh hi u vinh d c a Nhà (danh hi u ngh sĩ, nhà giáo, th y thu c). II. TIÊU CHU N: A. TH Y THU C NHÂN DÂN 1. o c: Trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i. Thi t tha yêu ngh , có tinh th n trách nhi m cao, gi u lòng nhân ái, h t lòng vì ngư i b nh và s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân theo l i Bác H d y: "Lương y như t m u". Khiêm t n h c h i, trung th c, oàn k t và t n tình giúp ng nghi p, b i dư ng th h tr . Tôn tr ng lu t pháp. Luôn là t m gương sáng trong ngành v n p s ng, tác phong và phNm ch t o c. 2. Tài năng và c ng hi n cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân: - t thành tích xu t s c trong nhi u năm, nâng cao ư c ch t lư ng, hi u qu công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, ư c ng nghi p và các c p qu n lý th a nh n, ánh giá cao. - Có nhi u óng góp l n xây d ng ơn v và ngành v các m t: phát tri n chuyên môn k thu t, b i dư ng ào t o cán b , xây d ng i ngũ cán b k thu t y dư c, c i ti n t ch c qu n lý, do ó nâng cao ư c ch t lư ng chuyên môn và hi u qu ph c v . - Có công trình nghiên c u khoa h c, sáng ki n hay ng d ng ti n b khoa h c k thu t có giá tr v y dư c h c hi n i ho c y dư c h c c truy n dân t c ã ư c áp d ng r ng rãi, mang l i hi u qu cao trong công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. Các công trình nghiên c u khoa h c, sáng ki n ph i ư c H i ng khoa h c c p B tr lên công nh n, x p h ng cao. 3. Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : th c hi n như i u 2 c a Ngh nh 05/H BT ngày 09/01/1987 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ã quy nh. i v i dư c sĩ, th i gian công tác Dư c t i b nh vi n ư c tính là th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . Tóm l i, th y thu c nhân dân là ngư i th y thu c có phNm ch t o c m u m c, trong sáng, có tài năng xu t s c và c ng hi n l n cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, th c s là t m gương sáng, ư c ng nghi p và nhân dân tin cNn, kính tr ng, có uy tín r ng rãi trong ngành và trong xã h i. B. TH Y THU C ƯU TÚ 1. o c: (Như Th y thu c nhân dân) 2. Tài năng và c ng hi n cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân:
  3. - t thành t t nhi u năm, nâng cao ư c ch t lư ng, hi u qu công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, ư c ng nghi p và các c p qu n lý tr c ti p th a nh n. - Có nhi u óng góp tích c c xây d ng ơn v và ngành v các m t: phát tri n chuyên môn k thu t, b i dư ng ào t o cán b , xây d ng i ngũ cán b k thu t y dư c, c i ti n t ch c qu n lý, do ó nâng cao ư c ch t lư ng chuyên môn và hi u qu ph c v . - Có tài nghiên c u khoa h c, sáng ki n, ng d ng ti n b khoa h c k thu t ho c gi i phát h u ích có giá tr thu c y dư c h c hi n i hay y dư c h c c truy n dân t c ư c ng d ng r ng rãi có hi u qu thi t th c ơn v , a phương. Các tài nghiên c u khoa h c, sáng ki n này ph i ư c H i ng khoa h c c a ơn v tr c thu c B , c a S y t ho c b nh vi n t nh công nh n, x p h ng cao. 3. Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : th c hi n như i u 3 c a Ngh nh 05/H BT ngày 09/01/1987 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ã quy nh. i v i dư c sĩ, th i gian công tác Dư c t i b nh vi n ư c tính là th i tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . Tóm l i, th y thu c ưu tú là ngư i th y thu c có phNm ch t o c m u m c, trong sáng, có tài năng và thành tích xu t s c trong s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, ư c b nh nhân, ng nghi p và nhân dân tin tư ng, quý m n. C. M T S NGUYÊN T C XÉT CH N TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ: 1. Danh hi u Th y thu c nhân dân hay Th y thu c ưu tú ch t ng m t l n cho m i cá nhân. Ngư i t danh hi u Th y thu c ưu tú, qua quá trình ph n u có th ư c xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân n u t tiêu chuNn. Th i gian t i thi u ư c ưa ra xét t ng Danh hi u Th y thu c nhân dân k t lúc ư c t ng Danh hi u Th y thu c ưu tú là 6 năm. 2. Tiêu chuNn hàng u ph i là phNm ch t o c. Tài năng ngh nghi p và quá trình c ng hi n cho ngành là tiêu chuNn r t quan tr ng. Tiêu chuNn v th i gian ti p làm chuyên môn k thu t y t ch là tiêu chuNn ư c vào di n xét ch không ph i là tiêu chuNn quy t nh trong vi c xét ch n. Các ơn v , a phương c n v n d ng ch t ch các tiêu chuNn xét ch n ư c nh ng th y thu c có c, có tài, tiêu bi u cho ngành ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú. 3. Vi c xét t ng Danh hi u Th y thu c ph i quan tâm trư c h t i v i Th y thu c tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : khám ch a b nh, y h c d phòng, y t c ng ng, nghiên c u khoa h c y h c. 4. Nh ng ngư i ang b k lu t không thu c i tư ng xét ch n t này. 5. i v i các Th y thu c hi n ang công tác các cơ quan qu n lý y t :
  4. - Th i kỳ tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t ư c bình xét cơ s chuyên môn k thu t ph i t tiêu chuNn Th y thu c nhân dân hay Th y thu c ưu tú. - Th i kỳ làm công tác qu n lý cũng ph i phát huy các thành tích ã t ư c óng góp tích c c xây d ng ngành. 6. Vi c xét ch n ph i căn c vào tiêu chuNn là ch y u, nhưng c n v n d ng h p lý i v i cán b có quá trình tham gia ch ng Pháp, ch ng M , cán b n , cán b dân t c ít ngư i, cán b công tác các vùng cao h o lánh, cán b t i ch (cán b cũ t nguy n l i mi n Nam sau gi i phóng) ã có nhi u óng góp tích c c và có hi u qu n trong vi c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. III. THÀNH L P H I NG XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ CÁC C P (G I T T LÀ H I NG XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C): A. NHI M V VÀ PHƯƠNG TH C HO T NG C A H I NG CÁC C P: 1. Ch o và ôn c vi c xem xét t ng danh hi u Th y thu c các B , ơn v , a phương m b o ch t lư ng, th i gian và theo úng các văn b n c a Nhà nư c, Chính ph và B Y t ã quy nh. 2. H i ng có nhi m v xét ch n và ngh lên H i ng c p trên danh sách nh ng cá nhân t danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú. 3. H i ng làm vi c theo nguyên t c dân ch , t p th và b u phi u kín. Ph i có ít nh t 2/3 t ng s thành viên h i ng d h p, phiên h p m i h p l . Ch nh ng cá nhân t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m c a t ng s các thành viên h i ng m i ư c ngh lên H i ng c p trên xem xét. B. THÀNH L P H I NG CÁC C P: 1. H i ng Trung ương: ư c thành l p theo quy t nh s 39/CT ngày 14/2/1987 và Quy t nh s 148/CT ngày 17/5/1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ). B trư ng B Y t là Ch t ch H i ng Trung ương. 2. H i ng c p B c a các B , cơ quan ngang B . Có 9 n 15 thành viên do B trư ng ra quy t nh thành l p. H i ng g m có: M t ng chí lãnh o B là Ch t ch H i ng, Ch t ch Công oàn ngành là Phó Ch t ch (n u B không có t ch c Công oàn ngành d c thì V trư ng V T ch c cán b là Phó Ch t ch), các u viên là V trư ng m t s V ch c năng, ng chí ph trách y t ngành, Ch t ch H i ng khoa h c B , m t s th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có) ho c các th y thu c và dư c sĩ có năng l c và uy tín i di n cho các h n i, ngo i, y h c d phòng... 3. H i ng các a phương (S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương).
  5. M i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p m t h i ng c p t nh, có 9 n 15 thành viên do Giám c S y t ngh và ng chí Ch t ch ho c phó Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p. H i ng g m có: ng chí Giám c S y t là Ch t ch H i ng, Ch t ch Công oàn ngành y t a phương là Phó Ch t ch, các u viên là: Trư ng phòng T ch c cán b , Trư ng phòng nghi p v y và dư c c a S , Ch t ch H i ng khoa h c c a S , Ch t ch H i ng Y h c c truy n dân t c c a t nh, Giám c b nh vi n a khoa t nh, các th y thu c và dư c sĩ có năng l c và uy tín i di n cho các h n i, ngo i, y h c d phòng... 4. H i ng các ơn v tr c thu c B Có 9 n 15 thành viên do th trư ng ơn v ra quy t nh thành l p. H i ng g m có: Th trư ng ơn v là Ch t ch H i ng, Ch t ch Công oàn ơn v là Phó Ch t ch, các u viên là: Trư ng phòng T ch c cán b , Trư ng phòng nghi p v (hay y v ), m t s th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có) ho c các th y thu c và dư c sĩ có năng l c và uy tín i di n cho các khoa, phòng trong ơn v . t t c các H i ng các c p, u thành l p ban (hay t ) thư ký giúp vi c H i ng do Ch t ch Hôi ng ra quy t nh. Nơi nào không thành l p H i ng (c p huy n, các ơn v tr c thu c S y t ) cũng c n thành l p ban ch o (g m ng, chính quy n, Công oàn, t ch c cán b ) ti n hành vi c xét t ng ư c chu áo. IV. QUY TRÌNH XÉT CH N DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ Bư c 1: ChuNn b và quán tri t văn b n xét t ng c p cơ s . H p liên t ch ng, chính quy n, công oàn, thanh niên quán tri t văn b n, quy t nh k ho ch tri n khai và thành l p H i ng xét t ng danh hi u th y thu c ơn v , a phương. Giám c S Y t , Th trư ng ơn v tr c thu c B có trách nhi m t ch c hư ng d n các văn b n: Pháp l nh ngày 30/5/1985, Ngh nh 05/H BT ngày 09/1/1987 và Thông tư hư ng d n xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú l n th ba toàn th cán b , công nhân viên ch c y t thu c ơn v , a phương mình qu n lý. Bư c 2: c c a qu n chúng. Sau khi ã nghiên c u, th o lu n n m v ng các văn b n xét t ng, qu n chúng h p l i, i chi u các tiêu chuNn v i thành tích, t ng cá nhân c nh ng ngư i x ng áng t danh hi u ơn v , a phương mình. T ng ơn v , a phương ph i l p danh sách nh ng ngư i ư c c , kèm theo b n tóm t t thành tích t ng ngư i niêm y t công khai.
  6. N u có i u ki n, có th t ch c cho nh ng ngư i ư c c báo cáo thành tích cá nhân trư c qu n chúng toàn ơn v . Bư c 3: B u phi u kín trong H i ngh các th y thu c cơ sơ. - các ơn v tr c thu c B , vi c b u phi u kín ư c th c hi n trong toàn ơn v . - các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v b u ư c quy nh như sau: B nh vi n a khoa ho c chuyên khoa c p t nh. Văn phòng S y t k t h p v i các tr m, trung tâm, ơn v thu c S . Trung tâm (hay phòng) y t huy n, qu n bao g m c b nh vi n huy n, qu n, các i và ơn v thu c trung tâm (hay phòng) y t , các tr m y t xã, phư ng. Ngư i ư c tham gia b u: các th y thu c (bác sĩ, y sĩ, th y thu c y h c dân t c), dư c sĩ và các cán b i h c khác cùng ơn v công tác. K t qu b u phi u kín ch có giá tr khi có trên 2/3 s ngư i ư c i b u tham gia b phi u. Ch nh ng th y thu c nào t ít nh t 60% s phi u tín nhi m c a nh ng ngư i i b u m i ư c ngh ưa ra xem xét t i H i ng c p cơ s . Sau khi ki m phi u, ban b u c ph i niêm y t ho c thông báo công khai danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m trong toàn ơn v , a phương qu n chúng góp ý. Bư c 4: Xét t ng danh hi u th y thu c t i các H i ng. - T i các H i ng c p cơ s (H i ng c p t nh ho c H i ng ơn v tr c thu c B ). Sau khi nghiên c u k các thành tích cá nhân i chi u v i tiêu chuNn xét t ng và ư c nghe ý ki n ph n nh c a qu n chúng, c a các phòng ch c năng, công oàn, thanh tra, H i ng h p th o lu n và b u phi u kín. Danh sách trúng c ph i ư c niêm y t ho c thông báo công khai trong toàn ơn v , a phương. Sau khi l y ý ki n qu n chúng, H i ng h p l n cu i quy t nh l p danh sách ngh lên H i ng c p trên. Danh sách ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú c a các a phương, ơn v tr c thu c B ph i có ý ki n ch p thu n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s t i (ký tên, óng d u) trư c khi g i lên H i ng c p trên. - T i H i ng c p B : Sau khi nghiên c u danh sách ngh c a các ơn v a phương thu c B qu n lý, H i ng h p, th o lu n, xem xét và b u phi u kín. Danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú ph i ư c ưa ra thăm dò trong toàn ngành. Sau khi ã nghe ý ki n ph n nh c a
  7. các ơn v , a phương, H i ng h p l n cu i quy t nh l p danh sách ngh lên H i ng Trung ương. V. H SƠ NGHN XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ: A. H SƠ CÁ NHÂN: 1. B n thành tích cá nhân (m u 2) không quá 3 trang ánh máy, có xác nh n c a th trư ng tr c ti p (ký tên, óng d u): n p v B 3 b n. 2. B n thành tích nghiên c u khoa h c, sáng ki n (m u 3) có xác nh n c a Th trư ng ơn v , a phương (ký tên, óng d u): n p v B 3 b n. B. H SƠ NGHN C A H I NG C P DƯ I: 1. T trình lên H i ng c p trên. 2. Báo cáo v quy trình xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú c a B , ngành, ơn v , a phương. 3. Danh sách ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú (m u 1): n p v B 3 b n. 4. Quy t nh thành l p H i ng. 5. Biên b n b u phi u c a H i ng (m u 4): n p v B 3 b n. 6. Biên b n b u phi u c a qu n chúng: n p v B 3 b n. VI. TH I GIAN TI N HÀNH: k p trình Chính ph và Ch t ch nư c ra quy t nh phong t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú vào ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2/1997, vi c xét ch n danh hi u th y thu c các B , ngành ơn v , a phương ph i m b o th i gian qui nh như sau: Ngày 30/9/1996 là h n cu i cùng các ơn v , a phương n p danh sách kèm theo h sơ ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú lên H i ng B , ngành. Ngày 31/10/1996 là h n cu i cùng H i ng c p B , ngành n p danh sách kèm theo h sơ ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú lên H i ng Trung ương (B Y t , 138A Gi ng Võ - Hà N i). Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho Thông tư s 02/BYT-TT ngày 27 tháng 4 năm 1994 c a B Y t . Nh n ư c Thông tư này, các ơn v , a phương, B , ngành ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ph i báo cáo v B (Văn phòng) k p th i hư ng d n cách gi i quy t.
  8. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản