Thông tư số 09-TT/ĐH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Thông tư số 09-TT/ĐH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09-TT/ĐH về việc quy định tổ chức và quản lý hồ sơ lý lịch của sinh viên, học sinh các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09-TT/ĐH

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09-TT/ĐH Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 1962 THÔNG TƯ QUY Đ NH T CH C VÀ QU N LÝ H SƠ LÝ L CH C A SINH VIÊN, H C SINH CÁC TRƯ NG Đ I H C VÀ CHUYÊN NGHI P TRUNG C P Do yêu c u c a Cách m ng, nhi m v đào t o cán b c a các trư ng đ i h c và chuyên nghi p trung c p ngày càng phát tri n có k ho ch và có ch t lư ng cao, cho nên công tác qu n lý sinh viên h c sinh trong quá trình đào t o nhà trư ng ph i đư c t ch c ch t ch có n n p. M t trong nh ng vi c r t c n thi t đ làm công tác qu n lý sinh viên h c sinh đư c t t, là ph i quy đ nh th ng nh t v n đ t ch c và qu n lý h sơ, lý l ch c a sinh viên h c sinh, nh m m c đích: 1. Hi u bi t đ y đ và chính xác v l ch s b n thân và gia đình m i sinh viên h c sinh. 2. Theo dõi hi u bi t ngư i sinh viên h c sinh trong quá trình đào t o nhà trư ng. 3. Có tài li u đ y đ , chính xác đ nghiên c u b trí công tác cho h sau khi t t nghi p, và cung c p cho các cơ quan nhà nư c qu n lý đ i ngũ cán b khoa h c k thu t do các trư ng đ i h c và chuyên nghi p trung c p đào t o ra. I. NH NG H SƠ C N THI T Căn c vào yêu c u và m c đích nói trên, B Giáo d c quy đ nh m t ch đ h sơ th ng nh t trong vi c qu n lý sinh viên h c sinh các trư ng đ i h c và chuyên nghi p trung c p như sau: 1 quy n lý l ch 1 quy n h c b 1 s s c kh e 1 s danh b II. N I DUNG VÀ TÁC D NG C A M I H SƠ 1. Lý l ch: N i dung g m 2 ph n chính:
  2. a) Ph n l ch s b n thân. b) Ph n l ch s gia đình N i dung chi ti t s theo m u th ng nh t. Các trư ng c n t ch c và hư ng d n cho sinh viên h c sinh khai đư c đ y đ và chính xác, sau có ki m tra đ i chi u v i các tài li u theo dõi, th m tra c a nhà trư ng, đ xác nh n đúng s th c. Lý l ch có tác d ng giúp cho t ch c nhà trư ng hi u bi t đư c đ y đ v l ch s b n thân và gia đình ngư i sinh viên h c sinh, đ ti n hành công tác giáo d c đư c t t. 2. H c b . (Có m u riêng cho t ng trư ng). N i dung g m 3 ph n chính: a) Ph n sơ y u lý l ch: b) Ph n quá trình h c t p trư c khi vào trư ng. c) Ph n quá trình h c t p trong nhà trư ng, theo t ng h c kỳ, t ng năm, và k t qu thi t t nghi p, v c 3 m t: tư tư ng đ o đ c, văn hóa chuyên môn, s c kh e. Trong khi sinh viên h c sinh h c t p t i trư ng, h c b có tác d ng giúp t ch c nhà trư ng theo dõi, hi u bi t đ y đ đư c quá trình h c t p c a ngư i sinh viên h c sinh, th y đư c s trư ng, năng khi u c a h v các môn h c, đ giúp đ h phát huy kh năng và h khuy t nh ng m t y u. Sau khi sinh viên h c sinh t t nghi p ra trư ng, h c b có tác d ng giúp cơ quan x d ng cán b hi u bi t đư c tương đ i đ y đ và chính xác v s trư ng và năng l c công tác c a cán b đ b trí công tác đư c thích h p và ti p t c b i dư ng, phát huy kh năng c ah . 3. S s c kh e. (Theo m u c a Y t ) S s c kh e có tác d ng giúp nhà trư ng hi u bi t đư c tình hình s c kh e c a ngư i sinh viên h c sinh và thành tích rèn luy n thân th c a h nhà trư ng. Khi sinh viên h c sinh t t nghi p, nhà trư ng và các cơ quan s căn c m t ph n vào s s c kh e đ phân ph i công tác cho thích h p v i tình hình s c kh e c a t ng ngư i. 4. S danh b sinh viên h c sinh. N i dung g m 2 ph n chính:
  3. a) Ph n tóm t t nh ng đi m ch y u, nh t v l ch s b n thân và gia đình ngư i sinh viên h c sinh. b) Ph n ghi thành tích h c t p văn hóa chuyên môn, rèn luy n tư tư ng đ o đ c và s c kh e c a ngư i sinh viên h c sinh, qua các năm h c nhà trư ng. Ngoài ra, có ph n ghi tình hình công tác sau khi t t nghi p. (ghi theo tài li u c a cơ quan s d ng ph n ánh l i). S này đóng theo t ng khóa h c và có s th t danh b . Đ i v i nh ng trư ng có t dư i 1.000 sinh viên h c sinh, thì đóng m t quy n chung cho toàn trư ng v m i khóa h c. Đ i v i nh ng trư ng l n có t trên 1.000 sinh viên h c sinh thì đóng cho m i khóa m t quy n. N i dung chi ti t s theo m u th ng nh t. S danh b có tính ch t t ng h p các m t, giúp cho vi c theo dõi tìm hi u ngư i sinh viên h c sinh đư c nhanh g n và toàn di n. S này là tài li u lưu tr chính, không nh ng giúp nhà trư ng theo dõi sinh viên h c sinh trong khi h c t p t i trư ng, mà còn giúp nhà trư ng theo dõi, n m v ng đư c s cán b trư ng mình đào t o ra, trên cơ s đó có th bi t đư c ch t lư ng các khóa h c. M t khác, s này còn có tác d ng đ cung c p tài li u v nh ng sinh viên h c sinh đã ra trư ng, m i khi c n thi t, và góp ph n v i các cơ quan nhà nư c trong vi c qu n lý s cán b khoa h c k thu t do các trư ng đ i h c và chuyên nghi p trung c p đào t o ra. Ngoài 4 tài li u chính trên đây, đ giúp cho vi c theo dõi đư c chính xác, c th , các trư ng c n có nh ng phi u theo dõi v m i sinh viên h c sinh, như: a) Phi u th m tra do đ a phương g i t i, nh m xác minh l i nh ng v n đ chính v l ch s b n thân và gia đình sinh viên h c sinh. b) Phi u theo dõi quá trình h c t p nhà trư ng, nh m ghi l i t t c nh ng bi u hi n t t, x u v m i m t c a m i sinh viên h c sinh, đ có cơ s nh n xét t ng k t cu i năm, ghi vào h c b và s danh b . T t c các h sơ trên đây đ u do Phòng t ch c (b ph n qu n lý sinh viên h c sinh) c a nhà trư ng ch u trách nhi m trư c Ban Giám hi u v vi c t ch c ghi chép, qu n lý và b ov . Khi sinh viên h c sinh t t nghi p ra trư ng, ch trư ng s chuy n t t c các h sơ, lý l ch cho các cơ quan m i s d ng và qu n lý, Nhà trư ng ch c n lưu tr quy n s danh b là đ . Đ công tác qu n lý sinh viên h c sinh d n d n đi vào n n p, các trư ng c n ki m tra và s p x p l i các h sơ sinh viên h c sinh, có k ho ch b sung nh ng h sơ còn thi u và
  4. ti n hành đăng ký sinh viên h c sinh vào s danh b . Đ i v i nh ng trư ng l n, nên đăng ký trư c nh ng sinh viên h c sinh khóa s p t t nghi p ra trư ng, trong năm 1962, sau s làm ti p đ n sinh viên h c sinh các khóa khác. Các trư ng đ i h c c n hoàn thành vi c s p x p, b sung h sơ sinh viên và đăng ký t t c sinh viên vào s danh b , vào cu i năm 1962. B TRƯ NG B GIÁO D C Nguy n Văn Huyên
Đồng bộ tài khoản