Thông tư số 09-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 09-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09-TTg về quan hệ công tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân các cấp với các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ và cơ quan Nhà nước địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 1963 THÔNG TƯ V QUAN H CÔNG TÁC GI A VI N KI M SÁT NHÂN DÂN CÁC C P V I CÁC CƠ QUAN THU C H I NG CHÍNH PH VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯ C NA PHƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Trong ho t ng c a b máy Nhà nư c xã h i ch nghĩa có m t nguyên t c r t quan tr ng là t t c các cơ quan Nhà nư c u ph i th c hi n ch c năng c a mình trong khuôn kh c a pháp lu t, ph i tôn tr ng và b o v quy n l i h p pháp c a ngư i công dân. Hi n pháp c a nư c ta ã công nh n nguyên t c y và t ra Vi n Ki m sát nhân dân ph trách “ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a các cơ quan thu c H i ng Chính ph , cơ quan Nhà nư c a phương, các nhân viên cơ quan Nhà nư c và công dân”. Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 15-07-1960 ã quy nh nhi m v , quy n h n c a các cơ quan ki m sát các c p. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n y v i m c ích “làm cho pháp lu t ư c ch p hành m t cách nghiêm ch nh và th ng nh t, pháp ch dân ch nhân dân ư c gi v ng”, Vi n Ki m sát nhân dân có nhi u quan h công tác tr c ti p v i các cơ quan Nhà nư c t các B , cơ quan trung ương n các cơ quan Nhà nư c a phương, các xí nghi p, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng… Th tư ng Chính ph , sau khi trao i ý ki n v i Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, quy nh nh ng i u sau ây v trách nhi m c a cơ quan thu c H i ng Chính ph và cơ quan Nhà nư c a phương. I Theo i u 3 c a Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân, thì Vi n Ki m sát nhân dân có nhi m v “ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong các ngh quy t, quy t nh, thông tư, ch th và bi n pháp c a các cơ quan thu c H i ng Chính ph và cơ quan Nhà nư c a phương”. th c hi n nhi m v trên, trong t ng trư ng h p nh t nh, Vi n Ki m sát nhân dân có th yêu c u các cơ quan có liên quan g i n cho mình các lo i văn b n do các cơ quan y ban hành, và c n thi t cho vi c ki m sát.
  2. Các cơ quan có liên quan có nhi m v tho mãn nh ng yêu c u y m t cách nghiêm ch nh. II i u 10 c a Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân quy nh: “Vi n Ki m sát nhân dân các c p trong khi làm nhi m v ki m sát c a mình, có quy n xem các tài li u, h sơ c n thi t, tham d h i ngh có liên quan c a cơ quan h u quan, ki m sát t i ch vi c tuân theo pháp lu t, ho c yêu c u cơ quan h u quan t ki m tra vi c tuân theo pháp lu t trong cơ quan ó. Cơ quan h u quan có nhi m v cung c p nh ng tài li u c n thi t và làm theo yêu c u c a Vi n Ki m sát nhân dân m t cách nghiêm ch nh”. Theo i u kho n y c a lu t thì Vi n Ki m sát nhân dân có th ra b n lo i yêu c u c n ư c th a mãn như sau: 1. Yêu c u cung c p tài li u: M i khi phát hi n nh ng hi n tư ng trái pháp lu t trong m t văn b n, trong m t bi n pháp c a m t cơ quan ho c trong hành vi c a m t cán b , công nhân, viên ch c, Vi n Ki m sát nhân dân có th yêu c u cơ quan có trách nhi m ho c có liên quan cung c p tài li u và gi i thích các i u c n thi t. i v i yêu c u y, cơ quan nói trên có nhi m v th a mãn y trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u. 2. Yêu c u tham d h i ngh : M i khi m t cơ quan m h i ngh bàn v nh ng vi c vi ph m pháp lu t do Vi n Ki m sát nhân dân phát hi n, thì ph i báo cho Vi n Ki m sát nhân dân bi t, Vi n Ki m sát c i di n n tham d h i ngh n u xét th y c n thi t. Ngoài trư ng h p nói trên, các y ban hành chính t c p huy n, th xã tr lên, nên m i Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p tham d h i ngh c a y ban tranh th ý ki n c a ngành ki m sát trong nh ng trư ng h p sau ây: - y ban hành chính h p th o lu n và thông qua nh ng quy t nh có tính ch t pháp quy; - y ban hành chính h p chuNn b h i ngh H i ng nhân dân. 3. Yêu c u v vi c ki m sát t i ch : Khi tr c ti p n ki m sát vi c ch p hành pháp lu t m t cơ quan, i di n c a Vi n Ki m sát nhân dân có th ra nh ng yêu c u như sau: - Xem các tài li u, h sơ c n thi t; - Ti p chuy n riêng cán b , công nhân, viên ch c; - H p toàn th ho c b ph n cán b , công nhân, viên ch c;
  3. - Yêu c u cán b ph trách gi i thích nh ng i u c n thi t; - Cùng cán b ph trách cơ quan nh n xét tình hình ch p hành pháp lu t trong cơ quan, bàn b c các vi c c n làm s a ch a nh ng sai sót ã x y ra và ngăn ng a nh ng sai sót v sau. i v i các yêu c u trên, cán b ph trách cơ quan có trách nhi m giúp , t o m i i u ki n c n thi t vi c ki m sát ti n hành ư c thu n ti n cho c hai bên và mang l i tác d ng t t cho cơ quan ư c ki m sát. Khi n ki m sát t i ch , Vi n Ki m sát nhân dân có th m i cơ quan thanh tra ho c cơ quan c p trên c a cơ quan ư c ki m sát g i ngư i n tham d . 4. Yêu c u cơ quan h u quan t ki m tra: Khi Vi n Ki m sát nhân dân th y có hi n tư ng ph m pháp m t cơ quan, hành vi c a m t cán b , công nhân, viên ch c, và yêu c u cơ quan h u quan t ki m tra ho c yêu c u cơ quan h u quan c p trên c a cơ quan y ki m tra, thì cơ quan nh n ư c yêu c u có nhi m v ti n hành vi c ki m tra m t cách nghiêm ch nh và báo cáo k t qu cho Vi n Ki m sát nhân dân trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u. III i u 9 c a Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân quy nh: “Vi n Ki m sát nhân dân t i cao có quy n kháng ngh i v i nh ng ngh quy t, quy t nh, thông tư, ch th ho c bi n pháp không h p pháp c a các cơ quan thu c H i ng Chính ph và c a cơ quan Nhà nư c a phương. Vi n Ki m sát nhân dân a phương, khi th y ngh quy t, quy t nh, ch th ho c bi n pháp c a cơ quan Nhà nư c cung c p không h p pháp thì có quy n yêu c u s a ch a. N u cơ quan ó không ch u s a thì Vi n Ki m sát nhân dân a phương báo cáo lên Vi n Ki m sát nhân dân trên m t c p kháng ngh ”. i v i nh ng kháng ngh ho c yêu c u s a ch a nói trên, cơ quan h u quan có nhi m v nghiên c u cNn th n và tr l i rõ ràng, nghĩa là n u ng ý thì nói rõ nh ng vi c ã làm, ang làm ho c s làm s a ch a nh ng sai sót ã x y ra và ngăn ng a nh ng sai sót v sau, n u không ng ý thì nói rõ lý do. Vi c nghiên c u và tr l i cho Vi n Ki m sát nhân dân không ư c kéo dài quá th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c “kháng ngh ” ho c “yêu c u s a ch a”. Trong trư ng h p m t cơ quan c p trên nh n ư c “kháng ngh ” c a Vi n Ki m sát nhân dân i v i cơ quan c p dư i c a mình, thì th i h n tr l i là 30 ngày k t ngày nh n ư c “kháng ngh ”. IV i u 12 c a Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân quy nh: “khi Vi n Ki m sát nhân dân th y nhân viên cơ quan Nhà nư c có hành vi ph m pháp, thì tuỳ tính ch t vi c
  4. ph m pháp mà ho c báo cáo cho cơ quan h u quan bi t x lý v hành chính, ho c truy c u trách nhi m v hình s ”. Theo tinh th n c a i u lu t y, thì c n phân bi t trư ng h p “truy c u trách nhi m v hình s ” v i trư ng h p “báo cho cơ quan bi t x lý hành chính”. Trong trư ng h p Vi n Ki m sát nhân dân truy c u trách nhi m hình s thì khi nh n ư c báo tin, cơ quan h u quan có nhi m v giúp m i i u c n thi t vi c truy c u ti n hành ư c thu n ti n. Trong trư ng h p Vi n Ki m sát nhân dân báo cho cơ quan bi t x lý, thì cơ quan có nhi m v i u tra, nghiên c u và x lý ho c ngh x lý v m t k lu t, ngoài ra n u xét c n, thì còn có th báo cho cơ quan có thNm quy n xét ph t theo các th l hành chính hi n hành (như báo cho cơ quan h i quan xét ph t v vi c xu t nh p hàng trái phép). Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u x lý, cơ quan có liên quan ph i báo cho Vi n Ki m sát nhân dân bi t bi n pháp x lý ã ư c áp d ng. V Theo i u 11 c a Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân thì “Vi n Ki m sát nhân dân có trách nhi m ti p nh n, gi i quy t các vi c khi u n i và t cáo c a nhân dân v vi c vi ph m pháp lu t, và tr l i ngư i khi u n i ho c t cáo”. Trong khi làm nhi m v trên, Vi n Ki m sát nhân dân có th g p nh ng trư ng h p c n chuy n ơn khi u t n các cơ quan h u quan gi i quy t. Cơ quan nh n ư c ơn có nhi m v nghiên c u, gi i quy t theo úng tinh th n c a i u 29 c a Hi n pháp và thông tư s 436-TTg ngày 13-09-1958 c a Th tư ng Chính ph . Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn, cơ quan h u quan ph i báo cho Vi n Ki m sát nhân dân bi t ã gi i quy t n âu và khi gi i quy t xong, ph i báo cho Vi n Ki m sát nhân dân bi t k t qu . Trên ây là m t s công vi c c a Vi n Ki m sát nhân dân có liên quan n các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c, và trách nhi m c a các cơ quan và t ch c c a Nhà nư c i v i nh ng công vi c y. Các cơ quan và các t ch c c a Nhà nư c, các cán b , công nhân, viên ch c ph i gương m u trong vi c nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t. Các cơ quan và các t ch c c a Nhà nư c ph i ph i h p ch t ch v i Vi n Ki m sát nhân dân k p th i phát hi n m i hi n tư ng ph m pháp, nhanh chóng s a ch a nh ng sai sót ã x y ra, tích c c ngăn ng a nh ng sai sót v sau, gi v ng pháp ch dân ch nhân dân. Nh ng th i h n quy nh trên ây cho các cơ quan gi i quy t nh ng yêu c u c a Vi n Ki m sát nhân dân là căn c vào kinh nghi m m t năm th c hi n quan h công tác gi a Vi n Ki m sát các c p v i các cơ quan, các ngành. Th i h n 15 ngày và 30 ngày u là nh ng th i h n t i a, các cơ quan c n h t s c c g ng gi i quy t nh ng yêu c u c a Vi n Ki m sát nhân dân càng s m càng t t. G p trư ng h p c bi t c n có th i h n dài hơn thì cơ quan h u quan s cùng Vi n Ki m sát nhân dân bàn b c tho thu n.
  5. Ti p ư c thông tư này, các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , các y ban hành chính khu, thành, t nh c n ph i nghiên c u k th c hi n t t trong cơ quan mình và ch th cho các cơ quan và t ch c thu c quy n mình nghiêm ch nh ch p hành. Trong khi nghiên c u thông tư này, c n tham kh o lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân (công báo năm 1960 s 32 trang 555) hi u rõ nhi m v và quy n h n c a Vi n Ki m sát nhân dân. TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn ng
Đồng bộ tài khoản