Thông tư số 1-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư số 1-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1-BYT/TT về việc hướng dẫn tổ chức và thực hiện chế độ phụ cấp làm đêm và làm thêm giờ đối với công nhân, viên chức trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1-BYT/TT Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 1987 THÔNG TƯ C A B Y T S 1-BYT/TT NGÀY 5-1-1987 HƯ NG D N T CH C VÀ TH C HI N CH PH C P LÀM ÊM VÀ LÀM THÊM GI IV I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C TRONG NGÀNH Y T Th c hi n Thông tư s 22-L /TL ngày 20-11-1985 c a B Lao ng hư ng d n vi c th c hi n ch ph c p làm êm và làm thêm gi i v i công nhân viên ch c Nhà nư c. M c III i tư ng ư c th c hi n ph c p làm êm và làm thêm gi có ghi: "công nhân, viên ch c ngành Y t , giáo d c, văn hoá, ngh thu t có quy nh riêng". Sau khi ư c s th a thu n c a B Lao ng (t i công văn s 1691-L CN5 ngày 28- 12-1986). B Y t quy nh vi c t ch c và th c hi n ch ph c p làm êm và làm thêm gi i v i công nhân, viên ch c ngành Y t như sau: I. T CH C LÀM ÊM, LÀM THÊM GI T ch c làm êm và làm thêm gi là nh ng công vi c có tính ch t t xu t, khNn trương ngoài d ki n k ho ch như: 1. Khám tuy n nghĩa v quân s , tuy n lao ng theo yêu c u t xu t, khám s c kh e, xác nh thương t t ngoài gi quy nh chung; 2. Công tác c p c u chi n thương, c p c u b nh nhân trong trư ng h p do ch h a, thiên tai và d ch b nh gây nên hàng lo t ph i tăng cư ng l c lư ng c u ch a k p th i; 3. Công tác ch ng d ch, d p t t d ch b nh x y ra ph i gi i quy t ngay trong th i gian ng n. Khám h i chNn và quy t nh i u tr trong nh ng trư ng h p b nh c p c u. T ch c làm êm và làm thêm gi theo yêu c u như trên ph i do Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh sau khi có ý ki n th ng nh t v i i di n t ch c công oàn cùng c p. II. I TƯ NG Ư C TH C HI N CH PH C P LÀM ÊM VÀ LÀM THÊM GI Cán b , nhân viên chuyên môn y t tr c ti p làm công tác khám b nh, ch a b nh, c p c u b nh nhân, c p c u chi n thương và th c hi n các bi n pháp chuyên môn d p t t d ch x y ra trong nh ng trư ng h p như ã quy nh trên. i v i cán b , viên ch c k thu t, nghi p v , chuyên môn làm nhi m v khác, cán b làm hành chính qu n tr n u th t s c n thi t ph i làm êm ho c làm thêm gi thì
  2. ch y u là ngh bù. Trư ng h p c bi t không b trí ngh bù ư c thì m i áp d ng tr ph c p làm thêm gi , nhưng ph i do Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh. Cán b , nhân viên y t làm công tác thư ng tr c b nh vi n, vi n i u dư ng, v.v... hư ng theo ch ph c p thư ng tr c, không hư ng ph c p này. III. NGUYÊN T C VÀ CÁCH TÍNH PH C P LÀM ÊM VÀ LÀM THÊM GI ư c áp d ng như m c IV t i Thông tư s 22-LT/TL ngày 20-11-1985 c a B Lao ng ã quy nh và hư ng d n. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Các văn b n quy nh v ch ph c p làm êm và làm thêm gi i v i cán b , công nhân viên ch c ngành Y t ã ban hành trư c ây n u trái v i Thông tư này u bãi b . ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản