Thông tư số 10/1997/TC-CĐKT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
39
lượt xem
2
download

Thông tư số 10/1997/TC-CĐKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/1997/TC-CĐKT về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/1997/TC-CĐKT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1997/TC-C KT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 10/1997/TC-C KT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯ NG D N S A I, B SUNG CH K TOÁN DOANH NGHI P B Tài chính ã ban hành ch k toán doanh nghi p theo Quy t nh s 1141 TC/Q /C KT ngày 1 tháng 11 năm 1995. Nh m m b o s phù h p gi a ch k toán doanh nghi p v i ch tài chính c a doanh nghi p Nhà nư c ban hành theo Ngh nh s 59/CP và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính, ng th i, kh c ph c nh ng t n t i c a ch k toán doanh nghi p, B Tài chính hư ng d n b sung và s a i m t s i m trong ch k toán doanh nghi p như sau: I. NH NG QUY NNH B SUNG 1- H ch toán TSC chuy n thành công c lao ng Theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v bàn hành ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao Tài s n c nh (TSC ) thì "Nh ng tài s n c nh có nguyên giá dư i 5.000.000 (năm tri u ng) không tiêu chuNn là tài s n c nh theo quy nh ph i chuy n sang theo dõi, qu n lý và h ch toán như công c lao ng ang dùng", k toán ghi: a. N u giá tr còn l i c a TSC nh thì tính toàn b giá tr còn l i c a TSC vào chi phí trong kỳ, ghi: N TK 627 - Chi phí s n xu t chung (giá tr còn l i c a TSC ), ho c N TK 641 - Chi phí bán hàng (giá tr còn l i c a TSC ), ho c N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (giá tr còn l i c a TSC ) N TK 214 - Hao mòn TSC (giá tr hao mòn) Có TK 211 - Tài s n c nh h u hình (nguyên giá TSC ) b. N u giá tr còn l i c a TSC l n c n ph i phân b d n vào chi phí nhi u kỳ, ghi: N TK 142 - Chi phí tr trư c (giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC (giá tr hao mòn)
 2. Có TK 211 - Tài s n c nh h u hình (nguyên giá TSC ) 2- H ch toán doanh thu nh n trư c h ch toán doanh thu nh n trư c, k toán s d ng tài kho n 338 "Ph i thu, ph i tr khác", chi ti t TK 3387 - "Doanh thu nh n trư c". Tài kho n 3387 dùng ph n ánh s hi n có và tình hình tăng, gi m doanh thu nh n trư c trong kỳ k toán. a. H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s quy nh sau: - Ch h ch toán vào tài kho n 3387, s ti n c a khách hàng (ngư i mua) ã tr trư c cho m t ho c nhi u kỳ k toán v lao v , d ch v ... ơn v ã cung c p cho khách hàng, như s ti n ã nh n c a khách hàng tr m t l n cho m t ho c nhi u niên k toán v vi c ơn v ã cho thuê nhà , văn phòng làm vi c, kho hàng v.v... - Tài kho n 3387 ph i ư c h ch toán chi ti t theo t ng khách hàng. - Không h ch toán vào Tài kho n 3387 s ti n nh n trư c c a ngư i mua mà ơn v chưa cung c p hàng hoá, s n phNm, d ch v cho khách hàng. - Hàng kỳ, k t chuy n doanh thu nh n trư c sang Tài kho n 511 - Doanh thu bán hàng, ph n doanh thu th c t c a kỳ k toán. b. N i dung, k t c u c a Tài kho n 3387 Bên N : + K t chuy n doanh thu nh n trư c sang tài kho n 511 - Doanh thu bán hàng, tương ng v i doanh thu c a kỳ k toán. + Tr l i ti n cho khách hàng + Thu doanh thu ph i n p tính trên s doanh thu nh n trư c. Bên Có: + Nh n ti n c a khách hàng tr trư c cho m t ho c nhi u kỳ k toán v d ch v ơn v ã cung c p. + Hoàn l i s thu doanh thu khi d ch v không ư c th c hi n. Tài kho n 3387 cu i kỳ có s dư Có: Ph n ánh doanh thu nh n trư c hi n có cu i kỳ. c. Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u Khi nh n ti n c a khách hàng tr trư c cho nhi u kỳ, nhi u niên k toán v d ch v ơn v ã cung c p, ghi:
 3. N TK 111, 112,... Có TK 3387 - Doanh thu nh n trư c ng th i tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k toán, ghi: N TK 3387 - Doanh thu nh n trư c Có TK 511 - Doanh thu bán hàng - Thu doanh thu ph i n p tính trên s ti n ã nh n c a khách hàng, ghi: N TK 3387 - Doanh thu nh n trư c (thu doanh thu thu trư c) N TK 511 - Doanh thu bán hàng (thu doanh thu trong kỳ) Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c. - Sang kỳ k toán sau, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k toán, ghi: N TK 3387 - Doanh thu nh n trư c Có TK 511 - Doanh thu bán hàng - Tr l i ti n cho khách hàng khi h p ng cung c p lao v , d ch v không ư c th c hi n, ghi: N TK 3387 - Doanh thu nh n trư c N TK 531 - Hàng bán b tr l i (trư ng h p ã ghi doanh thu trong kỳ) Có TK 111, 112... ng th i hoàn l i s thu doanh thu tương ng v i giá tr d ch v không ư c th c hi n, ghi: N TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c Có TK 3387 - Doanh thu nh n trư c 3- H ch toán các ơn v chuyên kinh doanh cho thuê TSC thuê ho t ng (cho thuê nhà, thuê văn phòng, thuê máy móc thi t b ,...) - Chi phí v cho thuê TSC thuê ho t ng, ghi: N TK 621, 622, 627 Có các TK 111, 112, 214, 331, 334,...
 4. - Cu i kỳ, t ng h p chi phí v cho thuê TSC thuê ho t ng, ghi: N TK 154 - Chi phí SXKD d dang Có TK 621, 622, 627 - Cu i kỳ, k t chuy n chi phí v cho thuê TSC thuê ho t ng phù h p v i doanh thu cho thuê trong kỳ, ghi: N TK 632 - Giá v n hàng bán Có TK 154 - Chi phí SXKD d dang - Trư ng h p trong kỳ, ơn v nh n ư c s ti n khách hàng tr v d ch v thuê TSC , tương ng v i th i gian ã thuê c a kỳ k toán, ghi: N TK 111, 112, 131,... Có TK 511 - Doanh thu bán hàng - Trư ng h p nh n ti n c a khách hàng tr trư c cho nhi u kỳ, nhi u niên k toán, ghi: N TK 111, 112 Có TK 338 (3387 - Doanh thu nh n trư c) + ng th i, xác nh s doanh thu cho thuê TSC c a kỳ k toán, ghi: N TK 338 (3387 - Doanh thu nh n trư c) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng + Sang kỳ k toán sau, tính và xác nh doanh thu v cho thuê TSC c a kỳ k toán, ghi: N TK 338 (3387 - Doanh thu nh n trư c) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng 4- H ch toán trích trư c chi phí s a ch a l n TSC - Khi trích trư c chi phí s a ch a l n TSC , ghi: N TK 627, 641, 642,... Có TK 335 - Chi phí ph i tr - Khi s a ch a l n TSC hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng, k toán k t chuy n chi phí, ghi:
 5. N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 241 - XDCB d dang (2413) - N u s trích trư c v chi phí s a ch a l n TSC l n hơn chi phí th c t phát sinh, thì s chênh l ch ư c ghi gi m chi phí: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 627, 641, 642 N u s chi phí th c t phát sinh v s a ch a l n TSC l n hơn s trích trư c chi phí s a ch a l n TSC , thì s chênh l ch ư c tính vào chi phí, ghi: N TK 627, 641, 642, Có TK 335 - Chi phí ph i tr 5- H ch toán qu n lý và s d ng kh u hao Tài s n c nh - Khi trích kh u hao TSC dùng vào SXKD, ghi: N TK 627, 641, 642, 811 Có TK 214 - Hao mòn TSC ng th i ghi: N TK 009 - Ngu n v n kh u hao - Khi u tư XDCB và mua s m TSC hoàn thành ưa vào s d ng b ng ngu n v n kh u hao TSC , k toán ch ghi tăng giá tr TSC , không ghi tăng ngu n v n kinh doanh N TK 211, 213 Có TK 111, 112, 331 Có TK 241 - XDCB d dang ng th i k toán ghi: Có TK 009 - Ngu n v n kh u hao - Khi n p v n kh u hao TSC cho c p trên theo phương th c ghi gi m v n, k toán ơn v c p dư i ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có TK 111, 112,... ng th i ghi:
 6. Có TK 009 - Ngu n v n kh u hao - Khi nh n v n kh u hao c a c p dư i n p lên, k toán ơn v c p trên ghi: N TK 111, 112,... Có TK 136 - Ph i thu n i b (1361) ng th i ghi: N TK 009 - Ngu n v n kh u hao - Khi c p v n kh u hao TSC cho c p dư i b sung v n kinh doanh và u tư mua s m TSC , k toán ơn v c p trên ghi: N TK 136 - Ph i thu n i b (1361) Có TK 111, 112,... ng th i ghi: Có TK 009 - Ngu n v n kh u hao - Khi c p dư i nh n v n kh u hao TSC c a c p trên c p u tư mua s m TSC ho c b sung v n kinh doanh, k toán ơn v c p dư i ghi: N TK 111, 112 Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh ng th i ghi: N TK 009 - Ngu n v n kh u hao - Khi cho c p trên, c p dư i và các ơn v n i b vay v n kh u hao TSC , ghi: N TK 136 - Ph i thu n i b (1368) Có TK 111, 112,... - S lãi thu ư c v cho vay v n kh u hao TSC , ghi: N TK 111, 112, 136,... Có TK 711 - Thu nh p ho t ng tài chính - Khi nh n l i ti n cho vay v n kh u hao TSC , ghi: N TK 111, 112, ...
 7. Có TK 136 - Ph i thu n i b (1368) - Khi vay v n kh u hao TSC c a c p trên, c p dư i và các ơn v n i b , ghi: N TK 111, 112,... Có TK 336 - Ph i tr n i b - Khi tr ti n vay v n kh u hao cho c p trên, c p dư i và các ơn v n i b , ghi: N TK 336 - Ph i tr n i b Có TK 111, 112,... - Lãi ti n vay v n kh u hao c a c p trên, c p dư i và các ơn v n i b , ph i tr , ghi: + N u u tư, mua s m TSC chưa hoàn thành b ng ti n vay v n kh u hao thì s lãi ph i tr , ghi: N TK 241 - XDCB d dang Có TK 111, 112, 336,... + N u u tư, mua s m TSC b ng ti n vay v n kh u hao ã hoàn thành ưa vào s d ng, thì s lãi ti n vay ph i tr , ghi: N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 111, 112, 336,... + N u ti n vay v n kh u hao dùng vào ho t ng SXKD, thì s lãi ti n vay ph i tr , ghi: N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 111, 112, 336,... - Khi u tư mua s m TSC b ng ngu n v n kinh doanh, b ng ngu n v n kh u hao, b ng v n vay, thì khi TSC hoàn thành ưa vào s d ng ch ghi tăng giá tr TSC N TK 211 - TSC h u hình N TK 213 - TSC vô hình Có TK 111, 112, 241,... Không ghi tăng ngu n v n kinh doanh (Có TK 411) 6- H ch toán ngu n v n kinh phí ã hình thành TSC
 8. h ch toán ngu n kinh phí ư c c p ã hình thành TSC , k toán s d ng tài kho n 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC - Tài kho n 466 dùng ph n ánh ngu n kinh phí ư c c p t Ngân sách Nhà nư c ã s d ng và hình thành TSC hi n có và tình hình tăng, gi m trong kỳ k toán. a. Nguyên t c h ch toán tài kho n 466 - Ch ghi tăng ngu n kinh phí ã hình thành TSC khi doanh nghi p u tư, mua s m TSC hoàn thành ưa vào s d ng cho ho t ng s nghi p, ho t ng d án b ng ngu n kinh phí s nghi p, kinh phí d án ư c c p t Ngân sách Nhà nư c ho c t Ngân qu Công (c p theo phương th c không hoàn l i). - Ghi gi m ngu n kinh phí ã hình thành TSC khi tính hao mòn TSC ho c như ng bán, thanh lý n p tr Nhà nư c ho c i u chuy n TSC cho ơn v khác theo l nh c a c p trên c a Nhà nư c và tính giá tr hao mòn TSC - TSC u tư mua s m b ng qu phúc l i, kinh phí d án (ph i hoàn l i) khi hoàn thành ưa vào SXKD thì không ph i ghi tăng ngu n kinh phí ã hình thành TSC . b. N i dung k t c u c a tài kho n 466 Bên N : Ngu n kinh phí ã hình thành TSC gi m: - N p tr Nhà nư c ho c i u chuy n theo l nh Nhà nư c - Do tính hao mòn TSC - Do như ng bán, thanh lý TSC - Do ánh giá l i TSC ( ánh giá l i gi m). Bên Có: Ngu n kinh phí ã hình thành TSC tăng: - Do u tư, mua s m TSC hoàn thành ưa vào s d ng - ư c c p kinh phí s nghi p, kinh phí d án b ng TSC - Do ánh giá l i ( ánh giá l i tăng) S dư bên Có: Ngu n kinh phí ã hình thành TSC hi n có ơn v . c. Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u - Khi ư c c p trên, Ngân sách Nhà nư c c p kinh phí b ng TSC ho c u tư xây d ng, mua s m TSC hoàn thành ưa vào s d ng cho ho t ng s nghi p b ng ngu n kinh phí s nghi p, ghi: N TK 211 - TSC h u hình
 9. Có các tài kho n: 111, 112, 241, 331, 461 ng th i ghi: N TK 161 - Chi s nghi p Có TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC - Trư ng h p dùng kinh phí d án (kinh phí không hoàn l i) u tư mua s m TSC , khi TSC hoàn thành ưa vào s d ng ho t ng d án, ghi: N TK 211 - TSC h u hình Có TK 111, 112, 241, 331, 461 ng th i ghi: N TK 161 - Chi s nghi p Có TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC - Cu i niên k toán, tính hao mòn TSC u tư, mua s m b ng ngu n kinh phí s nghi p, kinh phí d án, dùng cho ho t ng hành chính s nghi p, d án, ghi: N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC Có TK 214 - Hao mòn TSC . - Khi như ng bán, thanh lý TSC u tư b ng ngu n kinh phí s nghi p, kinh phí d án: + Ghi gi m TSC như ng bán, thanh lý: N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC (giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC (giá tr hao mòn) Có TK 211 - TSC h u hình + S thu, các kho n chi và chênh l ch thu chi v như ng bán, thanh lý TSC u tư b ng ngu n kinh phí s nghi p, kinh phí d án, ư c x lý và h ch toán theo quy t nh thanh lý và như ng bán TSC c a c p có thNm quy n. 7- H ch toán qu phúc l i ã hình thành TSC : h ch toán qu phúc l i ã u tư, mua s m thành TSC k toán s d ng Tài kho n 431 chi ti t Tài kho n 4313 "Qu phúc l i ã hình thành TSC ". Tài kho n 4313 dùng ph n ánh s hi n có và tình hình tăng gi m qu phúc l i ã hình thành TSC .
 10. a. K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 4313 Bên N : Ph n ánh qu phúc l i ã hình thành TSC gi m do: - Tính hao mòn TSC - Như ng bán, thanh lý TSC u tư mua s m b ng qu phúc l i. Bên Có: Ph n ánh qu phúc l i ã hình thành TSC tăng do u tư mua s m TSC b ng qu phúc l i hoàn thành ưa vào s d ng cho ho t ng phúc l i. S dư bên Có: Qu phúc l i ã hình thành TSC hi n có cu i kỳ. b. Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u - Khi u tư, mua s m TSC hoàn thành ưa vào s d ng b ng qu phúc l i, ghi: N TK 211 - TSC h u hình Có TK 111, 112, 241, 331... ng th i ghi: + N u TSC hoàn thành dùng vào SXKD, ghi: N TK 431 - Qu khen thư ng, phúc l i (4312) Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh + N u TSC hoàn thành ưa vào s d ng ph c v cho nhu c u văn hoá, phúc l i, ghi: N TK 4312 - Qu phúc l i Có TK 4313 - Qu phúc l i ã hình thành TSC - Cu i niên k toán, tính hao mòn TSC u tư, mua s m b ng qu phúc l i, s d ng ph c v cho nhu c u văn hoá, phúc l i, ghi: N TK 4313 Qu phúc l i ã hình thành TSC Có TK 214 - Hao mòn TSC - Khi như ng bán, thanh lý TSC u tư, mua s m b ng qu phúc l i, dùng vào ho t ng phúc l i, ghi: + Ghi gi m giá tr TSC như ng bán, thanh lý: N TK 4313 - Qu phúc l i ã hình thành TSC (giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC (giá tr hao mòn)
 11. Có TK 211 - TSC h u hình. + S thu, các kho n chi và chênh l ch thu chi v như ng bán, thanh lý TSC u tư, mua s m b ng qu phúc l i, dùng vào ho t ng phúc l i ư c x lý và h ch toán theo quy t nh thanh lý và như ng bán TSC c a c p có thNm quy n. 8- B tài kho n 2111 - t Giá tr t, m t nư c, m t bi n hình thành do vi c ph i b chi phí mua, n bù, san l p, c i t o nh m m c ích có ư c m t b ng SXKD, ư c h ch toán vào Tài kho n 213 - TSC vô hình (2131 - Quy n s d ng t). 9- H ch toán TSC em c m c , th ch p - Khi mang TSC ra kh i doanh nghi p c m c , th ch p, ghi: N TK 144 - Th ch p, ký cư c, ký qu ng n h n N TK 214 - Hao mòn TSC Có TK 211 - TSC h u hình - Khi nh n l i TSC mang i c m c , th ch p, ghi: N TK 211 - TSC h u hình Có TK 144 - Th ch p, ký cư c, ký qu ng n h n (ghi giá tr còn l i khi i th ch p, c m c ) Có TK 214 - Hao mòn TSC (hao mòn lũy k khi i c m c , th ch p) - Trư ng h p th ch p TSC mà không ưa TSC ra kh i doanh nghi p thì không ghi gi m TSC . 10. i tên Tài kho n 2132 - Chi phí thành l p, chuNn b s n xu t thành Tài kho n 2132 - Chi phí thành l p doanh nghi p. Tài kho n này ph n ánh các chi phí h p lý, h p l và c n thi t ã ư c nh ng ngư i tham gia thành l p doanh nghi p chi ra có liên quan tr c ti p t i vi c chuNn b cho s khai sinh ra doanh nghi p, bao g m các chi phí cho công tác nghiên c u, thăm dò, l p d án u tư thành l p doanh nghi p, chi phí thNm nh d án, t ch c các cu c h p... N u các chi phí này ư c nh ng ngư i tham gia thành l p doanh nghi p xem xét, ng ý coi như m t ph n v n góp c a m i ngư i và ư c ghi trong v n i u l c a doanh nghi p. II. NH NG QUY NNH H CH TOÁN THEO CH TÀI CHÍNH M I
 12. 1- H ch toán chi phí b o hành s n phNm, hàng hóa. 1.1/ H ch toán chi phí b o hành s n phNm a/ Trư ng h p không có b ph n b o hành c l p. a.1- Trư ng h p trích trư c chi phí b o hành s n phNm. - Khi trích trư c chi phí b o hành s n phNm, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415 - Chi phí b o hành) Có TK 335 - Chi phí ph i tr - Khi phát sinh chi phí b o hành s n phNm, ghi: N TK 621, 622, 627 Có TK 111, 112, 152, 214, 334... - Cu i kỳ, k t chuy n chi phí b o hành s n phNm, th c t phát sinh trong kỳ, ghi: N TK 154 - Chi phí SXKD d dang (chi ti t chi phí b o hành) Có TK 621, 622, 627 - Khi s a ch a b o hành s n phNm, hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 154 - Chi phí SXKD d dang - Khi h t th i h n b o hành s n phNm, ghi: + N u s trích trư c chi phí b o hành l n hơn chi phí th c t phát sinh, thì s chênh l ch (s trích th a) ghi gi m chi phí: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) + N u s chi phí th c t l n hơn s trích trư c v chi phí b o hành, thì s chênh l ch (s trích thi u) ư c tính vào chi phí, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) Có TK 335 - Chi phí ph i tr a.2/ Trư ng h p không th c hi n trích trư c chi phí b o hành Khi phát sinh chi phí b o hành s n phNm, ghi:
 13. N TK 621, 622, 627 Có TK 111, 112, 152, 214, 334... - Cu i kỳ, k t chuy n chi phí b o hành s n phNm ghi: N TK 154 - Chi phí SXKD d dang (chi ti t chi phí b o hành) Có TK 621, 622, 627 - Khi s a ch a, b o hành s n phNm hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) Có TK 154 - Chi phí SXKD d dang (chi ti t chi phí b o hành) - Trư ng h p s n phNm b o hành không th s a chưa ư c. Doanh nghi p ph i xu t s n phNm khác giao cho khách hàng, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) Có TK 155 - Thành phNm b. Trư ng h p doanh nghi p có b ph n b o hành c l p: b.1/ H ch toán b ph n s a ch a, b o hành: - Khi phát sinh chi phí b o hành s n phNm, ghi: N TK 621, 622, 627 Có TK 111, 152, 214, 334... - Cu i kỳ, k t chuy n chi phí b o hành s n phNm, ghi: N TK 154 - Chi phí SXKD d dang Có TK 621, 622, 627 - Khi công vi c s a ch a, b o hành s n phNm hoàn thành, bàn giao cho khách hàng, ghi: + N TK 632 - Giá v n hàng bán Có TK 154 - Chi phí SXKD d dang + N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 632 - Giá v n hàng bán
 14. - S thu v s a ch a b o hành s n phNm mà c p trên và ơn v n i b ph i thanh toán, ghi: N TK 111, 112, 136... Có TK 512 - Doanh thu bán hàng n i b b.2/ H ch toán ơn v có s n phNm ph i b o hành - Trư ng h p c n trích trư c chi phí b o hành + Khi trích trư c chi phí b o hành s n phNm, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) Có TK 335 - Chi phí ph i tr + S ti n ph i tr cho c p dư i, cho ơn v n i b v chi phí b o hành, ghi: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 336, 111, 112 + Khi h t th i h n b o hành s n phNm, tính và xác nh s chênh l ch gi a chi phí th c t so v i s trích trư c v chi phí b o hành: N u s chi phí th c t l n hơn s trích trư c v chi phí b o hành, thì s chênh l ch, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) Có TK 335 - Chi phí ph i tr N u s trích trư c v chi phí b o hành l n hơn chi phí th c t thì s chênh l ch ghi gi m chi phí: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) - Trư ng h p không trích trư c chi phí b o hành S ti n ph i tr cho ơn v c p dư i, ơn v n i b v chi phí b o hành, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 111, 112, 336 1.2- H ch toán chi phí b o hành hàng hoá
 15. a. Trư ng h p có b ph n b o hành c l p (h ch toán gi ng như i m b m c 1.1) b. Trư ng h p không có b ph n b o hành cl p b.1/ Trư ng h p trích trư c chi phí b o hành hàng hoá - Khi trích trư c chi phí b o hành hàng hoá, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) Có TK 335 - Chi phí ph i tr - Khi chi phí b o hành phát sinh th c t , ghi: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 111, 152, 214, 334... - Khi h t th i h n b o hành hàng hoá, ghi: + N u s trích trư c chi phí b o hành l n hơn chi phí th c t , thì s chênh l ch, ghi: N TK 335 - Chi phí ph i tr Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) - N u s trích trư c chi phí b o hành nh hơn chi phí th c t , thì s chênh l ch, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) Có TK 335 - Chi phí ph i tr b.2/ Trư ng h p không trích trư c chi phí b o hành: - Chi phí b o hành hàng hoá th c t phát sinh, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 111, 112, 152, 334... 2- H ch toán thu s d ng v n Ngân sách Nhà nư c: - Khi xác nh s ti n thu s d ng v n Ngân sách Nhà nư c ph i n p, ghi: N TK 421 - Lãi chưa phân ph i Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c. - Khi n p ti n thu s d ng v n cho Nhà nư c, ghi:
 16. N TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c Có TK 111, 112... 3- Khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v x lý "Chênh l ch ánh giá l i tài s n" b ng cách ghi tăng ho c gi m ngu n v n kinh doanh: - N u tài kho n 412 có s dư bên Có, thì s dư Có ư c k t chuy n: N TK 412 - Chênh l ch ánh giá l i tài s n Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh - N u tài kho n 412 có s dư bên N , thì s dư N ư c k t chuy n: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có TK 412 - Chênh l ch ánh giá l i tài s n. 4- H ch toán doanh thu t các kho n tr c p, tr giá c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v cung c p hàng hoá, d ch v theo yêu c u c a Nhà nư c. h ch toán các kho n thu t tr c p, tr giá c a Nhà nư c, k toán s d ng tài kho n 511 "Doanh thu bán hàng" chi ti t tài kho n 5114 "Doanh thu tr c p, tr giá". Tài kho n 5114 "Doanh thu tr c p, tr giá" dùng ph n ánh các kho n thu t tr c p, tr giá c a Nhà nư c khi doanh nghi p th c hi n các nhi m v cung c p hàng hoá, d ch v theo yêu c u c a Nhà nư c. a. K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 5114: Bên N : Cu i kỳ, k t chuy n s thu tr c p, tr giá sang tài kho n 911. Bên Có: Ph n ánh s thu tr c p, tr giá. Tài kho n 5114 không có s dư cu i kỳ. b. Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u: - S thu t tr c p, tr giá c a Nhà nư c cho doanh nghi p, k toán ghi: + Trư ng h p Nhà nư c chưa c p ti n ngay, ghi: N TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (3339) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (5114 - Doanh thu tr c p, tr giá) Khi nh n ư c ti n c a Ngân sách Nhà nư c thanh toán, ghi: N TK 111, 112...
 17. Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (3339) + Trư ng h p Ngân sách Nhà nư c c p ti n ngay cho doanh nghi p v kho n tr c p, tr giá, ghi: N TK 111, 112 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (TK 5114 - Doanh thu tr c p, tr giá) - Cu i kỳ, k t chuy n doanh thu tr c p, tr giá sang tài kho n 911, ghi: N TK 5114 - Doanh thu tr c p, tr giá. Có TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. 5- H ch toán góp v n b ng qu u tư phát tri n vào qu h tr u tư Qu c gia. - Khi ưa ti n i góp v n, ghi: N TK 228 - u tư dài h n khác Có TK 111, 112 - nh kỳ nh n lãi, do u tư n u có, ghi: N các TK 111, 112, 138 Có TK 711 - Thu nh p ho t ng tài chính. - Khi thu h i v n góp, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 228 - u tư dài h n khác. 6- H ch toán qu d phòng v tr c p m t vi c làm. h ch toán qu d phòng v tr c p m t vi c làm, k toán s d ng tài kho n 416 "Qu d phòng tr c p m t vi c làm". Tài kho n 416 dùng ph n ánh s hi n có, tình hình trích l p và s d ng qu d phòng tr c p m t vi c làm trong kỳ k toán. a. H ch toán tài kho n 416 c n tôn tr ng m t s quy nh sau: - Qu d phòng v tr c p m t vi c làm dùng tr c p cho ngư i lao ng có th i gian làm vi c t i doanh nghi p m t năm tr lên b m t vi c làm và chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh , ho c chuy n sang vi c làm m i. - Qu này ch dùng tr c p cho ngư i lao ng m t vi c làm do lao ng dôi ra vì thay i công ngh , do liên doanh, v.v...
 18. - i v i doanh nghi p là thành viên T ng công ty, mà các m c ích chi trên ư c T ng công ty m nh n theo quy ch tài chính T ng công ty thì không l p qu này. b. K t c u, n i dung ph n ánh c a tài kho n 416 Bên N : Ph n ánh tình hình chi tiêu s d ng qu : + Tr c p ti n cho ngư i lao ng b m t vi c làm + Chi ào t o l i cho ngư i lao ng + Trích n p hình thành qu d phòng tr c p m t vi c làm c a T ng công ty. Bên Có: Ph n ánh tình hình trích l p qu : + Trích t ph n l i nhu n l i + Do c p dư i n p lên. S dư bên Có: S qu d phòng tr c p m t vi c làm hi n có. c. Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u - Khi trích l p qu d phòng v tr c p m t vi c làm t ph n l i nhu n l i, ghi: N TK 421 - Lãi chưa phân ph i Có TK 416 - Qu d phòng v tr c p m t vi c làm. - S ti n thu c a c p dư i trích l p qu d phòng v tr c p m t vi c làm c a c p trên, ghi: N TK 111, 112... N TK 136 - Ph i thu n i b (1368) Có TK 416 - Qu d phòng v tr c p m t vi c làm. - Chi tr c p cho ngư i lao ng b m t vi c làm, chi ào t i l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng, ghi: N TK 416 - Qu d phòng v tr c p m t vi c làm. Có TK 111, 112 - Trích n p qu d phòng v tr c p m t vi c làm cho c p trên, ghi: N TK 416 - Qu d phòng v tr c p m t vi c làm Có TK 111, 112, 336...
 19. 7- i tên Tài kho n 414 "Qu phát tri n kinh doanh" thành Tài kho n 414 "Qu u tư phát tri n" Tài kho n này ph n ánh s hi n có và tình hình tăng gi m Qu u tư phát tri n c a doanh nghi p và qu nghiên c u khoa h c và ào t o c a các T ng công ty. Tài kho n 414 có 2 Tài kho n c p hai: + TK 4141 - Qu u tư phát tri n Tài kho n này dùng ph n ánh s hi n có và tình hình tăng, gi m Qu u tư phát tri n. + TK 4142 - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o Tài kho n 4142 dùng ph n ánh s hi n có và tình ìhnh tăng gi m qu nghiên c u khoa h c và ào t o. 8- H ch toán qu nghiên c u khoa h c và ào t o h ch toán qu nghiên c u khoa h c và ào t o các T ng Công ty, k toán s d ng tài kho n 414 "Qu u tư phát tri n" chi ti t tài kho n 4142 "Qu nghiên c u khoa h c và ào t o". a. H ch toán TK 4142 c n tôn tr ng m t s quy nh sau: - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o ư c hình thành t các ngu n: + Huy ng Qu u tư phát tri n c a các ơn v thành viên. + Kinh phí nghiên c u khoa h c, ào t o do Ngân sách Nhà nư c h tr (n u có). - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o ư c s d ng chi cho công tác nghiên c u khoa h c và ào t o t p trung c a T ng Công ty và h tr cho các doanh nghi p thành viên trong công tác nghiên c u khoa h c và ào t o. b. K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 4142: Bên N : - Chi nghiên c u khoa h c và ào t o. - C p qu nghiên c u khoa h c và ào t o cho c p dư i. Bên Có: - Trích l p qu nghiên c u khoa h c và ào t o t k t qu SXKD - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o do các ơn v thành viên n p lên, do c p trên c p xu ng, ư c Ngân sách Nhà nư c c p.
 20. S dư bên Có: Qu nghiên c u khoa h c và ào t o hi n có cu i kỳ. c. Phương pháp h ch toán m t s ho t ng kinh t ch y u: - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o ph i thu c a c p dư i, ghi: N TK 136 - Ph i thu n i b . Có TK 4142 - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o. - Khi nh n ư c ti n c p dư i n p lên v qu nghiên c u khoa h c và ào t o, c p trên ghi: N TK 111, 112... Có TK 136 - Ph i thu n i b . - Khi ư c Ngân sách Nhà nư c c p ti n v Qu nghiên c u khoa h c và ào t o, ghi: N TK 111, 112,... Có TK 4142 - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o. - Khi c p dư i n p ti n t Qu u tư phát tri n hình thành qu nghiên c u khoa h c c a c p trên, c p dư i ghi: N TK 414 - Qu u tư phát tri n Có TK 111, 112, 336 - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o c p cho c p dư i, c p trên ghi: N TK 4142 - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o. Có TK 111, 112 Có TK 336 - Ph i tr n i b . - Khi ư c c p trên c p qu nghiên c u khoa h c và ào t o, c p dư i ghi: N TK 111, 112, 136 Có TK 4142 - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o - Khi chi cho công tác nghiên c u khoa h c và ào t o, ghi: N TK 4142 - Qu nghiên c u khoa h c và ào t o. Có TK 111, 112, 331,...
Đồng bộ tài khoản