Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
98
lượt xem
6
download

Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 10/2003/TT-BL TBXH NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 V HƯ NG D N VI C TH C HI N CH B I THƯ NG VÀ TR C P I V I NGƯ I LAO NG BN TAI N N LAO NG, B NH NGH NGHI P Thi hành Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng; sau khi có ý ki n tham gia c a B Y T , B Tài Chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các cơ quan có liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG i tư ng áp d ng ch b i thư ng, tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p quy nh t i kho n 4 i u 1 c a Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph bao g m: 1. Ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng trong các doanh nghi p, cơ quan, t ch c sau: a. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m: doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh; doanh nghi p ho t ng công ích; doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; b. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t doanh nghi p, bao g m: công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; c. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m: doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; d. Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; . H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác; e. Các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i khác, l c lư ng vũ trang; k c các
 2. t ch c, ơn v ư c phép ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , các h i qu n chúng t trang tr i v tài chính; g. Cơ s bán công, dân l p, tư nhân thu c các ngành văn hoá, y t , giáo d c, ào t o, khoa h c, th d c th thao và các ngành s nghi p khác; h. Tr m y t xã, phư ng, th tr n; i. Cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t t i Vi t Nam tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác; k. Các t ch c khác có s d ng lao ng là nh ng t ch c chưa quy nh t i i m 1 này. 2. Cán b , công ch c, viên ch c theo Pháp l nh cán b , công ch c. 3. Ngư i lao ng, xã viên làm vi c và hư ng ti n công theo h p ng lao ng trong các h p tác xã thành l p, ho t ng theo Lu t H p tác xã. 4. Ngư i lao ng quy nh t i i m 1, i m 2, i m 3 m c này bao g m c ngư i h c ngh , t p ngh làm vi c t i doanh nghi p, cơ quan, t ch c cũng thu c i tư ng th c hi n ch b i thư ng, tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. II. CH B I THƯ NG, TR C P 1. Ch b i thư ng: a. Tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p theo quy nh dư i ây làm suy gi m kh năng lao ng t 5% tr lên ho c b ch t thì ư c b i thư ng: - Tai n n lao ng x y ra do tác ng b i các y u t nguy hi m, c hai trong lao ng gây t n thương cho b t kỳ b ph n, ch c năng nào c a cơ th ngư i lao ng ho c gây t vong trong quá trình lao ng g n li n v i vi c th c hi n công vi c, nhi m v lao ng (k c th i gian gi i quy t các nhu c u c n thi t trong th i gian làm vi c theo B Lu t Lao ng quy nh như: ngh gi i lao, ăn gi a ca, ăn b i dư ng hi n v t, v sinh kinh nguy t, t m r a, cho con bú, i v sinh, th i gian chuNn b và k t thúc công vi c). - B nh ngh nghi p là b nh phát sinh do các y u t i u ki n lao ng có h i c a ngh nghi p tác ng t i ngư i lao ng theo danh m c các lo i b nh ngh nghi p do B Y t và B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành. (Ph l c 1). b. i u ki n ngư i lao ng ư c b i thư ng: - i v i tai n n lao ng: Ngư i lao ng b tai n n lao ng theo quy nh t i Kho n a, i m 1 nêu trên n u nguyên nhân tai n n lao ng x y ra do l i c a ngư i s d ng lao ng theo k t lu n c a biên b n i u tra tai n n lao ng.
 3. Vi c b i thư ng ư c th c hi n t ng l n. Tai n n lao ng x y ra l n nào th c hi n b i thư ng l n ó, không c ng d n các v tai n n ã x y ra t các l n trư c ó. - i v i b nh ngh nghi p: Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p theo quy nh t i Kho n a, i m 1 nêu trên ư c b i thư ng theo k t lu n c a biên b n k t lu n c a cơ quan Pháp y ho c c a H i ng Giám nh Y khoa có thNm quy n trong các trư ng h p: + B ch t do b nh ngh nghi p khi ang làm vi c ho c trư c khi chuy n làm công vi c khác, trư c khi thôi vi c, trư c khi m t vi c, trư c khi ngh hưu. + Th c hi n khám giám nh b nh ngh nghi p nh kỳ (theo quy nh c a B Y t ) xác nh m c suy gi m kh năng lao ng. Vi c b i thư ng b nh ngh nghi p ư c th c hi n t ng l n theo quy nh sau: L n th nh t căn c vào m c (%) suy gi m kh năng lao ng l n khám u và sau ó k t l n th hai tr i căn c vào m c (%) suy gi m kh năng lao ng tăng lên b i thư ng ph n chênh l ch m c (%) suy gi m kh năng lao ng tăng hơn so v i l n trư c li n k . c. M c b i thư ng: M c b i thư ng tai n n lao ng và b nh ngh nghi p theo quy nh t i Kho n b nêu trên ư c tính như sau: - Ít nh t b ng 30 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có) i v i ngư i lao ng b suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên ho c b ch t do tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. - Ít nh t b ng 1,5 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có) i v i ngư i b suy gi m kh năng lao ng t 5% n 10% sau ó n u b suy gi m kh năng lao ng t trên 10% n dư i 81% thì c tăng 1% ư c c ng thêm 0,4 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có). Cách tính m c b i thư ng: - Cách tính m c b i thư ng i v i ngư i b suy gi m kh năng lao ng t trên 10% n dư i 81% ư c tính theo công th c dư i ây ho c tra theo b ng tính m c b i thư ng, tr c p theo m c suy gi m kh năng lao ng t 5% n t vong (Ph l c 2). Tbt = 1,5 + {(a - 10) x 0,4} Trong ó: Tbt: M c b i thư ng cho ngư i b suy gi m kh năng lao ng t trên 10% tr lên ( ơn v tính: tháng lương và ph c p lương n u có); 1,5: M c b i thư ng khi suy gi m kh năng lao ng t 5% n 10%;
 4. a: T l (%) suy gi m kh năng lao ng c a ngư i b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; 0,4: H s b i thư ng khi suy gi m kh năng lao ng tăng 1%. Ví d : Ông A, b b nh ngh nghi p, sau khi giám nh l n th nh t xác nh m c suy gi m kh năng lao ng là 15%. M c b i thư ng ư c tính như sau: M c b i thư ng l n th nh t cho Ông A là: Tbt = 1,5 + {(15 - 10) x 0,4} = 3,5 (tháng lương và ph c p lương n u có). nh kỳ, ông A giám nh s c kho l n th hai m c suy gi m kh năng lao ng là 35% (m c suy gi m kh năng lao ng ã tăng hơn so v i l n th nh t là 20%). M c b i thư ng l n th hai cho ông A là: Tbt = 20 x 0,4 = 8,0 (tháng lương và ph c p lương n u có). 2. Ch tr c p: a. Ngư i lao ng b tai n n lao ng trong các trư ng h p sau thì ư c tr c p: - Tai n n lao ng theo quy nh t i Kho n a, i m 1 nêu trên nhưng do l i tr c ti p c a ngư i lao ng theo k t lu n c a Biên b n i u tra tai n n lao ng; - Tai n n ư c coi là tai n n lao ng là tai n n x y ra i v i ngư i lao ng khi i t nơi n nơi làm vi c, t nơi làm vi c v nơi ho c tai n n do nh ng nguyên nhân khách quan như thiên tai, ho ho n và các trư ng h p r i ro khác g n li n v i vi c th c hi n các công vi c, nhi m v lao ng ho c không xác nh ư c ngư i gây ra tai n n x y ra t i nơi làm vi c. Vi c tr c p ư c th c hi n t ng l n. Tai n n lao ng x y ra l n nào th c hi n tr c p l n ó, không c ng d n các v tai n n ã x y ra t các l n trư c ó. b. M c tr c p: M c tr c p tai n n lao ng ư c tính như sau: - Ít nh t b ng 12 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có) i v i ngư i lao ng b suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên ho c ch t do tai n n lao ng; - Ít nh t b ng 0,6 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có) i v i ngư i b suy gi m kh năng lao ng t 5% n 10%, n u b suy gi m kh năng lao ng t trên 10% n dư i 81% thì theo công th c dư i ây ho c tra b ng tính b i thư ng, tr c p theo t l suy gi m kh năng lao ng t 5% n t vong (Ph l c 2). Cách tính m c tr c p:
 5. (Như tính m c b i thư ng và nhân k t qu tính m c b i thư ng v i 0,4). Ttc = Tbt x 0,4 Trong ó: Ttc: M c tr c p cho ngư i lao ng b suy gi m kh năng lao ng t trên 10% tr lên ( ơn v tính: tháng lương và ph c p n u có); Tbt: M c b i thư ng cho ngư i b suy gi m kh năng lao ng t trên 10% tr lên ( ơn v tính: tháng lương và ph c p lương n u có); Ví d : Ông B, b tai n n lao ng (nguyên nhân: l i tr c ti p do ông B ã vi ph m quy nh v an toàn), sau khi giám nh l n th nh t xác nh m c suy gi m kh năng lao ng là 15%. M c tr c p ư c tính như sau: M c tr c p l n th nh t cho ông B là: Ttc = Tbt x 0,4 = 3,5 x 0,4 = 1,4 (tháng lương và ph c p lương n u có). L n th hai ông B b tai n n x y ra khi i t nơi làm vi c v nơi (tai n n ư c coi là tai n n lao ng), sau khi giám nh s c kho l n th hai m c suy gi m kh năng lao ng là 20%. M c tr c p l n th hai cho ông B là: Ttc = 5,50 x 0,4 = 2,20 (tháng lương và ph c p lương n u có). 3. Các m c b i thư ng, tr c p theo quy nh là t i thi u, Nhà nư c khuy n khích ngư i s d ng lao ng th c hi n b i thư ng, tr c p cho ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m c cao hơn. 4. Ti n lương làm căn c tính ti n b i thư ng ho c tr c p là ti n lương theo h p ng lao ng, ư c tính bình quân c a 6 tháng li n k trư c khi tai n n lao ng x y ra ho c trư c khi ư c xác nh b b nh ngh nghi p, g m lương c p b c, ch c v . ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có) theo quy nh hi n hành. Trư ng h p th i gian làm vi c không 6 tháng thì l y m c ti n lương c a tháng li n k ho c ti n lương theo hình th c tr lương t i th i i m x y ra tai n n lao ng, xác nh b b nh ngh nghi p tính b i thư ng, tr c p. 5. Các i tư ng ư c b i thư ng, tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p theo Thông tư này v n ư c hư ng ch b o hi m xã h i v tai n n lao ng, b nh ngh nghi p (n u có tham gia b o hi m xã h i b t bu c) quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính Ph v vi c ban hành i u l B o hi m xã h i. III. H SƠ VÀ TH T C
 6. 1. L p h sơ và th t c: a) Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m l p h sơ i v i ngư i b tai n n lao ng theo quy nh sau: - Biên b n i u tra tai n n lao ng theo quy nh hi n hành c a Pháp lu t (Ph l c 3 và Ph l c 4); - Biên b n giám nh (văn b n xác nh m c suy gi m kh năng lao ng do tai n n lao ng) c a H i ng Giám nh Y khoa có thNm quy n. - Quy t nh b i thư ng, tr c p c a ngư i s d ng lao ng (Ph l c 5). b) Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m l p h sơ i v i ngư i b b nh ngh nghi p theo quy nh sau: - H sơ b nh ngh nghi p c a ngư i lao ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t (ph l c 6); - Biên b n xác nh ngư i lao ng b ch t do b nh ngh nghi p c a cơ quan Pháp y ho c biên b n giám nh xác nh m c suy gi m kh năng lao ng do b nh ngh nghi p c a H i ng giám nh Y khoa có thNm quy n; - Quy t nh b i thư ng c a ngư i s d ng lao ng (Ph l c7). c) H sơ ư c l p thành 3 b n: + Ngư i s d ng lao ng gi m t b n + Ngư i lao ng (ho c thân nhân c a ngư i lao ng b ch t) b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p gi m t b n; + M t b n g i S L TB và XH a phương nơi doanh nghi p, cơ quan, t ch c có tr s chính. 2. Th i h n th c hi n b i thư ng, tr c p: - Quy t nh b i thư ng tr c p c a ngư i s d ng lao ng i v i ngư i b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p ph i ư c hoàn t t trong th i h n 5 ngày k t ngày có biên b n giám nh c a H i ng giám nh Y khoa ho c c a cơ quan Pháp y; - Ti n b i thư ng, tr c p ph i ư c thanh toán m t l n cho ngư i b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p trong th i h n 5 ngày k t ngày ra quy t nh c a ngư i s d ng lao ng. 3. Chi phí b i thư ng, tr c p cho ngư i b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p ư c h ch toán vào giá thành s n phNm ho c phí lưu thông c a doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh. i v i các cơ quan hành chính, s nghi p ư c tính vào kinh phí thư ng xuyên c a cơ quan. i v i h gia ình và cá nhân có trách nhi m chi b i thư ng, tr c p.
 7. IV. T CH C TH C HI N 1. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m: - Tăng cư ng các bi n pháp c i thi n i u ki n lao ng, bi n pháp phòng ng a, tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c h n ch t i a tai n n lao ng, b nh ngh nghi p có th s y ra i v i ngư i lao ng. - Thư ng xuyên chăm lo s c kho i v i ngư i lao ng, khám s c kho nh kỳ; n u phát hi n trư ng h p b m c b nh ngh nghi p ph i th c hi n i u tr , i u dư ng ph c h i ch c năng i v i ngư i b b nh. T ch c khám, ưa i giám nh m c suy gi m kh năng lao ng; th c hi n b i thư ng cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p (n u có). - Th c hi n úng chính sách, quy nh v b i thư ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và tr c p tai n n lao ng cho ngư i lao ng ho c thân nhân c a ngư i lao ng b ch t vì tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. - Th c hi n nh kỳ báo cáo tình hình tai n n lao ng, b nh ngh nghi p vi c th c hi n ch b i thư ng, tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p 6 tháng và 1 năm theo báo cáo chung c a S L TB và XH, liên oàn Lao ng a phương nơi doanh nghi p, cơ quan, t ch c có tr s chính. 2. Các S L TB và Xã h i ph i h p v i liên oàn Lao ng các a phương thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách, ch v an toàn, v sinh lao ng và các quy nh t i thông tư này, n u phát hi n sai sót thì hư ng d n ngư i s d ng lao ng ch p hành úng quy nh, n u vi ph m nghiêm tr ng thì ph i x lý nghiêm minh. 3. Các B , cơ quan ngang b , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ph bi n, hư ng d n th c hi n thông tư này n t ng doanh nghi p, cơ quan, t ch c thu c quy n qu n lý. 4. Các i tư ng ã xác nh b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p t ngày 01 tháng 01 năm 2003, thì ư c hư ng ch b i thư ng và tr c p tai n n lao ng b nh ngh nghi p theo quy nh t i thông tư này. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Thông tư s 19/ L TBXH-TT ngày 02/8/1997 do B lao ng TB và XH ban hành v hư ng d n vi c th c hi n ch b i thư ng cho ngư i b tai n n lao ng. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n nh v B L TB và XH nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
 8. PH L C 1 DANH M C 21 B NH NGH NGHI P Ư C B I THƯ NG (Ban hành kèm theo các Thông tư Liên b s 08/TTLB ngày 19/5/1976, Thông tư Liên b s 29/TT-LB ngày 25/12/1991 và Quy t nh s 167/BYT-Q ngày 4/2/1997 c a B YT ) Nhóm I: Các b nh b i ph i và ph qu n 1.1 B nh b i ph i - Silic ngh nghi p 1.2. B nh b i ph i Atbet (Amiăng) 1.3. B nh b i ph i bông 1.4. B nh viêm ph qu n m n tính ngh nghi p Nhóm II: Các b nh nhi m c ngh nghi p 2.1. B nh nhi m c chì và các h p ch t chì 2.2. B nh nhi m c Benzen và các h p ch t ng ng c a Benzen 2.3. B nh nhi m c thu ngân và các h p ch t c a thu ngân 2.4. B nh nhi m c mangan và các h p ch t c a mangan 2.5. B nh nhi m c TNT ( trinitro toluen) 2.6. B nh nhi m asen và các ch t asen ngh nghi p 2.7. Nhi m c ch t Nicotin ngh nghi p 2.8. B nh nhi m c hoá ch t tr sâu ngh nghi p Nhóm III: Các b nh ngh nghi p do y u t v t lý 3.1. B nh do quang tuy n X và các ch t phóng x 3.2. B nh i c do ti ng n 3.3. B nh rung chuy n ngh nghi p 3.4 B nh gi m áp mãn tính ngh nghi p Nhóm IV: Các b nh da ngh nghi p 4.1. B nh s m da ngh nghi p 4.2. B nh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm ti p xúc
 9. Nhóm V: Các b nh nhi m khu n ngh nghi p 5.1. B nh lao ngh nghi p 5.2. B nh viêm gan vi rút ngh nghi p 5.3. B nh do so n khuNn Leptospira ngh nghi p PH L C 2 B NG TÍNH M C B I THƯ NG T NGƯ I S D NG LAO NG IV I NGƯ I LAO NG BN TAI N N LAO NG, B NH NGH NGHI P (Ban hành kèm theo thông tư s 10/2003/BL TBXH-TT ngày 18 tháng 4 năm 2003 v vi c hư ng d n vi c th c hi n ch b i thư ng, tr c p i v i ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p) S M c suy gi m kh năng M c b i thư ng ít nh t M c tr c p ít nh t Ttc TT lao ng (%) Tbt (tháng lương) (tháng lương) 1 T 5 n 10 1,50 0, 60 2 11 1,90 0,76 3 12 2,30 0,92 4 13 2,70 1,08 5 14 3,10 1,24 6 15 3,50 1,40 7 16 3,90 1,56 8 17 4,30 1,72 9 18 4,70 1,88 10 19 5,10 2,04 11 20 5,50 2,20 12 21 5,90 2,36 13 22 6,30 2,52 14 23 6,70 2,68 15 24 7,10 2,84 16 25 7,50 3,00 17 26 7,90 3,16 18 27 8,30 3,32 19 28 8,70 3,48
 10. 20 29 9,10 3,64 21 30 9,50 3,84 22 31 9,90 3,96 23 32 10,30 4,12 24 33 10,70 4,28 25 34 11,10 4,44 26 35 11,50 4,60 27 36 11,90 4,76 28 37 12,30 4,92 29 38 12,70 5,08 30 39 13,10 5,24 31 40 13,50 5,40 32 41 13,90 5,56 33 42 14,30 5,72 34 43 14,70 5,88 35 44 15,10 6,04 36 45 15,50 6,20 37 46 15,90 6,36 38 47 16,30 6,52 39 48 16,70 6,68 40 49 17,10 6,84 41 50 17,50 7,00 42 51 17,90 7,16 43 52 18,30 7,32 44 53 18,70 7,48 45 54 19,10 7,64 46 55 19,50 7,80 47 56 19,90 7,96 48 57 20,30 8,12 49 58 20,70 8,28
 11. 50 59 21,10 8,44 51 60 21,50 8,60 52 61 21,90 8,76 53 62 22,30 8,92 54 63 22,70 9,08 55 64 23,10 9,24 56 65 23,50 9,40 57 66 23,90 9,56 58 67 24,30 9,72 59 68 24,70 9,88 60 69 25,10 10,04 61 70 25,50 10,20 62 71 25,90 10,36 63 72 26,30 10,52 64 73 26,70 10,68 65 74 27,10 10,84 66 75 27,50 11,00 67 76 27,90 11,16 68 77 28,30 11,32 69 78 28,70 11,48 70 79 29,10 11,64 71 80 29,50 11,80 72 81 n t vong 30,00 12,00 PH L C 3 OÀN I U TRA TNL C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (TW ho c tên a phương) c l p - T do - H nh phúc S ..................../ ............ngày..... tháng........ năm
 12. BIÊN B N I U TRA TAI N N LAO NG ......(ch t ngư i ho c n ng)...... (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 03/TTLT/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 26/3/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t - T ng Liên oàn lao ng Vi t nam) 1. Tên cơ s x y ra tai n n lao ng: - a ch : 2. Ngành qu n lý: 3. a phương: 4. Thành ph n oàn i u tra (h tên, ch c v , cơ quan công tác c a t ng ngư i).............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 5. Nh ng ngư i tham gia i u tra (ghi rõ h tên, ch c v , cơ quan công tác c a t ng ngư i): ................................................................................................................................ 6. Sơ lư c lý l ch c a ngư i b n n: - H và tên: Nam, n : Tu i - Ngh nghi p: Năm công tác: - Thang, b c lương: Tu i ngh : - Lo i h p ng lao ng (không xác nh th i h n; có th i h n; th i v ): - Nơi làm vi c: - Hoàn c nh gia ình: ............................................................................................................................... - ã hu n luy n KTAT hay chưa: - Tên cơ s , a phương qu n lý ngư i b n n: 7. Tai n n lao ng x y ra h i:............. gi ...........phút, ngày....tháng.....năm ..... sau khi làm vi c ư c...... gi , t i:..................... 8. Di n bi n c a v tai n n lao ng:................................
 13. ................................................................................................................................. 9. Tình tr ng thương tích:....................................................................................... 10. Nơi i u tr và phương pháp x trí ban u:..................................................... 11. Nguyên nhân gân ra tai n n lao ng:.......................................................... 12. Chi phí và thi t h i do tai n n lao ng: - Chi phí do qu BHXH tr : - Chi phí do ngư i s d ng lao ng tr : - Thi t h i tài s n: 13. Bi n pháp ngăn ng a tai n n tương t ho c tái di n mà cơ s ph i th c hi n: - N i dung công vi c: ................................................................................................................................. - Th i gian hoàn thành: 14. K t lu n v nh ng ngư i có l i, ngh hình th c x lý: ................................................................................................................................ Ngư i s d ng lao ng Trư ng oàn i u tra TNL (Ký, ghi rõ h tên và óng d u (n u có)) (Ký, ghi rõ h tên) PH L C 4 TÊN CƠ S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ..................../ c l p - T do - H nh phúc ............ngày..... tháng........ năm BIÊN B N I U TRA TAI N N LAO NG .....(nh ho c n ng)...... (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 03/TTLT/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 26/3/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i- B Y t - T ng Liên oàn lao ng Vi t nam) 1. Tên cơ s x y ra tai n n lao ng: - a ch :
 14. 2. Ngành qu n lý: 3. a phương: 4. Nh ng ngư i tham gia i u tra (h tên, ch c v , cơ quan công tác c a t ng ngư i)............................................................................................................................... ................................................................................................................................. 5. Sơ lư c lý l ch c a ngư i b n n: - H và tên: Nam, n : Tu i - Ngh nghi p: Năm công tác: - Thang, b c lương: Tu i ngh : - Lo i h p ng lao ng (không xác nh th i h n; có th i h n; th i v ): - Nơi làm vi c: - Hoàn c nh gia ình: ............................................................................................................................... - ã hu n luy n KTAT hay chưa: 6. Tai n n lao ng x y ra h i:..............gi ...........phút, ngày....tháng.....năm ..... sau khi làm vi c ư c...... gi , t i:..................... 7. Di n bi n c a v tai n n lao ng:................................ ................................................................................................................................ 8. Tình tr ng thương tích: ................................................................................................................................ 9. Nơi i u tr và phương pháp x trí ban u: ................................................................................................................................. 10. Nguyên nhân gân ra tai n n lao ng: ................................................................................................................................ 11. Chi phí và thi t h i do tai n n lao ng: - Chi phí do qu BHXH tr :
 15. - Chi phí do ngư i s d ng lao ng tr : - Thi t h i tài s n: 12. Bi n pháp ngăn ng a tai n n tương t ho c tái di n mà cơ s ph i th c hi n: - N i dung công vi c: ................................................................................................................................ Th i gian hoàn thành: - Ngư i có trách nhi m thi hành: 13. K t lu n v nh ng ngư i có l i, ngh hình th c x lý: ................................................................................................................................ Nh ng ngư i tham gia i di n BCH C cơ s i u tra TNL (Ký, ghi rõ h tên và (Ký, ghi rõ h tên) óng d u (n u có)) Ngư i s d ng lao ng (Ký, ghi rõ h tên và óng d u (n u có)) ---------------------------------------------------------------------- * Biên b n i u tra tai n n lao ng ph i ư c lưu gi t i cơ s x y ra tai n n lao ng và cơ quan tham gia oàn i u tra. Hoàn thành i u tra tai n n lao ng (k t khi x y ra tai n n lao ng) trong th i h n: - Không quá 24 gi i v i các v tai n n lao ng nh ; - Không quá 48 gi i v i các v tai n n lao ng n ng; - Không quá 20 ngày i v i các v tai n n lao ng ch t ngư i; - Không quá 40 ngày i v i các v tai n n lao ng c n ph i giám nh k thu t xác nh nguyên nhân. Trư ng h p ph i kéo dài th i gian i u tra so v i quy nh trên, oàn i u tra tai n n lao ng ph i báo cáo và xin phép ngư i ra quy t nh thành l p oàn i u tra. PH L C 5 (Ban hành kèm theo thông tư s 10/2003/ BL TBXH-TT ngày 18 tháng 4 năm 2003 v vi c hư ng d n vi c th c hi n ch b i thư ng, tr c p i v i ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p)
 16. TÊN CƠ S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ............../ c l p - T do - H nh phúc ............ngày..... tháng........ năm QUY T NNH B I THƯ NG (TR C P) TAI N N LAO NG Căn c Ngh nh s 110/2002/ N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng; Căn c Thông tư s 10/2003/ BL TBXH-TT ngày 18 tháng 4 năm 2003 v vi c hư ng d n vi c th c hi n ch b i thư ng, tr c p i v i ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p); Căn c biên b n i u tra tai n n lao ng s .......ngày............tháng.............năm; Căn c biên b n giám nh m c suy gi m kh năng lao ng s .....ngày.......tháng......năm c a H i ng Giám nh Y khoa; Theo ngh c a Ông, Bà trư ng phòng (ch c năng, nghi p v ) ................................................................................................................................ QUY T NNH i u 1: Ông, Bà ........................................................................................ Sinh ngày .......................tháng....................năm.............................................. Ch c danh, ngh nghi p, c p b c, ch c v ........................................................ Cơ quan, ơn v .................................................................................................. B tai n n lao ng ngày.................................................................................... M c suy gi m kh năng lao ng: ............................................................... % T ng s ti n b i thư ng ho c tr c p: ....................................................... ng (S ti n b ng ch ..............................................................................................) ........................................................................................................................... Nơi nh n b i thư ng ho c tr c p..................................................................... i u 2: Các Ông, Bà trư ng phòng ch c năng, nghi p v ...........và Ông, Bà có tên trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (Th trư ng doanh nghi p, cơ quan, ơn v .......) (Ký tiên óng d u)
 17. PH L C 6 B H SƠ B NH NGH NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2003/ BL TBXH-TT ngày 18 tháng 4 năm 2003 v vi c hư ng d n vi c th c hi n ch b i thư ng, tr c p i v i ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p) Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m t ch c th c hi n vi c khám b nh ngh nghi p, b i thư ng cho ngư i lao ng b suy gi m kh năng lao ng do b b nh ngh nghi p. H sơ c a ngư i lao ng b b nh ngh nghi p bao g m: - Gi y gi i thi u ngư i lao ng i khám và giám nh xác nh b nh ngh nghi p c a ơn v s d ng lao ng; - H sơ s c kho bao g m: h sơ khám tuy n và khám nh kỳ; - K t qu ánh giá môi trư ng lao ng; - Nh ng h sơ b nh án và i u tr b nh (n u có). - Biên b n xác nh ngư i lao ng b ch t do b nh ngh nghi p c a cơ qun Pháp y ho c biên b n giám nh xác nh m c suy gi m kh năng lao ng do b nh ngh nghi p c a H i ng Giám nh Y khoa có thNm quy n. Ngư i lao ng khi phát hi n b b nh ngh nghi p ph i ư c cách ly môi trư ng lao ng gây b nh ngh nghi p theo dõi, i u tr , i u dư ng ph c h i ch c năng và hoàn thi n h sơ th c hi n ch b i thư ng và các ch liên quan khác. H sơ c a ngư i b b nh ngh nghi p ph i có 02 t p, m t t p do ngư i s d ng lao ng qu n lý, m t t p do ngư i lao ng qu n lý có giá tr như nhau. PH L C 7 (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2003/ BL TBXH-TT ngày 18 tháng 4 năm 2003 v vi c hư ng d n vi c th c hi n ch b i thư ng, tr c p i v i ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p) TÊN CƠ S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ..................../ c l p - T do - H nh phúc ............ngày..... tháng........ năm QUY T NNH B I THƯ NG B NH NGH NGHI P
 18. Căn c Ngh nh s 110/2002/ N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng; Căn c Thông tư s 10/2003/ BL TBXH-TT ngày 18 tháng 4 năm 2003 v vi c hư ng d n vi c th c hi n ch b i thư ng, tr c p i v i ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p); Căn c B h sơ b nh ngh nghi p c a Ông, Bà.................................................... Căn c biên b n giám nh m c suy gi m kh năng lao ng s .......ngày.........tháng.........năm ..........c a H i ng Giám nh Y khoa ho c biên b n xác nh ngư i lao ng b ch t do b nh ngh nghi p c a cơ quan Pháp y s ........ngày............tháng..............năm ....................; Theo ngh c a Ông, Bà trư ng phòng (ch c năng, nghi p v ) ............................................................................................................................... QUY T NNH i u 1: Ông, Bà ............................................................................................. Sinh ngày .......................tháng....................năm.................................................. Ch c danh, ngh nghi p, c p b c, ch c v ............................................................. Cơ quan, ơn v ...................................................................................................... B b nh ngh nghi p (nêu tên lo i b nh ngh nghi p ã m c ph i) .................................................................................................................... M c suy gi m kh năng lao ng:...................................................................% T ng s ti n b i thư ng: ............................................................................. ng (S ti n b ng ch ............................................................................................) ư c hư ng t ngày............................................................................................... Nơi nh n b i thư ng............................................................................................... i u 2: Các Ông, Bà trư ng phòng ch c năng, nghi p v ...........và Ông, Bà có tên trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (Th trư ng doanh nghi p, cơ quan, ơn v .......) (Ký tiên óng d u)
Đồng bộ tài khoản