Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
95
lượt xem
5
download

Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT về quản lý cảng biển và luồng hàng hải do Bộ Giao thông ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2007/TT-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 71/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2006 C A CHÍNH PH V QU N LÝ C NG BI N VÀ LU NG HÀNG H I Căn c Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i (sau đây g i chung là Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP); Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; B Giao thông v n t i hư ng d n chi ti t đ th c hi n m t s đi u kho n c a Ngh đ nh s 71/2006/NĐ- CP như sau: I. Thông báo đưa công trình khác (tr c ng, b n th y n i đ a) vào s d ng (Đi u 14 kho n 1) 1. Đ i v i công trình quy đ nh ph i có Quy t đ nh ho c Gi y phép c a cơ quan có th m quy n đưa công trình vào s d ng thì ch đ u tư g i văn b n thông báo kèm theo b n sao Quy t đ nh ho c Gi y phép cho C ng v hàng h i và Công ty B o đ m an toàn hàng h i t i khu v c. 2. Đ i v i công trình không quy đ nh ph i có Quy t đ nh ho c Gi y phép c a cơ quan có th m quy n đưa công trình vào s d ng thì ch đ u tư g i văn b n thông báo kèm theo Biên b n nghi m thu bàn giao công trình cho C ng v hàng h i và Công ty B o đ m an toàn hàng h i t i khu v c. II. Qu n lý nhà nư c đ i v i c ng, b n th y n i đ a trong vùng nư c c ng bi n 1. C ng, b n th y n i đ a trong vùng nư c c ng bi n ch đư c phép ti p nh n tàu thuy n trong nư c. 2. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (sau đây g i chung là S Giao thông v n t i) th c hi n vi c công b c ng th y n i đ a, c p Gi y phép ho t đ ng b n thu n i đ a đ i v i c ng, b n thu n i đ a thu c đ a gi i hành chính c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n m trong vùng nư c c ng bi n trên cơ s tham kh o ý ki n c a C ng v hàng h i khu v c v b o đ m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 3. Trình t , th t c công b c ng th y n i đ a, c p Gi y phép ho t đ ng b n thu n i đ a: a) Đ u tư xây d ng c ng, b n th y n i đ a - T ch c, cá nhân (ch đ u tư) có nhu c u m c ng, b n thu n i đ a g i S Giao thông v n t i văn b n đ ngh m c ng, b n thu n i đ a. N i dung văn b n nêu rõ d ki n quy mô, đ a đi m xây d ng và m c đích s d ng. - S Giao thông v n t i có trách nhi m l y ý ki n C ng v hàng h i khu v c. Trong th i h n 05 ngày (làm vi c), k t ngày nh n đư c văn b n, C ng v hàng h i khu v c ph i có văn b n tr l i đ ng ý hay không đ ng ý (nêu rõ lý do). Trên cơ s ý ki n c a C ng v hàng h i khu v c, S Giao thông v n t i có văn b n tr l i ch đ u tư v vi c m c ng, b n thu n i đ a. - Trư c khi thi công xây d ng, ch đ u tư n p S Giao thông v n t i b n sao quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t công trình, bình đ vùng nư c trư c c u c ng ho c sơ đ vùng nư c trư c b n, thi t k l p đ t báo hi u hàng h i xác đ nh vùng nư c c ng, b n và phương án b o đ m an toàn giao thông khi thi công. S Giao thông v n t i có trách nhi m g i C ng v hàng h i 01 b n sao các gi y t trên. Trong quá trình thi công n u thay đ i nh ng n i dung đã đư c phê duy t ph i đư c s ch p thu n c a cơ quan có th m quy n. S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i C ng v hàng h i khu v c t ch c ki m tra, giám sát vi c xây d ng, b o đ m an toàn hàng h i t i khu v c. b) Đưa c ng, b n th y n i đ a vào s d ng Sau khi hoàn thành vi c xây d ng c ng, b n th y n i đ a, ch đ u tư g i các gi y t liên quan đ ngh công b c ng, c p Gi y phép ho t đ ng b n thu n i đ a t i S Giao thông v n t i và ti n hành th t c thông báo đưa công trình vào s d ng theo quy đ nh t i Đi u 14 Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP. c) Công b c ng th y n i đ a, c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a
  2. Trình t , th t c công b c ng th y n i đ a, c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a, quy t đ nh đóng, đình ch ho t đ ng có th i h n c ng, b n th y n i đ a th c hi n theo quy đ nh t i Quy ch ho t đ ng c a c ng, b n thu n i đ a ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i, tr th t c liên quan đ n vi c l y ý ki n c a đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a. 4. Qu n lý ho t đ ng c ng, b n th y n i đ a đã đư c công b , c p phép trong vùng nư c c ng bi n: a) C ng v hàng h i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng trong vùng nư c c ng bi n. b) S Giao thông v n t i t ch c qu n lý nhà nư c đ i v i ho t đ ng khai thác c ng, b n th y n i đ a trong vùng nư c c ng bi n theo quy đ nh c a pháp lu t v giao thông đư ng th y n i đ a. III. Tàu thuy n nư c ngoài xin đ n c ng bi n đ th c hi n các ho t đ ng v nghiên c u khoa h c, ngh cá, c u h , tr c v t tài s n chìm đ m, lai d t trong c ng, hu n luy n, văn hóa, th thao, xây d ng công trình bi n và kh o sát, thăm dò, khai thác tài nguyên trong vùng bi n Vi t Nam (Đi u 23 kho n 4) 1. Đ i v i các ho t đ ng v nghiên c u khoa h c, ngh cá, c u h , tr c v t tài s n chìm đ m, văn hóa, th thao, xây d ng công trình bi n và kh o sát, thăm dò, khai thác tài nguyên trong vùng bi n Vi t Nam ph i có gi y phép ho c văn b n ch p thu n c a cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Đ i v i các ho t đ ng v lai d t trong c ng và hu n luy n ph i có văn b n ch p thu n c a C c Hàng h i Vi t Nam. IV. Thông báo tàu thuy n đ n c ng bi n (Đi u 24 kho n 1) 1. Ngư i làm th t c thông báo tàu đ n c ng bi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 24 c a Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP ho c theo m u quy đ nh t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Trư ng h p ngư i làm th t c s d ng “B n khai chung” thì ph i ghi vào ph n ghi chú (Remarks) c a “B n khai chung” các thông tin v tr ng t i toàn ph n, chi u dài l n nh t, chi u r ng, chi u cao tĩnh không, m n nư c khi tàu đ n c ng, m c đích đ n c ng c a tàu, tên và đ a ch c a ch tàu. 3. Chi u dài và chi u cao c a tàu quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 24 c a Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP đư c hi u là chi u dài l n nh t, chi u cao tĩnh không c a tàu khi đ n c ng. 4. Các trư ng h p sau đây không áp d ng quy đ nh v th i gian thông báo tàu thuy n đ n c ng bi n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 24 c a Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP: a) Xin c p c u cho thuy n viên, hành khách trên tàu; b) Tránh bão; c) Chuy n giao ngư i, tài s n, tàu thuy n đã c u đư c trên bi n; d) Kh c ph c h u qu s c , tai n n hàng h i; đ) Phương ti n th y n i đ a, tàu cá. Trong nh ng trư ng h p nêu t i đi m a, b, c và d kho n này, thuy n trư ng ph i nhanh chóng tìm m i cách liên l c v i C ng v hàng h i ho c các cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam nơi g n nh t; đ ng th i, có nghĩa v ch ng minh v hành đ ng c a mình là th c s c n thi t và h p lý. M i hành vi l m d ng quy đ nh t i kho n này đ u b x lý theo quy đ nh pháp lu t. V. Đi u đ ng tàu thuy n (Đi u 26) Khi đi u đ ng tàu thuy n, Giám đ c C ng v hàng h i ban hành L nh đi u đ ng theo m u quy đ nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. VI. Gi y t ph i n p và xu t trình đ i v i tàu quân s , tàu công v , tàu cá, phương ti n thu n i đ a, thu phi cơ c a Vi t Nam khi đ n và r i c ng bi n (Đi u 27 và Đi u 30) Khi ti n hành th t c đ n và r i c ng bi n, tàu quân s , tàu công v , tàu cá, phương ti n thu n i đ a, thu phi cơ c a Vi t Nam ph i n p và xu t trình gi y t theo quy đ nh sau: 1. Phương ti n th y n i đ a: th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v giao thông đư ng th y n i đ a; 2. Tàu cá: th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v th y s n; 3. Tàu quân s , tàu công v , thu phi cơ và các phương ti n th y khác: th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v hàng h i và pháp lu t khác có liên quan.
  3. VII. Gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu bi n (Đi u 27 và Đi u 30) Gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu bi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Danh m c Gi y ch ng nh n và tài li u c a tàu bi n, tàu công v Vi t Nam và quy đ nh c a đi u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. VIII. Gi y t ph i n p và xu t trình đ i v i tàu thuy n có tr ng t i t 200 DWT tr xu ng mang c c a qu c gia có chung biên gi i v i Vi t Nam khi đ n c ng bi n t i khu v c biên gi i c a Vi t Nam v i qu c gia đó (Đi u 27 kho n 2 đi m d) Tàu thuy n có tr ng t i t 200 DWT tr xu ng mang c qu c t ch Trung Qu c khi đ n khu chuy n t i V n Gia - Móng Cái (Qu ng Ninh) ho c tàu thuy n mang c qu c t ch Căm-pu-chia khi đ n c ng bi n Đ ng Tháp và Hà Tiên (Kiên Giang) ph i n p, xu t trình các lo i gi y t sau: 1. Gi y t ph i n p: a) 01 B n khai chung (n p cho C ng v hàng h i); b) 01 Danh sách thuy n viên (n p cho C ng v hàng h i); c) 01 Danh sách hành khách, n u có (n p cho B đ i Biên phòng); d) 01 B n khai hàng hoá, n u có (n p cho H i quan c a kh u); đ) 01 B n khai hành lý c a hành khách, n u có (n p cho H i quan c a kh u); e) 01 B n khai hàng hóa nguy hi m, n u có (n p cho H i quan c a kh u). 2. Gi y t ph i xu t trình: a) Gi y Ch ng nh n đăng ký tàu thuy n (xu t trình cho C ng v hàng h i); b) Gi y Ch ng nh n v an toàn k thu t ho c S an toàn k thu t c a tàu thuy n (xu t trình cho C ng v hàng h i); c) Ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng và máy trư ng đ i v i tàu thuy n có tr ng t i t 50 DWT đ n 200 DWT ho c công su t máy chính trên 200 HP (xu t trình cho C ng v hàng h i). Đ i v i tàu thuy n có tr ng t i dư i 50 DWT, mi n xu t trình b ng c p chuyên môn c a thuy n trư ng và máy trư ng. d) H chi u thuy n viên ho c Ch ng minh thư c a thuy n viên, hành khách theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c Hi p đ nh đã đư c ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph Trung Qu c ho c v i Chính ph Căm-pu-chia (xu t trình cho B đ i Biên phòng); đ) Các gi y t liên quan đ n hàng hoá ch trên tàu thuy n và hành lý c a thuy n viên, hành khách, n u có (xu t trình cho H i quan c a kh u). IX. Gi y phép r i c ng cu i cùng (Đi u 27, Đi u 30 và Đi u 31) Gi y phép r i c ng cu i cùng đư c hi u là Gi y phép r i c ng quy đ nh t i Ph l c XI ban hành kèm theo Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP ho c gi y t tương đương do cơ quan có th m quy n nơi tàu r i c ng c p ho c xác nh n. X. Cơ quan ti n hành th t c cho phương ti n th y n i đ a xu t c nh Vi t Nam đi Căm- pu- chia (Đi u 29 kho n 2) Đ i v i phương ti n th y n i đ a xu t c nh Vi t Nam đi Căm-pu-chia, C ng v hàng h i Đ ng Tháp có trách nhi m làm th t c t i khu v c Vĩnh Xương- Thư ng Phư c. XI. Cơ quan ti n hành th t c cho tàu thuy n nư c ngoài quá c nh Vi t Nam đi Căm-pu-chia và ngư c l i (Đi u 32) 1. Tàu thuy n nư c ngoài quá c nh Vi t Nam đ n Căm-pu-chia qua sông Ti n do C ng v hàng h i Vũng Tàu ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Tàu thuy n nư c ngoài t Căm-pu-chia quá c nh Vi t Nam qua sông Ti n do C ng v hàng h i Đ ng Tháp ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. XII. Th t c t m gi tàu bi n (Đi u 42)
  4. Khi ti n hành th t c t m gi tàu bi n, Giám đ c C ng v hàng h i ban hành Quy t đ nh t m gi tàu bi n ho c Quy t đ nh ch m d t vi c t m gi tàu bi n theo m u quy đ nh t i Ph l c s 3 và Ph l c s 4 ban hành kèm theo Thông tư này. XIII. Th i h n cho phép s a ch a, th máy, th còi, c m đăng đáy, đánh b t và nuôi tr ng th y s n trong vùng nư c c ng bi n, ti n hành các công vi c có phát ra tia l a trên boong, h m hàng, bu ng máy, tháo b niêm phong ho c vi c bơm th i các ch t th i, nư c b n qua nh ng van ho c thi t b c a tàu thuy n, ti n hành ho t đ ng n o vét lu ng, l p đ t báo hi u hàng h i, khai thác cát, kh o sát, đo đ c ho c máy đóng c c, c n c u n i và các thi t b công trình khác (Đi u 37 kho n 4, Đi u 47 kho n 4 đi m h, Đi u 50 kho n 2, Đi u 53 kho n 7 và Đi u 56 kho n 2 đi m a) Ch m nh t 04 gi , k t khi nh n đư c văn b n c a thuy n trư ng ho c t ch c, cá nhân liên quan, C ng v hàng h i có văn b n tr l i; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. XIV. Th i h n ch p thu n vi c t ch c các cu c thi đ u th thao, di n t p quân s và các ho t đ ng tương t khác trong vùng nư c c ng bi n (Đi u 49) Ch m nh t 04 gi , k t khi nh n đư c văn b n c a thuy n trư ng ho c t ch c, cá nhân liên quan, C ng v hàng h i có văn b n ch p thu n; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. XV. Th i h n cho phép s a ch a và v sinh tàu ho c th c hi n các ho t đ ng hàng h i khác trong vùng nư c c ng mà xét th y có th nh hư ng đ n phương án phòng, ch ng cháy, n (Đi u 53 kho n 9) Ch m nh t 01 gi , k t khi nh n đư c ý ki n chuyên môn c a cơ quan chuyên trách v phòng, ch ng cháy, n đ a phương, C ng v hàng h i có văn b n tr l i; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. XVI. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, yêu c u các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v i B Giao thông v n t i đ xem xét, gi i quy t k p th i./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi m 2 M c XVI - Th tư ng Chính ph (đ báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu: VT, PC (2) Ph l c s 1 Annex 1 THÔNG BÁO TÀU Đ N C NG NOTICE OF ARIVAL OF VESSEL AT THE PORT Tên và lo i tàu: C ng đ n Th i gian đ n Name and type of ship Port of arrival Time of arrival C ng đ n Port of arrival S IMO: IMO number Hô hi u: Call sign
  5. Qu c t ch tàu Tên thuy n trư ng C ng r i cu i cùng/c ng đích: Flag State of Name of master Last port of call/port of destination ship Gi y ch ng nh n đăng ký (S , ngày c p, Tên và đ a ch c a ch tàu c ng) Name and address of the shipowners Certificate of registry (Number, date of issue, and Port) Chi u dài Chi u r ng Chi u cao M n nư c LOA Breadth Height Draft T ng dung Tr ng t i toàn ph n Đ i lý c a ch tàu t i Vi t Nam (n u có) tích DWT Name of the shipowners agents in Viet Nam (if Gross any) tonnage Tr ng t i toàn ph n DWT M c đích đ n c ng Purpose of call S lư ng và lo i hàng hóa v n chuy n trên tàu Quantity and types of cargoes on board S thuy n viên S hành khách Ghi chú: (g m c thuy n Number of passengers Remarks trư ng) Number of crew (incl. Master) S hành khách Number of passengers Nh ng ngư i khác trên tàu Other persons on board ………., ngày ……. tháng …. năm 200… Date Thuy n trư ng (ho c đ i lý) Master (or authorized agent)
  6. Ph l c s 2 Annex 2 C C HÀNG H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Vietnam Maritime Administration Socialist Republic of Vietnam C ng v hàng h i........................... Đ c l p - T do - H nh phúc Maritime Administration of……… Independence - Freedom - Happiness L NH ĐI U Đ NG L nh đi u đ ng s :......................... Tên tàu:........................................... L NH ĐI U Đ NG Qu c t ch:....................................... SHIFTING ORDER Dung tích toàn ph n:...................... Kính g i: Thuy n trư ng tàu........................................................ S lư ng thuy n viên:.................... S lư ng hành khách:..................... Đang neo đ u t i:........................... To: Master of M/V Ph i di chuy n t i :........................ Giám đ c C ng v hàng h i.................................. Yêu c u tàu....................................... Vào h i.........gi .........ngày............ The Director of Maritime Administration of ……………… requests the vessel …….. C p.....gi ........ngày......./......./........ Đang neo/đ u t i................................... Ph i di chuy n t i............................................. GIÁM Đ C Anchoring/Berthing at To be shifted to Vào h i:.............gi .............ngày..........tháng.........năm....... At hrs on Yêu c u ông th c hi n nghiêm ch nh l nh này. You are requested to obey this shifting order correctly Gi y phép s :........./CV...... o N Ngày.........tháng.........năm....... Date GIÁM Đ C DIRECTOR
  7. Ph l c s 3 Annex 3 C C HÀNG H I VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM C NG V HÀNG H I.......... Đ c l p - T do - H nh phúc MARITIME ADMINISTRATION OF……… Independence - Freedom - Happiness S : /QĐ-CVHH ......., ngày....... tháng........ năm........ No. Date QUY T Đ NH DECISION T m gi tàu bi n On temporary detention of ship Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated 14 June 2005; Căn c Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i (dư i đây g i là Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP); Pursuant to Decree No. 71/2006/ND-CP of the Government dated July 25, 2006 on Management of Seaports and Maritime Channels (hereinafter referred to as Decree No. 71/2006/ND-CP) Căn c Quy t đ nh s 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v t ch c và ho t đ ng c a C ng v hàng h i, Pursuant to Decision No. 57/2005/QD-BGTVT dated 28 October 2005 of the Minister of Transport on the organization and operation of Maritime Administrations. QUY T Đ NH IT IS HEREBY DECIDED T m gi tàu bi n:...................................................................................................... To temporarily detain the ship: Qu c t ch: ............................................................................................................... Nationality: Ch tàu: .................................................................................................................. Shipowners: Tên thuy n trư ng: …………………………….………………………… Name of Ship’s Master Lý do t m gi : …………………………………………………………… Reasons for the temporary detention: Th i đi m b t đ u vi c t m gi : ……………….………………………… Time of the commencement of temporary detention: Đ a đi m t m gi : …………………………….…………………………. Place of temporary detention: Yêu c u th c hi n: ..................................................................................... It is requested:
  8. GIÁM Đ C Nơi nh n To: DIRECTOR - Thuy n trư ng; Ship s Master - C c Hàng h i Vi t Nam(đ b/c); Vietnam Maritime Administration (for reporting) - Các CQ QLNN t i c ng; State management administrations at port - Lưu HC+....... Filed at Ph l c s 4 Annex 4 C C HÀNG H I VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VIETNAM MARITIME SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ADMINISTRATION Đ c l p - T do - H nh phúc C NG V HÀNG H I.......... Independence - Freedom - Happiness MARITIME ADMINISTRATION OF……… ......., ngày....... tháng........ năm........ Date S : /QĐ-CVHH No QUY T Đ NH DECISION Ch m d t vi c t m gi tàubi n On the termination of the temporary detention of ship Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated 14 June 2005; Căn c Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i (dư i đây g i là Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP); Pursuant to Decree No. 71/2006/ND-CP of the Government dated July 25, 2006 on Management of Seaports and Maritime Channels (hereinafter referred to as Decree No. 71/2006/ND-CP) Căn c Quy t đ nh s 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v t ch c và ho t đ ng c a C ng v hàng h i, Pursuant to Decision No. 57/2005/QD-BGTVT dated 28 October 2005 of Minister of Transport on the organization and operation of Maritime Administration. QUY T Đ NH IT IS HEREBY DECIDED Ch m d t vi c t m gi tàu bi n:. ................................................................
  9. To terminate the temporary detention of the ship: Qu c t ch: ................................................................................................................. Nationality: Ch tàu: .................................................................................................................... Shipowners: Tên thuy n trư ng: .................................................................................................. Name of Ship’s Master Lý do ch m d t t m gi : ………………………………………………… Reasons for the termination of temporary detention: Th i đi m b t đ u ch m d t vi c t m gi : ……………….……………… Time of the commencement of termination of temporary detention: Yêu c u th c hi n: ..................................................................................... It is requested: GIÁM Đ C Nơi nh n To: DIRECTOR - Thuy n trư ng; Ship’s Master - C c Hàng h i Vi t Nam (đ b/c); Vietnam Maritime Administration (for reporting) - Các CQ QLNN t i c ng; State management administrations at port - Lưu HC+....... Filed at
Đồng bộ tài khoản