Thông tư số 10-NN.PLTN/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư số 10-NN.PLTN/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10-NN.PLTN/TT về sửa đổi điểm 6 về kiểm dịch thực vật của Thông tư liên bộ số 06/TTLB ngày 02/04/1996 do Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10-NN.PLTN/TT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10-NN.PLTN/TT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 1996 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 10 NN.PTLN/TT NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1996S A I I M 6 V KI M DNCH TH C V T C A THÔNG TƯ LIÊN B S 06/TTLB NGÀY 02/4/1996. Sau khi có ý ki n tho thu n c a T ng c c H i quan t i Công văn s 3913/TCHQ- GSQL ngày 04/12/1996; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n s a i i m 6 v ki m d ch th cv t t i Thông tư liên B s 06/TTLB ngày 02/4/1996 hư ng d n b sung và s a im t s v n xung quanh vi c th c hi n Thông tư liên B s 01/TTLB ngày22/12/1996 v xu t khNu s n phNm g , lâm s n như sau: "V t th thu c di n ki m d ch th c v t ã ư c xác nhtrong i u 2 c a i u l v ki m d ch th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph : "Cây, b ph n c a cây, s n phNm ch bi n t cây có kh năng mang sinh v t gây h i". Vi c th c hi n ki m d chc a các v t th trên th c hi n theo quy d nh hi n hành c a pháp lu t. Riêng i v i s n phNm g tinh ch xu t khNu (theo Quy t nh 664/TTg ngày 18/10/1995 c a Th tư ng Chính ph ) khi s n xu t ã qua nhi ucông o n, ã ư c s y, ánh bóng, tNm d u, ch m n m m c... Vì v y khi xu tkhNu không ph i ki m d ch th c v t, tr trư ng h p trong h p ng thương m ikhách hàng có yêu c u ki m d ch ho c theo quy nh t i các i u kho n c a cáchi p nh và công ư c qu c t mà Vi t Nam ã tham gia. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c các ơn v ph nánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét gi i quy t. Nguy n Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản