Thông tư số 10/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Thông tư số 10/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/TTLB về việc hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép do Bộ Nội vụ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/TTLB

  1. B N I V - VI N KI M SÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÂN DÂN T I CAO - TÒA ÁN c l p - T do - H nh phúc NHÂN DÂN T I CAO ******* ******* S : 10/TTLB Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1996 THÔNG TƯ HƯ NG D N X LÝ CÁC HÀNH VI UA XE TRÁI PHÉP Hi n nay, tình tr ng ua xe trái phép, c bi t là ua xe máy, di n ra ph c t p, gây m t tr t t công c ng, vi ph m các quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t , an toàn giao thông ô th , e d a tính m ng, s c kh e c a con ngư i, tài s n c a cá nhân, t ch c ho c Nhà nư c. Trong th i gian qua vi c x lý v hình s c a các cơ quan Công an, Vi n Ki m sát, Tòa án i v i lo i vi ph m pháp lu t này còn chưa th ng nh t, d n n h n ch hi u qu c a vi c ngăn ch n lo i vi ph m pháp lu t này. Vì v y, B N i v , Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao th ng nh t hư ng d n x lý các hành vi ua xe trái phép như sau: I. VI C X LÝ I V I CÁC HÀNH VI UA XE TRÁI PHÉP 1 - Ngư i ua xe trái phép Ngư i ua xe trái phép nói trong thông tư này là ngư i i u khi n xe trên ư ng giao thông v i m c ích cùng ua v i ngư i i u khi n xe khác mà không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. Cũng ư c coi là ngư i ua xe trái phép v i vai trò ng ph m i v i ngư i t ch c (ngư i ch mưu, c m u, ch huy) cu c ua xe trái phép; ngư i xúi gi c (ngư i kích ng, d d , thúc Ny) ngư i khác ua xe trái phép; ngư i giúp s c (ngư i t o nh ng i u ki n v t ch t ho c tinh th n) cho vi c ua xe trái phép; ngư i ng i cùng v i ngư i i u khi n xe ua trái phép mà cùng c ý ua xe như: Trư c khi ng i lên xe ho c sau khi ng i lên xe bi t ngư i i u khi n xe s th c hi n vi c ua, nhưng v n ng i v i ý th c tham gia ua xe; trư c khi ng i lên xe ho c sau khi ng i lên xe không bi t ngư i i u khi n xe s th c hi n vi c ua xe, nhưng sau khi ngư i i u khi n xe th c hi n vi c ua xe thì có hành vi c vũ, reo hò… i v i ngư i sau khi ng i lên xe v n không bi t ngư i i u khi n xe s th c hi n vi c ua xe, nhưng trên ư ng i ngư i i u khi n xe ã th c hi n vi c ua xe mà ngư i ng i sau xe bu c ph i ng i l i trên xe, không có hành vi c vũ, reo hò… thì h không b coi là ngư i ua xe trái phép. 2-V nh t i danh a. M i trư ng h p ua xe trái phép có t 2 xe tham gia tr lên u b coi là hành vi gây r i tr t t công c ng và ngư i ua xe trái phép ph i b truy c u trách nhi m hình s v t i gây r i tr t t công c ng, theo kho n 1 i u 198 B lu t hình s . - Ngư i t ch c cu c ua xe trái phép, ngư i xúi gi c ngư i khác ua xe trái phép thì b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 i u 198 B lu t hình s .
  2. b. Ngư i ua xe trái phép n u gây thi t h i n tính m ng, s c kh e c a ngư i khác ho c gây thi t h i nghiêm tr ng n tài s n, mà thi t h i x y ra là do l i vô ý, thì ngoài vi c b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 198 B lu t hình s (n u có hành vi t ch c, xúi gi c thì b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 i u 198 B lu t hình s ) còn b truy c u trách nhi m hình s theo i u 186 B lu t hình s . c. Ngư i ua xe trái phép gây thi t h i n tính m ng, s c kh e c a ngư i khác ho c gây thi t h i nghiêm tr ng n tài s n, mà thi t h i x y ra là do l i c ý, thì ngoài vi c b truy c u trách nhi m hình s theo i u 198 B lu t hình s , còn b truy c u trách nhi m hình s theo i u tương ng c a B lu t hình s v t i ph m khác ó ( i u 101, i u 109, i u 138 ho c i u 160). d. Ngư i ua xe trái phép vì m c ích ư c thua b ng ti n ho c hi n v t thì ngoài vi c b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 ho c kho n 2 i u 198 B lu t hình s còn b truy c u trách nhi m hình s theo i u 200 B lu t hình s . . Ngư i ua xe trái phép có hành vi ch ng l i ngư i thi hành công v ngoài vi c b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 i u 198 B lu t hình s còn b truy c u trách nhi m hình s v t i ch ng ngư i thi hành công v theo i u 205 B lu t hình s . e. Ngư i ua xe trái phép có hành vi ch ng l i ngư i thi hành công v làm cho ngư i thi hành công v b thương ho c ch t thì ngoài vi c b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 i u 198 B lu t hình s , căn c vào t ng trư ng h p c th còn b truy c u trách nhi m hình s theo i u tương ng ( i u 101, i u 109) c a B lu t hình s . 3 - Vi c x lý xe dùng ua trái phép và gi y phép lái xe a. Vi c x lý xe dùng ua trái phép - i v i xe dùng ua trái phép thu c s h u c a ngư i ua xe thì t ch thu sung công qu Nhà nư c (theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 33 B lu t hình s và i m a kho n 2 i u 58 B lu t t t ng hình s ). - i v i xe dùng ua trái phép không thu c s h u, ho c qu n lý h p pháp c a ngư i ua thì tùy t ng trư ng h p c th mà gi i quy t như sau: + N u ch s h u bi t ngư i ua xe dùng xe c a mình ua mà v n cho mư n, cho s d ng (ví d như xe thu c s h u c a b ; m và b , m cho con s d ng; con ã dùng xe ó ua trái phép; b , m bi t nhưng v n ti p t c cho con s d ng d n n con th c hi n ti p vi c ua xe trái phép), thì t ch thu xe sung công qu Nhà nư c (theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 33 B lu t t t ng hình s ). + N u ch s h u không bi t ngư i ua xe dùng xe c a mình ua, thì tr l i xe cho ch s h u (theo quy nh kho n 2 i u 33 B lu t hình s và i m b kho n 2 i u 58 B lu t t t ng hình s ).
  3. + N u xe dùng ua là xe b chi m o t, thì tr l i xe cho ch s h u ho c ngư i qu n lý h p pháp (theo quy nh t i kho n 2 i u 33 B lu t hình s và i m b kho n 2 i u 58 B lu t t t ng hình s ). + Trư ng h p không xác nh ư c ch s h u ho c ngư i qu n lý h p pháp c a xe dùng ua, thì t ch thu xe sung công qu Nhà nư c. b. V gi y phép lái xe Trong m i trư ng h p, ngư i ua xe trái phép n u ã ư c c p gi y phép lái xe thì u b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 4-M ts v n v b t, t m gi , t m giam ngư i ua xe trái phép và thu gi xe ua trái phép. Trong m i trư ng h p ngư i ang th c hi n hành vi ua xe trái phép ph i b b t theo quy nh t i i u 64 c a B lu t t t ng hình s v trư ng h p b t ngư i ph m t i qu tang. Vi c b t, t m gi , t m giam ngư i ua xe trái phép và thu gi xe ua trái phép ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t. II. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÔNG AN, VI N KI M SÁT NHÂN DÂN, TÒA ÁN NHÂN DÂN góp ph n vào vi c u tranh ch ng tình tr ng ua xe trái phép, các cơ quan Công an, Vi n ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân ph i kiên quy t trong vi c x lý lo i vi ph m pháp lu t này. Căn c vào tình hình c th mà xác nh m t s v ưa vào di n v án tr ng i m và th c hi n theo Thông tư liên ngành s 01/TTLN ngày 15/10/1994 c a B N i v , Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao “Hư ng d n vi c gi i quy t các v án tr ng i m”. III. HI U L C THI HÀNH 1 - Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. 2 - i v i các hành vi ua xe trái phép ã th c hi n trư c ngày ban hành Thông tư này, nhưng vi c i u tra, truy t , xét x chưa k t thúc trư c ngày ban hành Thông tư ho c sau ngày ban hành Thông tư m i i u tra, truy t , xét x , thì áp d ng Thông tư này khi i u tra, truy t , xét x . 3 - i v i các v án ã ư c xét x sơ thNm, phúc thNm trư c ngày ban hành Thông tư này, n u ã có kháng ngh theo hư ng tăng n ng, thì vi c xét x phúc thNm, giám c thNm ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. 4 - i v i các b n án ã có hi u l c pháp lu t trư c ngày ban hành Thông tư này và v án ã ư c xét x theo úng hư ng d n trư c ây, thì không áp d ng các hư ng d n t i Thông tư này kháng ngh theo th t c giám c thNm. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u th y có vư ng m c, các cơ quan i u tra, truy t , xét x báo cáo ngay cho Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v có hư ng d n k p th i.
Đồng bộ tài khoản