Thông tư số 101/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư số 101/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 101/1999/TT-BTC quy định về việc thực hiện Luật thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động trong ngành vận tải đường bộ do Bộ Tài chính ban hành. Để nắm vững nội dung chi tiết tài liệu mời các bạn cùng tham khảo. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như trong công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 101/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 101/1999/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG I V I CÁC HO T NG TRONG NGÀNH V N T I Ư NG B Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 28/1998/N -CP; vi c th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng phù h p v i d ch v kinh doanh v n t i bao g m v n t i hành khách, v n t i hàng hoá ư ng b , v n t i Taxi, B Tài chính hư ng d n c th thêm thu GTGT i v i các ho t ng này như sau: I. PH M VI ÁP D NG THU GTGT 1. i tư ng ch u thu GTGT: - Các d ch v v n t i ư ng b bao g m: v n t i tr hành khách, hàng hoá, v n t i Taxi trên lãnh th Vi t Nam. - Các d ch v khác c a các cơ s v n t i ư ng b . 2. i tư ng không ch u thu GTGT: - D ch v v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt. - Các d ch v v n t i hàng hoá, hành khách ngoài lãnh th Vi t Nam. 3. i tư ng n p thu GTGT: Các t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i ư ng b bao g m các Công ty, ơn v v n t i h ch toán c l p, các chi nhánh, xí nghi p, tr m... h ch toán ph thu c các Công ty ơn v h ch toán c l p; các cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh. II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU 1. Phương pháp kh u tr thu GTGT: Thu GTGT ư c xác nh theo nguyên t c sau ây:
  2. Thu GTGT = Thu GTGT - Thu GTGT u ph i n p u ra vào Thu GTGT u ra ư c xác nh trên cơ s giá chưa có thu GTGT và thu su t ghi trên các hoá ơn GTGT v hàng hoá bán ra ho c d ch v cung ng. Thu GTGT u vào ư c xác nh trên cơ s s thu GTGT ghi trên các hoá ơn GTGT mua hàng hoá và d ch v . Do c thù c a d ch v v n t i ư ng b có nhi u ơn v áp d ng phương th c khoán cho ngư i tr c ti p s d ng phương ti n v n t i (có th là cá nhân lái xe ho c m t b ph n tr c thu c c a ơn v ), Giá tính thu GTGT và thu GTGT u ra, thu GTGT u vào ư c kh u tr tương ng v i t ng trư ng h p c th như sau: 1.1 Các ơn v v n t i tr c ti p ký h p ng v n chuy n cho khách hàng: thu GTGT u ra ư c căn c vào giá tính thu GTGT và thu su t. Giá tính thu là giá chưa có thu GTGT và ư c căn c vào giá th c thanh toán trên cơ s h p ng v n chuy n gi a Công ty và khách hàng. Trư ng h p giá ch hàng ph i thanh toán cho ơn v v n t i là giá ã có thu GTGT thì giá chưa có thu GTGT ư c xác nh như sau: Giá tính Giá ghi trên h p ng v i khách hàng thu = 1 + Thu su t Trong trư ng h p có d ch v v n chuy n ngoài lãnh th Vi t Nam mà có cơ s pháp lý cho vi c tách riêng d ch v này thì ơn v v n t i xu t cho ch hàng 2 hoá ơn: M t hoá ơn GTGT ghi s cư c thu ư c cho d ch v v n t i qu c t (v n chuy n ngoài lãnh th Vi t Nam) nhưng vì d ch v v n chuy n này không thu c i tư ng ch u thu GTGT nên dòng thu su t và thu GTGT trên hoá ơn gh ch chéo, m t hoá ơn GTGT ghi s cư c v n chuy n n i a và thu GTGT u ra. i u ki n ư c xu t hoá ơn GTGT ghi giá cư c v n t i qu c t là: - Có h p ng v n t i trong ó ghi rõ nơi i là c a khNu biên gi i Vi t Nam, nơi n t i t nh, thành ph nư c ngoài. - T khai hàng hoá xu t khNu n u ơn v v n t i có hàng hoá xu t khNu ho c b n sao t khai hàng hoá xu t khNu c a ch hàng phù h p v i h p ng v n t i ký v i ch hàng. Thu GTGT u vào tính kh u tr xác nh thu GTGT ph i n p: các kho n ơn v v n t i tr c ti p chi căn c vào hoá ơn GTGT u vào, các kho n lái xe chi căn c theo hoá ơn GTGT u vào c a lái xe n p v và nh m c chi tương ng v i doanh s v n t i. V nh m c chi phí u vào này do Giám c doanh nghi p (ho c Hôi ng qu n tr ) căn c vào c i m c th c a t ng phương ti n giao cho lái xe và ư c công khai khi giao khoán cho ngư i lái xe. 1.2. Trư ng h p khoán t ng doanh s trong v n t i hành khách, hàng hoá mà phương th c khoán v thu là t ng doanh s theo m c khoán, v chi là doanh nghi p v n t i tr c ti p chi và các chi phí c a ngư i nh n khoán ư c tính theo nh m c thì giá tính thu GTGT v nguyên t c căn c vào t ng doanh s khoán. N u các ch hàng yêu c u xu t hoá ơn GTGT thì ơn v v n t i xu t hoá ơn GTGT cho ch hàng. Cu i tháng
  3. n u s hoá ơn xu t cho ch hàng chưa m c khoán thì ơn v v n t i xu t ti p m t hoá ơn GTGT cho ngư i nh n khoán theo s ti n chênh l ch còn l i xác nh thu GTGT u ra c a ơn v v n t i, trư ng h p n u s ti n trên hoá ơn xu t cho ch hàng l n hơn m c khoán cho ngư i nh n khoán thì doanh thu và thu GTGT u ra c a ơn v v n t i căn c toàn b vào hoá ơn ã xu t cho ch hàng. Thu GTGT u vào tính kh u tr xác nh thu GTGT ph i n p: i v i các kho n chi do ơn v v n t i tr c ti p chi căn c vào hoá ơn GTGT u vào, các kho n chi c a ngư i nh n khoán căn c hoá ơn GTGT u vào c a ngư i nh n khoán n p v và theo nh m c ư c phép chi (ví d nhiên li u ư c kh u tr căn c vào hoá ơn GTGT mua nhiên li u, nh m c tiêu hao nhiên li u tương ng v i m c doanh s khoán). nh m c ư c phép chi này do Giám c doanh nghi p (ho c h i ng qu n tr ) căn c vào c i m c th c a t ng phương ti n giao cho lái xe và ư c công khai khi giao khoán cho lái xe. Ví d : Công ty v n t i A khoán cho m t lái xe B m t tháng ph i m b o n p v cho Công ty m t kho n doanh s là 5 tri u ng (toàn b kho n thu 5 tri u ng này u thu c i tư ng ch u thu GTGT). T t c các kho n chi phí cho lái xe B Công ty tr c ti p chi. Cu i tháng lái xe B n p y 5 tri u ng cho Công ty. V nhiên li u gi s nh m c tiêu hao cho 100 km là 20 lít xăng, giá cư c v n t i thông thư ng là 2.000 /km. m b o kho n doanh s khoán trên, lái xe B ph i s d ng xe ch y m t kho n cách t i thi u là: 5.000.000 : 2.000 /km = 2.500 km - S nhiên li u lái xe t i thi u ph i s d ng cho xe ch y là: (2.500 km : 100 km) x 20 lít = 500 lit - Giá mua xăng chưa có thu GTGT là 4.000 /lít - Thu GTGT c a xăng là 5%. Như v y s nhiên li u Công ty A mua ư c phép tính thu GTGT u vào ư c kháu tr i v i kho n doanh thu 5 tri u ng nói trên ph i có y hoá ơn GTGT u vào c a vi c mua nhiên li u, ng th i lư ng nhiên li u tính kh u tr t i a không quá ph n hoá ơn tương ng mua 500 lít xăng. S ti n tương ng là: 500 lít x 4.000 /lít x 5% = 100.000 ng. Trư ng h p trong tháng lái xe tìm ư c khách hàng v n chuy n v i doanh s l n hơn m c khoán và yêu c u có hoá ơn GTGT. Gi s ngoài doanh s khoán 5 tr. ã vi t hoá ơn GTGT, còn doanh s 2 tr. n a cũng yêu c u vi t hoá ơn GTGT thì Công ty v n t i A xu t hoá ơn GTGT và doanh s tháng này c a lái xe B là 7 tr. ng. 1.3. Trư ng h p khoán mà ngư i nh n khoán n p v cho ơn v m t kho n doanh s khoán g n, ngư i nh n khoán t lo các chi phí như nhiên li u, s a ch a, ti n lương... mà trong phương th c khoán ghi c th : doanh thu khoán, ph n ngư i nh n khoán ư c hư ng, ph n n p nghĩa v v ơn v thì nguyên t c chung v vi c tính thu GTGT u ra: Công ty tính thu GTGT u ra trên cơ s doanh thu khoán ngư i nh n
  4. khoán n p v , ngư i nh n khoán thu c i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p căn c vào m c doanh s khoán ư c hư ng. Thu GTGT u vào tính i v i ph n chi phí doanh nghi p tr c ti p chi, không kh u tr thu u vào cho ngư i nh n khoán. Trư ng h p n u ch hàng yêu c u xu t hoá ơn GTGT thì lái xe ch ư c xu t m t ch ng t v n chuy n n i b ch ng nh n lư ng hàng ã v n chuy n. Ch ng t này ư c chuy n v tr s Công ty th c hi n vi c xu t hoá ơn GTGT. Ví d : M t ơn v v n t i A khoán cho lái xe B theo bi u khoán như sau: - T ng thu m t tháng : 20.000.000 ng - S lái xe ư c hư ng : 18.000.000 ng - S lái xe ph i n p v Công ty : 2.000.000 ng Như v y ơn v A ph i kê khai n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr , giá tính thu GTGT u ra c a ơn v v n t i là kho n thu do lái xe n p khoán v là 2.000.000 ng. Lái xe B là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p, giá tính thu GTGT theo phương pháp tr c ti p c a lái xe B là 18.000.000 ng. 1.4. i v i v n t i Taxi: c i m c a v n t i taxi là qu n lý ư c s cư c theo ng h trên xe nhưng các ơn v v n t i thư ng áp d ng m c khoán cho lái xe ư c hư ng t l % trên s th c thu theo ng h và lái xe t lo các kho n nhiên li u, ti n lương. Thu GTGT u ra ư c xác nh trên cơ s toàn b s cư c thu ư c căn c theo ng h trên xe (không ph i là s khoán do lái xe n p l i). Cu i tháng, căn c s th c thu theo ng h ư c th hi n trên l nh i u ng xe c a Công ty do lái xe kê xác nh doanh thu th c v n t i. Doanh thu này là căn c xác nh thu GTGT u ra i v i t ng lái xe. ơn v v n t i ph i l p b ng kê chi ti t i v i t ng lái xe làm căn c xác nh t ng s thu GTGT u ra trong tháng c a ơn v v n t i. Khi v n chuy n, lái xe không tr c ti p xu t hoá ơn GTGT cho khách hàng mà xu t vé n i b . i v i khách hàng c n hoá ơn GTGT thì khách chuy n ch ng t n i b v tr s c a Công ty Công ty xuát hoá ơn GTGT. Vi c xu t hoá ơn GTGT cho khách có th cho m t ho c nhi u vé n i b . Trư ng h p nh ng tháng sau khách hàng có yêu c u l y hoá ơn GTGT c a các vé n i b ã i t tháng trư c, ơn v v n t i v n xu t hoá ơn GTGT cho khách hàng và ghi rõ i u ch nh gi m trên b ng kê c a tháng xu t nh ng hoá ơn GTGT này. Thu GTGT u vào căn c vào hoá ơn GTGT u vào Công ty tr c ti p chi, nhiên li u lái xe mua tính theo nh m c ư c phép chi. nh m c ư c phép chi này do Giám c doanh nghi p (ho c h i ng qu n tr ) căn c vào c i m c th c a t ng phương ti n giao cho lái xe và ư c công khai khi giao khoán cho lái xe. Ví d 1: M t lái xe Taxi theo ng h trên xe trong tháng 1 ã v n chuy n t ng thu c a khách hàng là 5.500.000 ng s thu trên lái xe ph i l p b ng khê gi s thu c a 50 khách hàng, tương ng v i kho ng cách v n chuy n ghi trên ng h là 5.000 km (bao g m c kho ng cách v n chuy n có khách và không có khách).
  5. - V vi c xu t hoá ơn xác nh thu GTGT u ra: Cu i tháng 1 có 25 khách hàng yêu c u hoá ơn GTGT, ơn v v n t i căn c vào b ng kê s thu c a lái xe xu t 25 hoá ơn GTGT cho 25 khách hàng (ví d là 3.000.000 ng, thu GTGT trên hoá ơn là 300.000 ng). S thu còn l i là 2.000.000 ng ơn v l p b ng kê xác nh s thu GTGT u ra là 200.000 ng, như v y thu GTGT u ra c a ơn v v n t i t ng c ng trong tháng là 500.000 ng. N u trong tháng 2 có khách hàng ã i Taxi trong tháng 1 (trong t ng s 2.000.000 ng doanh thu c a tháng 1 ơn v v n t i ã l p b ng kê xác nh thu GTGT u ra c a tháng 1) yêu c u hoá ơn GTGT, ơn v v n t i v n xu t hoá ơn GTGT cho khách hàng và trong b ng kê tháng 2 ghi rõ ph n i u ch nh gi m này. - V vi c xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr : nh m c tiêu hao xăng cho 100 km là 7 lít. S xăng u vào ư c tính xác nh thu GTGT u vào c a ơn v v n chuy n căn c vào hoá ơn GTGT mua xăng như lư ng t i a ư c phép kh u tr là: 5.000 km x 7 lít = 350 lít 100 km Giá mua xăng trên hoá ơn (chưa có thu GTGT) là 4.000 /lit, thu GTGT c a xăng là 5%, vì v y t ng s thu GTGT u vào c a xăng ư c kh u tr là 350 lít x 4.000 /lít x 5% = 70.000 ng. 1.5. Trong trư ng h p ơn v v n t i làm i lý v n t i (bao g m c các kho n thu h , chi h ch hàng) thì giá chưa có thu GTGT là t ng các kho n thu c a khách hàng và làm căn c ơn v v n t i tr c ti p xu t hoá ơn cho khách hàng (bao g m c các kho n thu h ) và xác nh thu GTGT u ra c a ơn v v n t i. Thu GTGT u vào c a ơn v v n t i căn c vào hoá ơn GTGT u vào c a ơn v v n t i, c a lái xe n p v ư c tính kh u tr theo nguyên t c chung nêu trên và ch ng t thu GTGT u vào c a các ch ng t chi h . 1.6. i v i các h p tác xã v n t i: H p tác xã v n t i là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr , các xã viên c a h p tác xã là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. Do c thù c a các h p tác xã v n t i nên tính thu GTGT u ra, u vào, thu GTGT u vào tính kh u tr ư c quy nh như sau: a. H p tác xã v n t i tr c ti p ký h p ng v n t i sau ó t ch c cho các xã viên tham gia v n t i, toàn b các chi phí cho ho t ng v n t i h p tác xã tr c ti p chi thì thu GTGT u ra căn c vào toàn b các kho n thu c a khách hàng. Thu GTGT u vào ư c kh u tr xác nh thu GTGT ph i n p c a h p tác xã căn c vào các nguyên t c chung ã nêu trên:
  6. Ví d : H p tác xã v n t i A ký h p ng v i khách hàng B m t h p ng v n t i hàng hoá, t ng thu chưa có thu GTGT là 10.000.000 ng. H p tác xã A t ch c cho xã viên v n t i. Thu GTGT u ra c a h p tác xã v n t i là 10.000.000 ng x 10% = 1.000.000 ng và h p tác xã xu t hoá ơn GTGT cho khách hàng B theo giá tính thu và thu GTGT u ra nêu trên. Thu GTGT u vào ư c kh u tr căn c vào các hoá ơn GTGT u vào c a h p tác xã và các xã viên tr c ti p tham gia v n t i (xăng d u, i n nư c, i n tho i...) các kho n chi có tính ch t thay i theo doanh thu c a các xã viên như nhiên li u... ph i căn c vào nh m c tiêu hao, nh m c tiêu hao này do ban ch nhi m h p tác xã căn c c i m c th t ng lo i phương ti n công b công khai trong toàn h p tác xã. b. H p tác xã v n t i làm d ch v gi i thi u khách hàng cho xã viên, ch hư ng m t kho n hoa h ng c a các xã viên n p v : H p tác xã n p thu GTGT trên cơ s doanh thu hoa h ng do các xã viên n p v Ví d : H p tác xã v n t i A có khách hàng n ngh v n t i m t lô hàng, t ng giá tr thanh toán là 10.000.000 ng. H p tác xã không tr c ti p ký h p ng mà giao cho 3 xã viên có phương ti n v n t i B, C, D tr c ti p giao d ch v i khách hàng và thu c a 3 xã viên này m t kho n hoa h ng là 1.000.000 ng. Như v y h p tác xã v n t i A là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr , giá tính thu GTGT trên hoá ơn GTGT là 1.000.000 ng, hoá ơn GTGT v kho n thu hoa h ng này c a h p tác xã ư c xu t cho 3 xã viên theo m c hoa h ng thu c th c a t ng xã viên. Thu GTGT u vào c a h p tác xã A ư c kh u tr là các hoá ơn GTGT u vào c a h p tác xã. Hoá ơn u vào c a 3 xã viên không ư c tính kh u tr khi xác nh thu GTGT ph i n p c a h p tác xã A. 2. Phương pháp n p tr c ti p trên GTGT: a. Các cá nhân tr c ti p kinh doanh v n t i n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. b. Trư ng h p khoán như quy nh t i i m 1.3 m c II nêu trên thì lái xe nh n khoán là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p giá tính thu GTGT là m c khoán c a lái xe nh n v i ơn v v n t i. c. Trong h p tác xã lái xe v n t i, Trư ng h p h p tác xã ch làm nhi m v gi i thi u khách hàng cho xã viên, hư ng m t ph n hoa h ng cho xã viên n p v thì xã viên là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p căn c vào doanh thu ư c hư ng. Xã viên h p tác xã t kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. N u khách hàng c n hoá ơn thì h p tác xã thay m t xã viên c p hoá ơn bán hàng (cơ quan thu c p hoá ơn bán hàng h p tác xã l p hoá ơn thay cho xã viên). Thu GTGT u vào c a các ch ng t hàng hoá d ch v mua vào c a i t ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p không ư c tính kh u tr khi xác nh thu GTGT ph i n p. Ví d : Cũng theo ví d t i trư ng h p 1.6.b nêu trên, 3 xã viên B, C, D là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. Doanh thu xác nh thu GTGT c a 3 xã viên là 10.000.000 ng. N u khách hàng có yêu c u xu t hoá ơn, h p tác xã v n t i A thay m t 3 xã viên trên xu t hoá ơn bán hàng thông thư ng cho khách hàng.
  7. III- KÊ KHAI, N P THU GTGT 1. Kê khai n p thu GTGT c a ơn v n p thu theo phương pháp kh u tr . 1.1. i v i các Công ty h ch toán c l p kê khai n p thu GTGT t i a phương nơi Công ty óng tr s . N u Công ty và các ơn v này có các chi nhánh, c a hàng... h ch toán ph thu c cùng ho t ng kinh doanh t i a phương nơi Công ty, ơn v óng tr s thì thu GTGT do Công ty, ơn v kê khai n p t p trung thay cho các chi nhánh, c a hàng tr c thu c và các chi nhánh, c a hàng này hàng tháng ph i l p b ng kê thu GTGT và g i v Công ty, ơn v th c hi n t ng h p kê khai n p thu vào NSNN. Các chi nhánh, c a hàng tr c thu c ho t ng kinh doanh a phương khác nơi Công ty óng tr s thì chi nhánh, c a hàng ph i kê khai n p thu GTGT t i a phương nơi kinh doanh ( a phương nêu t i Thông tư này ư c xác nh là t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 1.2. Hoàn thu GTGT: Các Công ty, ơn v kinh doanh d ch v ch u thu GTGT thu c i tư ng ph i kê khai n p thu GTGT, n u phát sinh thu u vào ư c kh u tr l n hơn thu u ra thu c trư ng h p ư c hoàn thu GTGT thì Công ty, ơn v kinh doanh ph i l p h sơ ngh hoàn thu theo ch g i cơ quan thu xét gi i quy t hoàn thu cho Công ty, ơn v . 2. Kê khai n p thu GTGT c a i tư ng n p thu theo phương pháp tr c ti p: a. Các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p quy nh t i ti t a i m 2 m c II nêu trên tr c ti p kê khai n p thu v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu . b. Các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp t c ti p quy nh t i ti t b i m 2 m c II nêu trên ph i kê khai n p thu GTGT: V nguyên t c chung ơn v v n t i ho c h p tác xã có trách nhi m l p b ng kê doanh thu th c hi n c a t ng cá nhân nh n khoán, t ng xã viên kê khai, n p thu t p trung cho các cá nhân nh n khoán và xã viên h p tác xã. N u cá nhân nh n khoán ho c xã viên h p tác xã kê khai không sát doanh thu v n t i, cơ quan thu ư c quy n n nh doanh thu tính thu căn c tình hình th c t t i a phương có s tham gia ý ki n c a Liên minh h p tác xã và S Giao thông công chính c a các t nh, thành ph . 3. V hoá ơn ch ng t : ơn v v n t i tr c ti p xu t hoá ơn cho khách hàng theo t ng trư ng h p c th : N u ơn v v n t i thu c i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thì xu t hoá ơn GTGT, trong ó d ch v v n t i không thu c i tư ng ch u thu GTGT thì dòng thu su t và thu GTGT g ch chéo. N u i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì xu t hoá ơn bán hàng thông thư ng. i v i ơn v v n t i hành khách n u s d ng vé thay cho hoá ơn thì ph i ăng ký v i cơ quan thu và th c hi n theo ch quy nh. IV- T CH C TH C HI N 1. C c ư ng b Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, C c thu các t nh thành ph hư ng d n các ơn v th c hi n vi c kê khai, tính thu , n p thu GTGT theo hư ng d n t i Thông tư này.
  8. 2.Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác không hư ng d n t i Thông tư này v n ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính. Các văn b n hư ng d n th c hi n thu GTGT i v i các ơn v ã ban hành không phù h p v i hư ng d n t i Thông tư này u bãi b . Trong trư ng h p có vư ng m c, các ơn v k p th i ph n ánh v B Tài chính xem xét, x lý c th . Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản