Thông tư số 102/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư số 102/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 102/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 102/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 102/2001/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C I V I CÁC D ÁN U TƯ S N XU T NG CƠ XE HAI BÁNH G N MÁY TRONG NƯ C Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 938/CP-KTTH ngày 18/9/2001 v chính sách n i a hoá xe hai bánh g n máy, B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c i v i các doanh nghi p có d án u tư s n xu t ng cơ xe hai bánh g n máy trong nư c như sau: I- I TƯ NG ÁP D NG Các d án s n xu t ng cơ xe hai bánh g n máy hoàn ch nh c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , thành l p theo Lu t Doanh nghi p và Lu t Doanh nghi p Nhà nư c. II- I U KI N VAY V N TÍN D NG U TƯ 1. D án ph i m b o s n xu t các linh ki n và ph tùng ph c v cho s n xu t ng cơ xe hai bánh g n máy t t l n i a hoá i v i ng cơ ít nh t là 40% ngay t năm u tiên i vào ho t ng, tăng d n 10% sau m i năm và ư c B Công nghi p xác nh theo các quy nh hi n hành. 2. Ch u tư ph i có báo cáo nghiên c u kh thi ư c l p theo úng trình t và quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. 3. D án u tư ph i áp ng i u ki n vay v n và ư c Qu h tr phát tri n thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và ch p thu n cho vay theo úng quy nh t i Ngh nh 43/1999/N -CP c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. III- CƠ CH TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ÃI 1. M c v n cho vay: m c cho vay i v i m t d án b ng 70% t ng s v n u tư. 2. Lãi su t cho vay: Lãi su t cho vay áp d ng m c lãi su t cho vay ưu ãi c bi t (hi n nay là 3%/năm).
  2. 3. Th i h n vay v n: Th i h n cho vay v n phù h p v i chu kỳ s n xu t và kh năng hoàn v n c a d án ư c duy t nhưng t i a không quá 10 năm. N u quá th i h n này ch u tư không tr ư c n thì x lý theo quy nh hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 4. B o m ti n vay: Ch u tư ư c dùng tài s n hình thành t v n vay mb o ti n vay. Khi chưa tr h t n , ch u tư không ư c chuy n như ng, bán, cho, t ng, th ch p, c m c ho c b o m cho b o lãnh vay nơi khác. Th t c b o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Qu h tr phát tri n có trách nhi m; - Hư ng d n các ch u tư v trình t , th t c vay v n theo úng các quy nh hi n hành. - Tri n khai th c hi n cho vay, t ch c qu n lý, theo dõi và h ch toán theo quy nh hi n hành i v i tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. - T ng h p báo cáo nh kỳ hàng quý và cu i năm v i B Tài chính v tình hình cho vay v n tín d ng u tư phát tri n i v i các d án s n xu t ng cơ xe hai bánh g n máy trong nư c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản