Thông tư số 102/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư số 102/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 102/2004/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý tiền thuê và thanh toán kinh phí sửa chữa kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 102/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 102/2004/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C QU N LÝ TI N THUÊ VÀ THANH TOÁN KINH PHÍ S A CH A K T C U H T NG C U C NG CÁI LÂN Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 228/2003/Q -TTg ngày 06/11/2003 c a Th tư ng Chính ph v thí i m cho thuê qu n lý, khai thác k t c u h t ng c u c ng Cái Lân; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý ti n thuê và thanh toán kinh phí s a ch a k t c u h t ng c u c ng Cái Lân như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG: 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là Bên cho thuê (C c Hàng h i Vi t Nam), Bên thuê (c ng Qu ng Ninh) và các t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý, khai thác k t c u h t ng c u c ng Cái Lân. 2. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh vi c qu n lý ti n thuê cơ s k t c u h t ng c u c ng Cái Lân và vi c thanh toán kinh phí s a ch a k t c u h t ng c u c ng Cái Lân (sau ây g i t t là tài s n thuê) do C c Hàng h i Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i i u 6 Quy t nh s 228/2003/Q -TTg; quy nh vi c xác nh t n th t tài s n cho thuê. 3. K t c u h t ng c u c ng Cái Lân cho thuê là toàn b tài s n quy nh t i i u 3 Quy t nh s 228/2003/Q -TTg, bao g m: c u c ng s 5, c u c ng s 6, c u c ng s 7, vùng nư c trư c c ng, văn phòng, kho bãi, nhà xư ng, h th ng i n nư c và ư ng giao thông trong c ng. 4. C c Hàng h i Vi t Nam làm i di n ch s h u i v i tài s n cho thuê. Kinh phí ho t ng c a C c Hàng h i Vi t Nam do Ngân sách nhà nư c b trí trong d toán Ngân sách nhà nư c hàng năm c a B Giao thông v n t i bao g m c kinh phí ho t ng qu n lý k t c u h t ng c u c ng Cái Lân c a Bên cho thuê. 5. Ngu n kinh phí s a ch a tài s n thuê: Ngu n kinh phí th c hi n s a ch a tài s n thuê i v i ph n thu c trách nhi m c a Bên cho thuê do Ngân sách nhà nư c m b o. II - NH NG QUY NNH C TH :
  2. 1. Qu n lý ti n thuê k t c u h t ng c u c ng Cái Lân: Ti n thu v cho thuê k t c u h t ng c u c ng Cái Lân là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c. C c Hàng h i Vi t Nam m Tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo dõi, qu n lý ti n thuê do Bên thuê tr n p Ngân sách Nhà nư c. nh kỳ, Bên cho thuê có trách nhi m ôn c Bên thuê n p y ti n thuê k t c u h t ng c u c ng Cái Lân theo th i gian và Giá thuê c a H p ng thuê qu n lý, khai thác k t c u h t ng c u c ng Cái Lân. 2. Quy nh v s a ch a tài s n thuê theo trách nhi m c a Bên cho thuê: 2.1. Bên cho thuê ch th c hi n vi c s a ch a tài s n thuê trong các trư ng h p sau: - Th c hi n s a ch a t xu t nh ng hư h ng tài s n thuê do s c b t kh kháng ho c nh ng l i Nn tì gây ra như: do thiên tai, nh ng hư h ng tài s n do s c k thu t c a quá trình u tư xây d ng. - Th c hi n các công vi c khác nh m s a ch a, kh c ph c hư h ng c a tài s n thuê mà nguyên nhân không do l i c a Bên thuê gây ra, tr các trư ng h p quy nh t i i m d, i m d kho n 2 i u 7 Quy t nh s 228/2003/Q -TTg. Trư ng h p tài s n hư h ng do l i c a bên th ba trong H p ng thuê gây ra thì Bên thuê ph i ch u trách nhi m s a ch a tài s n. 2.2. T n th t tài s n thuê: Khi x y ra s c gây h ng hóc i v i tài s n thuê, Bên thuê và Bên cho thuê ph i l p biên b n như sau: - Xác nh nguyên nhân, m c t n th t c a tài s n. - Xác nh trách nhi m c a t p th và cá nhân có liên quan, m c ph i b i thư ng (n u có). N u t n th t thu c trách nhi m Bên cho thuê m nhi m vi c s a ch a, căn c m c t n th t c a tài s n, C c Hàng h i Vi t Nam l p phương án và d toán kh c ph c, s a ch a và quy t nh ho c trình cơ quan có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng. 2.3. Khi th c hi n s a ch a tài s n thuê, C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m thuê các ơn v có i u ki n áp ng vi c thi công, s a ch a tài s n. Quy trình l p d toán và s a ch a tài s n ph i th c hi n úng quy nh v u tư xây d ng cơ b n. Sau khi k t thúc vi c s a ch a, C c Hàng h i Vi t Nam th c hi n quy t toán công trình theo quy nh hi n hành. 3. Thanh toán kinh phí s a ch a:
  3. B Tài chính th c hi n thanh toán kinh phí s a ch a k t c u h t ng c u c ng Cái Lân theo s th c t ã ư c quy t toán. Trư ng h p công trình s a ch a kéo dài c n ng v n trư c cho ơn v thi công, theo ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam, B Tài chính s ng v n b ng 50% theo s d toán; sau khi công trình ư c quy t toán s th c hi n thanh toán theo s chi th c t . H sơ c p kinh phí s a ch a tài s n g m: - Công văn ngh c p kinh phí c a C c Hàng h i Vi t Nam. - D toán kinh phí s a ch a tài s n ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - H sơ quy t toán công trình ( i v i công trình ã ư c quy t toán). Căn c H sơ ngh c p kinh phí s a ch a c a C c Hàng h i Vi t Nam, B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) chuy n "l nh chi ti n" sang Kho b c Nhà nư c chi ng trư c d toán ngân sách năm sau v kinh phí u tư xây d ng cơ b n c a B Giao thông v n t i thanh toán cho C c Hàng h i Vi t Nam ng th i thông báo cho B Giao thông v n t i t ng h p d toán Ngân sách Nhà nư c năm sau. Khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v d toán Ngân sách năm sau c a B GTVT, B Tài chính th c hi n vi c thu h i v n ng trư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 4. L p, ch p hành và quy t toán kinh phí: Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí qu n lý, s a ch a k t c u h t ng c u c ng Cái Lân th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. C th : - Hàng năm, C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m l p báo cáo quy t toán s d ng kinh phí ngân sách s a ch a k t c u h t ng c u c ng Cái Lân theo quy nh. - B Giao thông v n t i ch trì cùng B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) t ch c ki m tra phê duy t quy t toán kinh phí s a ch a k t c u h t ng c u c ng Cái Lân. III - T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, có vư ng m c, ngh C c Hàng h i Vi t Nam và các ơn v có liên quan ph n ánh v B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p. Huỳnh Th Nhân
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản