Thông tư số 104/TC/GTBĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư số 104/TC/GTBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 104/TC/GTBĐ về việc hướng dẫn việc kinh phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 104/TC/GTBĐ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/TC/GTB Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1994 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 104/TC/GTB NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1994 HƯ NG D N VI C KINH PHÍ THAM GIA T CH C HÀNG KHÔNG DÂN D NG QU C T (ICAO) Căn c vào Ngh nh 242/H BT ngày 30.6.1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 36/TTg ngày 06.2.1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành i u l t ch c và ho t ng c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Theo ngh c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam t i Công văn s 1017/CAAV ngày 25.5.1994; có ngu n kinh phí cho ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam tham gia T ch c Hàng không dân d ng qu c t (vi t t t là ICAO), B Tài chính hư ng d n m t s i m như sau: 1. Kinh phí tham gia ICAO là kho n ti n dùng óng niên li m, chi chí cho các oàn i tham d kỳ h p hàng năm c a ICAO qu c t và khu v c, do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam thay m t Nhà nư c óng góp và th c hi n. Kho n kinh phí này ư c huy ng t các ơn v có ho t ng thu c lĩnh v c hàng không dân d ng, mà trong ho t ng c a mình có liên quan n ho t ng c a ICAO. 2. Hàng năm, theo thông báo c a ICAO, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam d trù kinh phí ph i chi bao g m các n i dung: + Kinh phí óng niên li m theo thông báo c a ICAO. + Chi phí cho các oàn tham d các kỳ h p c a ICAO th gi i và khu v c. Vi c d trù kinh phí ph i theo úng Thông tư s 44/TC/TC N ngày 21.5.1994 c a B Tài chính quy nh ch ph c p cho cán b i công tác ng n h n nư c ngoài do nư c ta ài th , và ư c B Tài chính duy t m c chi cho t ng oàn. 3. Trên cơ s t ng s kinh phí ã d trù ư c B Giao thông V n t i và B Tài chính duy t, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phân b theo s tuy t i cho các ơn v có liên quan trong ngành Hàng không theo t l sau: + Các công ty kinh doanh v n t i hàng không (bao g m c các công ty liên doanh) 50% s kinh phí ph i chi. + Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam 30% s kinh phí ph i chi.
  2. + Các c m c ng hàng không, sân bay 20% s kinh phí ph i chi. 4. Căn c vào thông báo phân b kinh phí c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, các ơn v có trách nhi m trích n p y và k p th i v C c và ư c h ch toán vào kho n m c này vào giá thành ( i v i các ơn v s n xu t kinh doanh) h ch toán vào chi phí thư ng xuyên ( i v i các ơn v s nghi p kinh t ). 5. Vi c s d ng và quy t toán kho n kinh phí tham gia ICAO theo úng ch qu n lý tài chính hi n hành. Trư ng h p phát sinh th a thi u, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m i u ch nh vào s phân b năm sau. 6. Kho n kinh phí tham gia ICAO ư c coi là kho n thu khác v ngu n kinh phí và là m t kho n m c chi hành chính s nghi p c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 7. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/1/1995, quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản