Thông tư số 106/1999/TT-BTC về Luật thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 78/1999/NĐ-CP ngày 20/08/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư số 106/1999/TT-BTC về Luật thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 78/1999/NĐ-CP ngày 20/08/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 106/1999/tt-btc về luật thuế giá trị gia tăng do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định 78/1999/nđ-cp ngày 20/08/1999 của chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định số 102/1999/nđ-cp ngày 21/12/1998 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 28/1998/nđ-cp ngày 11/5/1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 106/1999/TT-BTC về Luật thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 78/1999/NĐ-CP ngày 20/08/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 106/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 106/1999/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 78/1999/N -CP NGÀY 20/8/1999 C A CHÍNH PH S A I, B SUNG NGHN NNH S 102/1998/N -CP NGÀY 21/12/1998 C A CHÍNH PH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 28/1998/N -CP NGÀY 11/5/1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG Căn c Lu t thu GTGT, Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT. Căn c Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 và Ngh nh s 78/1999/N -CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph . B Tài chính hư ng d n b sung, s a i m t s i m trong các Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 v thu GTGT như sau: I- V I TƯ NG KHÔNG THU C DI N CHNU THU GTGT: B sung, s a i m t s i m t i m c II Ph n A Thông tư s 89/1998/TT-BTC, hư ng d n i u 4 Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph v i tư ng không thu c di n ch u thu GTGT như sau: 1- i m 4 ( o n u) ư c b sung, s a i l i như sau: "4- Máy bay, dàn khoan, tàu thu thuê c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t ư c dùng cho s n xu t, kinh doanh; Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c mà cơ s có d án u tư nh p khNu làm tài s n c nh theo d án ó". 2- i m 13 ư c b sung, s a i như sau: "13- In, xu t b n, nh p khNu và phát hành: báo, t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa, giáo trình, sách văn b n pháp lu t, sách in b ng ti ng dân t c thi u s ; tranh, nh, áp phích tuyên truy n, c ng, in ti n". i v i dàn khoan, tàu thu thuê c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t ư c căn c vào danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n t i lo i trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư quy nh xác nh và bên thuê ph i có h p ng thuê ký v i nư c ngoài, h p l .
 2. S n phNm hàng hoá quy nh t i Kho n 13 không ch u thu GTGT bao g m s n phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu. II - V KH U TR THU U VÀO: Căn c vào Kho n 2 i u 1 Ngh nh s 78/1999/N -CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph quy nh s a i, b sung v các trư ng h p ư c kh u tr thu u vào và t l kh u tr thu , b sung, s a i hư ng d n v kh u tr thu u vào nêu t i m c III ph n B Thông tư s 89/1998/TT-BTC và m c III Thông tư s 175/1998/TT-BTC như sau: 1- Cơ s s n xu t, ch bi n, thương m i n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu mua nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n c a ngư i tr c ti p s n xu t, tr c ti p khai thác không có hoá ơn nhưng có b n kê ho c c a ngư i kinh doanh có hoá ơn bán hàng thì ư c kh u tr thu GTGT u vào theo t l (%) tính trên giá tr hàng hoá mua vào theo b n kê ho c hoá ơn như sau: a) T l 5% i v i s n phNm tr ng tr t thu c các lo i cây l y nh a, l y m , l y d u, bông, mía cây, chè búp tươi, lúa, g o, ngô, khoai s n; s n phNm chăn nuôi là gia súc, gia c m, cá tôm và các lo i thu s n khác. b) T l 3% i v i các lo i s n phNm là nông s n, lâm s n không quy nh trong nhóm ư c kh u tr 5% nêu trên. T l kh u tr thu u vào quy nh trên ây áp d ng th ng nh t i v i cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh thương m i thu c i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu . Ví d : Công ty th c phNm s n xu t, kinh doanh t ng h p trong kỳ có thu mua m t s m t hàng làm nguyên li u s n xu t h p và kinh doanh thương m i, trong ó: - Mua tr c ti p c a nông dân dưa chu t óng h p và rau xanh bán. Khi mua có l p b n kê giá tr hàng mua vào là 20 tri u ng. Thu GTGT ư c kh u tr s là 20.000.000 x 3% = 600.000 . - Mua cá, tôm c a h kinh doanh thương m i bán có hoá ơn bán hàng ghi giá tr hàng mua là 30 tri u ng. Thu GTGT ư c kh u tr s là: 30.000.000 x 5% = 1.500.000 . 2- Các cơ s s n xu t, ch bi n (không áp d ng i v i cơ s thương m i tr ơn v tr c thu c t ch c thu mua cung ng tr c ti p cho cơ s s n xu t cùng trong công ty, t ng công ty ã ư c quy nh t i Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998) n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr mua ph li u các lo i c a ngư i tr c ti p thu nh t ph li u không có hoá ơn ph i l p b n kê hàng mua vào ho c mua c a ngư i kinh doanh mua gom có hoá ơn bán hàng thì ư c kh u tr thu u vào theo m t t l (%) tính trên giá tr hàng hoá mua vào theo b n kê ho c hoá ơn như sau: a) T l 5% i v i s t, thép ph li u và ph li u là kim lo i khác.
 3. b) T l 3% i v i các lo i ph li u khác như: gi y v n, thu tinh, ni lon. 3 - Các trư ng h p khác cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu ư c kh u tr thu GTGT u vào như sau: a) T l 5% i v i ti n b i thư ng c a ho t ng kinh doanh b o hi m. b) T l 4% i v i hàng ch u thu tiêu th c bi t cơ s kinh doanh thương m i mua c a cơ s s n xu t bán; c) T l 3% i v i t, á, cát, s i do cơ s s n xu t, xây d ng mua tr c ti p c a ngư i khai thác không có hoá ơn ho c ư c tính kh u tr theo b n kê hàng hoá mua c a i tư ng có hoá ơn bán hàng. d) T l 3% i v i các lo i hàng hoá khác n u có hoá ơn bán hàng. 4- Vi c tính kh u tr thu ho c hoàn thu u vào quy nh t i i m 1, 2, 3 trên ây không áp d ng i v i trư ng h p hàng hoá mua vào ư c làm nguyên li u s n xu t, ch bi n hàng xu t khNu ho c mua xu t khNu. Ví d : Công ty A mua 10 t n thu s n c a ngư i ánh b t không có hoá ơn, doanh s mua vào 30 tri u ng, công ty ã l p b n kê tính kh u tr thu u vào. Nhưng s hàng này công ty ã ưa vào ch bi n hàng xu t khNu 50%, bán trong nư c 50% thì ch ư c tính kh u tr tương ng v i hàng bán trong nư c b ng: ( 30.000.000 x 5%) x 50% = 750.000 5 - Căn c xác nh s thu u vào ư c kh u tr quy nh t i i m 1,2,3 trên ây là: a) i v i các lo i hàng hoá mua c a ngư i s n xu t, khai thác, thu nh t ph li u không có hoá ơn là b n kê hàng hoá mua vào. B n kê ph i l p úng quy nh ghi rõ tên a ch ngư i bán, lo i hàng, s lư ng và giá thanh toán úng v i các ch ng t chi tr ti n. Ngư i ph trách thu mua, ngư i l p, ký duy t b n kê ph i ch u trách nhi m v tính úng n và chính xác c a s li u kê khai, n u c tình kê khai không úng, kê khai sai m t hàng tính kh u tr thu là hành vi khai man tr n thu s b x lý theo pháp lu t. b) i v i các hoá ơn mua hàng hoá u vào (hoá ơn thông thư ng) ch ư c tính kh u tr i v i các hoá ơn h p pháp (hoá ơn do B Tài chính phát hành) và là hoá ơn mua hàng hoá ch u thu GTGT; Hoá ơn ph i ghi úng y các y u t quy nh tên, a ch , mã s thu c a ngư i bán ph i ghi rõ ràng. tính kh u tr iv i lo i hoá ơn này, hàng tháng cơ s kinh doanh ph i t ng h p l p b n kê các hoá ơn ư c tính kh u tr kê khai s ư c kh u tr . c) i v i v t tư hàng hoá u vào lo i ư c tính kh u tr theo t l (%) trên giá mua, cơ s kinh doanh ch ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh tính thu nh p doanh nghi p b ng doanh s mua, tr (-) s ã ư c tính kh u tr . Ví du: Trong kỳ doanh nghi p B mua v t tư hàng hoá u vào là 100 tri u ng, ư c tính kh u tr theo t l 5% b ng 5 tri u ng thì ch ư c h ch toán vào chi phí 95
 4. tri u ng (100 tri u ng - 5 tri u ng), còn 5 tri u ng h ch toán vào thu u vào ư c kh u tr . III - V I TƯ NG Ư C GI M THU GTGT: Theo quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh nh s 78/1999/N -CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph s n phNm, d ch v ư c gi m 50% thu GTGT như sau: 1 - S n phNm cơ khí (tr cơ khí tiêu dùng) bao g m: a) Các lo i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i như: máy n , máy phay, máy ti n, máy bào, máy cán kéo, t, d p; các lo i thi t b ng b , thi t b r i, thi t b o i n, o nư c, k t c u d m c u, khung kho và s n phNm k t c u b ng kim lo i; các lo i ô tô, phương ti n v n t i khác; các lo i ph tùng, bán thành phNm c a các lo i s n phNm nói trên như: pít tông, xi lanh, ph tùng thay th các lo i. b) Các lo i công c s n xu t như máy khoan, máy cơ khí nông nghi p nh , máy cưa các lo i, máy bào, cày, b a, máy tu t lúa, máy bơm nư c. c) Các s n phNm là công c s n xu t nh như: kìm, búa, b ngh (c lê, tu c nơ vít), inh, thư c kim lo i, x ng, cu c, li m hái. Các lo i s n phNm cơ khí tiêu dùng là lo i dùng ph c v cho nhu c u sinh ho t cá nhân, gia ình hay ơn v không mang tính ch t tư li u s n xu t như: xe p, xe máy, bàn là, b p un, qu t máy, i u hoà nhi t , dao, kéo, xoong, n i, thau, thìa, dĩa, b dùng nhà b p không thu c di n gi m thu GTGT nêu t i i m này. 2- S n phNm luy n cán, kéo, kim lo i en, kim lo i màu, kim lo i quý (vàng, b c) bao g m nh ng s n phNm tr c ti p c a công nghi p luy n cán kéo d ng nguyên li u ho c s n phNm như: gang, thép, nhôm d ng th i, thanh ho c ã qua cán kéo thành thép t m, thép thanh, thép cu n, nhôm lá, nhôm t m. Nh ng s n phNm qua gia công, ch tác ho c t s n phNm luy n cán kéo ã s n xu t ch bi n thành các s n phNm khác thì không coi là s n phNm luy n cán kéo như: trang s c; th công, m ngh ; dây kim lo i b n, an, xo n; các lo i s n phNm t m l p, thùng ng nư c b ng kim lo i không thu c di n ư c gi m thu theo quy nh t i i m này. 3- Khuôn úc các lo i: bao g m các lo i khuôn dùng làm công c s n xu t ra các s n phNm hàng hoá ư c t o hình b ng khuôn như khuôn úc các chi ti t máy, khuôn s n xu t các lo i ng. 4- Than á, than c c: bao g m c các lo i than khác như than bùn và than óng c c, óng bánh t than á, than c c. 5- Máy vi tính k c nh ng b ph n không tách r i như bàn phím, con chu t. 6- Hoá ch t cơ b n: g m các lo i hoá ch t ghi trong danh m c ph l c 1 kèm theo Thông tư này.
 5. 7 - V t li u n : bao g m thu c n , dây cháy ch m, kíp n và các d ng ư c ch bi n thành s n phNm n chuyên d ng nhưng không thay i tính năng tác d ng c a v t li u n . 8- L p ô tô t c 900 - 20 tr lên. 9- S n phNm dùng làm nguyên li u s n xu t các lo i thu c ch a b nh, phòng b nh, lo i ch u thu GTGT thu c nhóm thu su t 10% ghi trong ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. 10- Chân gi , tay gi , n ng, xe lăn chuyên dùng cho ngư i tàn t t, thu c nhóm thu su t thu GTGT 10%. 11- M t hàng ch u thu tiêu th c bi t (TT B) khâu kinh doanh thương m i n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu : Các cơ s kinh doanh thương m i n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr ư c gi m 50% thu GTGT i v i m t hàng ch u thu TT B cơ s kinh doanh bán ra. 12- Lư i, dây gi ng và s i an lư i ánh cá: lư i, s i an lư i ánh cá bao g m các lo i lư i ánh cá, các lo i s i, dây gi ng lo i chuyên dùng an lư i ánh cá không phân bi t nguyên li u s n xu t. i v i hàng nh p khNu: Lư i ánh cá thành phNm nh p khNu thu c mã s 5608-11-00 Bi u thu nh p khNu hi n hành; Dây gi ng và s i an lư i ánh cá nh p khNu xác nh theo hư ng d n như i v i hàng nh p khNu hi n hành. 13- Xây d ng, l p t: Xây d ng không phân bi t có bao th u và hay không bao th u nguyên v t li u (không bao g m ho t ng kh o sát, thi t k ); L p t là vi c th c hi n các công vi c g n li n v i công trình xây d ng như l p t thi t b , i n, nư c, thang máy, n i th t công trình. 14- N o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n. Căn c ư c xác nh gi m thu GTGT ph icó: - H p ng kinh t h p pháp ký v i khách hàng xác nh rõ n o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n. - Hoá ơn thu GTGT ghi rõ n i dung ho t ng n o vét, lu ng l ch, c ng sông, c ng bi n và các n i dung khác như h p ng ã ký. 15- V n t i, b c x p g m ho t ng v n t i hàng hoá, hành lý, hành khách và b c x p hàng hoá, hành lý, không phân bi t lo i phương ti n v n t i, b c x p, th công hay cơ gi i. 16- Khách s n, du l ch, ăn u ng. 17- Các lo i sách ch u thu GTGT thu c nhóm thu su t 10%. 18- Phát hành và chi u video ch u thu GTGT thu c nhóm thu su t 10%.
 6. Các cơ s kinh doanh các s n phNm hàng hoá, d ch v ư c gi m 50% thu GTGT, n u là cơ s n p thu theo phương pháp kh u tr thu khi cung ng hàng hoá, d ch v ghi hoá ơn GTGT theo thu su t tương ng v i m c thu sau khi ã ư c gi m và s thu tính theo m c thu sau khi ã gi m. Ví d : - Khách s n, du l ch, ăn u ng thu su t 20% nay gi m 50% thì ghi m c thu trên hoá ơn bán hàng là 10%. - S n phNm cơ khí (tr cơ khí tiêu dùng) thu su t 10%, nay gi m 50% thì ghi m c thu trên hoá ơn bán hàng là 5%. IV- T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/9/1999. Các hư ng d n v hàng hoá d ch v không ch u thu GTGT, kh u tr thu u vào và gi m 50% m c thu GTGT i v i m t s hàng hoá d ch v nêu trong Thông tư s 89/1998/TT-BTC, Thông tư s 175/1998/TT-BTC và các văn b n khác hư ng d n v thu GTGT trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c gì ngh các ơn v báo cáo v B Tài chính hư ng d n b sung. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) PH L C S 1 DANH M C CÁC LO I HOÁ CH T CƠ B N Ư C GI M THU GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư s 106 /1999/TT-B Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a B Tài chính) A- CÁC HOÁ CH T CÔNG NGHI P I - Các lo i axit 1 - Axit clohydric HCL 2 - Axit nitric HNO3 3- Axit flosilicic H2SiF6 4- Axit Floric HF 5- Axit phot phoric H3PO4 6- Axit sunfuric và clêum H2SO4 & H2SO4nSO3 II - Các lo i Oxit 7 - Crom oxit & anhydric criomic Cr2O3 &CrO3
 7. 8 - Chi oxit Pb02 9- ng oxit 1 và 2 Cu2O và CuO 10 - K m oxit ZnO 11 - Magie oxit MgO 12 - Nhôm oxit AL2O3 13 - Niken oxit NiO 14 - S t oxit Fe2O3 15 - Titan dyoxit và Imenit là gi u TiO2 và TiO2Fe2O 16 - Mangan dioxit iên gi i và làm gi u MnO2 III - Các lo i hydroxit 17 - Amondydroxit và amoniac l ng NH4NH và NH3 18 - Nhôm hydroxit Al (OH)3 19 - Xút NaOH IV - Các lo i mu i hoá ch t 20 - Amon clorua CN và dùng cho s n xu t phân NH4Cl 21- Amon lcycacbonat NH4HCO3 22 - Bari clorua BaCl2 23 - Bari cacbonat BaCO3 24 - B c nitrat AgNO3 25 - Canxicacbonat (b t nh ) CaCO3 26 - Canxi clorua CaCl2 27 - Can xi cacbur ( t èn) CaC2 28 - Canxi hydrophotphat CaHPO4 29 - Canxi phot phat Ca3PO4l2 30 - Canxi florua CaF2 31 - Canxi mota silirat (CMS) CaSiO3 32 - Canxi hypo clorit (b t tNy) Ca(Ocl)2 33- Coban clorua CoCl26H2O 34 - Coban Sunfat CoSO47H2O 35 - Chi cromat PbCrO4
 8. 36 - Chi nitrat Pb(CO3)2 37 - ng clorua CuCl2.2H2O 38 - ng Sunfat CuSO4.5H2O 39 - K m Clorua ZnCl2 40 - K m Sunfat ZnSO4.7H2O 41 - K m cromat và dycromat ZnCrO4 và Cr2O3 42 - Kali clorat KClO3 43 - Kali lycromat K2Or2O7 44 - Kali nitrat KNO3 45 - Kali hydrophotphat KH2PO4 46 - Kali photphat K3PO4 47 - Magiê clorua MgCl2.6H2O) 48 - Magiê cacbonat MgCO3 49 - Magiên sunfat MgSO4.7H2O 50 - Natri cacbonat (soda) Na2CO3 51- Natri bycacbonat NaHCO3 52 - Natri sunfat Na2SO4 53 - Natri sunfit Na2SO3 54 - Natri bysunfit NaHSO3 55 - Natri thosunfat Na2S2O3.5H2O 56 - Natri bycromat Na2Cr2O7 57 - Natri hypoclorit (nư c giaven) Na(Ocl) 58 - Natri florua (NaF) 59 - Natri Flosilicat Na2SiF6 60 - Natri hydrophotphat Na2HPO4 61 - Natri photphat Na3PO4 62 - Natri tripolyphotphat Na5PO310 63 - Natri silicat d ng c c và d ng keo Na2On.SiO2 64 - Natrisunfur Na2S 65 - Natri borac Na3BO3
 9. 66 - Natri nhôm clorua Alcl3 & AlCL3.6H2O 67 - Nhôm nitrat Al(NO3)3 68 - Nhôm sunfat (phèn ơn) Al4(SO4)3.18H2O 69 - Nhôm kali sunfat (phèn kép) Alk(SO4)2.12H2O 70 - S t clorua FEcl3 71 - S t sunfat FeSO4.7H2O 72 - S t amoni sunfat (phèn s t amoni) FeNH4(SO4)2.2H2O 73 - Xanh ph (belin lelue) Fe4Fe(CN)6 74 - Sunfua cácbon CS2 Khí k ngh và á kim 75 - Clo l ng và khí Cl2 76 - Cacbonic (r n, l ng và khí) CO2 77 - Nitơ l ng và khí N2 78 - Oxy O2 79 - Lưu huỳnh (S 80- Graphit ã làm giàu C 81- Ph t pho vàng và P M t s s n ph m h u cơ 82- Khí Axetylen O2H2 83- Naphtalen C10H8 84- Benzen C6H6 85- Xylen C10H8 86- Etyl Alcol CN C2H5OH 87- Glixexin O3H5(HO)3 88- Phenol C6H5OH 89- Teppineol C10H17OH 90- Tecpinhydrat C10H18(OH)2.H2O 91- Fermalin HCHO 92- Axit axotie CH3COOH 93- Axit hymic
 10. 94- Axit stearic C17H35COOH 95- Axit tezphatalic C6H4(COOH)2 96- Axit xalic..lic 97- Menobenzen clorua C6H5C1 98- Bari stearat Bg(O17H35COO)2 99- Mggie stearat Bg(C17H35COO)2 B- HOÁ DƯ C VÀ HOÁ CH T TINH KHI T I- Axit tinh khi t và tinh khi t phân tích TK và TKP 100- Axit looric H3BO3 101- Axit clohydric HCL 102- Axit nitric HNO3 103- Axit sunfunric H2SO4 104- Axit phôtphoric H3PH4 II- Oxit TK và TKP 105- Canxi oxit CaO 106- ng oxit 1 và 2 Cu2 và CuO 107- K m oxit ZnO Các lo i hydroxit TK và TKP 108- Amon hydroxit NH4OH 109- Brerihydroxit Ba (OH)2 8H20 110- Canxi hydroxit Ca (OH)2 111- Nhôm hydroxit Al (OH)3 Các lo i mu i hoá ch t TK và TKP 112- Amon bycacbonat NH4CO3 113- Amon clorua NH4CL 114- Amon nitrat NH4NO3 115- Amon hydro photphat (NH)2H2PO4 116- Amondyhydrophotphat NH4H2PO4 117- Bari clorua BaCL2.2H2O 118- Bari Nitrat Ba (NO3)2
 11. 119- Bari sunfat BaSO4.5H2O 120- Bac nitrat AgNO3 121- Cãni cacbonat CaCO3 122- Canxi (clorua) CaCL2 123- Canxi nitrat Ca (NO3)24H2O 124- ng clorua CuCL2.2H2O 125- ng cacbonat CuCO3.Cu (OH)2 126- ng sunfat CuSO4.5H2O 127- Kali clorua KCL 128- Kali bycromat K2Cr2O7 129- Kali hydrophôtphat K2HPO4 130- Kali nitrat KNO3 131- Kali phemongant KMnO4 132- Kali Fericyanua K3Fe(CN)6 133- Kani ferocyanua K4Fe(CN)6.3H2O 134- Kali sunfat K2SO4 135- K m Clorua ZnCL2 136- K m sunfat ZnSO4.7H2O 137- Magie Clorua MgCL2 138- Magie Sunfat MgSO4 139- Magie cacbonat MgCO3 140- Natri borac Na2B4O7 10H2O 141- Natri hycacbonat NaHCO3 142- Natri kali cacbonat NaCO3 143- Natri Clorua NaCL 144- Natri kali cacbonat NaKCO3 145- Natri Florua NaF 146- Natri Flosilicat Na2SiF6 147- Natri hydrophotphat Na2HPO4 148- Natri phôtphat Na3PHO4
 12. 149- Natri tripohyphotphat Na5P3O10 150- Natri leysumfit NaHSO3 151- Natri sunfit Na2SO3 152- Natri thiosunfat Na2S2O3 153- Natri sunfat Na2SO4 154- Nhôm Clorua ALCL3 155- Nhôm sunfat AL2(SO4)3.18H2O 156- Nhôm Kalisunfat ALK(SO4)2.12H2O 157- S t 2 amon sunfat Fe(NH4)2 (SO4)2H2O 158- S t 2 amon sunfat FeNH4(SO4).12H2O 159- S t 2 clorua FeCL3 160- S t 2 sunfat FeSO4 M t s s n ph m h u cơ 161- Axeton C3H6O2 162- Benzen C6H6 163- Toluen C7H8 164- Xylen C10H8 165- Metanol CH3OH 166- Etanol C2H5OH 167- Butanol C4H9OH 168- Glixerin C3H8O3 169- Phenlo C6H5OH 170- Tocpynell C10H17OH 171- Tecpenhdrat C10H17 (OH)2H2O 172- Formallin CH2O 173- Axit axetic CH3COOH 174- Axit xalixilic 175- Butyl axetat C4H9COOCH3 176- Tota clorua cacbon CCL4 177- Axit oxlic C2H2O42H2O
 13. 178- Axit monceloaxelic CLCH2COOH 179- Axit stearic C17H35COOH 180- Amon axetat NH4CH18COO 181- Amon axatat (NH4 )2C2O4..2H2O 182- Kali oxalat K2C2O4 .H2O 183- Natri Axetat NaCH3COO 184- Natri Axalat Na2C2 O4 185- Magie starat Mg(C17H35COO)2 PH L C S 2 DANH M C CÁC LO I (Ban hành kèm theo Thông tư s 106 /1999/TT-B Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a B Tài chính) + Analgin + Anhydride Phthalic + Asprine (Acetyl Salicylate) + Astemizole + Atropin Sulphate + Codein + Caffeine Anhydrous + Chlopromazin HCL + Chloroquin Phosphat + Cinarizine (Cinnarizin) + D(-)P-Hydroxy Phenylglycine Dane Salt + Dextrose (Glucose) + Dimenhydrinate + Diphenylhydantoin Sodium (Phenytoin Sodium) + Ibuprofen
 14. + Indomethacin + Isoniazid (Isoniazide, Rimifon) + Ketoconazole + Lactose + Lnolin anhydrous + Manitol (Mannitol) + Methylene black (Xanh Methylen) + Metronidazol + Naphazolin nitrat + Papaverine HCL + Paracetamol (Acetaminophen) + Petroleum Jelly (Vaselin) + Piperazin citrat + Piroxicam + Procain HCL (Novocain HCL) + Promethazine HCL + Phenobarbital + Quinine + Sodium Salicylate + Sparteine Sulphate + Sucralfate + Sulfadoxine + Sulfaguanidin + Sulfamethoxazole (Sulphamethoxazole) + Theophyllin
 15. + Trimethoprim (TMT)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản