Thông tư số 106/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
70
lượt xem
6
download

Thông tư số 106/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 106/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 106/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p - T d o -H n h ph ú c S :106/2003/TT- Hà N i , n g à y0 7 t h á n g 1 1 n ă m2 0 0 3 BTC THÔNG TƯ C A B TÀ I C H ÍN H S 1 0 6 / 2 0 0 3 / TT-BTC NGÀY 0 7 T HÁ NG 1 1 NĂM 2 0 0 3 HƯ NG D N QU N LÝ V N U TƯ XÂY D NG C Ơ B N TH U C XÃ, T H N TR N Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ã ư c Qu c h i khoá XI kỳ h p th II thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý v n u tư XDCB thu c xã, th tr n như sau: Q UY N NH CH UNG 1. Thông tư này áp d ng cho các d án u tư c a xã, th tr n qu n lý (sau ây g i chung là xã) xây m i, c i t o, nâng c p các công trình phúc l i (trư ng h c, tr m y t , nhà tr , l p m u giáo, nhà văn hoá, thư vi n, ài tư ng ni m, cơ s th d c th thao,...), công trình h t ng (c u c ng, ư ng giao thông, công trình thoát nư c công c ng, v a hè,...) b ng ngu n v n Ngân sách nhà nư c ư c H i ng nhân dân xã thông qua. Các ngu n v n khác quy nh t i i m 1.2; 1.3, M c II dư i ây khuy n khích v n d ng theo Thông tư này. 2. Các d án u tư do c p xã qu n lý ph i có trong quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và phù h p v i các i u ki n phát tri n kinh t xã h i c a xã, có y th t c u tư và xây d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Nghiêm c m vi c tri n khai d án khi chưa có ngu n v n m b o. Các kho n óng góp b ng ti n c a các t ch c, cá nhân; v n h tr c a các t ch c trong nư c; v n vi n tr c a các t ch c, cá nhân ngoài nư c u tư cho các d án do xã qu n lý ph i g i vào tài kho n ngân sách xã. 4. Ch t ch UBND xã th c hi n vi c qu n lý v n u tư ph i m b o úng m c ích, ti t ki m, hi u qu , dân ch công khai, minh b ch; ch p hành úng ch qu n lý tài chính - u tư - xây d ng c a Nhà nư c và các quy nh c th t i Thông tư này. 5. Ban Tài chính xã giúp ch u tư th c hi n qu n lý chi phí c a các d án thu c xã qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh c th c a Thông tư này. 6. Cơ quan tài chính các c p, cơ quan qu n lý u tư và xây d ng c p trên, Kho b c nhà nư c nơi tr c ti p ki m soát chi theo ch c năng nhi m v ư c giao t o i u ki n hư ng d n các xã t ch c tri n khai các d án u tư do xã qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh c th c a Thông tư này. 7. Căn c vào tình hình th c t và kh năng qu n lý c a chính quy n xã, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c phân c p qu n lý d án u tư c a xã cho phù h p v i i u ki n c th c a t ng a phương.
 2. II. NGU N V N U TƯ CÁC D ÁN DO C P XÃ QU N LÝ: 1. Ngu n v n NSNN u tư các d án do c p xã qu n lý bao g m: 1.1. V n ngân sách nhà nư c: + V n ngân sách nhà nư c c p xã dành cho u tư; + V n h tr c a ngân sách nhà nư c c p trên cho các d án do c p xã qu n lý. + Các kho n óng góp theo nguyên t c t nguy n c a nhân dân trong xã cho t ng d án c th ư c H i ng nhân dân xã thông qua và ư c ưa vào ngân sách xã qu n lý; 1.2. Các kho n óng góp t nguy n c a các t ch c cá nhân trong nư c u tư cho các d án do c p xã qu n lý; 1.3. Các kho n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân ngoài nư c u tư cho các d án do c p xã qu n lý; 2. Vi c qu n lý ngu n v n huy ng óng góp c a nhân dân trong xã, ngu n v n h tr c a các t ch c các nhân trong nư c (1.2), ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân ngoài nư c (1.3) u tư cho các d án do c p xã qu n lý ư c th c hi n như sau: 2.1. Trư ng h p óng góp b ng ti n: Ban Tài chính th c hi n thu và n p vào tài kho n c a ngân sách xã m t i Kho b c nhà nư c. 2.2. Trư ng h p óng góp b ng hi n v t: + i v i kho n óng góp b ng v t tư, công lao ng c a nhân dân trong xã: căn c vào s lư ng v t tư, công lao ng mà ngư i dân ã óng góp, UBND xã giao cho Ban Tài chính xã xác nh thành ti n theo giá c v t tư, giá tr ngày công lao ng công ích t i a phương ghi chi xây d ng cơ b n cho d án. + i v i hi n v t c a t ch c, cá nhân ngoài nư c u tư cho xã, UBND xã thành l p H i ng xác nh giá tr hàng vi n tr giao cho Ban qu n lý d án ( i v i d án có thành l p ban qu n lý), Ban Tài chính xã ( i v i d án không thành l p ban qu n lý) qu n lý; ng th i ghi chi xây d ng cơ b n cho d án . III. L P K HO CH V N U TƯ XDCB: 1. L p k ho ch năm: - Hàng năm, căn c vào ch trương u tư ã ư c H i ng nhân dân xã thông qua ( i v i các d án m i), căn c vào ti n th c hi n d án ( i v i các d án chuy n ti p), Ban Tài chính xã l p k ho ch chi u tư XDCB cùng v i l p d toán ngân sách xã. Căn c vào kh năng ngân sách xã, UBND xã xem xét và trình H ND xã thông qua k ho ch v n u tư XDCB c a xã (theo bi u s 01 BC/KH T). K ho ch v n u tư XDCB c a xã ph i m b o các n i dung sau: + T ng m c v n u tư trong năm có chia theo t ng d án và t ng ngu n v n (ngu n v n ngân sách xã, ngu n v n huy ng c a các t ch c cá nhân, ngu n v n huy ng c a các t ch c qu c t , vi n tr ; ngu n v n t ngân sách c p trên h tr ); + Kh i lư ng th c hi n t kh i công n 31/12 năm báo cáo; + Kh i lư ng th c hi n c a các d án, công trình ã có i u ki n thanh toán nhưng chưa có ngu n m b o; + Ki n ngh .
 3. - Vi c l p k ho ch XDCB c a UBND xã ư c th c hi n theo quy trình l p d toán ngân sách quy nh t i Thông tư s 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính v vi c qu n lý ngân sách xã và ho t ng tài chính khác c a xã, phư ng, th tr n. - Căn c vào k ho ch v n u tư c a các xã, phòng Tài chính huy n t ng h p (theo bi u s 02/BC/THKHX), xu t phương án báo cáo Ch t ch UBND huy n gi i quy t theo thNm quy n. 2. L p k ho ch chi hàng quý: Căn c vào k ho ch v n u tư ã ư c ch t ch UBND xã quy t nh và kh i lư ng th c hi n c a các d án, Ban qu n lý d án ( i v i d án có thành l p ban qu n lý), Ban Tài chính xã ( i v i d án không thành l p ban qu n lý) l p k ho ch chi u tư XDCB quý trình ch t ch UBND xã. Căn c vào ngu n thu c a xã, ngu n v n huy ng, ngu n h tr t ngân sách nhà nư c c p trên..., Ban Tài chính xã t ng h p xác nh m c chi hàng quý cho các d án, công trình XDCB, trình ch t ch UBND xã quy t nh, thông báo cho Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n làm căn c ki m soát thanh toán. IV. T M NG, THANH TOÁN V N U TƯ XDCB: 1. T m ng: 1.1. H sơ ban u c a d án t m ng: 1.1.1. i v i d án có m c u tư dư i 100 tri u ng: - Quy t nh phê duy t thi t k - d toán ho c D toán chi ti t ư c phê duy t, - Quy t nh ch nh th u, -H p ng kinh t gi a ban qu n lý d án và nhà th u. 1.1.2. i v i d án có m c u tư t 100 tri u ng tr lên: - Quy t nh u tư kèm theo báo cáo u tư, - Quy t nh phê duy t thi t k - d toán, - Quy t nh ch nh th u, ho c quy t nh trúng th u, -H p ng kinh t gi a ban qu n lý d án và ơn v nh n th u, - D toán chi ti t ư c phê duy t. 1.2. M c t m ng: 1.2.1. M c t m ng i v i kh i lư ng xây l p b ng 30% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n năm ghi cho công tác xây l p . V n t m ng ư c thu h i khi d án, công trình có kh i lư ng xây l p hoàn thành ư c thanh toán; s v n t m ng ư c thu h i h t khi d án, công trình ư c thanh toán t i 80% giá tr c a h p ng xây l p . 1.2.2. M c t m ng i v i kh i lư ng thi t b là s ti n mà ch u tư ph i thanh toán theo h p ng nhưng nhi u nh t không vư t quá k ho ch v n trong năm b trí cho gói th u. V n t m ng ư c thu h i vào t ng l n thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành. 1.2.3. M c t m ng i v i chi phí khác:
 4. - i v i h p ng tư v n t m ng 50% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch năm cho n i dung công vi c tư v n. - i v i chi phí ban qu n lý t m ng theo nhu c u c a công tác qu n lý d án nhưng không vư t t l trích theo quy nh v chi phí ban qu n lý. - i v i chi phí khác c a d án t m ng theo yêu c u công vi c và theo d toán ư c duy t. 1.3. Th t c t m ng: Căn c h sơ t m ng c a Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý) ho c h sơ d án ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính xã ki m tra và có gi y ngh t m ng v n u tư g i KBNN nơi m tài kho n. Căn c h sơ t m ng c a xã, trong th i gian 07 ngày làm vi c k t khi nh n tài li u nêu trên, Kho b c nhà nư c th c hi n vi c t m ng v n xã t ch c tri n khai d án. 2. Thanh toán v n u tư: 2.1. Thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành: - Kh i lư ng xây l p hoàn thành theo h p ng ư c thanh toán là giá tr kh i lư ng ư c nghi m thu theo giai o n, m b o úng thi t k k thu t và d toán ư c duy t, m b o ch t lư ng yêu c u c a công trình. - Khi có kh i lư ng xây l p hoàn thành theo h p ng i u ki n thanh toán, Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý) l p các h sơ sau: + Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng, + Phi u giá thanh toán, + Ch ng t rút v n u tư , + Văn b n gi i trình kh i lư ng phát sinh tăng, gi m so v i n i dung h p ng . - Căn c h sơ do Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý) ho c h sơ d án ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính xã ki m tra và có gi y ngh thanh toán v n u tư g i KBNN nơi m tài kho n. Căn c h sơ thanh toán c a xã, trong th i gian 07 ngày làm vi c k t khi nh n tài li u nêu trên, Kho b c nhà nư c th c hi n vi c ki m soát thanh toán cho nhà th u; ng th i thu h i t m ng. 2.2. Thanh toán kh i lư ng thi t b : - Kh i lư ng thi t b hoàn thành ư c thanh toán ph i m b o các i u ki n: danh m c thi t b ph i úng quy t nh u tư ư c phê duy t, có trong k ho ch u tư ư c giao, có trong h p ng kinh t gi a ban qu n lý và nhà cung c p. - ư c thanh toán giá tr h p ng thi t b , Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính xã ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý) l p các h sơ sau: + Hoá ơn kiêm phi u xu t kho, + Biên b n nghi m thu, biên b n giao nh n gi a ban qu n lý và nhà cung c p, + Ch ng t rút v n. - Căn c h sơ do Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý) ho c h sơ d án ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính xã ki m tra và có gi y
 5. ngh thanh toán v n u tư g i KBNN nơi m tài kho n. Căn c h sơ thanh toán c a xã, trong th i gian 07 ngày làm vi c k t khi nh n tài li u nêu trên, Kho b c nhà nư c th c hi n vi c ki m soát thanh toán cho nhà th u; ng th i thu h i t m ng. 2.3. Thanh toán chi phí khác iv ih p ng tư v n: - i v i báo cáo u tư ã phê duy t: ư c thanh toán 100% theo giá tr h p ng ã ký phù h p v i nh m c chi phí tư v n theo quy nh c a Nhà nư c. - i v i thi t k k thu t và d toán: Chi phí thi t k , l p d toán ư c thanh toán sau khi nghi m thu m b o tiêu chuNn v thi t k theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, có trong h p ng kinh t , có trong k ho ch năm. Khi có kh i lư ng hoàn thành c a h p ng tư v n, Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính xã ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý) l p các h sơ sau: + Biên b n nghi m thu, + Phi u giá thanh toán, + Ch ng t rút v n. 2.4. Thanh toán chi phí khác, như: L phí c p t, chi phí n bù gi i phóng m t b ng, chi phí thNm nh thi t k , d toán, chi phí b o hi m... Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính xã ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý) l p b ng kê n i dung chi ti t kèm theo ch ng t có liên quan. - Căn c h sơ do Ban qu n lý ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý) ho c h sơ d án ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính xã ki m tra và có gi y ngh thanh toán v n u tư g i KBNN nơi m tài kho n. Căn c h sơ thanh toán c a xã, trong th i gian 07 ngày làm vi c k t khi nh n tài li u nêu trên, Kho b c nhà nư c th c hi n vi c ki m soát thanh toán cho xã; ng th i thu h i t m ng. V. CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA: 1. Ch báo cáo: - nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm, UBND xã l p báo cáo tình hình th c hi n kh i lư ng và c p phát v n u tư g i H ND xã và Phòng Tài chính huy n (theo bi u s 03 BC/TH). Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng g i vào ngày 5 tháng u quý sau, báo cáo năm g i vào ngày 10 tháng 01 năm sau. Báo cáo ph i phân tích, ánh giá ư c tình hình th c hi n k ho ch, k t qu u tư trong kỳ, tình hình s d ng v n, các v n t n t i, ki n ngh các bi n pháp x lý. - Ban Tài chính xã có trách nhi m báo cáo tình hình quy t toán v n u tư các d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý nh kỳ 6 tháng, m t năm g i H ND xã, Ban Ki m soát xã, Phòng Tài chính huy n theo M u s 02/THQTX kèm theo; ch m nh t vào ngày 10/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 15/01 năm sau i v i báo cáo c năm. - Căn c vào báo cáo tình hi n th c hi n u tư c a xã, Phòng Tài chính huy n ch u trách nhi m l p báo cáo t ng h p g i UBND huy n và ki n ngh phương án x lý các v n t n t i (theo bi u s 04 BC/THKHX). 2. Quy t toán v n u tư d án hoàn thành:
 6. 2.1. T t c các d án u tư do xã qu n lý khi hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng u ph i l p báo cáo quy t toán, thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng hi n hành và các quy nh c th t i Thông tư này. 2.2. H sơ quy t toán v n u tư d án hoàn thành g m có: - Các bi u báo cáo quy t toán v n u tư theo m u s 01/QTDAX, 02/QTDAX c a Ph l c kèm theo Thông tư này . - Các văn b n pháp lý có liên quan g m có: Quy t nh u tư, thi t k d toán - d toán, Quy t nh ch nh th u (ho c trúng th u n u có) và các văn b n b sung (n u có). - Các b n quy t toán kh i lư ng A-B c a t ng gói th u kèm theo: H p ng kinh t , các biên b n nghi m thu k thu t, các biên b n nghi m thu kh i lư ng thanh toán theo giai o n, biên b n thanh lý h p ng gi a ch u tư v i các nhà th u, các ơn v , cá nhân tham gia th c hi n d án. - H sơ thi t k , h sơ hoàn công (n u có); - D toán thi t k ư c duy t, d toán d th u (n u có); H sơ quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c l p thành m t b g c, lưu gi t i Văn phòng UBND xã theo ch lưu tr h sơ hi n hành. 2.3. ThNm tra, phê duy t quy t toán: 2.3.1. Khi d án, công trình xây d ng hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng, ch m nh t sau 02 tháng, Ban qu n lý d án ( i v i d an có thành l p ban qu n lý), Ban Tài chính xã ( i v i d án không thành l p ban qu n lý) ph i l p xong báo cáo quy t toán v n u tư g i Ban Tài chính xã thNm tra quy t toán. Ch m nh t sau 01 tháng, Ban Tài chính xã ph i hoàn thành công tác thNm tra báo cáo quy t toán, trình ch t ch UBND xã phê duy t. 2.3.2. N i dung thNm tra (ki m toán) và n i dung Báo cáo k t qu thNm tra (Báo cáo k t qu ki m toán) quy t toán v n u tư theo Ph l c ính kèm. 2.4. Quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c g i cho các cơ quan, ơn v sau: - Ban qu n lý d án, - Ban Tài chính xã, - Kho b c nhà nư c huy n, - Phòng Tài chính huy n, - Ban Ki m soát nhân dân xã. 2.5. Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c tính b ng 0,15% t ng m c u tư c a d án (m c th p nh t là 100.000 ng) và ư c tính vào chi phí khác trong t ng giá tr quy t toán v n u tư c a d án . 3. Ki m tra: nh kỳ ho c t xu t, Phòng Tài chính huy n tr c ti p t ch c ki m tra ho c ch o Ban Ki m soát xã ki m tra, giám sát, ánh giá u tư các d án do xã qu n lý; ng th i báo cáo c p có thNm quy n theo quy nh. VI. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN:
 7. 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ch o UBND huy n, các cơ quan ch c năng trong t nh t ch c hư ng d n UBND xã qu n lý các d án u tư . - Th c hi n vi c phân c p u tư i v i xã theo i u ki n c th c a a phương v trình , năng l c c a cán b qu n lý c p xã. - Ch o ngành tài chính t ch c ào t o nâng cao năng l c qu n lý c a cán b c p xã. 2. U ban nhân dân huy n: Th c hi n qu n lý nhà nư c v u tư; ch o các cơ quan ch c năng c a huy n, U ban nhân dân c p xã th c hi n qu n lý các d án u tư theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và các quy nh c a Thông tư này. 3. Phòng Tài chính huy n: Có trách nhi m hư ng d n, ch o Ban Tài chính xã, Ban qu n lý d án th c hi n ch c năng qu n lý tài chính d án theo úng ch quy nh. 4. U ban nhân dân xã: Th c hi n qu n lý d án theo úng Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, các văn b n hư ng d n c a các cơ quan có thNm quy n. - Thuê t ch c tư v n l p báo cáo u tư, thi t k , d toán; t ch c theo dõi ch o giám sát công trình; qu n lý v t tư tài s n, ti n v n u tư d án. - Ch u trách nhi m v tính úng n c a h sơ, kh i lư ng XDCB hoàn thành ngh thanh toán. - T ch c ti p nh n, thanh toán, s d ng v n u tư úng quy nh. - Th c hi n ch báo cáo và quy t toán v n u tư d án theo quy nh. 5. Ban qu n lý d án: Căn c vào i u ki n c th c a d án và năng l c, trình c a i ngũ cán b giúp vi c, vi c qu n lý d án ư c th c hi n theo m t trong hai trư ng h p sau: - Ch u tư tr c ti p qu n lý d án, không thành l p Ban qu n lý d án, mà s d ng cán b c a các b ph n ch c năng (Ban Tài chính xã, u viên y ban,…) c a UBND xã qu n lý d án. Ban Tài chính xã có trách nhi m qu n lý d án u tư theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh c th t i Thông tư này. - Ch t ch UBND xã có quy t nh thành l p Ban qu n lý d án qu n lý d án. Ban qu n lý d án xã có trách nhi m qu n lý d án t khâu l p thi t k , d toán cho n khi k t thúc d án, bàn giao công trình ưa vào s d ng, quy t toán v n u tư d án hoàn thành. Ban qu n lý d án th c hi n qu n lý u tư và xây d ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh c th t i Thông tư này. 6. Ban giám sát công trình: Ban giám sát công trình c a xã do dân b u ra có s ch p thu n c a H i ng nhân dân xã, ư c Ch t ch UBND xã quy t nh thành l p. Ban giám sát công trình u tư c a xã có t 2 n 3 thành viên hi u bi t v k thu t th c hi n vi c giám sát công trình xây d ng. Ban giám sát công trình có trách nhi m giám sát toàn di n các khâu c a quá trình u tư xây d ng công trình, t khâu chuNn b u tư cho n khi k t thúc d án ưa vào s d ng; giám sát nh m c s d ng v t li u; giám sát quá trình s d ng v n c a công trình . 7. Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n t ch c th c hi n vi c ki m soát, thanh toán v n u tư úng quy nh; xác nh n s v n ã thanh toán, nh n xét tình hình thanh
 8. toán; quy t toán v n u tư hàng năm v i xã theo quy nh v quy t toán Ngân sách nhà nư c. VII. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo; thay th Thông tư s 49/2001/TT-BTC ngày 26/6/2001 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư XDCB thu c xã, th tr n qu n lý. Nguy n Công Nghi p ( ã ký) PH L C HƯ NG D N N I DUNG TH M TRA, L P BI U M U BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ CÁC D ÁN THU C XÃ QU N LÝ (Kèm theo Thông tư s 106/2003/TT-BTC, ngày 07 tháng 11 năm 2003 c a B Tài chính) I. N I DUNG TH M TRA BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ: Ban Tài chính tr c ti p thNm tra ho c t ch c ki m toán c l p th c hi n (ki m toán); ng th i l p báo cáo k t qu thNm tra (k t qu ki m toán) quy t toán d án hoàn thành theo trình t và n i dung c th như sau: 1. ThNm tra h sơ pháp lý: - ThNm tra vi c ch p hành trình t th t c u tư và xây d ng theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng t khâu chuNn b u tư n khi k t thúc u tư ưa d án vào s n xu t, s d ng. - ThNm tra tính pháp lý c a các h p ng kinh t do ch u tư ký v i các nhà th u (tư v n, xây l p, cung ng v t tư thi t b ) th c hi n d án. 2. ThNm tra ngu n v n u tư c a d án: - i chi u s v n ã c p, cho vay, thanh toán ch u tư báo cáo v i s xác nh n c a cơ quan c p v n, cho vay, thanh toán liên quan; i chi u v i ngu n v n theo cơ c u ngu n ư c xác nh trong quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. - ThNm tra s phù h p trong vi c s d ng ngu n v n u tư so v i cơ c u xác nh trong quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. 3. ThNm tra chi phí u tư: ThNm tra chi phí u tư ngh quy t toán (chi ti t t ng h p ng): i chi u v i d toán ư c duy t, các i u ki n nêu trong h p ng, biên b n nghi m thu, thanh lý h p ng, h sơ hoàn công và các tài li u liên quan. ThNm tra giá tr phát sinh (n u có): Xác nh rõ nguyên nhân tăng gi m, i chi u v i văn b n phê duy t c a c p có thNm quy n, vi c áp d ng các chính sách ch quy nh liên quan thanh toán chi phí u tư phát sinh. 4. ThNm tra các kho n chi phí khác: ThNm tra chi ti t t ng kho n m c chi phí khác so v i d toán ư c duy t, ch , tiêu chuNn, nh m c theo quy nh:
 9. - ThNm tra các kho n chi phí tư v n th c hi n theo h p ng; - ThNm tra chi phí do ch u tư tr c ti p th c hi n; - ThNm tra chi phí ban qu n lý d án . 5. ThNm tra chi phí u tư thi t h i không tính vào giá tr tài s n: Chi phí u tư thi t h i do thiên tai, ch h a và các nguyên nhân b t kh kháng khác không thu c ph m vi b o hi m. 6. ThNm tra vi c xác nh s lư ng, giá tr tài s n hình thành qua u tư: ThNm tra s lư ng và giá tr tài s n chi ti t theo nhóm, lo i thu c tài s n c nh và tài s n lưu ng; nguyên giá ( ơn giá) c a t ng nhóm (lo i) tài s n bàn giao tài s n ưa vào s n xu t, s d ng. 7. ThNm tra tình hình công n , v t tư, thi t b t n ng: - Các kho n n ph i thu, ph i tr : căn c k t qu thNm tra chi phí u tư ư c quy t toán, tình hình thanh toán cho các nhà th u c a ch u tư thNm tra công n còn t n t i c a d án. - ThNm tra s lư ng, giá tr v t tư, thi t b t n ng: Căn c th c t ti p nh n và s d ng v t tư thi t b c a d án xác nh s lư ng, giá tr v t tư, thi t b t n ng, xu t phương án x lý. 8. Nh n xét ánh giá, ki n ngh : - Nh n xét ánh giá v vi c ch p hành quy ch c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - Nh n xét ánh giá v vi c công tác qu n lý chi phí u tư, tài s n u tư c a d án i v i ch u tư . - Ki n ngh v giá tr quy t toán v n u tư. - Ki n ngh v x lý các v n có liên quan. II. HƯ NG D N L P CÁC BI U M U BÁO CÁO: 1. Bi u m u s 01/QTDAX: i m 1- Các văn b n pháp lý có liên quan, c t Tên văn b n: Ghi theo trình t th i gian và trình t u tư c a các văn b n có liên quan n toàn b quá trình u tư c a d án, t ch trương u tư, quy t nh u tư, quy t nh phê duy t thi t k , d toán, ... i m 2- Ngu n v n u tư c a d án, c t (b) tên các ngu n v n, ghi t t c nh ng ngu n v n tr c ti p tham gia u tư vào d án, ngu n nào không có thì không ghi . C t (1) theo k ho ch ư c duy t, ghi theo s li u trong quy t nh u tư c a d án. C t (2) ã th c hi n, ghi theo s li u c a b ng i chi u s li u s d ng ngu n v n u tư (m u s 02/QTDAX). i m 3- V n u tư ngh quy t toán là t ng c ng toàn b các chi phí c a d án sau khi Ban Tài chính xã i chi u, rà soát t t c các b n quy t toán v i t ng nhà th u tham gia th c hi n d án và phân theo cơ c u: Xây l p, thi t b , chi phí khác trình c p có thNm quy n phê duy t. i m 4, i m 5- ghi t ng giá tr TSC hình thành qua u tư, t ng giá tr v n lưu ng (n u có) c a d án theo quy nh v phân lo i tài s n hi n hành.
 10. i m 6- Thuy t minh ng n g n, ghi các ý ki n nh n xét và nh ng ki n ngh quan tr ng. 2. Bi u m u s 02/QTDAX: i m 1- Ngu n v n u tư ã th c hi n n ngày bàn giao: T ng h p toàn b s v n ã t m ng, thanh toán cho các ơn v , cá nhân th c hi n d án tính n ngày bàn giao, khoá s l p báo cáo quy t toán. C t (1) do Ban qu n lý d án ( i v i d án có thành l p Ban qu n lý), Ban Tài chính ( i v i d án không thành l p Ban qu n lý) ghi. C t (2) do ngư i tr c ti p qu n lý, ki m soát thanh toán c a KBNN, Ban Ki m sát xã ghi, yêu c u ghi úng s v n ã thanh toán cho d án trên s sách theo dõi. Dòng 5- Ngu n v n óng góp c a nhân dân: M c b ng hi n v t quy ra ti n ph i kèm theo b ng tính chi ti t: S lư ng hi n v t óng góp nhân v i ơn giá (l y theo th trư ng a phương t i th i i m óng góp) quy thành ti n, có xác nh n c a Ban Ki m sát xã. M c b ng công lao ng quy ra ti n tính theo công th c: Công lao ng quy ra ti n = T ng s công óng góp x ơn giá 1 công lao ng công ích theo quy nh c a a phương. 3. Bi u m u s 01/THQTX: i m 1- D án ã phê duy t quy t toán: C t 3: Ghi t ng s v n thu c ngân sách xã u tư cho các d án . C t 4: Ghi t ng s v n thu c ngân sách c p trên h tr cho u tư . C t 5: Ghi t ng s v n t các ngu n khác 2 ngu n nói trên u tư như: Tài tr , óng góp. i m 3: Ghi t ng s d án chưa l p báo cáo quy t toán v n u tư, nêu rõ nguyên nhân trong i m 5. * Lưu ý: T t c các Bi u báo cáo trên ây khi l p ph i ghi rõ ngày tháng năm l p báo cáo, có y các ch ký, h tên, ch c v và óng d u theo úng quy nh. BI U M U S 0 1 / Q T DAX BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH UBND xã, th tr n: Tên d án: 1. Các văn b n pháp lý có liên quan: TT Tên văn b n Ký hi u, ngày tháng Ch c danh Giá tr ư cduy t năm ban hành ngư i ký (N u có) a b 1 2 3 1 2
 11. ... 2. Ngu n v n u tư c a d án: ơn v tính: ng TT Tên các ngu n v n Theo k ã th c Ghi ho ch hi n chú ư c duy t a b 1 2 3 1 Ngân sách xã 2 Ngân sách c p trên h tr 3 Ngu n tài tr c a các t ch c cá nhân nư c ngoài 4 Ngu n tài tr c a các t ch c cá nhân trong nư c 5 Ngu n óng góp c a nhân dân: Trong ó: + B ng ti n m t + B ng hi n v t quy ra ti n + B ng công lao ng quy ra ti n T ng c ng 1+2+3+4+5 3. V n u tư ngh quy t toán: ơn v tính: ng N i dung chi phí D toán ư c duy t Giá tr ngh quy t toán T ng c ng: + Xây l p + Thi t b + Chi phí khác 4. Giá tr tài s n c nh m i tăng: 5. Giá tr tài s n lưu ng ưa vào s d ng: 6. Thuy t minh, nh n xét, ki n ngh : Ngày....... tháng......... năm....... Ngư i l p báo cáo Trư ng ban qu n lý d án (Ký, ghi rõ h tên) (Ho cTrư ng ban Tài chính trong trư ng h p không thành l p BQLDA - Ký, óng d u, ghi rõ h tên)
 12. BI U M U S 0 2 / Q T DAX B NG I CHI U S LI U S D NG NGU N V N U TƯ UBND xã, th tr n: Tên d án: 1. Ngu n v n u tư ã th c hi n n ngày bàn giao: TT Tên các ngu n v n S li u báo cáo S li u i chi u c a cơ c a Ban qu n quan qu n lý, thanh lý toán a b 1 2 1 Ngân sách xã 2 Ngân sách c p trên h tr 3 Ngu n tài tr c a các t ch c cá nhân nư c ngoài 4 Ngu n tài tr c a các t ch c cá nhân trong nư c 5 Ngu n óng góp c a nhân dân: Trong ó: + B ng ti n m t + B ng hi n v t quy ra ti n + B ng công lao ng quy ra ti n T ng c ng 1+2+3+4+5 2. Nh n xét, ki n ngh : ý ki n nh n xét, ki n ngh i v i c p có thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành c a cơ quan qu n lý, thanh toán v n u tư; nêu nh ng nguyên nhân chênh l ch và ki n ngh x lý (N u có): Ngày.... tháng... năm.... Ngày.... tháng.... năm..... Ngư i l p báo cáo Trư ng Ban QLDA Trư ng BKS xã Giám c (Ký, ghi rõ h tên) (Ho c trư ng Ban TC xã (Ký, ghi rõ h tên) KBNN huy n trong trư ng h p không có (Ký, óng d u, BQL - ký, óng d u, ghi rõ ghi rõ h tên) h tên) BI U M U S 01/THQTX BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH Sáu tháng u năm (ho c c năm)/năm 200...
 13. ơn v báo cáo: UBND xã, th tr n..... Huy n:....... T nh, TP:... 1. D án ã phê duy t quy t toán: ơn v tính: Tri u ng Giá tr quy t toán ư c duy t TT Danh Giá tr T ng Chia theo ngu n Chênh T m c s l ngh QT Ngu n Ngân Ngu n l ch (%) u tư c a sách c p huy xã trên ng a b 1 2 3 4 5 6 7 T ng s : 1 2 ... 2. D án ã l p báo cáo quy t toán v n u tư, chưa phê duy t quy t toán: ơn v tính: Tri u ng TT Danh m c T ng d toán ư c T ng giá tr ngh phê Ghi duy t duy t chú T ng s : 1 2 ... 3. D án chưa l p báo cáo quy t toán v n u tư : 4. Nh n xét, ánh giá, ki n ngh v công tác quy t toán v n u tư: Ngày.... tháng.... năm.... Ngư i l p báo cáo Ch t ch UBNN xã, th tr n (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên)
 14. UBND Xã, th tr n....... M U S 01 B C/ KH T X S ............ BC/ KH TX (Kèm theo TT s 106/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2003 c a B Tài chính) K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 200... (Kèm theo công văn s .... ngày... tháng.... năm 200... c a UBND Xã (Th tr n) V: 1000 ng Kh i lư ng K th c hi n n D ki n s v n ư c thanh toán D ki n k ho ch năm 200... ho ch 31/12 năm a T ng K trư c Ghi d ho ch TT i m toán năm Lu Trong Lu Trong năm k ho ch T ng Trong ó chú k k Tên d xây ư c báo cáo t năm t T ng Trong ó s V n V n V n kh i k kh i u NS huy án d ng duy t công ho ch công s V n V n huy tư xã c p ng NS ng trên A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T NG S :
 15. I D án A1 1 Xây l p 2 Thi t b 3 Chi phí khác I D án A2 1 Xây l p 2 Thi t b 3 Chi phí khác III D án A3 ... Ngày...... tháng.......năm 200.. Ngư i l p bi u Ch t ch UBND Xã (Th tr n) (Ghi rõ h , tên) (Ký tên, óng d u)
 16. UBND huy n...... M U S 02 B C/ T H KH X Phòng Tài chính (Kèm theo TT s 106/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2003 c a B Tài chính) S :..... BC/TH KHX T NG H P K HO CH U TƯ XDCB C A CÁC XÃ, THN TR N NĂM 200... ơn v : 1000 ng K ho ch năm 200... c a xã (th tr n) D ki n k ho ch năm 200... i v i các xã (th tr n) do phòng tài chính huy n xu t TT Tên d án a T ng d Trong ó Trong ó Ghi chú i m toán xây ư c duy t T ng V n u V n ngân V n T ng V n u V n ngân V n d ng s tư sách c p huy s tư c a xã sách c p huy c a xã trên ng trên ng A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T NG S : I Xã A 1 D án A1 2 D án A2 II Xã B
 17. 1 D án B1 2 D án B2 ... Ngày...... tháng ..... ..năm 200.. ( Ký tên, óng d u) Ngư i l p bi u Trư ng phòng tài chính (Ghi rõ h , tên) (Ký tên, óng d u) UBND Xã, th tr n... M U S 03 B C/ T H KH X S :......... BC/THKHX (Kèm theo TT s 106/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2003 c a B Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH U TƯ 3 THÁNG (6 THÁNG, 9 THÁNG, C NĂM) CÁC D ÁN XÃ, THN TR N V: 1000 ng TT Tên d án a T ng K Kh i lư ng S v n ư c thanh toán Giá tr KLTH xã c p v n Ghi i m d toán ho ch th c hi n u nhưng chưa có kh i lư ng chú xây ư c V n T kỳ thanh toán d ng duy t năm báo cáo 200..
 18. Lu Trong Lu Trong kỳ k ho ch Lu k Trong kỳ k ho ch k t kỳ k k t t kh i kh i ho ch kh i công công công T ng Trong ó T ng KLTH s s trong kỳ KH V n V n V n u tư NS huy xã c p ng trên A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T NG S : I D án A1 1 Xây l p 2 Thi t b 3 Chi phí khác I D án A2
 19. 1 Xây l p 2 Thi t b 3 Chi phí khác ... Xác nh n c a KBNN Ngư i l p bi u Ngày...... tháng ......năm 200.. (ghi s li u th c thanh toán so v i bi u m u) (Ghi rõ h , tên) Ch t ch UBND Xã, Th tr n (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) UBND huy n...... M U S 04 B C/ T HKH X Phòng Tài chính (Kèm theo TT s 106/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2003 c a B Tài chính) S :..... BC/TH KHX T NG H P TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH U TƯ 3 THÁNG (6 THÁNG, 9 THÁNG, C NĂM) C A CÁC XÃ (THN TR N) NĂM 200... (Kèm theo văn b n báo cáo c a Phòng Tài chính huy n) V: 1000 ng
Đồng bộ tài khoản