Thông tư số 107/2008/TT-BNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư số 107/2008/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 107/2008/TT-BNN về việc chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 06/2006/TT-BTS ngày 13/11/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 107/2008/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 107/2008/TT-BNN Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ S A I M T S N I DUNG C A THÔNG TƯ S 06/2006/TT-BTS NGÀY 13/11/2006 C A B TH Y S N HƯ NG D N TH C HI N M T S N I DUNG TRONG QUY T NNH S 126/2005/Q -TTG NGÀY 01/6/2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N NUÔI TR NG TH Y H I S N TRÊN BI N VÀ H I O Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 126/2005/Q -TTg ngày 01/6/2005 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n nuôi tr ng th y h i s n trên bi n và h i o. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i m t s n i dung c a “Thông tư s 06/2006/TT-BTS ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a B Th y s n hư ng d n th c hi n m t s n i dung trong Quy t nh s 126/2005/Q -TTg ngày 01/6/2005 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n nuôi tr ng th y h i s n trên bi n và h i o”, sau ây g i là Thông tư s 06/2006/TT-BTS như sau: 1. S a i m t s n i dung c a Thông tư s 06/2006/TT-BTS ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a B Th y s n như sau: 1.1. i m th sáu, kho n 2, M c I ư c s a i như sau: ư c ưu ãi trong trư ng h p Nhà nư c thu h i di n tích m t nư c bi n quy nh t i i m kho n 1 i u 29 Lu t th y s n thì ư c hư ng theo quy nh t i i m a, b, c, d kho n 2 i u 14 Ngh nh s 27/2005/N -CP và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 1.2. Tên cơ quan, ơn v trong Thông tư s 06/2006/TT-BTS ư c s a i như sau: - “B Th y s n” thành “B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”; - “V Nuôi tr ng Th y s n” thành “C c Nuôi tr ng Th y s n”; - “ V K ho ch – Tài chính” thành “V K ho ch và V Tài chính”; - “Trung tâm khuy n ngư Qu c gia” thành “Trung tâm Khuy n nông – Khuy n ngư Qu c gia”; - “C c Qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và Thú y Th y s n” thành “C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n”. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, ch nh s a. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản