Thông tư số 108/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Thông tư số 108/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 108/1998/TT-BTC về chế độ chi tiêu tài chính đối với Hội thi thể thao văn hoá và giải bóng bàn ASEAN năm 1998 do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 108/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 108/1998/TT/BTC NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 1998 QUY NNH CH CHI TIÊU TÀI CHÍNH I V I H I THI TH THAO VĂN HOÁ VÀ GI I BÓNG BÀN ASEAN NĂM 1998 Th c hi n Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c. Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1046/KGVX ngày 24/3/1998 và Công văn s 1521/VPUB ngày 25/4/1998 ng ý cho B Giáo d c và ào t o ư c t ch c H i thi Văn hoá, Văn ngh và th d c th thao các trư ng dân t c n i trú t i Thanh Hoá, và ăng cai t ch c gi i bóng bàn h c sinh các nư c ASEAN năm 1998. m b o th ng nh t trong vi c qu n lý chi tiêu tài chính i v i các ho t ng trên, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. H I THI VĂN HOÁ, VĂN NGH VÀ TH D C VÀ TH THEO CÁC TRƯ NG DÂN T C N I TRÚ T I THANH HOÁ: 1. H i thi Văn hoá, Văn ngh và th d c th thao các trư ng dân t c n i trú t i Thanh Hoá c n t ch c theo nghi th c truy n th ng th thao, k t h p v i truy n th ng sinh ho t c a các dân t c, m b o hi u qu v chuyên môn, th hi n ư c tinh th n bình ng, oàn k t gi a các dân t c, ng th i ti t ki m, ch ng lãng phí, phù h p v i i u ki n và kh năng kinh t xã h i hi n nay. 2. Kinh phí chi ăn, , i l i c a i i bi u t nh, thành ph v d H i thi Văn hoá, Văn ngh và th d c th thao các trư ng dân t c n i trú t i Thanh Hoá năm 1998 do các t nh, thành ph t lo. 3. Chi b i dư ng cho thành viên Ban ch o, Ban t ch c và các ti u ban c a H i thi (không k tr ng tài) là 45.000 /ngày/ngư i. Riêng ti n ng ư c thanh toán theo th c chi nhưng t i a không quá 60.000 /ngày/ngư i. Trư ng h p n u là cán b công nhân viên ch c Nhà nư c n u ã chi kho n b i dư ng này thì không thanh toán ti n công tác phí theo ch công tác phí hi n hành. 4. Chi cho các cu c h p c a Ban ch o, Ban t ch c và các ti u ban trong th i gian H i thi là 5.000 /ngư i/bu i. 5. Chi b i dư ng tr ng tài, ban giám kh o trong th i gian di n ra H i thi: + T ng tr ng tài, tr ng tài chính: 25.000 ng/ngư i/bu i.
  2. + Tr ng tài khác, giám kh o các môn thi văn hoá, văn ngh : 20.000 ng/ngư i/bu i. + Ti n ăn cho tr ng tài, giám kh o trong th i gian di n ra h i thi: 30.000 ng/ngày làm vi c. Cán b Ban t ch c và các ti u ban, tr ng tài là ngư i a phương (Thanh Hoá) không ph i ngh t i nhà khách (ho c khách s n) do Ban t ch c b trí thì không ư c thanh toán ti n ng , nhưng ư c thanh toán ti n i l i t nhà n a i m thi u theo m c khoán là 5.000 /ngày/ngư i, v i i u ki n không ư c dùng phương ti n i l i c a Ban t ch c. 6. Chi khen thư ng: Gi i thư ng Nh t Nhì Ba Khuy n khích + Gi i cá nhân 150.000 120.000 80.000 50.000 + Gi i ng i 700.000 500.000 300.000 100.000 + Gi i toàn oàn 2.000.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 + C lưu ni m 200.000 150.000 100.000 80.000 II. GI I BÓNG BÀN H C SINH CÁC NƯ C ASEAN 1. Chi ăn, cho i bi u nư c ngoài tham d h i ngh ti u ban k thu t H i ng th thao trư ng h c ASEAN theo th c t nhưng không vư t quá 750.000 ng/ngư i/ngày. 2. Chi ăn, cho hu n luy n viên, v n ng viên và các thành viên là ngư i nư c ngoài theo th c t nhưng không vư t quá 500.000 ng/ngư i/ngày. 3. Chi ăn, cho cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài trong nư c 100.000 ng/ngư i/ngày. 4. Chi ăn, cho phiên d ch và hư ng d n oàn: 150.000 ng/ngư i/ngày. 5. Ti n thuê nhà thi u theo th c t nhưng không quá 1.500.000 ng/ngày. 6. Chi ti n ăn, làm vi c cho thành viên Ban t ch c gi i trong nư c là 45.000 /ngày/ngư i. Riêng ti n ng ư c thanh toán theo th c chi nhưng t i a không 90.000 /ngày/ngư i. 7. Chi cho t ng tr ng tài, tr ng tài chính: 50.000 ng/ngư i/bu i. 8. Chi b i dư ng tr ng tài, thư ký, tr ng tài ph trong th i gian di n ra H i thi 25.000 ng/ngư i/bu i. 9. Chi khen thư ng: Gi i thư ng Nh t Nhì Ba Khuy n khích
  3. + Gi i cá nhân 1.000.000 800.000 500.000 200.000 + Gi i ng i 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 + Gi i toàn oàn 5.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 + C lưu ni m 200.000 150.000 100.000 80.000 Kinh phí chi cho H i thi Văn hoá, Văn ngh và th d c th thao các trư ng dân t c n i trú t i Thanh Hoá và t ch c gi i bóng bàn h c sinh ph thông ông Nam á và h i ngh ti u ban k thu t l y t ngu n kinh phí chương trình m c tiêu giáo d c ã ư c Chính ph giao cho B Giáo d c và ào t o năm 1998. Vi c qu n lý, l p d toán, c p phát và quy t toán các kho n kinh phí trên theo ch tài chính hi n hành. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n nh v B Tài chính, B Giáo d c và ào t o nghiên c u s a i b sung cho phù h p. Nguy n Th Kim Ngân ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản