Thông tư số 108/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 108/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 108/2005/TT-BTC về kế hoạch dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính về dự trữ lưu thông thuốc quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 108/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH V D TR LƯU THÔNG THU C QU C GIA THEO QUY T Đ NH S 110/2005/QĐ-TTG NGÀY 16/5/2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH . Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Quy t nh s 110/2005/Q -TTg ngày 16/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch “d tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân”; tăng cư ng qu n lý, s d ng kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c h tr các doanh nghi p ư c giao nhi m v d tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân có hi u qu ; B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính v d tr lưu thông thu c theo Quy t nh s 110/2005/Q -TTg ngày 16/5/2005 c a Th tư ng Chính ph như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n cơ ch tài chính v d tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân. 2. i tư ng i u ch nh c a Thông tư này là các doanh nghi p Dư c nhà nư c có i u ki n theo quy nh và ư c B Y t ch nh th c hi n d tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân theo Quy t nh s 110/2005/Q -TTG ngày 16/5/2005 c a Th tư ng Chính ph . 3. Ph m vi áp d ng c a Thông tư này là toàn b m t hàng thu c thu c danh m c thu c d tr lưu thông theo quy nh c a B trư ng B Y t . 4. Các doanh nghi p ư c giao nhi m v d tr lưu thông thu c ph i m b o s lư ng, ch t lư ng thu c và qu n lý, s d ng kinh phí ư c Nhà nư c h tr theo úng quy nh. II. QUY NNH C TH
  2. 1. H sơ ngh h tr lãi su t vay v n ngân hàng d tr lưu thông thu c và c p bù chênh l ch : 1.1. H sơ ngh h tr lãi su t vay v n ngân hàng d tr lưu thông thu c: - Công văn c a doanh nghi p Dư c ư c giao d tr lưu thông thu c ngh c p h tr lãi su t vay v n ngân hàng d tr lưu thông thu c g i B Tài chính (có xác nh n c a B Y t ). - Quy t nh c a B Y t giao nhi m v cho doanh nghi p d tr lưu thông thu c ( y thông tin v : ch ng lo i thu c, s lư ng, th i h n d tr ...) -H p ng mua thu c ưa vào d tr (ch ng lo i, s lư ng, giá mua). - H p ng kh ư c vay ngân hàng (b ng kê chi ti t: v n vay, kỳ h n vay, lãi vay,...) phù h p v i s lư ng và th i gian d tr thu c ư c giao. - Các ch ng t khác có liên quan. 1.2. H sơ ngh c p bù chênh l ch giá: - Công văn c a doanh nghi p Dư c ư c giao d tr lưu thông thu c ngh c p bù chênh l ch giá g i B Tài chính (có xác nh n c a B Y t ). - Quy t nh c a B Y t xu t bán thu c bình n giá trên th trư ng và xu t thu c cung ng cho b nh vi n nhà nư c khi thi u thu c i u tr (ch ng lo i thu c, s lư ng, giá bán). -H p ng mua thu c ưa vào d tr (ch ng lo i, s lư ng, giá mua). - Các ch ng t khác có liên quan. 2. Th t c c p và quy t toán kinh phí h tr lãi su t vay v n d tr lưu thông thu c, c p bù chênh l ch giá thu c: Căn c quy nh t i i m 3.4 i u 1 Quy t nh 42/2004/Q -BTC ngày 22/4/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy nh chi ngân sách trung ương b ng hình th c l nh chi ti n, i v i kho n chi h tr lãi su t vay Ngân hàng d tr lưu thông thu c ư c th c hi n c p phát b ng hình th c l nh chi ti n. Sau khi ki m tra tính h p pháp, h p lý c a s li u trong các h sơ do doanh nghi p g i, B Tài chính xác nh s ti n ph i c p bù chênh l ch giá, s ti n h tr lãi su t vay v n ngân hàng, làm th t c c p tr c ti p cho t ng doanh nghi p (riêng ti n lãi vay ngân hàng 6 tháng c p 1 l n). Các doanh nghi p ph i báo cáo quy t toán v i B Y t v tình hình nh p, xu t thu c d tr lưu thông, kinh phí ư c c p th a, thi u...trong năm. B Y t ch u trách nhi m xét duy t quy t toán cho các doanh nghi p và t ng h p g i B Tài chính trư c ngày 15 tháng 2 năm sau.
  3. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v i B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; -Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c Huỳnh Th Nhân thu c trung ương; - S Tài chính, C c Thu , KBNN, C c HQ các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, DTQG khu v c; - Các ơn v thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Lưu : VT, C c DTQG.
Đồng bộ tài khoản