Thông tư số 11/2001/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
177
lượt xem
5
download

Thông tư số 11/2001/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2001/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2001/TT-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B Y T S 11/2001/TT-BYT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N I U KI N HÀNH NGH DNCH V XOA BÓP Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p, Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph v hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n, Ngh nh s 02/2000/N - CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh, Ngh nh s 03/2000/ N - CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph v c th hóa m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân; Căn c Ngh inh s 87/CP ngày 12/12/1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa, y m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng; Căn c Ngh nh s 30/2000/N -CP ngày 11/8/2000 v vi c bãi b m t s gi y phép và chuy n m t s gi y phép thành i u ki n kinh doanh; B Y t hư ng d n i u ki n hành ngh d ch v xoa bóp như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Xoa bóp là m t phương pháp trong h th ng các phương pháp v t lý tr li u nh m ph c h i và nâng cao s c kh e con ngư i. 2. Các cơ s khám b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng, các khách s n có t ch c d ch v xoa bóp u ph i th c hi n úng quy nh c a Thông tư này. 3. Các cơ s chăm sóc s c p, thNm m , săn sóc da m t, tNm qu t không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 4. H i ngư i mù c a các c p n u có i u ki n quy nh t i M c II v i u ki n i v i cơ s có d ch v hành ngh xoa bóp c a Thông tư này thì ư c ăng ký t ch c d ch v xoa bóp. II. I U KI N I V I CƠ S CÓ DNCH V XOA BÓP 1. Ph i có bác sĩ ph trách hành ngh d ch v xoa bóp: Bác sĩ ph trách ph i mb o các yêu c u sau:
  2. a) Chuyên môn: - Bác sĩ chuyên khoa ph c h i ch c năng. - Bác sĩ chuyên khoa y h c c truy n, bác sĩ a khoa có ch ng ch ào t o v chuyên ngành v t lý tr li u - ph c h i ch c năng t i các trư ng ư c B Y t ch nh (theo danh sách quy nh t i Ph l c 1). b) N u là cán b ương ch c thì ư c phép làm ngoài gi b ng văn b n c a lãnh o cơ quan. c) Có s c kh e làm vi c (gi y ch ng nh n s c kh e do cơ s khám b nh, ch a b nh t c p qu n, huy n tr lên). d) Ch ư c ăng ký hành ngh t i m t cơ s và ch u trách nhi m v chuyên môn k thu t. Nghiêm c m vi c cho thuê, mư n b ng, ch ng ch ào t o. )H p ng lao ng gi a bác sĩ và ch cơ s kinh doanh. 2. Ph i có nhân viên k thu t xoa bóp: Nhân viên k thu t ph i m b o các yêu c u sau: a) Có ch ng ch ư c ào t o chuyên môn k thu t v xoa bóp do m t trong các trư ng ư c B Y t ch nh (theo danh sách quy nh t i Ph l c 1) c p. b) Nhân viên k thu t xoa bóp ph i làm theo úng quy trình k thu t ã ư c h c. Sau 3 năm, bác sĩ ph trách ph i ki m tra l i tay ngh i v i nhân viên k thu t xoa bóp, n u t tiêu chuNn thì ư c ti p t c hành ngh xoa bóp, n u không t tiêu chuNn thì ph i n các cơ s ào t o ư c B Y t ch nh ư c ào t o l i. c) Khi nh n vào làm vi c, ph i có gi y ch ng nh n s c kh e do cơ s khám b nh, ch a b nh t c p qu n, huy n c p. Trong quá trình làm vi c ph i khám s c kh e nh kỳ t 3 n 6 tháng 1 l n t i các cơ s khám ch a b nh t c p qu n, huy n tr lên. Nh ng ngư i m c b nh tâm th n, viêm gan B, HIV/AIDS, b nh da li u, b nh lao ph i và các b nh truy n nhi m khác ang trong th i kỳ ph i i u tr không ư c hành ngh . d) H p ng lao ng v i ch cơ s kinh doanh có s ng ý v chuyên môn c a bác sĩ ph trách. 3. Các i u ki n khác: a) Bi n hi u: Ph i ghi úng: "Xoa bóp" ho c "Massage", không ư c ghi c m t "V t lý tr li u, ph c h i ch c năng" ho c các tên khác. b) Các phòng xoa bóp ph i mb o các i u ki n sau:
  3. - R ng, có vách ngăn cho t ng giư ng cá nhân ho c phòng riêng (di n tích c a phòng t 4m2 tr lên), tr n nhà cao t 2,5m tr lên. - ánh sáng, không s d ng lo i èn có tăng gi m ánh sáng. - H th ng công t c èn t bên ngoài phòng xoa bóp. - Có trang b t , ngăn t có khóa c t, gi qu n áo, tài s n c a khách. - Không có h th ng khóa và ch t bên trong phòng. - Không ư c s d ng b t c phương ti n thông tin nào thông báo vào phòng xoa bóp. - C a ra vào có kính trong, phía trên cách m t t 1,5m, cao 0,5m, r ng 0,8m. - Giư ng xoa bóp ph i úng kích thư c, cao: 0,6 - 0,8m, r ng 0,7 - 0,9m, dài 2,0 - 2,2m, có m ch c, ga tr i giư ng, g i, khăn t m ph i ư c h p ti t trùng, ch s d ng m t l n. - Giư ng t v trí Ê 45o so v i kính trong c a c a ra vào. - Có b n quy trình k thu t xoa bóp, ch to, d c ính trên tư ng m i phòng (in trên kh gi y A1) (Ph l c 2) (*). - M i phòng có chuông c p c u b trí m t chi u t phòng xoa bóp t i phòng bác sĩ hay nơi ti p nh n khách. c) Có bu ng t m h p v sinh, h th ng nư c s ch y . d) Phòng bác sĩ có giư ng khám b nh, t thu c c p c u, bàn làm vi c, m t s d ng c ki m tra s c kh e. e) Có thu c theo danh m c quy nh, có d ng c y t thông thư ng (Ph l c 3). f) Nhân viên k thu t xoa bóp ph i mang trang ph c g n, s ch, p, kíu áo, có phù hi u ghi rõ tên cơ s , tên nhân viên, có nh c 3 x 4 và ch ư c hành ngh t i các phòng xoa bóp theo quy nh t i M c II kho n 2 nêu trên. III. KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ư c g i chung là t nh) ch u trách nhi m ki m tra ho t ng c a các cơ s có d ch v xoa bóp. nh kỳ ho c t xu t ph i t ch c oàn ki m tra, thanh tra liên ngành vi c th c hi n các quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. B Y t ph i h p v i S Y t t ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ ho c t xu t vi c th c hi n các quy nh c a Thông tư này.
  4. Các t ch c, cá nhân hành ngh xoa bóp có trách nhi m ch p hành và t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra, thanh tra t i cơ s c a mình. Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tùy theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Thông tư s 19/BYT-TT ngày 21/12/1995 c a B Y t hư ng d n t ch c qu n lý d ch v xoa bóp. IV. T CH C TH C HI N 1. B Y t giao cho V i u tr , V khoa h c và ào t o ti p t c hoàn thi n chương trình b túc ph c h i ch c năng cho các bác sĩ a khoa ng tên hành ngh xoa bóp và chương trình ào t o nhân viên k thu t xoa bóp, v t lý tr li u. 2. B Y t giao cho các trư ng i h c y, trư ng trung h c y t (theo danh sách quy nh t i Ph l c 1) có trách nhi m ào t o cán b chuyên môn theo chương trình do B Y t ban hành và ào t o nhân viên k thu t xoa bóp (ch ư c phép ào t o cho nh ng ngư i có b ng t t nghi p t ti u h c tr lên). Sau khi h c viên h c h t khóa h c n u t k t qu thì ư c c p gi y ch ng nh n ã ư c ào t o chuyên môn k thu t xoa bóp. Các cơ s có nhu c u g i cán b và nhân viên i h c, liên h v i các trư ng ư c giao nhi m v ào t o (theo Ph l c 1 c a Thông tư này). 3. Giám c cơ s khám b nh, ch a b nh, i u dư ng - ph c h i ch c năng, giám c khách s n, Ch t ch H i ngư i mù ho c các t ch c khác có t ch c d ch v xoa bóp, ph i giám sát m i ho t ng cơ s c a mình và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v cơ s do mình qu n lý. N u các ho t ng m i dâm x y ra trong các phòng xoa bóp thì Giám c, Ch t ch H i s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. S Y t t nh ph i h p v i S Công an, S Du l ch báo cáo U ban nhân dân t nh t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. 5. Hàng năm, S Y t các t nh có báo cáo g i v B Y t (V i u tr ) ánh giá các ho t ng th c hi n Thông tư này c a các cơ s do S Y t t nh qu n lý. 6. Hàng năm, các trư ng ào t o bác sĩ ng tên hành ngh xoa bóp và ào t o nhân viên xoa bóp có báo cáo g i v B y t (V i u tr ) theo m u t i Ph l c 4 (*). Lê Ng c Tr ng ( ã ký) PH L C 1
  5. (Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001) I. CÁC TRƯ NG CÓ TÊN SAU ÂY Ư C B Y T PHÂN CÔNG ÀO T O BÁC SĨ PH TRÁCH HÀNH NGH DNCH V XOA BÓP: 1. Trư ng i h c Y Hà N i. 2. Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh. II. CÁC TRƯ NG CÓ TÊN SAU ÂY Ư C B Y T PHÂN CÔNG ÀO T O NHÂN VIÊN TR C TI P HÀNH NGH DNCH V XOA BÓP: Khu v c các t nh phía B c: 1. Trư ng Trung h c K thu t Y t Trung ương I. 2. Trư ng Trung h c Y t Hà N i k t h p v i khoa Ph c h i ch c năng B nh vi n B ch Mai, Saint - Paul. 3. Trư ng Trung h c Y t Ngh An. 4. Trư ng Trung h c Tu Tĩnh, Hà N i. Khu v c các t nh mi n Trung: 1. Trư ng Trung h c K thu t Y t Trung ương II. 2. Trư ng Trung h c K thu t Y t Th a Thiên - Hu . 3. Trư ng Trung h c K thu t Y t Khánh Hòa. Khu v c các t nh phía Nam: 1. Khoa K thu t Y h c - Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh. 2. Trư ng Trung h c Y t Ti n Giang. 3. Trư ng Trung h c Y t ng Nai. Khu v c Tây Nguyên: 1. Trư ng Trung h c Y t Lâm ng. PH L C 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001) A. DANH M C THU C C P C U CƠ S CÓ DNCH V XOA BÓP:
  6. STT Tên thu c ư ng dùng, hàm lư ng, d ng bào ch S lư ng 1 Aminophyllin Tiêm, ng 25mg/ml, ng 10 ml 5 ng 2 Calci chlorid Tiêm, ng 500mg/5ml 5 ng 3 Chlorpromazin Tiêm, ng 25mg/2ml 5 ng 4 Epinephrin Tiêm, ng 1mg/1ml 5 ng 5 Glyceryl trinitrate U ng, viên 0,5 - 2,5 mg 10 viên 6 Heptaminol U ng, viên 150 mg 10 viên (hydrocloride) 7 Nifedipine U ng, viên 10 mg - 20 mg 10 viên 8 Oresol (ORS) U ng, gói b t 27,9 g/l dùng pha 1 lít 5 gói nư c sôi ngu i 9 Panthenol Phun sương, h p 1h p 10 Paracetamol U ng, viên 100 - 500 10 viên t, viên n 100 mg 5 viên B. M T S D NG C KI M TRA S C KHO 1. ng nghe 2. Huy t áp 3. Nhi t k 4. Bơm tiêm
Đồng bộ tài khoản