Thông tư số 11/2003/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư số 11/2003/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2003/TT-NHNN về việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2003/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/TT-NHNN Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 11/2003/TT-NHNN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯ NG D N V QU N LÝ NGO I H I V I VI C MUA TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN THEO QUY T Đ NH S 182/2003/QĐ-TTG NGÀY 05/9/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành v qu n lý ngo i h i i v i vi c mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t c a các t ch c, cá nhân như sau: 1. i tư ng: Các i tư ng tham gia mua trái phi u Chính ph bao g m: a. Công dân Vi t Nam trong và ngoài nư c; b. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; c. Ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú Vi t Nam; d. Cơ quan hành chính, s nghi p; e. T ch c chính tr ; chính tr - xã h i; chính tr - xã h i - ngh nghi p; xã h i; xã h i - ngh nghi p; f. Các t ch c thu c m i thành ph n kinh t ; g. T ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. 2. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này i u ch nh các giao d ch ngo i h i liên quan n vi c mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t c a t ch c, cá nhân theo Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph . 3. M và s d ng tài kho n ngo i t mua trái phi u chính ph băng ngo i t : 3.1. Các i tư ng mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t ư c m và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t . Vi c m và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t t i các Ngân hàng Thương m i ư c phép ho t ng ngo i h i t i Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 01/1999/TT-
  2. NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i. 3.2. B sung n i dung thu, chi trên tài kho n ti n g i ngo i t c a các t ch c, cá nhân qui nh t i M c I và II chương I, M c I và III chương II Ph n th hai Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c như sau: Ph n thu: - Thu ngo i t t vi c chuy n như ng ho c nh n ti n lãi, thanh toán g c trái phi u Chính ph b ng ngo i t khi n h n. Ph n chi: - Chi ngo i t mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 4. Quy nh v vi c s d ng ngo i t mua trái phi u chính ph b ng ngo i t : 4.1. Các i tư ng mua trái phi u là t ch c ư c s d ng ngo i t trên tài kho n ti n g i ngo i t m t i Ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i h i mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 4.2. Các i tư ng mua trái phi u là Công dân Vi t Nam ư c s d ng ngo i t trên tài kho n ti n g i ngo i t và ngo i t ti n m t mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Kho b c Nhà nư c; 4.3. Các i tư ng mua trái phi u là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú t i Vi t Nam ư c s d ng ngo i t trên tài kho n ti n g i ngo i t mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i Kho b c Nhà nư c. 5. i u kho n thi hành: 5.1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 5.2. Các t ch c, cá nhân mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. 5.3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng Thương m i ư c phép kinh doanh ngo i h i có trách nhi m t ch c, tri n khai th c hi n Thông tư này. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản