Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Chia sẻ: lawqds1

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 11/2005/tt-bca-c11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do bộ công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 51/cp ngày 10/5/1997 và nghị định số 108/2005/nđ-cp ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Thể loại:

  Văn Bản Luật  » Quyền dân sự

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu

B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p.- T do - H nh phúc

S : 11/2005/TT-BCA- Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2005
C11
THÔNG TƯ
C A B CÔNG AN S 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2005
HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 51/CP NGÀY
10/5/1997 VÀ NGHN NNH S 108/2005/N -CP NGÀY 19/8/2005 V ĂNG KÝ
VÀ QU N LÝ H KH U
Ngày 10 tháng 5 năm 1997, Chính ph ban hành Ngh nh s 51/CP v ăng ký và
qu n lý h kh u (sau ây vi t g n là Ngh nh s 51); ngày 19 tháng 8 năm 2005,
Chính ph ban hành Ngh nh s 108/2005/N -CP v s a i, b sung m t s i u
c a Ngh nh s 51 nêu trên (sau ây vi t g n là Ngh nh s 108). th ng nh t
th c hi n hai Ngh nh này, B Công an hư ng d n như sau:
I. M T S QUY NNH CHUNG
1. N i dung công tác ăng ký và qu n lý h kh u
N i dung công tác ăng ký và qu n lý h khNu ( KQLHK), bao g m:
1.1. ăng ký và qu n lý h khNu thư ng trú;
1.2. ăng ký và qu n lý t m trú;
1.3. ăng ký và qu n lý t m v ng;
1.4. ăng ký b sung, i u ch nh nh ng thay i khác v h khNu, nhân khNu;
1.5. Ki m tra và x lý các vi ph m v KQLHK
2. Nguyên t c ăng ký và qu n lý h kh u
2.1. Công nhân Vi t Nam có quy n và nghĩa v th c hi n vi c KQLHK v i cơ quan
Công an theo quy nh t i hai Ngh nh nêu trên và hư ng d n t i Thông tư này.
2.2. M i công dân ch ư c ăng ký h khNu ( KHK) thư ng trú t i m t nơi cư trú
nh t nh, là nơi thư ng xuyên sinh s ng. Trư ng h p do i u ki n công tác ho c sinh
s ng thư ng xuyên lưu ng, thì nơi KHK thư ng trú là nơi óng tr s chính c a
cơ quan, t ch c, b n g c ho c nơi trư c ó công dân ã có h khNu thư ng trú.
2.3. Khi chuy n n cư trú t i nơi m i, công dân ph i KHK thư ng trú. N u chưa
i u ki n KHK thư ng trú thì ph i ăng ký t m trú.
3. Nh ng trư ng h p không ư c chuy n h kh u thư ng trú i nơi khác
3.1. Ngư i ang ch p hành quy t nh c m i kh i nơi cư trú c a cơ quan có thNm
quy n.
3.2. Ngư i ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp qu n ch hành chính ho c
ang ch p hành hình ph t qu n ch .
4. Nh ng trư ng h p không ư c KHK thư ng trú m t s khu v c, a bàn
nh t nh.
4.1. Ngư i ang ch p hành quy t nh c m cư trú t i các khu v c, a bàn ghi trong
quy t nh c a cơ quan có thNm quy n.
4.2. Nh ng khu v c, a bàn mà cơ quan có thNm quy n quy nh không cho ngư i
n cư trú.
5. L p S h kh u gia ình
5.1. S h khNu gia ình ư c c p cho t ng h gia ình ã KHK thư ng trú.
5.2. M i h gia ình có th có m t ho c nhi u ngư i. Trong m t nhà có th KHK
theo nhi u h gia ình.
5.3. Nh ng ngư i chung m t nhà và có quan h gia ình (là ông, bà, b , m , v ,
ch ng, con; anh, ch , em ru t) ho c nh ng ngư i khác ư c ch h ng ý cho nh p
vào h gia ình thì ư c l p chung vào m t S h khNu gia ình.
5.4. Trong m i h gia ình, ph i c m t ngư i t 18 tu i tr lên, có năng l c
hành vi theo quy nh c a pháp lu t làm ch h th c hi n và hư ng d n các nhân
khNu trong h th c hi n các quy nh v KQLHK. Trư ng h p không có ngư i t
18 tu i tr lên thì ư c c m t ngư i l n tu i nh t trong h làm ch h .
6. ăng ký nhân kh u t p th
6.1. Nh ng trư ng h p sau ây ư c KHK theo nhân khNu t p th :
a. Ngư i quy nh t i kho n 1 và kho n 2 M c B Ph n III Thông tư này, hi n ang
s ng c thân t i nhà t p th c a các cơ quan, t ch c;
b. Thương binh, b nh binh, ngư i thu c di n chính sách, ngư i già y u, cô ơn, tr
em, ngư i tàn t t và các trư ng h p khác ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n nuôi
dư ng, chăm sóc t p trung t i các tr i thương binh, trung tâm i u dư ng, trung tâm
b o tr xã h i, làm tr SOS…. (sau ây g i chung là cơ s nuôi dư ng);
c. Ch c s c tôn giáo, nhà tu hành ho c ngư i khác chuyên ho t ng tôn giáo theo
quy nh c a pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo, s ng t i các cơ s tôn giáo.
6.2. T ng ngư i thu c các trư ng h p quy nh t i ti t a và ti t c i m 6.1 nêu trên,
ph i tr c ti p KHK thư ng trú v i cơ quan Công an nơi ang cư trú. Riêng i v i
nh ng ngư i quy nh t i ti t b i m 6.1 nêu trên thì i di n c a các cơ s nuôi
dư ng tr c ti p n cơ quan Công an làm th t c KHK thư ng trú.
Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ư c c p cho t ng ngư i ã KHK thư ng trú
theo nhân khNu t p th .
6.3. Cơ quan, t ch c có nhà t p th ph i c m t ngư i ph trách nhà t p th ó,
nh c nh m i ngư i ch p hành quy nh v KQLHK. Khi thay i ngư i ph trách
nhà t p th thì cơ quan, t ch c ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan công an
có thNm quy n.
6.4. Nh ng ngư i ã KHK theo nhân khNu t p th , nhưng hàng ngày thư ng xuyên
v v i gia ình ho c t i nhà h p pháp c a mình thì ph i KHK thư ng trú h
gia ình.
7. ăng ký h kh u i v i Quân i và Công an
Thông tư này áp d ng i v i Sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công
ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng; S quan, h sĩ quan, công nhân, viên ch c
công an KHK theo h gia ình ho c ăng ký nhân khNu t p th t i các nhà t p th
c a Quân i, Công an. Riêng i v i các i tư ng là cán b , chi n sĩ quân i nhân
dân và Công an nhân dân trong doanh tr i c a Quân i, Công an thì qu n lý theo
quy nh riêng c a B Qu c phòng và B Công an.
II. ĂNG KÝ CHUY N I
Khi chuy n h khNu thư ng trú (c h ho c m t ngư i) n nơi m i theo quy nh
t i i u 10 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, th c hi n
như sau:
1. C p Gi y ch ng nh n chuy n i
1.1. Các trư ng h p sau ây ph i c p Gi y ch ng nh n chuy n i.
a. Chuy n i ngoài ph m vi xã, th tr n nhưng trong cùng m t huy n thu c t nh.
b. Chuy n i ngoài ph m vi huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh.
1.2. Th t c chuy n i bao g m:
- Ch ng minh nhân dân c a ngư i n làm th t c.
- Phi u báo thay i v h khNu, nhân khNu.
- S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th .
1.3. Khi nh n h sơ c a công dân, cán b ti p dân ph i ki m tra k h sơ, n u th
t c thì ti p nh n, ghi vào s theo dõi gi i quy t h khNu, vi t phi u biên nh n, n u
thi u th t c thì hư ng d n b sung c th ; c n lưu ý:
a. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan Công an nêu
t i i m 4.1. kho n 4 Ph n II này ph i c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho công dân,
ng th i giao l i Phi u báo thay i v h khNu, nhân khNu. S h khNu gia ình ã
óng d u “h y” (n u chuy n c h ) ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ã óng
d u “h y” cho công dân n nơi m i, làm th t c KHK thư ng trú.
b. Trong th i h n 15 ngày k t ngày c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho các trư ng
h p quy nh t i ti t b i m 1.1 kho n này, Công an huy n, qu n, th xã, thành ph
thu c t nh nơi có ngư i chuy n i ph i chuy n h sơ KQLHK cho Công an cùng
c p nơi ngư i ó chuy n n.
c. Cơ quan Công an nơi c p Gi y ch ng nh n chuy n i không ư c yêu c u công
dân ph i có gi y ng ý cho KHK thư ng trú c a cơ quan Công an nơi chuy n n.
2. Các trư ng h p không ph i c p Gi y ch ng nh n chuy n i.
2.1. Chuy n i trong ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh; chuy n i trong cùng
m t huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; chuy n i trong cùng m t th
xã, thành ph thu c t nh.
2.2. i nghĩa v quân s , nghĩa v Công an
2.3. H c sinh, sinh viên, h c viên h c t i các trư ng ph thông n i trú, h c vi n, i
h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , trư ng ào t o nh ng ngư i
chuyên ho t ng tôn giáo….
2.4. i h c t i các trư ng thu c Quân i nhân dân, Công an nhân dân ho c ư c
tuy n d ng vào l c lư ng Quân i nhân dân, Công an nhân dân t p trung trong các
doanh tr i.
2.5. Xu t c nh
2.6. Ch p hành án ph t tù trong các tr i giam; ch p hành quy t nh ưa vào trư ng
giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh; ch p hành quy t nh qu n ch hành
chính a phương khác.
3. Xóa tên trong S h kh u gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th .
3.1. Các trư ng h p sau ây ph i xóa tên trong S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng
nh n nhân khNu t p th :
a. Các trư ng h p quy nh t i các i m 2.4, 2.5 và i m 2.6 kho n 2 nêu trên.
b. Có ngư i ch t ho c tuyên b m t tích (theo quy nh c a pháp lu t dân s ).
c. Không thư ng xuyên cư trú t i nơi KHK thư ng trú mà không có lý do chính
áng ho c không th nơi ó ư c.
3.2. Th t c xóa tên
a. Khi có nh ng thay i quy nh t i ti t a và ti t b i m 3.1 kho n này, thì i di n
h gia ình, nhà t p th ho c ngư i có thay i ph i n cơ quan Công an nơi
KHK thư ng trú làm th t c xóa tên. Th t c g m:
- Ch ng minh nhân dân c a ngư i n làm th t c;
- Phi u báo thay i nhân khNu, h khNu;
- S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ;
- Gi y t ch ng minh có thay i.
Sau khi xóa tên trong S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ,
cơ quan Công an ti n hành i u ch nh trong S ăng ký h khNu.
b. i v i trư ng h p quy nh t i ti t c i m 3.1 nêu trên, trư c khi xóa tên, cơ quan
Công an thông báo và yêu c u công dân chuy n h khNu thư ng trú v nơi th c t
thư ng xuyên cư trú; n u quá 6 tháng k t ngày thông báo, công dân không ch p
hành thì l p biên b n xóa tên.
4. Th m quy n c p Gi y ch ng nh n chuy n i, xóa tên trong S h kh u gia
ình, Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th và i u ch nh trong S ăng ký h
kh u.
4.1. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n chuy n i th c hi n như sau:
a. Trư ng Công an xã, th tr n c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho trư ng h p quy
nh t i ti t a i m 1.1 kho n 1 ph n này.
b. Trư ng Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh c p Gi y ch ng nh n
chuy n i cho trư ng h p quy nh t i ti t b i m 1.1 kho n 1 ph n này.
4.2. ThNm quy n xóa tên trong S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p
th và i u ch nh trong S ăng ký h khNu th c hi n như sau:
Cơ quan Công an có thNm quy n l p, ký các lo i s h khNu và Gi y ch ng nh n nhân
khNu t p th quy nh t i kho n 4 M c Ph n III Thông tư này, thì có thNm quy n
xóa tên trong S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th và i u ch nh
n i dung thay i c a S ăng ký h khNu trong ph m vi a bàn ph trách.
III. ĂNG KÝ CHUY N N
A. I U KI N V NHÀ H P PHÁP
i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 ã quy nh c
th i u ki n v nhà h p pháp KHK thư ng trú t i nơi m i n. i u ki n này
ư c áp d ng i v i m i a bàn; c th là:
1. Nhà thu c s h u c a ngư i chuy n n (quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh
nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108)
Nhà c a ngư i chuy n n ph i là nhà thu c s h u c a b n thân ngư i nh p h
khNu ho c c a m t trong các thành viên trong h gia ình; c th là:
1.1. Nhà có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ho c nhà
xây trên t có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
1.2. Nhà có gi y t h p l v nhà , t , bao g m:
a. Nhà qua mua bán, t ng cho, th a k chưa làm th t c chuy n như ng thì ph i
ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có nhà , t xác nh n ho c ư c cơ
quan công ch ng Nhà nư c ch ng th c. Trư ng h p nhà do cơ quan, t ch c ang
qu n lý thì có xác nh n c a cơ quan, t ch c ó;
b. Nhà xây trên t có quy t nh giao t c a cơ quan có thNm quy n;
c. Nhà theo b n án ho c quy t nh c a Toà án ho c quy t nh c a cơ quan Nhà
nư c có thNm quy n gi i quy t tranh ch p v nhà , t ã có hi u l c pháp lu t;
d. Nhà có h p ng mua nhà và có biên b n bàn giao nhà (k c mua tr góp) c a cá
nhân v i cơ quan, t ch c có ch c năng kinh doanh nhà ;
. Nhà có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n hoá giá, bán thanh lý,
bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê;
e. Nhà có quy t nh c a cơ qua, t ch c v vi c t ng nhà tình nghĩa, nhà tình
thương…;
g. Nhà có gi y t v nhà , t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p
trư c ây qua các th i kỳ (nhà qua c i t o mi n B c, nhà ư c c p mi n Nam
trư c và sau gi i phóng…).
1.3. Trư ng h p nhà không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i i m 1.1 và
i m 1.2 nêu trên, thì ph i ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n là nhà
, t ang s d ng n nh, không có tranh ch p, không l n chi m, không trong
quy ho ch ã thông báo th i gian di d i c a cơ quan có thNm quy n.
2. Nhà ư c quy n s d ng h p pháp (quy nh t i Kho n 2 i u 11 Ngh nh
s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108), bao g m:
2.1. Nhà có h p ng thuê nhà c a cá nhân v i cơ quan, t ch c, cá nhân có ch c
năng kinh doanh nhà theo quy nh c a pháp lu t;
2.2. Nhà thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c có quy t nh giao nhà ho c giao
t cho cá nhân s d ng.
3. Nhà ư c ch nhà có nhà quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u 11 Ngh nh
s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 cho thuê ho c cho nh (quy
nh t i Kho n 3 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh
s 108)
C n lưu ý, nhà cho thuê ho c cho nh có th là m t phòng ho c m t s phòng trong
m t căn nhà ho c c căn nhà chung v i ch nhà.
KHK thư ng trú vào nhà thuê c a ch nhà không có ch c năng kinh doanh nhà và
nhà nh , thì ph i ư c ch nhà ng ý b ng văn b n. Riêng nhà nh thì ph i m
b o di n tích t i thi u trên m t u ngư i n u U ban nhân dân t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương có quy nh. i v i nh ng nơi mà U ban nhân dân t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương chưa quy nh, thì khi KHK không áp d ng i u ki n v
di n tích t i thi u trên m t u ngư i.
4. Các lo i nhà dư i ây không ư c coi là nhà h p pháp KHK thư ng
trú (tr trư ng h p b , m , v , ch ng, con xin KHK v v i nhau):
4.1. Nhà ang có tranh ch p v quy n s h u ho c quy n s d ng mà cơ quan có
thNm quy n ang gi i quy t.
4.2. Nhà n m trong vùng quy ho ch ã có thông báo th i gian di d i.
B. I U KI N KHK THƯ NG TRÚ VÀO THÀNH PH , THN XÃ
Ngư i chuy n n KHK thư ng trú thành ph , th xã (sau ây g i t t là thành
ph ) ngoài i u ki n v nhà quy nh t i i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b
sung theo Ngh nh s 108 và M c A Ph n III Thông tư này, còn ph i có m t trong
nh ng i u ki n quy nh t i i u 12 Ngh nh này và c n chú ý thêm m t s i m
sau ây:
1. Ngư i quy nh t i Kho n 1 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo
Ngh nh s 108 là nh ng ngư i có m t trong các lo i nhà quy nh t i i u 11
Ngh nh này, ư c i u ng, tuy n d ng n làm vi c t i m t trong các cơ quan, t
ch c sau:
1.1. Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c;
1.2. Cơ quan hành chính Nhà nư c c p Trung ương, c p t nh, c p huy n;
1.3. Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân các c p;
1.4. Quân i nhân dân (S quan, quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng);
1.5. Công an nhân dân (S quan, h s quan nghi p v ; s quan, h s quan chuyên
môn k thu t, viên ch c Công an);
1.6. Cơ quan c a ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh
niên C ng s n H Chí Minh, H i liên hi p ph n Vi t Nam, H i nông dân, Liên
oàn lao ng Vi t Nam c p Trung ương, c p t nh, c p huy n;
1.7. ơn v s nghi p c a Nhà nư c v giáo d c và ào t o, khoa h c, y t , văn hoá,
ngh thu t, th d c th thao và các ơn v s nghi p khác do cơ quan có thNm quy n
quy t nh thành l p ph c v nhi m v qu n lý Nhà nư c ho c th c hi n m t s
d ch v công c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân
dân và U ban nhân dân c p t nh, c p huy n theo quy nh c a pháp lu t.
1.8. ơn v s nghi p thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i;
1.9. Các doanh nghi p Nhà nư c (Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó
T ng Giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng).
2. Ngư i quy nh t i Kho n 2 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo
Ngh nh s 108 là nh ng ngư i có nhà quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u 11
Ngh nh này, ư c i u ng, tuy n d ng n làm vi c theo ch h p ng không
xác nh th i h n t i các cơ quan, t ch c quy nh t i Kho n 1 nêu trên (bao g m c
công nhân qu c phòng, công nhân Công an và nh ng ngư i làm h p ng không xác
nh th i h n trong cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân và Công an nhân dân).
3. V c p có thNm quy n i u ng, tuy n d ng nh ng ngư i quy nh t i Kho n 1 và
Kho n 2 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh 108
3.1. i v i lãnh o các cơ quan, t ch c quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 nêu trên,
do c p trên c a cơ quan, t ch c ó i u ng, b nhi m ho c do b u c ;
3.2. i v i trư ng h p khác thì do lãnh o cơ quan, t ch c ho c do t ch c cán b
c a cơ quan ó i u ng, tuy n d ng theo thNm quy n.
4. Ngư i quy nh t i Kho n 3 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo
Ngh nh s 108 là nh ng ngư i không thu c Kho n 1 và Kho n 2 M c này, có nhà
quy nh t i Kho n 1 i u 11 Ngh nh này và không thu c di n c m cư trú t i
thành ph .
Căn c xác nh ngư i thu c di n c m cư trú t i thành ph là b n án c a Toà án
ho c quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
5. Cán b , công ch c ang công tác ngoài t nh, thành ph quy nh t i i m a Kho n
4 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, thì không
căn c vào kho ng cách nơi h công tác xa hay g n, mà h ph i thư ng xuyên v
v i v , ch ng, con ho c b m (n u chưa có v , ch ng).
6. Ngư i h t tu i lao ng và ngư i ngh thôi vi c quy nh t i i m b kho n 4 i u
12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, ư c hi u như sau:
6.1. Ngư i h t tu i lao ng là ngư i t 60 tu i tr lên i v i nam, t 55 tu i
tr lên i v i n .
6.2. Ngư i ngh thôi vi c là ngư i thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i Ngh
nh s 54/2005/N -CP ngày 19/4/2005 v ch thôi vi c, ch b i thư ng chi
phí ào t o i v i cán b , công ch c; c th là:
a. Công ch c có ơn t nguy n xin thôi vi c ư c cơ quan, ơn v có thNm quy n
ng ý b ng văn b n;
b. Viên ch c tuy n d ng trư c ngày 01/7/2003, có ơn t nguy n xin thôi vi c ư c
cơ quan, ơn v có thNm quy n ng ý b ng văn b n;
c. Viên ch c tuy n d ng trư c ngày 01/7/2003, có ơn t nguy n xin thôi vi c ư c
ngư i ng u ơn v ng ý ch m d t h p ng làm vi c;
d. Viên ch c tuy n d ng trư c ngày 01/7/2003 h t th i h n c a h p ng làm vi c mà
không ư c ngư i ng u ơn v ký ti p h p ng làm vi c.
7. Ngư i giám h quy nh t i i m c và i m d Kho n 4 i u 12 Ngh nh s 51
ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 là nh ng ngư i quy nh t i M c 4
Chương III B lu t Dân s năm 2005.
8. H khNu thư ng trú trư c ây, quê g c và ngư i i theo quy nh t i i m g Kho n
4 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, ư c hi u là:
8.1. H khNu thư ng trú trư c ây ư c xác nh trong ph m vi th xã, thành ph
thu c t nh ho c trong ph m vi thành ph tr c thu c Trung ương.
8.2. Quê g c là nơi Nguyên quán c a ngư i ó.
8.3. Nh ng ngư i quy nh t i các i m b, c, d và i m Kho n 4 i u 12 Ngh nh
s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 i theo là nh ng ngư i hi n ang
ăng ký chung m t S h khNu gia ình v i ngư i chuy n n.
9. i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 không quy
nh trư ng h p con dư i 18 tu i ư c KHK thư ng trú v thành ph , th xã v i
cha, m ; nhưng theo quy nh c a pháp lu t dân s thì con dư i 18 tu i ph i cùng
v i cha, m (tr khi cha, m ng ý cho con v i ngư i khác). Do ó, con dư i 18
tu i m c nhiên ư c KHK thư ng trú v i cha, m .
C. TRÁCH NHI M C A NGƯ I CHUY N N VÀ C A CƠ QUAN
ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U
1. Trách nhi m c a ngư i chuy n n
1.1. Trong th i h n 7 ngày ( i v i a bàn thành ph , th xã) và 10 ngày ( i v i các
a bàn khác), k t ngày chuy n n nơi m i, i di n h gia ình, nhà t p th
ho c ngư i m i chuy n n ph i n nơi ti p dân t i tr s Công an huy n, qu n, th
xã, thành ph thu c t nh ( i v i a bàn thành ph , th xã) ho c Công an xã, th tr n
( i v i các a bàn khác) nơi chuy n n làm th t c KHK thư ng trú.
1.2. Khi KHK công dân ph i xu t trình b n chính nh ng gi y t sau ây và n p b n
phôtôcopy (không ph i xác nh n c a U ban nhân dân, cơ quan, t ch c ho c công
ch ng):
- Ch ng minh nhân dân;
- Gi y t nhà;
- H chi u, gi y khai sinh, gi y ch ng t , gi y t v k t hôn, ly hôn, quy t nh c i
chính v h t ch v.v…
- Quy t nh i u ng, tuy n d ng, ngh hưu, ngh m t s c, thôi vi c v.v…
2. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký và qu n lý h kh u
2.1. Ph i b trí cán b có năng l c, trình , phNm ch t t t ti p dân gi i quy t
KHK. Khi ti p nh n h sơ ph i ki m tra k , n u th y th t c theo quy nh thì
ti p nh n, ghi vào s theo dõi gi i quy t h khNu, vi t biên nh n, h n ngày tr k t qu ;
n u h sơ còn thi u ho c chưa úng thì hư ng d n m t l n b ng gi y cho công dân.
Ch nh n h sơ KHK sau khi ã th t c.
2.2. Trong trư ng h p m t ngư i có nhi u i u ki n ăng ký h khNu thư ng trú vào
thành ph , th xã theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung
theo Ngh nh s 108, thì cán b ti p dân hư ng d n công dân t l a ch n m t
i u ki n thu n l i nh t; KHK theo i u ki n nào thì áp d ng th t c ó, không
ư c yêu c u công dân xu t trình gi y t khác ho c trái v i quy nh c a Ngh nh
nêu trên và Thông tư này.
2.3. Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c i v i thành ph , th xã và không
quá 15 ngày làm vi c i v i a bàn khác, k t ngày nh n h sơ, cơ quan Công an
nơi công dân chuy n n ph i gi i quy t, tr k t qu cho công dân. Trư ng h p có
vư ng m c, phát sinh trong quá trình gi i quy t thì ư c kéo dài th i h n gi i quy t,
nhưng t i a không quá 10 ngày làm vi c.
Riêng KHK cho tr em m i sinh, th i gian gi i quy t và tr k t qu t i a không
quá 5 ngày làm vi c.
2.4. Sau khi KHK thư ng trú, cơ quan Công an ph i tr l i b n chính các lo i gi y
t quy nh t i i m 1.2 Kho n 1 M c này cho công dân và lưu b n phôtôcopy và
tàng thư h sơ h khNu.
D. TH T C CHUY N N
1. Các gi y t chung áp d ng cho các trư ng h p chuy n n
- Ch ng minh nhân dân (trư ng h p không có Ch ng minh nhân dân thì có th xu t
trình gi y t khác thay th ); Ch ng minh s quan ho c Ch ng minh quân i ( i v i
Quân i); Gi y ch ng nh n C nh sát nhân dân, Gi y ch ng minh an ninh nhân dân
ho c Gi y ch ng nh n công nhân, nhân viên ( i v i Công an).
- Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu;
- B n khai nhân khNu c a nh ng ngư i quy nh t i Kho n 2 M c A Ph n VI Thông
tư này.
- Gi y ch ng nh n chuy n i ho c gi y t khác thay th theo quy nh t i Thông tư
này. N u b xoá tên trong S h khNu gia ình ho c gi y ch ng nh n nhân khNu t p
th , thì Gi y ch ng nh n chuy n i thay b ng xác nh n c a Công an huy n, qu n, th
xã, thành ph thu c t nh nơi KHK thư ng trú cũ v vi c ã xoá tên.
- S h khNu gia ình (n u ngư i chuy n n KHK thư ng trú vào cùng S h khNu
gia ình).
- Gi y t ch ng minh nhà h p pháp, tuỳ t ng trư ng h p nhà mà xu t trình
m t trong các lo i gi y t nhà quy nh t i i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b
sung theo Ngh nh s 108 và hư ng d n t i M c A Ph n III Thông tư này (tr
trư ng h p b , m , v , ch ng, con v v i nhau). Riêng nhà quy nh t i i m 1.3
Kho n 1 M c A Ph n III khi KHK không ư c yêu c u công dân ph i có thêm gi y
t v ngu n g c nhà , t .
Các lo i gi y t nêu trên ư c áp d ng KHK thư ng trú cho m i a bàn.
2. Th t c KHK thư ng trú vào thành ph , th xã
Ngoài các gi y t chung quy nh t i Kho n 1 nêu trên, khi KHK thư ng trú vào
thành ph , th xã theo i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh
s 108, thì tuỳ t ng trư ng h p ph i có thêm gi y t sau:
2.1. Trư ng h p quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u 12 Ngh nh nêu trên: Quy t
nh i u ng ho c tuy n d ng ho c h p ng không xác nh th i h n c a c p có
thNm quy n.
Riêng i v i Quân i và Công an thì có thêm gi y gi i thi u c a c p có thNm quy n
sau:
- C c trư ng, V trư ng ho c c p tương ương (n u c p cho ngư i thu c biên ch
c a các cơ quan, ơn v thu c b Qu c phòng và B Công an).
- Th trư ng các quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, B Tư l nh B i
biên phòng.
- Ch huy trư ng B ch huy quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám
c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
- Giám c h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung h c…
- Ch huy trư ng Ban ch huy quân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh;
Trư ng công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh.
2.2. Trư ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 12 Ngh nh nêu trên:
- M t trong các lo i gi y t nhà quy nh t i Kho n 1 i u 11 Ngh nh nêu trên và
hư ng d n t i Kho n 1 M c A Ph n III Thông tư này.
- Xác nh n không thu c di n c m cư trú vào Phi u báo thay i nhân khNu, h khNu
c a công an xã, phư ng, th tr n nơi KHK thư ng trú.
Riêng KHK v thành ph tr c thu c Trung ương thì ph i có thêm Gi y ăng ký t m
trú có th i h n ho c Gi y t m trú có th i h n ho c xác nh n c a Công an xã, phư ng,
th tr n ch ng minh v vi c ã cư trú thành ph ó liên t c 3 năm tr lên.
2.3. Cán b , công ch c quy nh t i i m a Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
- Xác nh n c a cơ quan, t ch c nơi ang công tác ngoài t nh, thành ph v vi c là
cán b , công ch c thu c cơ quan, t ch c ó.
- Gi y ăng ký k t hôn (n u KHK v v i v ho c ch ng), Gi y khai sinh c a con
(n u KHK v v i con) ho c Gi y khai sinh c a b n thân (n u ăng ký v v i b ,
m ).
2.4. Trư ng h p quy nh t i i m b Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
- Gi y khai sinh c a con ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v
m i quan h cha con, m con ho c anh, ch , em ru t.
Trư ng h p chuy n n v i anh, ch , em ru t thì có thêm gi y t ch ng minh ho c
xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c không có v , ch ng, con.
- Quy t nh ngh hưu, ngh m t s c, ngh thôi vi c ( i v i các trư ng h p ã ngh
hưu, ngh m t s c, ngh thôi vi c). Riêng i v i ngư i h t tu i lao ng thì căn c
vào Ch ng minh nhân dân; trư ng h p không có Ch ng minh nhân dân thì có xác
nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v tu i.
2.5. Trư ng h p quy nh t i i m c Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
- Gi y t c a cơ quan y t t c p huy n tr lên ho c cơ quan giám nh có thNm quy n
ch ng minh v m t kh năng lao ng, b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh
năng nh n th c, kh năng i u khi n hành vi.
- Tuỳ t ng trư ng h p ph i có thêm:
+ Gi y khai sinh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ch ng
minh m i quan h b , m , con ( i v i trư ng h p KHK v v i b , m , con).
+ Gi y t ch ng minh m i quan h anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, bác ru t;
ngư i giám h và gi y t ch ng minh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã,
phư ng, th tr n v vi c không còn b , m , v , ch ng, con ho c còn nhưng không có
kh năng nuôi dư ng ( i v i trư ng h p không còn b , m , v , ch ng, con ho c còn
nhưng không có kh năng nuôi dư ng chuy n n KHK v i anh, ch , em ru t; cô,
c u, dì, chú, b c ru t; ngư i giám h ).
2.6. Trư ng h p quy nh t i i m d Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
a. Trư ng h p ngư i dư i 18 tu i, không còn b , m ho c còn b , m , nhưng b m
không có kh năng nuôi dư ng n v i ông, bà n i, ngo i; anh, ch , em ru t; cô,
c u, dì, chú, bác ru t ho c ngư i giám h
- Gi y khai sinh.
- Gi y t ch ng minh m i quan h ông, bà; anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, bác
ru t; ngư i giám h .
- Gi y t ch ng minh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c
không còn b , m ho c còn nhưng không có kh năng nuôi dư ng.
b. Trư ng h p ngư i trên 18 tu i c thân, hàng ngày s ng cùng v i b , m ho c ông,
bà n i, ngo i (n u không còn b , m )
- Gi y khai sinh.
- Xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n hi n t i chưa có v i v i nam
t 20 tu i tr lên ho c chưa có chòng i v i n t 18 tu i tr lên.
N u không còn b , m thì có thêm gi y t ch ng minh m i quan h ông, bà n i,
ngo i và gi y t ch ng minh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th
tr n v vi c không còn b , m .
2.7. Trư ng h p quy nh t i i m Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
a. Trư ng h p v v v i ch ng ho c ngư c l i: Gi y ăng ký k t hôn (n u không có
gi y ăng ký k t hôn thì ph i có gi y khai sinh c a con ho c xác nh n c a U ban
nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c cơ quan, t ch c nơi ang công tác ch ng minh
m i quan h v ch ng).
b. Con dâu, con r v v i b , m ch ng, b , m v mà v ho c ch ng trư c ây ã
có h khNu thư ng trú thành ph , th xã, nhưng ã b xoá tên ho c chuy n h khNu
i nơi khác do ch t, m t tích, i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài h p pháp
ho c là cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang chuy n công tác n a phương khác.
- Gi y ăng ký k t hôn (trư ng h p không có gi y ăng ký k t hôn thì ph i có gi y
khai sinh c a con ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, ho c cơ
quan, t ch c nơi ang công tác ch ng minh m i quan h v ch ng).
- S h khNu gia ình (n u có) ho c xác nh n c a Công an huy n, qu n, c a thành ph
tr c thu c trương ương, th xã, thành ph thu c t nh trư c ây ch ng ho c v có h
khNu thư ng trú t i thành ph , th xã nhưng b xoá tên ho c c t chuy n i.
- Gi y t ch ng minh ch ng (ho c v ) ã ch t, m t tích ho c các gi y t khác
ch ng minh hi n ch ng (ho c v ) ang i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài
ho c là cán b , công ch c, b i, công an ang công tác t i a phương khác.
2.8. Trư ng h p quy nh t i i m e Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
- Gi y ch ng nh n h i hương ho c gi y ch ng nh n v nư c;
- Gi y gi i thi u c a Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh.
2.9. Trư ng h p quy nh t i i m g Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
a. Trư ng h p trư c ây có h khNu thư ng trú ho c quê g c thành ph
i v i trư ng h p trư c ây có h khNu thư ng trú thành ph : S h khNu gia ình
(n u có) ho c xác nh n c a Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh v vi c
có h khNu thư ng trú t i thành ph ; n u tr v mà còn b , m , con ang có h khNu
thư ng trú t i a phương thì không ph i xác nh n h khNu thư ng trú.
i v i trư ng h p quê g c thành ph : gi y t ch ng minh nguyên quán t i thành
ph ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n.
Tuỳ t ng trư ng h p c th có thêm m t trong các lo i gi y t sau ây:
- Quy t nh ngh hưu, ngh m t s c, thôi vi c ( i v i các trư ng h p làm vi c trong
các cơ quan, t ch c).
- H chi u có d u ki m ch ng c a Công an c a khNu ho c gi y t v nư c h p pháp
do cơ quan có thNm quy n c p ( i v i ngư i Vi t Nam i công tác, h c t p, lao ng
nư c ngoài tr v ).
- Các trư ng h p còn l i ch căn c vào xác nh n quê g c ho c h khNu thư ng trú cũ.
b) Trư ng h p nh ng ngư i quy nh t i i m b, c, d và i m kho n 4 i u 12
Ngh nh nêu trên i theo ngư i trư c ây có h khNu thư ng trú ho c quê g c t i
thành ph
- S h khNu gia ình nơi KHK thư ng trú trư c khi chuy n v thành ph .
- Gi y t ch ng minh m i quan h gi a ngư i chuy n n v i ngư i i theo quy
nh t i các i m b, c, d và i m kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên.
2.10. Trư ng h p quy nh t i i m h kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên: gi y t
ch ng minh ã ch p hành xong án ph t tù, ch p hành xong quy t nh ưa vào trư ng
giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, qu n ch hành chính (n u b qu n ch
nơi khác)
2.11. Trư ng h p con dư i 18 tu i v v i b m : Gi y khai sinh c a con; n u là con
nuôi thì có thêm Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi c a U ban nhân dân xã,
phư ng, th tr n.
3. ăng ký h kh u thư ng trú cho m t s trư ng h p khác
3.1. T i các cơ s tôn giáo: i tư ng ư c KHK thư ng trú là ch c s c tôn giáo,
nhà tu hành và nh ng ngư i khác chuyên ho t ng tôn giáo ã ư c cơ quan có thNm
quy n công nh n theo quy nh cu pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo. Th t c ăng
ký g m:
- Th t c chung quy nh t i kho n 1 M c D ph n III Thông tư này;
- Gi y t ch ng minh là ch c s c, nhà tu hành, ngư i chuyên ho t ng tôn giáo.
Tuỳ trư ng h p ngoài th t c nêu trên, ph i có thêm m t trên các gi y t sau:
- Gi y t ch ng minh cơ s tôn giáo h p pháp ( i v i cơ s tôn giáo m i thành l p)
- Ý ki n ng ý b ng văn b n c a y ban nhân dân c p có thNm quy n theo quy nh
c a pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo ( i v i các trư ng h p các ch c s c, nhà tu
hành ngư i chuyên ho t ng tôn giáo thuyên chuy n nơi ho t ng).
3.2. T i tr i thương binh, trung tâm i u dư ng, trung tâm b o tr xã h i, làng SOS...
Th t c g m:
- Ch ng minh nhân dân ho c gi y khai sinh ho c gi y t khác thay th (n u có);
- Gi y ch ng nh n chuy n i i v i các trư ng h p ã KHK thư ng trú;
- Công văn ngh c a cơ s nuôi dư ng, kèm theo danh sách trích ngang:
- Quy t nh thành l p cơ s nuôi dư ng c a cơ quan có thNm quy n
3.3. T i các khu v c biên gi i
Khi KHK thư ng trú vào các xã, phư ng th tr n thu c khu v c biên gi i, ngoài
vi c th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh
nh s 108 và thông tư này, còn ph i căn c vào quy nh hi n hành c a Nhà nư c v
khu v c biên gi i.
3.4. T i các nông trư ng, lâm trư ng
- i v i các h gia ình, cá nhân có h p ng nh n khoán t c a các nông, lâm
trư ng, ư c Giám c nông, lâm trư ng cho phép làm nhà canh tác ho c tr ng,
chăm sóc, b o v và phát tri n r ng và th c t h ã cư trú, thì KHK thư ng trú theo
a gi i hành chính nơi h ang cư trú
- i v i trư ng h p mua bán, chuy n như ng trái phép t nh n khoán c a nông,
lâm trư ng thì không gi i quy t KHK thư ng trú
. V VI C L P, QU N LÝ, S D NG CÁC LO I S H KH U
VÀ GI Y CH NG NH N H KH U
1. M u s h kh u và gi y ch ng nh n h kh u
M u s h khNu và gi y ch ng nh n h khNu do B công an qu n lý, phát hành th ng
nh t trong c nư c, bao g m các lo i như sau:
-S ăng ký h khNu
- S h khNu gia ình
- Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th
- Gi y ăng ký t m trú có th i h n
- Gi y t m trú có th i h n
2. S ăng ký h kh u
2.1. S ăng ký h khNu hay còn g i s h khNu g c, là tài li u g c, có giá tr pháp lý
làm căn c gi i quy t các công vi c v h khNu như: ăng ký, c p l i, i u ch nh
S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th , ch ng nh n vi c cư trú h p
pháp c a công dân. S ăng ký h khNu ư c lưu tr và khai thác lâu dài.
2.2. L p S ăng ký h khNu
S ăng ký h khNu ư c l p theo thôn, xóm, p, b n, ư ng ph , t dân s ph ho c
theo nhà t p th c a các cơ quan, t ch c. Trong m i trang c a s ch ghi m t m t
h , cu i m i trang ngư i có thNm quy n quy nh t i Kho n 4 m c này ph i ký ch t.
Khi nh ng thay i thông tin c a t ng ngư i trong h , cơ quan Công an l p S ăng
ký h khNu ph i ti n hành i u ch nh k p th i n i dung thay i trong s . C n lưu ý:
a) T i xã, th tr n c a các huy n thu c t nh
- S ăng ký h khNu do Công an xã, th tr n l p và lưu gi ăng ký, theo dõi qu n
lý, và i u ch nh bi n ng v h khNu, nhân khNu.
- Công an xã, th tr n khi ăng ký chuy n i, chuy n n, i u ch nh các thay i v
h khNu, nhân khNu cho các nhân khNu thu c ph m vi xã, th tr n, trong th i h n 7
ngày ph i vi t phi u thông tin thay i v nhân, h khNu và chuy n h sơ ã gi i
quy t lên Công an huy n.
- Công an huy n sau khi nh n ư c h sơ có trách nhi m s p x p, i u ch nh trong
tàng thư h sơ h khNu và vi t phi u thông tin thay i v nhân, h khNu cho tàng thư
ch ng minh nhân dân v s thay i ó. ng th i ph i thư ng xuyên ki m tra vi c
l p, qu n lý và s d ng S ăng ký h khNu t i Công an xã, th tr n.
b) T i các huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; th xã, thành ph thu c
t nh.
S ăng ký h khNu do Công an huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương,
Công an th xã, Công an thành ph thu c t nh l p, lưu gi ăng ký, theo dõi, qu n
lý và i u ch nh nh ng bi n ng v h khNu, nhân khNu. Sau khi ã i u ch nh các di
bi n ng v h khNu, nhân khNu trong S ăng ký h khNu và tàng thư h sơ h
khNu; Công an huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương, Công an th xã,
thành ph thu c t nh có trách nhi m vi t hai Phi u thông tin thay i v nhân, h
khNu, m t phi u g i tàng thư ch ng minh nhân dân và m t phi u g i Công an xã,
phư ng, th tr n nơi công dân KHK thư ng trú.
c. T i các nhà t p th c a cơ quan, t ch c
ư c l p m t b n sao S ăng ký h khNu, do ngư i ph trách nhà t p th qu n lý
theo dõi, i chi u v i Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th c a t ng ngư i trong
nhà t p th c a mình. S này không có giá tr v m t pháp lý thay th s h khNu
g c cơ quan Công an.
3. S h kh u gia ình và Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th
3.1. i tư ng c p
a. M i h gia ình ư c c p m t S h khNu gia ình.
b. M i nhân khNu t p th ư c c p m t Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th .
3.2. Qu n lý và s d ng
a. S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th có giá tr pháp lý trong
gi i quy t các công vi c v h khNu và các công vi c có liên quan n h khNu.
b. Ngư i trong h gia ình và nhân khNu t p th có trách nhi m b o qu n, s d ng S
h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th theo úng quy nh c a Ngh
nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và quy nh c a Thông tư
này. Ph i xu t trình S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th khi cán
b Công an có thNm quy n ki m tra. Nghiêm c m s a ch a, tNy xóa, th ch p, cho
mư n, cho thuê ho c s d ng S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p
th vào các m c ích khác trái pháp lu t.
c. Trư ng h p S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th b m t thì
ph i trình báo ngay v i cơ quan Công an nơi KHK thư ng trú.
4. Th m quy n ký S ăng ký h kh u, S h kh u gia ình, Gi y ch ng nh n
nhân kh u t p th .
4.1. i v i các xã, th tr n c a các huy n thu c t nh
Trư ng công an xã, th tr n ký S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p
th và S ăng ký h khNu.
4.2. i v i các huy n, qu n c a thành phó tr c thu c Trung ương; th xã, thành ph
thu c t nh.
Trư ng công an huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng công an
th xã, thành ph thu c t nh ký S ăng ký h khNu, S h khNu gia ình và Gi y
ch ng nh n nhân khNu t p th .
4.3. Ngư i có thNm quy n ký S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p
th thì ư c quy n c p d i, c p l i S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu
t p th .
5. Khi l p S ăng ký h kh u, S h kh u gia ình và Gi y ch ng nh n nhân
kh u t p th , c n chú ý m t s i m sau ây:
5.1. Ph i vi t y , rõ ràng, không vi t t t, tNy xóa các n i dung trong S ăng ký
h khNu, S h khNu gia ình và Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th .
5.2. Khi c p l i S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ph i óng
d u tiêu c p l i ngoài bìa và ghi rõ c p l i l n th m y.
T ng c c trư ng T ng c c C nh sát hư ng d n chi ti t vi c l p, ghi, lưu tr và s
d ng các lo i s h khNu, gi y ch ng nh n h khNu.
IV. ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ T M TRÚ, T M V NG
A. ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ T M TRÚ
Theo quy nh t i i u 14, i u 15 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh
nh s 108, vi c ăng ký t m trú bao g m: ăng ký t m trú và ăng ký t m trú có
th i h n
1. ăng ký t m trú
1.1. i tư ng ăng ký t m trú: nh ng ngư i t 15 tu i tr lên (k c Quân nhân và
Công an nhân dân khi ra ngoài doanh tr i v vi c riêng), m i l n i ra ngoài ph m vi
xã, phư ng, th tr n nơi KHK thư ng trú c a mình, l i qua êm u ph i ăng ký
t m trú.
Trư ng h p cha, m , v , ch ng, con thư ng xuyên t m trú nhà nhau thì ch khai báo
l n u trong năm.
1.2. Th t c ăng ký t m trú th c hi n như sau:
a. i di n h gia ình, nhà t p th , cơ s cho thuê lưu trú có ngư i n t m trú
ho c ngư i t m trú ph i n ăng ký t m trú t i các i m ăng ký t m trú, t m v ng
c a Công an xã, phư ng, th tr n ho c n, Tr m Công an s t i trư c 23 gi . N u có
ngư i n t m trú sau 23 gi , thì ăng ký t m trú vào sáng hôm sau.
b. Th t c dăng ký t m trú bao g m:
- Xu t trình Ch ng minh nhân dân ho c gi y t tùy thân khác c a ngư i t m trú;
- Phi u khai báo t m trú, t m v ng.
1.3. Trách nhi m c a ngư i ư c giao làm công tác ăng ký t m trú.
Cán b ti p dân t i các i m ăng ký t m trú, t m v ng có trách nhi m hư ng d n
công dân khai y các n i dung trong Phi u khai báo t m trú, t m v ng, ki m tra
l i n i dung khai và ký xác nh n vào ph n phi u c p cho công dân. Giao ph n phi u
còn l i cho Công an xã, phư ng, th tr n lưu ít nh t là 24 tháng.
2. ăng ký và qu n lý t m trú có th i h n
2.1. i tư ng ăng ký t m trú có th i h n bao g m:
a. Ngư i ang th c t cư trú t i a phương nhưng chưa i u ki n KHK
thư ng trú.
b. H c sinh, sinh viên, h c viên h c t i các trư ng ph thông n i trú, h c vi n, i
h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh (tr các trư ng h p ư c tuy n
sinh vào h c t i các trư ng Quân i, Công an), trư ng ào t o nh ng ngư i chuyên
ho t ng tôn giáo…..
c. Ngư i n h c ngh t i các cơ s tư nhân, h p tác xã, trung tâm d y ngh …. ngư i
n lao ng t do.
d. Ngư i ư c tuy n vào làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ quan, t ch c,
các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ; Văn phòng i di n ho c chi nhánh
nư c ngoài t i Vi t Nam nhưng chưa i u ki n KHK thư ng trú.
2.2. Th t c ăng ký t m trú có th i h n bao g m:
- Ch ng minh nhân dân; trư ng h p không có Ch ng minh nhân dân thì ph i có gi y
t m v ng ho c xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó KHK
thư ng trú.
- Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu có ý ki n ng ý c a ch h ho c ch nhà
i v i trư ng h p nh ho c thuê nhà. Trư ng h p có nhà quy nh t i kho n 1,
kho n 2 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 thì
xu t trình gi y t nhà. Riêng i v i h c sinh, sinh viên, h c viên h c t i các trư ng
ph thông n i trú, h c vi n, i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh ,
trư ng ào t o nh ng ngư i chuyên ho t d ng tôn giáo, thì có xác nh n là ngư i c a
a phương i h c c a Công an xã, phư ng , th tr n vào Phi u báo thay i h khNu,
nhân khNu.
- B n khai nhân khNu ( i v i ngư i t 15 tu i tr lên)
2.3. ThNm quy n, th i h n c p gi y và th i gian tr k t qu
a) Trư ng Công an xã, phư ng, th tr n ký Gi y ăng ký t m trú có th i h n cho h
gia ình t m trú và Gi y t m trú có th i h n cho cá nhân t m trú
b) Th i h n c a Gi y ăng ký t m trú có th i h n và gi y t m trú có th i h n theo th i
h n h c t p, th i h n lao ng ho c theo ngh c a công dân nhưng t i a không
quá 12 tháng. Khi gi y h t h n, ngư i t m trú ti p t c l i thì ph i n cơ quan Công
an nơi c p gi y xin gia h n ho c c p l i. Th i h n gia h n theo ngh c a công
dân, nhưng m i l n gia h n không quá 12 tháng.
c) Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan Công
an ph i tr k t qu cho công dân.
2.4. Trong th i h n t m trú, n u Gi y ăng ký t m trú có th i h n ho c Gi y t m trú
có th i h n b m t, hư h ng, thì ngư i t m trú ph i n cơ quan Công an làm th t c
xin c p i, c p l i.
i v i nh ng ngư i thư ng xuyên sinh s ng trên m t nư c (nhân khNu m t nư c),
ngoài vi c KHK thư ng trú t i nguyên quán ho c b n g c, n u h n nơi khác làm
ăn thì ph i ăng ký t m trú ho c ăng ký t m trú có th i h n v i Công an nơi n.
T ng c c trư ng T ng c c C nh sát hư ng d n c th v ăng ký t m trú có th i h n.
B. ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ T M V NG
Vi c ăng ký và qu n lý t m v ng theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 51 ư c
s a i, b xung theo Ngh nh s 108 th c hi n như sau:
1. i tư ng ph i khai báo t m v ng
Nh ng ngư i t 15 tu i tr lên i v ng qua êm kh i huy n, qu n, th xã, thành ph
thu c t nh nơi KHK thư ng trú vì vi c riêng ph i khai báo t m v ng. i v i các
trư ng h p ang ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giáo d c t i xã, phư ng, th
tr n, qu n ch hành chính thì áp d ng theo các quy nh ó.
2. Th t c khai báo t m v ng
a. i di n h gia ình, nhà t p th ho c ngư i t m v ng ph i n các i m ăng ký
t m trú, t m v ng c a công an xã, phư ng, th tr n khai báo t m v ng.
b. Th t c khai báo bao g m:
- Xu t trình Ch ng minh nhân dân;
- Phi u khai báo t m trú, t m v ng.
3. Trách nhi m c a ngư i ư c giao làm công tác ăng ký t m v ng
Cán b ti p dân t i các i m ăng ký t m trú, t m v ng có trách nhi m hư ng d n
công dân khai y các n i dung trong Phi u khai báo t m trú, t m v ng; ki m tra
l i n i dung khai và ký xác nh n vào ph n phi u c p cho công dân. Giao ph n phi u
còn l i cho Công an xã, phư ng, th tr n lưu ít nh t là 24 tháng.


V. L P B N KHAI NHÂN KH U, ĂNG KÝ I U CH NH,
B SUNG CÁC THAY I, KI M TRA CÔNG TÁC
ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U
A. L P B N KHAI NHÂN KH U
1. Theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s
108, công dân t 15 tu i tr lên ph i làm b n t khai nhân khNu theo m u th ng nh t
c a B Công an.
Nh ng ngư i không bi t ch ho c không t vi t ư c thì nh ngư i khác vi t h theo
l i khai c a mình. Ngư i vi t h ph i ký và ghi rõ h , tên vào b n khai nhân khNu.
M i công dân ch khai b n nhân khNu m t l n (n u không thu c m t trong các trư ng
h p quy nh kho n 2 dư i ây). Khi có thay i m t trong nh ng n i dung trong
B n khai nhân khNu thì công dân ph i vi t Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu
khai b sung v i cơ quan công an nơi KHK thư ng trú.
2. Nh ng ngư i sau ây khi KHK thư ng trú nơi m i n ph i khai B n khai nhân
khNu
2.1. Ngư i t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác chuy n n.
2.2. Ngư i nư c ngoài v nư c.
2.3. Ngư i ch p hành xong hình ph t tù; ch p hành xong quy t nh ưa vào trư ng
giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, qu n ch hành chính a phương khác
tr v .
2.4. Ngư i thu c l c lư ng Quân i nhân dân và Công an nhân dân khi KHK gia
ình.
B. ĂNG KÝ I U CH NH, B SUNG NH NG THAY I KHÁC
V NHÂN KH U, H KH U
1. Tách S h kh u gia ình
1.1. Các trư ng h p ư c tách S h khNu gia ình trong cùng m t nhà bao g m:
a) K t hôn;
b) Ly hôn;
c) Trư ng h p có con (k c con nuôi) ho c ngư i t 18 tu i tr lên, có kh năng
t l p và có nhu c u tách h ;
d) i v i nh ng trư ng h p nh p nh ch ư c tách h khi k t hôn và ph i ư c ch
h (ho c ch nhà n u ch h không ph i là ch nhà) ng ý b ng văn b n.
1.2. Th t c tách S h khNu gia ình bao g m:
- S h khNu gia ình;
- Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu có ý ki n ng ý c a ch h vào phi u báo
ó. Trư ng h p ã nh p nh nay xin tách h thì ch h ho c ch nhà n u ch h
không ph i là ch nhà ph i ng ý b ng văn b n.
- Gi y ăng ký k t hôn ( i v i trư ng h p k t hôn), ly hôn ( i v i trư ng h p ly
hôn), gi y khai sinh c a con ( i v i trư ng h p có con), gi y khai sinh c a b n thân
( i v i trư ng h p ngư i t 18 tu i tr lên, có kh năng t l p và có nhu c u tách
h ).
2. Thay i ch h
2.1. Khi có thay i v ch h như: ch h chuy n i nơi khác, m t năng l c hành vi
dân s , ch t..., thì h gia ình ph i c ngư i khác làm ch h .
2.2. Th t c thay i ch h bao g m:
- Ch ng minh nhân dân.
- Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu.
- S h khNu gia ình.
- Gi y t ch ng minh lý do thay i ch h .
3. i u ch nh, b sung n i dung ghi trong S h kh u gia ình ho c Gi y ch ng
nh n nhân kh u t p th .
3.1. Khi có thay i v h , tên, ch m, ngày tháng, năm sinh ho c các thay i khác
v h t ch thì ch h ho c ngư i có thay i ph i n cơ quan Công an nơi KHK
thư ng trú i u ch nh, b sung, th t c bao g m:
- Ch ng minh nhân dân.
- S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th .
- Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu
- Gi y khai sinh ho c quy t nh ư c phép thay i c a cơ quan có thNm quy n v
ăng ký h t ch.
3.2. Khi có thay i a gi i hành chính ư ng ph : Cơ quan công an căn c vào
quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i u ch nh a gi i hành chính,
ư ng ph . Th t c hành chính bao g m: S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n
nhân khNu t p th .
3.3. Khi thay i s nhà thì ch h ho c ngư i trong h ph i n cơ quan Công an nơi
KHK thư ng trú i u ch nh s nhà; th t c bao g m:
- Ch ng minh nhân dân;
- Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu;
- S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ;
- Quy t nh c p s nhà m i.
3.4. Khi chuy n i trong ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh; chuy n i trong
cùng m t huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; chuy n i trong cùng
m t th xã, thành ph thu c t nh, thì ch h ho c ngư i trong h ph i n cơ quan
công an nơi KHK thư ng trú i u ch nh nơi KHK thư ng trú; th t c bao g m:
- Ch ng minh nhân dân;
- Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu;
- S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ;
- Gi y t ch ng minh nhà h p pháp: Tùy t ng trư ng h p nhà mà xu t trình
m t trong các lo i gi y t nhà quy nh t i i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b
sung theo Ngh nh s 108 và hư ng d n t i M c A Ph n III Thông tư này (tr
trư ng h p b , m , v , ch ng, con v v i nhau).
4. Trách nhi m c a cơ quan công an
4.1. Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan
công an ph i tr k t qu vi c xin tách S h khNu gia ình cho công dân.
4.2. Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan
công an ph i i u ch nh, b sung các thay i quy nh t i Kho n 2, Kho n 3 M c
này trong S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ho c c p i S
h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th cho công dân (n u công dân có
yêu c u i S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th m i).
C. TH M QUY N, N I DUNG VÀ HÌNH TH C KI M TRA
CÔNG TÁC ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U
1. Th m quy n, n i dung ki m tra
1.1. i v i lãnh o Công an các c p
a) Ki m tra vi c t ch c th c hi n các n i dung trong công tác ăng ký, qu n lý h
khNu; vi c ch p hành các nguyên t c, th t c; vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý
các trư ng h p vi ph m trong KQLHK c a công an c p dư i.
b) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v KQLHK c a các cơ quan, t ch c, nhà
t p th , các cơ s cho thuê lưu trú, h gia ình, công dân… trong trư ng h p ki m tra
h khNu t i ch c a công dân (k c thư ng trú, t m trú, t m v ng) ph i có công an
xã, phư ng, th tr n cùng tham gia.
1.2. C nh sát khu v c, công an ph trách xã v an ninh tr t t , công an xã, phư ng, th
tr n ki m tra ôn c vi c th c hi n các quy nh v KQLHK trong các cơ quan, t
ch c, nhà t p th , cơ s cho thuê lưu trú, h gia ình, công dân… trong ph m vi
qu n lý và a bàn ph trách.
1.3. B o v dân ph , b o v cơ quan, doanh nghi p ư c tham gia cùng v i c nh sát
khu v c, công an ph trách xã v an ninh, tr t t ho c công an xã, th tr n ki m tra,
ôn c vi c th c hi n các quy nh v KQLHK trong các h gia ình, nhà t p th
trong ph m vi qu n lý c a mình.
1.4. Ngoài nh ng ngư i ư c quy n ki m tra h khNu, ki m tra t m trú, t m v ng quy
nh t i i m 1.1; 1.2 và i m 1.3 nêu trên, không ai có quy n ư c vào ki m tra h
khNu t i nơi c a công dân.
2. Hình th c ki m tra
Vi c ki m tra h khNu có th ti n hành theo nh kỳ ho c t xu t do yêu c u gi gìn
an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i ho c các yêu c u khác.
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M C A CÔNG AN CÁC C P TRONG CÔNG
TÁC ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U
1. Trách nhi m c a B Công an
1.1. Ch o, hư ng d n ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n các quy nh v
KQLHK trong toàn qu c.
1.2. ình ch , bãi b theo thNm quy n ho c ki n ngh lên Chính ph , Th tư ng Chính
ph ra quy t nh bãi b nh ng quy nh v KQLHK ho c liên quan n công tác
KQLHK c a cơ quan, t ch c, a phương trái v i Ngh nh s 51 ư c s a i, b
sung theo Ngh nh s 108 và Thông tư này.
1.3. Tham mưu cho Chính ph nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp v KQLHK
và gi i quy t nh ng vư ng m c, v n m i phát sinh trong quá trình th c hi n công
tác KQLHK.
1.4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan thông tin tuyên truy n và các B , ngành có liên
quan ph bi n, tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v KQLHK.
1.5. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m v KQLHK theo quy nh c a
pháp lu t.
1.6. T ch c sơ k t, t ng k t, nghiên c u khoa h c v công tác KQLHK.
2. Trách nhi m c a công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
2.1. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công an và Ch t ch UBND t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương v vi c ch o hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n
các quy nh v KQLHK trong a phương mình.
2.2. Ch trì, ph i h p v i cơ quan thông tin tuyên truy n và các Ban, ngành a
phương t ch c ph bi n, tuyên truy n, giáo d c các quy nh v KQLHK.
2.3. Báo cáo xu t lên B Công an tình hình, bi n pháp gi i quy t nh ng vư ng
m c và nh ng v n m i n y sinh trong quá trình th c hi n công tác KQLHK t i
a phương.
2.4. Báo cáo, xu t B trư ng B Công an và Ch t ch UBND các t nh, thành ph
tr c thu c Trung ương các trư ng h p c bi t theo quy nh t i Kho n 5 i u 12
Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108.
2.5. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m v KQLHK theo quy nh c a
pháp lu t.
2.6. Xác minh h khNu, nhân dân theo quy nh.
2.7. T ng h p s li u, tình hình v nhân khNu, h khNu báo cáo lên B Công an theo
quy nh.
2.8. T ch c sơ k t, t ng k t, nghiên c u khoa h c, chuyên ; khen thư ng các ơn
v , t p th và cá nhân có thành tích trong công tác KQLHK t i a phương theo quy
nh.
Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i có trách nhi m giúp
Giám c công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n, ch o,
theo dõi, hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n các quy nh v KQLHK a
phương mình.
3. Trách nhi m c a Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh
3.1. Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các quy nh v KQLHK
a phương mình.
3.2. L p, c p và qu n lý các lo i s và gi y ch ng nh n h khNu cho nh ng nhân
khNu, h khNu a phương mình.
3.3. ăng ký chuy n i, chuy n n, ính chính nh ng thay i v h khNu, nhân
khNu theo hư ng d n t i Thông tư này.
3.4. L p, qu n lý, s d ng, khai thác tàng thư h sơ h khNu; b sung, i u ch nh k p
th i các thay i, bi n ng v h khNu, nhân khNu vào S ăng ký h khNu và tàng
thư h sơ h khNu.
3.5. T ch c xác minh h khNu, nhân khNu theo ngh c a các c p, các ngành và các
a phương khác theo quy nh.
3.6. Xác nh n h khNu g c cho các trư ng h p ã c t h khNu ho c ã b xóa tên
trong s h khNu và các trư ng h p ã chuy n i ngoài ph m vi qu n, huy n, th xã,
thành ph thu c t nh.
3.7. T ch c sơ k t, t ng k t; khen thư ng các ơn v , t p th và cá nhân có thành
tích; x lý i v i các ơn v , t p th và cá nhân có vi ph m công tác KQLHK t i
a phương theo quy nh.
3.8. T p h p tình hình s li u nhân khNu, h khNu báo cáo lên Công an c p trên theo
quy nh.
3.9. Ngoài các trách nhi m nêu trên Công an huy n, qu n c a thành ph tr c thu c
Trung ương; Công an th xã, thành ph thu c t nh còn có trách nhi m:
a. KHK thư ng trú i v i các trư ng h p quy nh t i các kho n 1, kho n 2, kho n
3, kho n 4 c a i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108.
b. Ti p nh n h sơ, xác minh, xu t Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
nh ng trư ng h p c bi t theo quy nh t i kho n 5 i u 12 Ngh nh s 51 ư c
s a i, b sung theo Ngh nh theo s 108.
4. Trách nhi m c a Công an xã, phư ng, th tr n
4.1. T ch c th c hi n vi c ăng ký, qu n lý t m trú, t m v ng và c p Gi y ăng ký
t m trú có th i h n và Gi y t m trú có th i h n cho nh ng nhân khNu cư trú trên a
bàn mình ph trách.
4.2. Ki m tra công tác ăng ký, qu n lý h khNu theo quy nh.
4.3. Xác minh h khNu, nhân khNu theo quy nh.
4.4. Báo cáo th ng kê s li u tình hình h khNu, nhân khNu lên Công an c p trên.
4.5. Công an xã, th tr n c a các huy n thu c t nh ngoài trách nhi m quy nh t i các
i m 4.1, 4.2, 4.3 và i m 4.4 nêu trên còn có trách nhi m:
a. ăng ký chuy n n, i u ch nh nh ng thay i khác v h khNu, nhân khNu theo
quy nh t i Thông tư này.
b. ăng ký và c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho các trư ng h p chuy n i ngoài
ph m vi xã, th tr n nhưng trong cùng m t huy n.
c. L p S ăng ký h khNu; c p S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p
th cho các trư ng h p KHK thư ng trú trong ph m vi xã, th tr n.
d. Báo cáo và chuy n h sơ ã KHK (thư ng trú, chuy n i, i u ch nh nh ng thay
i v h khNu, nhân khNu) lên Công an huy n s p x p vào tàng thư h sơ h khNu.
VII. T CH C TH C HI N
1. ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban
nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, ch c năng, nhi m
v , quy n h n c a mình ch o tri n khai th c hi n Ngh nh s 51, Ngh nh s
108 và Thông tư này.
Ch t ch u ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m xác nh n nh ng gi y t
v nhà theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b
sung theo Ngh nh s 108 và hư ng d n t i ti t a i m 1.2 và i m 1.3 kho n 1 M c
A Ph n III Thông tư này.
2. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m:
- Giúp B trư ng B Công an ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c Công an các ơn
v , a phương th c hi n các quy nh c a Chính ph , B Công an v ăng ký và qu n
lý h khNu.
- Có k ho ch tuyên truy n và t ch c tri n khai, th c hi n Ngh nh s 51, Ngh
nh s 108 và Thông tư này t i các c p Công an.
- Hư ng d n s d ng bi u m u, s sách v KQLHK th ng nh t trong c nư c.
- T ch c sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m công tác KQLHK trên toàn qu c; ng
d ng công ngh tiên ti n vào công tác KQLHK và xây d ng cơ s d li u công dân.
- Báo cáo tình hình, xu t lên B trư ng B Công an bi n pháp gi i quy t nh ng
vư ng m c và nhưng v n m i phát sinh trong quá trình th c hi n công tác
KQLHK.
- Gi i quy t các trư ng h p vư ng m c và các trư ng h p c bi t theo kho n 5 i u
12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, do Công an t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo.
- T ng h p s li u, tình hình v h khNu, nhân khNu trên toàn qu c.
C c trư ng c c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i có trách nhi m giúp
T ng c c trư ng T ng c c C nh sát theo dõi, hư ng d n ki m tra, ôn c vi c tri n
khai, th c hi n Ngh nh nêu trên và Thông tư này.
3. Các T ng c c, V , C c, B Tư l nh,Vi n, Trư ng, ơn v thu c B trư ng B
công an trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình t ch c tri n khai và th c hi n
Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và Thông tư này.
4. Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tham
mưu cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các c p, các
ngành tri n khai th c hi n Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s
108 và Thông tư này. C ng c tr s ti p dân, công khai hoá các quy nh v
KQLHK, hư ng d n, ki m tra các l c lư ng nghi p v và Công an cơ s tri n khai,
t ch c th c hi n quy nh c a Chính ph và B Công an.
5. M i cá nhân, cơ quan, t ch c có thành tích trong công tác KQLHK s ư c khen
thư ng k p th i theo quy nh c a pháp lu t. Các trư ng h p vi ph m các quy nh v
KQLHK thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính,
x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . N u gây thi t h i v v t ch t ph i b i
thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
6. Thông tư này có hi u l c t ngày 31 tháng 10 năm 2005 và thay th Thông tư s 06
TT/BNV(C13) ngày 20 tháng 6 năm 1997 c a B n i v (nay là B Công an).
Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c n y sinh, Công an các ơn
v , a phương c n ph n ánh v B (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i.

B TRƯ NG
I TƯ NG
Lê H ng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản