Thông tư số 11-BYT/TT do Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư số 11-BYT/TT do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11-BYT/TT về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền dân tộc ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 1 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11-BYT/TT do Bộ ban hành

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-BYT/TT Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 11-BYT/TT NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 1991 HƯ NG D N TH C HI N I U L KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N DÂN T C BAN HÀNH THEO NGHN NNH S 23/H BT NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1991 C A H I NG B TRƯ NG Ngày 24 tháng 1 năm 1991 H i ng B trư ng (H BT) ã ban hành i u l khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c (YHCTDT). giúp S Y t các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n t t i u l trên, B Y t hư ng d n m t s i m c n thi t sau. I. XÉT CÔNG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN VÀ XÉT C P ĂNG KÝ HÀNH NGH CHO NH NG NGƯ I XIN KHÁM B NH, CH A B NH B NG YHDTCT: 1. Vi c xét công nh n trình chuyên môn cho nh ng ngư i xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT do H i ng xét duy t trình chuyên môn YHCTDT (g i t t là H i ng YHDT) c a B Y t ho c S Y t các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương th c hi n. 2. Căn c k t lu n c a H i ng YHDT công nh n trình chuyên môn c a ương s , Giám c S Y t c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn; i chi u v i các i u ki n khác qui nh trong i u l khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT n u có i u ki n thì c p gi y phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT cho ương s . 3. B Y t u nhi m cho Giám c S Y t các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương xét công nh n trình chuyên môn và c p ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT cho nh ng cán b y t có nguy n v ng hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT ang công tác t i các cơ s y t tr c thu c B Y t óng a phương. B Y t ch tr c ti p xét công nh n trình chuyên môn YHCTDT cho nh ng cán b y t ang công tác trong các cơ s y t tr c thu c B Y t và cơ quan Trung ương H i Y h c c truy n (TWHYHCT) Vi t Nam óng Hà N i khi ương s có nguy n v ng. II. THÀNH L P H I NG XÉT DUY T TRÌNH CHUYÊN MÔN YHCTDT (H I NG YHDT) T NH, THÀNH PH , C KHU TR C THU C TRUNG ƯƠNG
 2. 1. H i ng YHDT ư c thành l p theo quy t nh c a giám c S Y t t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương. Thành ph n H i ng YHDT g m: - Lãnh o S Y t ph trách công tác YHDT: Ch t ch H i ng. - Ch t ch ho c Phó ch t ch H i Y h c c truy n t nh thành ph , c khu tr c thu c Trung ương (là cán b chuyên môn YHCTDT): Phó Ch t ch H i ng. - Chuyên viên theo dõi công tác YHDT S Y t : U viên thư ng tr c kiêm thư ký H . - Giám c b nh vi n YHCT t nh, thành ph : U viên H i ng. - Trư ng khoa YHDT b nh vi n a khoa t nh, thành ph , c khu ( i v i t nh chưa có b nh vi n YHDT): U viên H i ng. - 1 lương y c a H i YHDT t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương: U viên H i ng. - 2-3 lương y có trình chuyên môn và có uy tín trong gi i lương y (trong ho c ngoài biên ch ): U viên H i ng. S Y t c n tham kh o ý ki n c a H i YHCT t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương trư c khi ra quy t nh thành l p H i ng. Ngoài các thành ph n trên, khi H i ng ti n hành xem xét công nh n trình chuyên môn cho nh ng ngư i xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT qu n, huy n, th xã nào thì có th m i thêm i di n H i YHCT c a qu n, huy n, th xã nơi ó t i d tham kh o ý ki n. 2. Nhi m v c a H i ng xét công nh n trình chuyên môn YHCTDT : 2.1. Hư ng d n cho nh ng ngư i xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT làm th t c h sơ : H sơ g m có : (ph b n kèm theo) - ơn xin c p ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT. - B n sao văn b ng t t nghi p gi y ch ng ch chuyên môn YHCT. - B n kê khai sơ b quá trình ho t ng chuyên môn YHCTDT. - Phi u khám s c kho c a b nh vi n a khoa. - B n sao văn b ng t t nghi p ph thông trung h c hay tương ương ( i v i nh ng ương s sinh t 1/1/1955).
 3. H sơ ph i có xác nh n c a U ban nhân dân qu n, huy n, th xã nơi ương s cư trú. Riêng i v i nh ng ngư i m i xin ăng ký hành ngh h sơ ph i có ý ki n c a cơ quan qu n lý y t và H i YHCT qu n, huy n, th xã nơi cư trú. 2.2. Xét công nh n trình chuyên môn YHCTDT cho nh ng ngư i xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT ã có y th t c h sơ như qui nh. 2.3. Làm văn b n ngh Giám c S Y t t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ra quy t nh c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn YHCTDT cho nh ng ngư i không có văn b ng t t nghi p các trư ng ào t o chính qui c a Nhà nư c. 2.4. Làm văn b n ngh Giám c S Y t t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương xét c p ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT cho nh ng ngư i có trình chuyên môn YHCTDT. 2.5. T ch c thNm tra xác minh h sơ khi c n thi t; lưu tr h sơ xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT c a ương s và biên b n xét duy t công nh n trình chuyên môn YHCTDT cho ương s c a H i ng. III. NH NG CĂN C XÉT CÔNG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN YHCTDT 1. B n kê khai quá trình ho t ng chuyên môn YHCTDT c a ương s . 2. B n sao văn b ng t t nghi p chuyên môn, ch ng ch , ch ng nh n ã h c YHCTDT t 2 năm tr lên i v i các l p t p trung chính quy ho c ngoài ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c; và 5 năm tr lên i v i các l p hàm th ng th i ã qua th c hành t i các cơ s YHDT c a Nhà nư c, t p th hay phòng m ch c a lương y ít nh t 2 năm. 3. S tín nhi m c a nhân dân và s ánh giá c a H i YHCT a phương v trình chuyên môn YHCTDT c a ương s . 4. S b o lãnh c a H i YHCT t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương iv i nh ng ngư i là h i viên c a H i. Nh ng ngư i ư c H i YHCT t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương b o lãnh u ph i m b o trình chuyên môn và nh ng i u ki n quy nh trong i u l khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT c a H i ng B trư ng. 5. Trình văn hoá : V i nh ng ương s sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 1955 ph i có trình văn hoá t t nghi p ph thông trung h c ho c tương ương tr lên, i v i ương s sinh trư c ngày 1 tháng 1 năm 1955 và dân t c ít ngư i ph i c thông vi t th o ch qu c ng hay ch hán nôm. 6. i v i nh ng trư ng h p H i ng YHDT xét th y chưa có căn c công nh n trình chuyên môn hành ngh khám b nh, ch a b nh, b ng YHCTDT thì S Y t thành l p H i ng ki m tra trình chuyên môn theo hư ng d n m c IV c a Thông tư này.
 4. 7. i v i lương y gia truy n và th y thu c dân t c ít ngư i mà H i ng th y chưa căn c công nh n c n ph i xác minh l i thì tr l i h sơ và hư ng d n cho ương s l y ý ki n xác nh n c a H i YHCT, c a cơ quan y t và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã nơi xu t x c a phương thu c gia truy n thu c dân t c ít ngư i. H i ng ch xem xét khi có ý ki n xác nh n c a a phương theo yêu c u c a H i ng. 8. i v i nh ng lương y không mang qu c t ch Vi t Nam mu n ăng ký hành ngh khám ch a b nh, ch a b nh b ng YHCTDT ( i u .. kho n 3 c a i u l khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT) cũng ph i làm các th t c như nh ng ngư i có qu c t ch Vi t Nam, g i S Y t nơi cư trú. S Y t trình xin ý ki n nh t trí c a UBND t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương và g i toàn b h sơ c a ương s v B Y t xem xét gi i quy t. IV. THÀNH L P H I NG KI M TRA TRÌNH CHUYÊN MÔN YHCTDT Trong trư ng h p c n thi t, Giám c S Y t ra quy t nh thành l p H i ng ki m tra trình chuyên môn YHCTDT cho ương s sau khi th ng nh t v i H i YHCTDT t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương. 1. Thành ph n H i ng ki m tra trình chuyên môn YHCTDT G m có Ch t ch H i ng, Phó ch t ch H i ng và 2-3 u viên. Các thành viên H i ng ph i là bác sĩ YHDT ho c lương y có trình chuyên môn YHCTDT; Thư ký h i ng là chuyên viên chuyên trách qu n lý YHDT S Y t . 2. Nhi m v c a H i ng ki m tra - ChuNn b ki m tra, áp án, thang i m - T ch c ki m tra, ch m bài theo quy ch hi n hành. - Thông báo k t qu ki m tra cho ương s - Báo cáo k t qu ki m tra v S Y t , H i ng, YHDT t nh, Thành ph , c khu tr c thu c trung ương. Làm văn b n ngh Giám c S y t ra quy t nh c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn cho nh ng ngư i t yêu c u ki m tra. 3. N i dung ki m tra: G m 2 ph n: - Ph n lý thuy t v y, dư c h c c truy n; Theo chương trình trung h c YHDT c a B Y t ã ban hành. - Ph n th c hành lâm sàng: làm b nh án trên b nh nhân. V. XÁC NNH CH C DANH VÀ PH M VI HÀNH NGH Gi y phép hành ngh c n quy nh rõ ch c danh và ph m vi hành ngh như sau:
 5. 1. Lương y khám b nh, kê ơn 1.1. Lương y a khoa: Xem m ch, kê ơn, b c thu c 1.2. Lương y chuyên khoa: xem m ch, kê ơn, b c thu c ch a b nh chuyên khoa như : N i khoa, ngo i khoa, nhi khoa, ph khoa, châm c u, b m huy t... 2. Lương y gia truy n: 2.1. Lương y gia truy n chuyên ch a m t s b nh như: Cam sài tr em, tê th p, phù thũng... b ng thu c gia truy n ( i v i các t nh ng b ng). 2.2. Lương y gia truy n chuyên ch a m t s b nh như: au d dày, gan m t, tê th p, phù thũng... b ng thu c dân t c ít ngư i ( i v i các t nh mi n núi). 3. Y, bác sĩ chuyên khoa YHDT có i u ki n hành ngh ư c c p gi y phép ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh (ngoài gi hành chính i v i nh ng ngư i ang công tác t i các cơ s y t Nhà nư c) phù h p v i trình chuyên môn ghi trong văn b ng t t nghi p. 4. Lương y, y bác sĩ chuyên khoa HYDT ch ư c ăng ký hành ngh m t a i m nh t nh ã ư c S Y t cho phép, khi mu n ngh (t mư i ngày tr lên) ho c chuy n a i m hành ngh ph i ư c s ng ý c a S Y t . 5. Nh ng ngư i giúp vi c cho lương y, y bác sĩ YHDT: - Nh ng ngư i có hi u bi t v YHCTDT nhưng chưa i u ki n ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT (k c nh ng bác sĩ y h c hi n i m i h c luân khoa YHDT). - Nh ng ngư i bào ch dư c phNm ph c v cho lương y, y bác sĩ YHDT kê ơn i u tr . - Nh ng ngư i th a k lương y ang ư c lương y hư ng d n kèm c p và truy n th . VI. T CH C TH C HI N tri n khai vi c ăng ký và xét duy t trình chuyên môn, c p gi y phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT ư c th c hi n nhanh chóng và thu n l i, B Y t yêu c u S y t các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương: 1. T ch c ph bi n y n i dung Lu t BVSKND, i u l khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT c a H i ng B trư ng và Thông tư hư ng d n này c a B Y t ; Gi i thích hư ng d n cho nh ng ngư i ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT (bao g m c ngư i cũ và ngư i m i) các qu n, huy n, th xã hi u rõ ý nghĩa m c ích c a vi c ăng ký c p gi y phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT l n này là th c thi Lu t BVSKND l p l i k cương trong vi c hành ngh khám b nh ch a b nh b ng YHCTDT phù h p v i tình hình hi n nay.
 6. 2. Soát xét l i vi c c p ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT trư c ây: - i v i nh ng ngư i ã ư c c p ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT trư c ây, sau khi xem xét h sơ, n u ã phù h p v i i u l khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT c a H i ng B trư ng thì không ph i xét duy t l i. S Y t ch thu h i gi y phép hành ngh cũ, c p i gi y ăng ký hành ngh m i. - i v i nh ng trư ng h p không phù h p v i i u l nói trên thì S Y t thu h i gi y phép hành ngh cũ; N u ương s có yêu c u c p ăng ký hành ngh m i thì t ch c ki m tra xét duy t l i. 3. S Y t l p s ghi danh sách nh ng ngư i ã ư c c p ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT theo dõi và g i m t b n v B Y t . 4. Vi c quy nh n p l phí c a ương s xin c p ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT do S Y t quy t nh sau khi xin ý ki n UBND t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương. S l phí này dùng in các h sơ, gi y ch ng nh n, ch ng ch , gi y ăng ký hành ngh và chi phí cho các bu i làm vi c c a H i ng xét duy t trình chuyên môn YHCTDT, H i ng ki m tra trình chuyên môn YHCYDT. VII. I U KHO N CU I CÙNG Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành và thay th Thông tư 01/BYT-TT ngày 2/1/1974 và Quy ch hành ngh ch a b nh b ng các phương pháp ông y ã ban hành theo Quy t nh s 184-BYT/ Y ngày 6/5/1975. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . S Y t các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n và ki m tra, ôn c các t ch c t p th , tư nhân hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT ph i tuân th y các quy nh trong i u l khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT và Thông tư hư ng d n này. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn vư ng m c gì c n ph n ánh k p th i v B Yt B nghiên c u gi i quy t. Ph m Song ( ã ký) M us 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 7. ƠN XIN ĂNG KÝ HÀNH NGH Y H C C TRUY N DÂN T C (Dùng cho cá nhân, t p th ch n tr y h c dân t c) Kính g i : Ông Giám cS Yt Thông qua các ông Ch t ch UBND qu n, huy n th xã, thành ph và ông Trư ng phòng ho c Giám c Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã, thành ph . H , tên:................................. Tu i :............ Tên hi u:............................... Nam, n :....... Sinh quán:............................. Trú quán:.............................. a ch hành ngh :............... Nơi công tác (n u là cán b công nhân viên)........... ã làm ngh chuyên môn t năm............................. (có liên t c ?) ........................ n năm ................... t i............... chuyên môn gì ......................................................... Chuyên nghi p hay không chuyên nghi p................ Gi y phép hành ngh t m th i s ........ ngày......... tháng........ năm........ do S Y t ..... c p. Nay làm ơn này ngh S Y t xét và c p gi y phép cho tôi ư c hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c dân t c theo ph m vi chuyên môn: (ghi c th : ghi rõ xin ch a b nh gì? chuyên khoa gì? hay là a khoa?) .... .... .... Tôi xin cam oan làm úng v i kh năng và ph m vi chuyên môn ã ư c S Y t duy t, th c hi n úng nh ng qui nh trong i u l khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c c a H i ng B trư ng ban hành. H sơ kèm theo Ngày ..... tháng ..... năm Ngư i làm ơn - B n sơ y u lí l ch
 8. - Gi y ch ng nh n s c kho Nh n xét c a Phòng ho c Trung tâm Y t - Gi y ch ng nh n hành ngh cũ, b ng c p (n u có) qu n, huy n, th xã, thành ph - B n kê khai tình hình ho t ng chuyên môn Nh n xét C a UBND qu n, huy n, th xã, thành ph M us 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc SƠ Y U LÍ LNCH H và tên:........................................... tu i............. Nam, n Nguyên quán và trú quán.................... a ch hi n nay.................................. Ngh nghi p trư c khi vào ngh y h c c truy n:............. ........................................................................................... Ngh nghi p hi n t i (chuyên nghi p, bán chuyên nghi p hay có ngh ph thì nói thêm).............................................. ........................................................................................... Tôn giáo:..................................... Dân t c (Hoa, Vi t, Dân t c ít ngư i :...........) Thành ph n gia ình:..................................... Thành ph n b n thân:..................................... Trình chính tr :.......................................... Ngày và nơi vào H i YHCTDT:.................... Trình văn hoá:........................................... Trình ngo i ng (k c ti ng dân t c ít ngư i, ch nôm)
 9. Trình chuyên môn : Y h c c truy n dân t c (có qua l p ào t o nào không, th i gian h c)................................................... Tình hình gia ình - H và tên b :........................................ Tu i:............... a ch và ngh nghi p c a b :.............. - H và tên m :....................................... Tu i:............... a ch và ngh nghi p c a m :.............. - H và tên v ho c ch ng:...................... Tu i:............... a ch và ngh nghi p c a v ho c ch ng...... H tên tu i, ch và ngh nghi p c a các con ...................................... ....................................... B n thân ã tham gia nh ng công tác gì? Th i gian nào n th i gian nào? Nơi hành ngh khám ch a b nh b ng YHCTDT: Cá th , t chNn tr , H p tác xã ông y ông dư c hay b nh vi n, cơ quan, tr m y t ... t năm nào ... n năm nào ...? Khen thư ng: ....................................... K lu t: ................................................ Tôi cam oan l i khai lý l ch trên là úng s th t CH NG NH N Ngày .... tháng ..... năm Ngư i khai ký tên c a UBND xã, phư ng nơi cư trú M us 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N KÊ KHAI SƠ B QUÁ TRÌNH HO T NG CHUYÊN MÔN Y H C C TRUY N DÂN T C I. Hành ngh t năm nào? T i âu và âu lâu nh t? Năm nào ã h c nh ng l p ông y (y h c c truy n dân t c) nào ? Th i gian h c bao lâu? Có gi y ch ng nh n do c p nào c p? (sao gi y ch ng nh n ó g i kèm theo).
 10. + N u có tham gia gi ng d y YHCTDT thì ghi rõ ã gi ng môn gì, âu, th i gian nào ? + S trư ng ch a b nh gì? Chuyên khoa gì? Bi t nh ng phương pháp ch a b nh gì? Th a k hay h c ư c âu? II. N i dung hành ngh YHCTDT + Có chNn tr kê ơn không? + Có nh ng môn thu c kinh nghi m gia truy n ch a b nh gì? + Có bào ch thu c s ng thành thu c chín b c thu c không? + Có s n xu t thu c cao an hoàn tán không? III. Cơ s kinh doanh ph c v + S ngư i cùng tham gia hành ngh ? (Ghi rõ h tên lương y, nhân viên giúp vi c) + Cơ s : nhà dành riêng khám b nh, bào ch , b o qu n dư c li u + Phương ti n k thu t hành ngh ? + V n kinh doanh? IV. K t qu ph c v + S lư ng b nh nhân n khám b nh hàng năm? Trong ó ngư i trong t nh? ngư i t các t nh khác? + S b nh nhân i u tr có k t qu hàng năm? + Nh ng lo i b nh ch a có k t qu nh t? + S dư c li u s d ng trong năm? (kg) - Trong ó thu c thang? (bao nhiêu thang) - Thu c b t (kg) thu c hoàn (kg) d ng thu c nư c (lít) V. Ho t ng khác (n u có) VI. Nguy n v ng và ngh Xác nh n c a UBND Ngày .....tháng ...... năm Ngư i khai qu n, huy n, th xã, thành ph M us 4
 11. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm... BIÊN B N KI M TRA SÁT H CH TRÌNH CHUYÊN MÔN Y H C C TRUY N DÂN T C Ngày ...... tháng ...... năm ... H i ng ki m tra sát h ch trình chuyên môn y h c c truy n dân t c S Y t ........ ã t ch c ki m tra sát h ch trình chuyên môn y h c c truy n dân t c cho nh ng ngư i xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT. H i ng ki m tra sát h ch g m có: 1. 2. 3. 4. .... N i dung ki m tra sát h ch g m 2 ph n: + Ph n lý thuy t: (thi v n áp hay thi vi t) + Ph n th c hành lâm sàng: (làm b nh án trên b nh nhân) K t qu ki m tra sát h ch (có ph l c kèm theo) H i ng ki m tra sát h ch trình chuyên môn YHCTDT công nh n nh ng ngư i có trong danh sách dư i ây ã t yêu c u ki m tra. ngh ông Giám c S Y t ra quy t nh công nh n và c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn. Ngày... tháng... năm.... T/M H i ng ki m tra sát h ch Ch t ch H i ng Nơi nh n: -S Yt - B Y t (V YHDT) - Lưu M us 5
 12. UBND t nh: S Y t : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :/ c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N XÉT DUY T CÔNG NHÂN TRÌNH CHUYÊN MÔN Y H C C TRUY N DÂN T C Ngày ... tháng .... năm ... H i ng y h c c truy n dân t c S Y t :....................... ã h p xét duy t trình chuyên môn y h c c truy n dân t c cho các ương s xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c. H i ng g m: - - - - - Sau khi ã nghiên c u k h sơ c a các ông, các bà xin ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT, H i ng th ng nh t công nh n nh ng ngư i có trong danh sách dư i ây trình chuyên môn YHCTDT ngh ông Giám c S Y t c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn và xét c p gi y phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c cho các ương s : 1. 2. 3. v.v....... Ngày ..... tháng ..... năm Ch t ch h i ng Nơi nh n:
 13. -S Yt - B Y t (V YHDT) - ương s - Lưu (M t trư c) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN Y H C C TRUY N DÂN T C (M t sau) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GIÁM C S Y T ............ nh Căn c Quy t nh công nh n trình chuyên môn y h c c truy n dân t c s ..... ngày.... c a S Y t C P GI Y CH NG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN Y H C C TRUY N DÂN T C Cho: Sinh ngày....... tháng..... năm..... Nơi sinh:.................... Trú quán:................... trình hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT ( a khoa hay chuyên khoa gì....) Vào s s :..... ngày... Ngày..... tháng..... năm.... Giám cS Yt
 14. (M t trư c) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP HÀNH NGH KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N DÂN T C S ăng ký: .......... (M t sau) UBND: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S Yt : c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP HÀNH NGH KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N DÂN T C nh Giám c S Y t : Ch ng nh n: Ông, bà: Sinh ngày..... tháng.... năm...... Nơi sinh:.................... Trú quán:................... ư c phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng YHCTDT t i: Ch ký c a ngư i ư c c p gi y phép hành ngh : Ph m vi hành ngh : ( a khoa, chuyên khoa gì hay thu c gia truy n ch a b nh gì) Ngày..... tháng..... năm.... Giám cS Yt
Đồng bộ tài khoản