Thông tư số 1100/1997/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư số 1100/1997/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1100/1997/TT-BKHCNMT về việc lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư do Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1100/1997/TT-BKHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1100-TT/MTg Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 1997 THÔNG TƯ B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1100-TT/MTG NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯ NG D N L P VÀ TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG I V I CÁC D ÁN U TƯ Căn c Lu t B o v môi trư ng ư c Qu c h i thông qua ngày 27/12/1993; Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/5/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (KHCN & MT) hư ng d n các n i dung và quy trình l p và th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) i v i các d án u tư trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam. I- NGUYÊN T C CHUNG: 1. Theo quy nh c a i u 9 Chương 3 Ngh nh 175/CP c a Chính ph v hư ng d n l p báo cáo TM. 2. Theo quy nh t i i u 5 c a Ngh nh 42/CP và i u 39 c a Ngh nh 12/CP, do tính ch t, hình th c ho t ng, trình công ngh , quy mô và a i m th c hi n D án... nên m c tác ng n môi trư ng c a các D án r t khác nhau. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng công b danh m c các D án thành 3 lo i: 2.1. Các D án không ph i l p báo cáo TM. (Ph l c 1) 2.2. Các D án không thu c Ph l c I và II, ph i l p báo cáo TM chi ti t. 2.3. Các D án ph c t p v tính ch t ho t ng s n xu t ho c v a i m th c hi n D án ph i l p báo cáo TM theo 2 bư c: (Ph l c II) Bư c 1: Khi xin c p Gi y phép u tư, ph i l p báo cáo TM sơ b ; Bư c 2: Sau khi có Gi y phép u tư, l p báo cáo TM chi ti t và thông qua th t c thNm nh trư c khi kh i công xây d ng.
 2. 3. Nh ng D án bao g m nhi u công o n s n xu t, ư c th c hi n nhi u a i m khác nhau, ho c tình ch t s n xu t/công ngh các công o n khác h n nhau (nh ng D án g m: nhà máy, khu s n xu t/khai thác nguyên li u, b n c ng/ga xe l a chuyên dùng...) m i công o n ph i l p báo cáo TM riêng. 4. Th i gian thNm nh môi trư ng c p Gi y phép u tư: a) i v i báo cáo TM sơ b không quá 15 ngày, k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p h sơ còn có thi u sót, cơ quan thNm nh môi trư ng s thông báo cho cơ quan có thNm quy n ra quy t nh u tư bi t yêu c u Ch u tư b sung trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c h sơ D án. b) i v i báo cáo TM chi ti t không quá 60 ngày k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p h sơ thNm nh còn có thi u sót, cơ quan thNm nh ph i thông báo cho Ch u tư bi t hoàn ch nh h sơ trong vòng 10 ngày k t khi nh n ư c h sơ D án. 5. K t qu thNm nh báo cáo TM là m t trong nh ng căn c xét duy t, c p phép xây d ng và ki m tra các công trình x lý môi trư ng c a D án (khi D án k t thúc xây d ng) trư c khi c p gi y phép t tiêu chuNn môi trư ng và cho phép ho t ng. II- CÁC GIAI O N TH C HI N: 1. Giai o n xin c p Gi y phép u tư ho c l p báo cáo ti n kh thi (n u có); nghiên c u kh thi: 1.1. Các D án thu c lo i 1 (không ph i báo cáo TM), nhưng trong h sơ xin c p Gi y phép u tư ph i gi i trình các y u t có th có tác ng tiêu c c n môi trư ng và nêu các gi i pháp x lý ch t th i t Tiêu chuNn v môi trư ng Vi t Nam ban hành theo Quy t nh s 2920/Q -MTg ngày 21/12/1996 c a B trư ng B KHCN & MT, ng th i cam k t tuân th các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam v B o v môi trư ng. 1.2. Các D án thu c lo i 2: Trong Gi i trình Kinh t - K thu t (ho c còn g i là Báo cáo nghiên c u kh thi) c a D án khi xin c p Gi y phép u tư (quy nh c a i u 14 Ngh nh 42/CP và các i u 10, 13 và 27 Ngh nh 12/CP), ph i có m t ph n hay m t chương riêng nêu sơ lư c các y u t có nh hư ng n môi trư ng c a D án (n i dung theo Ph l c III). ó là cơ s cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng xem xét trong quá trình thNm nh h sơ. 1.3. Các D án thu c lo i 3: Nh ng D án thu c lo i này ph i ti n hành theo 2 bư c: - Bư c 1: L p báo cáo TM sơ b riêng (theo Ph l c IV) và n p theo báo cáo ti n kh thi ư c quy nh i u 13 Ngh nh 42/CP (bư c nghiên c u ti n kh thi) và h sơ xin c p phép u tư ư c quy nh các i u 10, 13 và 27 c a Ngh nh 12/CP. ây là m t trong nh ng căn c xét c p Gi y phép u tư.
 3. N u báo cáo TM sơ b ã gi i trình rõ công ngh s n xu t, nguyên li u, nhiên li u, ánh giá m c và ph m vi tác ng tiêu c c i v i môi trư ng, trình bày ư c các phương án gi m thi u và công ngh x lý ch t th i t tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam (quy nh m c II.1.1 trên) thì B KHCN & MTg có th xem xét và mi n khâu l p báo cáo TM chi ti t. - Bư c 2: L p báo cáo TM chi ti t, ư c quy nh m c 2 dư i ây. 2. Giai o n thi t k , xây d ng: Các D án thu c lo i 2 và 3, sau khi D án ư c c p Gi y phép u tư và kh ng nh a i m xây d ng, Ch D án ph i l p báo cáo TM chi ti t và n p cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng thNm nh theo phân c p ư c quy nh trong Ph l c II c a Ngh nh 175/CP. Quy t nh phê chuNn báo cáo TM là căn c cơ quan c p gi y phép xây d ng cho phép kh i công và cùng cơ quan qu n lý môi trư ng xét duy t thi t k công trình và h th ng x lý ô nhi m. N i dung c a báo cáo TM chi ti t ư c quy nh Ph l c 1.2, Ngh nh 175/CP. H sơ c n n p thNm nh g m: - ơn xin thNm nh báo cáo TM c a Ch D án g i cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng (theo m u quy nh t i Ph l c V) - Báo cáo TM chi ti t, g m 9 b n b ng ti ng Vi t, trư ng h p D án u tư tr c ti p t nư c ngoài ho c liên doanh v i nư c ngoài ph i n p thêm 1 b n b ng ti ng Anh. - Gi i trình Kinh t - K thu t (Báo cáo nghiên c u kh thi) 1 b n. 3. Giai o n k t thúc xây d ng: K t thúc giai o n xây d ng, trư c khi công trình ư c phép ưa vào s d ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng có nhi m v : - Ph i h p v i cơ quan c p Gi y phép xây d ng ti n hành ki m tra các công trình x lý ch t th i và các i u ki n an toàn khác theo quy nh b o v môi trư ng. - N u phát hi n công trình không m b o các tiêu chuNn môi trư ng ã ư c duy t, thì yêu c u Ch D án có bi n pháp x lý theo úng báo cáo TM ã ư c thNm nh m i cho phép ho t ng. Khi các yêu c u v b o v môi trư ng ã ư c Ch D án tuân th th c hi n, cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng s c p Gi y phép t tiêu chuNn môi trư ng. C p nào thNm nh báo cáo TM, thì c p ó ch u trách nhi m ki m tra và c p gi y phép t tiêu chuNn môi trư ng. Nhưng b t c trư ng h p nào cũng ph i ph i h p ch t ch v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng a phương. III. T CH C TH M NNH:
 4. Do c thù c a nhi u lo i hình ho t ng và quy mô c a các D án có nh hư ng t i môi trư ng m c khác nhau và phù h p v i công tác qu n lý Nhà nư c, vi c thNm nh báo cáo TM ư c phân c p như sau: - Theo quy nh c a i u 18 Lu t B o v môi trư ng, i v i nh ng d án có nh hư ng l n n môi trư ng s do U ban thư ng v Qu c h i xem xét. Th i gian xem xét do Qu c h i quy nh. - B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thNm nh các D án thu c nhóm A theo quy nh c a Ngh nh 42/CP, Ngh nh 12/CP, Ph l c II c a Thông tư này và các D án ã ư c phân c p theo Ngh nh 175/CP. - U ban nhân dân t nh, thành ph thu c Trung ương thNm nh các D án còn l i c a Ngh nh 12/CP, Ngh nh 42/CP và theo phân c p trong Ngh nh 175/CP. Ch t ch UBND t nh, TP tr c thu c Trung ương có th u quy n cho Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng tr c ti p thNm nh và ra quy t nh phê chuNn báo cáo TM c a D án ã ư c phân c p. M t s D án không thu c thNm quy n thNm nh c a a phương, nhưng xét th y a phương có năng l c thNm nh, UBND t nh ho c S khoa h c Công ngh và Môi trư ng (n u ã ư c UBND t nh u quy n) có th ngh b ng văn b n g i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng xin u quy n thNm nh. Ch khi nào có gi y u quy n c a B m i ti n hành thNm nh và k t qu thNm nh ó m i có giá tr pháp lý. Th i h n B c p gi y u quy n là 10 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh v i y h sơ D án. Khi báo cáo TM sơ b ư c ch p nh n ho c không ch p nh n, cơ quan thNm nh môi trư ng s thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p gi y phép u tư (theo nguyên t c m t c a) bi t lý do c th xem xét khi c p Gi y phép cho D án. Khi báo cáo TM chi ti t ư c ch p nh n, cơ quan thNm nh s ra quy t nh phê chuNn. Quy t nh này ư c g i cho: Ch D án, UBND t nh ho c thành ph và S KHCN & MT nơi D án ư c tri n khai (n u D án thu c di n B KHCN & MT thNm nh), B qu n lý ngành. Nh ng d án thu c di n a phương thNm nh cũng ph i g i k t qu thNm nh báo cáo cho B KHCN & MT ngay sau khi thNm nh. N u báo cáo TM chi ti t không ư c ch p nh n, cơ quan thNm nh ph i có văn b n thông báo cho Ch D án và các cơ quan qu n lý Nhà nư c liên quan bi t lý do c th . IV. V TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG: T t c các D án th c hi n trên lãnh th Vi t Nam u ph i áp d ng Tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam do B trư ng B KHCN & MT ban hành theo Quy t nh s 2920/Q -MTg ngày 21/12/1996. D án th c hi n nh ng a phương ã có tiêu chuNn môi trư ng riêng, ph i áp d ng tiêu chuNn môi trư ng a phương, c bi t i v i nh ng vùng nh y c m v môi trư ng ho c khu v c tr ng i m v b o v môi trư ng. Nhưng nh t thi t nh ng tiêu chuNn này không ư c th p hơn tiêu chuNn do B KHCN & MT ban hành.
 5. Trư ng h p các tiêu chuNn c n áp d ng, mà trong tiêu chuNn v môi trư ng Vi t Nam chưa quy nh, Ch D án có th áp d ng các tiêu chuNn ã ư c quy nh trong Tiêu chuNn t m th i năm 1993 c a B KHCN & MT ho c tham kh o tiêu chuNn tương ương c a nư c có công ngh và thi t b chuy n giao vào Vi t Nam ho c tiêu chuNn tương ương c a nư c th ba, nhưng ch sau khi ư c phép b ng văn b n c a B KHCN & MT các tiêu chuNn này m i ư c áp d ng. V. I U KHO N THI HÀNH: - Thông tư này thay th Thông tư 715/TTg do B KHCN & MT ban hành ngày 3/4/1995. - Nh ng D án ư c quy nh Ph l c II Thông tư này (thu c di n ph i l p báo cáo TM 2 bư c): N u ã ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày Thông tư này có hi u l c mà chưa l p báo cáo TM chi ti t, thì ti p t c l p báo cáo TM chi ti t và n p cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi tư ng thNm nh. N u ang ch xét c p Gi y phép u tư, thì ph i l p báo cáo TM sơ b b sung vào h sơ xin c p Gi y phép. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Chu Tu n Nh ( ã ký) PH L C 1 LO I D ÁN KHÔNG PH I L P BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG KHI XIN GI Y PHÉP U TƯ 1. Văn phòng tư v n 2. Tr s làm vi c 3. Ngân hàng, tài chính, ki m toán 4. D ch v bưu chính vi n thông (tr các ài phát sóng cao t n) 5. Giáo d c, ào t o, nghiên c u khoa h c (không có các xư ng th c nghi m, phòng thí nghi m có các ch t th i c h i) 6. Giám nh (tr các cơ quan giám nh k thu t có s d ng các hoá ch t c h i, v t li u d n /phóng x ) 7. Cơ s phát hành báo chí, nhà xu t b n (không g m nhà in)
 6. 8. ài phát thanh, truy n hình (bao g m c c t phát sóng
 7. vùng có bi u hi n quá t i v môi trư ng (các khu/vùng này do các B chuyên ngành công b ). 4. Luy n kim 5. Lò ph n ng h t nhân 6. Sân bay 7. Khu công nghi p và khu ch xu t 8. Quy ho ch ô th , vùng kinh t tr ng i m 9. S n xu t/kho ch a hoá ch t, d t nhu m, thu c da 10. N u b t gi y 11. Tr m phát sóng cao t n 12. C ng nư c sâu (ti p nh n tàu có tr ng t i > 10.000 T) 13. H ch a nư c, h th ng thu l i/thu i n (>10 tri u m3) 14. ư ng cao t c 15. Khu x lý rác th i, bãi chôn rác, lò t rác, ch bi n phân hưu cơ. 16. Khai thác vàng và t hi m. 17. Quy ho ch khu x lý c p nư c > 30.000 m3/ngày êm 18. Quy ho ch khu x lý nư c th i > 10.000 m3/ngày êm. 19. Lò thiêu xác ( ài hoá thân hoàn vũ) PH L C III BÁO CÁO V CÁC Y U T NH HƯ NG N MÔI TRƯ NG (Có th vi t thành m t chương hay m t ph n riêng trong báo cáo Gi i trình Kinh t - K thu t khi xin Gi y phép u tư) I. THUY T MINH TÓM T T NH NG Y U T CHÍNH NH HƯ NG T I MÔI TRƯ NG: 1. Tư li u v hi n tr ng môi trư ng nơi th c hi n d án: (ch t lư ng nư c m t, nư c ng m; ch t lư ng không khí; t; h sinh thái...). Nh n xét t ng quát m c ô nhi m t i a i m s th c hi n D án.
 8. 2. Mô t sơ /quy trình công ngh s n xu t, d ki n nguyên li u/nhiên li u s s d ng, danh m c hoá ch t... (n u trong Gi i trình Kinh t - K thu t chưa thuy t minh rõ). 3. Khi th c hi n D án, thuy t minh rõ nh ng y u t chính s nh hư ng t i môi trư ng do ho t ng c a D án (ư c lư ng các lo i: khí th i, nư c th i, ch t th i r n, ti ng n...). D án m c nh hư ng có th x y ra i v i môi trư ng. II. XU T (TÓM T T) GI I PHÁP KH C PH C CÁC NH HƯ NG TIÊU C C C A D ÁN N MÔI TRƯ NG. PH L C IV N I DUNG BÁO CÁO TM SƠ B (Cho các D án thu c lo i ph i l p báo cáo TM 2 bư c) I. M U 1. M c ích c a báo cáo 2. Căn c s li u/tài li u s d ng trong Báo cáo. 3. Mô t tóm t t ho t ng c a D án (nguyên li u, sơ công ngh , s n phNm, nhiên li u, h th ng ph tr ). II. CÁC S LI U V HI N TR NG MÔI TRƯ NG ánh giá nh tính (ho c n u có th nh lư ng b ng văn b n các b ng s li u) v hi n tr ng các y u t môi trư ng nơi s th c thi D án. nh tính ô nhi m theo m c : n ng, trung bình, nh , chưa rõ cho t ng y u t môi trư ng t nhiên ( t, nư c m t/nư c ng m, không khí, h sinh thái...) III. ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG KHI TH C HI N D ÁN ánh giá khái quát t ng y u t môi trư ng và nh n m nh các yêu t b nh hư ng ch y u do ho t ng c a D án: 1. Khí th i: t công o n nào, ch t gây ô nhi m, d báo t i lư ng... 2. Nư c th i: t công o n nào, ch t gây ô nhi m, d báo t i lư ng... 3. Ch t th i r n: Phân lo i thành ph n, s lư ng. 4. Các y u t khác: ti ng n, nhi t... 5. Các s c có kh năng x y ra: cháy, n , tràn d u, rò d khí c, phóng x .... 6. ánh giá kh năng nh hư ng n t ng y u t môi trư ng; Không khí, nư c, t, h sinh thái...
 9. 7. Các nh hư ng liên quan khác. IV. D KI N CÁC BI N PHÁP GI M THI U V. PH L C 1. Sơ v trí th c thi D án, có ánh d u và ghi chú rõ tên và lo i hình s n xu t c a các cơ s s n xu t, các D án ã có trư c ó, các i m dân cư trong khu v c... có kh năng ch u nh hư ng tương tác v m t môi trư ng. 2. Các b ng bi u, s li u thuy t minh các v n môi trư ng liên quan. (n u có) PH L C V.1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ( a i m, ngày... tháng... năm 1997 ƠN XIN TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG SƠ B Kính g i: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Chúng tôi là................ Ch D án.......................... ................................................................ a ch liên h :................................................ a i m th c hi n d án:....................................... S i n tho i:.......................; S Pax................... Chúng tôi xin chuy n n quý B (UBND t nh/Tp) nh ng h sơ sau: - Lu n ch ng kinh t k thu t (01 b n ti ng Vi t), - Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (02 b n ti ng Vi t). Chúng tôi xin b o m chính xác c a các s li u trong các văn b n ưa trình và cam k t r ng D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hoá ch t, ch ng vi sinh trong danh m c c m c a Vi t Nam và trong các công ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin b o m r ng các tiêu chuNn, nh m c c a các nư c và các t ch c qu c t ư c trích l c và s d ng trong Báo cáo c a chúng tôi u chính xác và ang có hi u l c.
 10. N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c Pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chúng tôi làm ơn này kính ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B ư c u quy n) thNm nh. Giám c D án (Ký tên và óng d u) PH L C V.2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ( a i m, ngày... tháng... năm 1997 ƠN XIN TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG CHI TI T Kính g i: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Chúng tôi là............................. Ch D án.............. ................................................................. a ch liên h :............................................... a i m th c hi n d án:....................................... S i n tho i:.......................; S Pax................... Chúng tôi xin chuy n n Quý B (UBND t nh/TP) nh ng h sơ sau: - Lu n ch ng kinh t k thu t (01 b n ti ng Vi t), - Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (09 b n ti ng Vi t và 01 b n ti ng Anh). Chúng tôi xin b o m chính xác c a các s li u trong các văn b n ưa trình và cam k t r ng D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hoá ch t, ch ng vi sinh trong danh m c c m c a Vi t Nam và trong các công ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin b o m r ng các tiêu chuNn, nh m c c a các nư c và các t ch c qu c t ư c trích l c và s d ng trong Báo cáo c a chúng tôi u chính xác và ang có hi u l c.
 11. N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c Pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chúng tôi làm ơn này kính ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B ư c u quy n) thNm nh. Giám c D án (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản