Thông tư số 111/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư số 111/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 111/1999/TT-BTC về việc thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 111/1999/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 111/1999/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N CH TÀI CHÍNH I V I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Căn c Ngh nh s 100/1998/N -CP ngày 10 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph v ch tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, sau khi trao i th ng nh t v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I - NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Thông tư này áp d ng cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây ư c vi t t t là NHNN), bao g m: NHNN Trung ương; các chi nhánh NHNN t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các văn phòng i di n trong và nư c ngoài; các ơn v s nghi p tr c thu c NHNN g m: Th i báo ngân hàng, T p chí ngân hàng, trung tâm thông tin tín d ng, Trung tâm tuyên truy n báo chí, Ban qu n lý các d án tín d ng qu c t . H c vi n ngân hàng và các doanh nghi p tr c thu c NHNN không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này và th c hi n ch qu n lý tài chính theo các quy nh chung c a Nhà nư c i v i các ơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c. 2. Thu chi tài chính c a NHNN v nguyên t c th c hi n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c và Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. NHNN ư c s d ng các ngu n thu trang tr i chi phí ho t ng c a mình. Chênh l ch thu, chi sau khi trích l p qu theo quy nh c a Lu t NHNH Vi t Nam, Ngh nh s 100/1998/N -CP ngày 10/12/1998 c a Chính ph v ch tài chính c a NHNH Vi t Nam và quy nh c th t i Thông tư này, s còn l i n p Ngân sách Nhà nư c. 3. NHNN không ph i n p các lo i thu i v i các ho t ng nghi p v và d ch v Ngân hàng. 4. Th ng c NHNN ch u trách nhi m trư c Chính ph v vi c l p k ho ch thu chi tài chính và th c hi n các quy nh v qu n lý tài chính t i Ngh nh s 100/1998/N -CP ngày 10/12/1998 c a Chính ph v ch tài chính c a NHNN Vi t Nam và nh ng hư ng d n c th trong Thông tư này. 5. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính, th c hi n qu n lý tài chính i v i NHNN thông qua vi c thNm nh, t ng h p k ho ch và thanh tra, ki m tra ho t ng thu, chi tài chính c a NHNN.
 2. II- QUY NNH V V N, QU VÀ TÀI S N 1. NHNN có trách nhi m qu n lý ch t ch , s d ng h p lý, úng m c ích và an toàn v n, qu , tài s n Nhà nư c ã ư c giao qu n lý, c th : 1.1. V n pháp nh: M c v n pháp nh c a NHNH là 5000 t ng (năm ngàn t ng) thu c ngu n v n Nhà nư c. NHNN ph i h p v i B Tài chính xác nh các ngu n v n Nhà nư c hi n NHNN ang qu n lý ư c tính vào v n pháp nh c a NHNN. Ph n chênh l ch thi u gi a v n hi n có v i m c v n pháp nh ban u theo quy nh ư c b sung hàng năm t các ngu n sau: - V n mua s m tài s n c nh, trang b phương ti n k thu t, tin h c và an toàn kho qu ư c h ch toán vào chi phí hàng năm theo quy nh. -V n u tư xây d ng cơ b n ư c Nhà nư c c p hàng năm. Vi c thay i m c v n pháp nh do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a Th ng c NHNN và B trư ng B Tài chính. 1.2. V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh: - V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh hàng năm c a NHNN ư c hình thành t các ngu n sau: + Kh u hao tài s n c nh. + Nhà nư c c p v n xây d ng cơ b n theo k ho ch Nhà nư c. + Kho n trích t chi phí hàng năm b ng 12% giá tr tài s n c nh bình quân trong năm. + Các kho n thu v thanh lý, như ng bán tài s n c nh sau khi ã tr i chi phí thanh lý, như ng bán (n u có). + Các ngu n h p pháp khác theo quy nh c a Nhà nư c. Toàn b công tác xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh c a NHNN ư c th c hi n trong ph m vi ngu n v n ư c duy t trong K ho ch xây d ng cơ b n năm. Vi c u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh c a NHNN ph i th c hi n úng theo quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. V n u tư xây d ng cơ b n trong năm không s d ng h t ư c tính chung vào ngu n v n u tư xây d ng cơ b n s d ng ti p cho năm sau. 1.3. NHNN có trách nhi m qu n lý, s d ng úng m c ích s ti n phát hành vào lưu thông ã ư c Chính ph phê duy t th c hi n chính sách ti n t . 1.4. Các kho n ti n g i c a các t ch c tín d ng, Kho b c nhà nư c.
 3. 1.5. V n i vay c a các t ch c qu c t , Chính ph , t ch c tín d ng nư c ngoài. 1.6. V n khác như các kho n chênh l ch t giá, chênh l ch giá do ánh giá l i ngo i t , vàng b c và tài s n. 1.7. NHNN qu n lý ch t ch qu d tr vàng b c, ngo i t c a Nhà nư c, s d ng cho m c tiêu th c hi n chính sách ti n t và m b o kh năng thanh toán qu c t , Qu d tr vàng b c, ngo i t ư c b sung theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . nh kỳ hàng quý NHNN báo cáo tình hình s d ng các qu này cho Chính ph và B Tài chính. 1.8. Qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia và kho n d phòng r i ro c a NHNN là v n Nhà nư c giao cho NHNN qu n lý và s d ng. Hàng năm NHNN ư c trích 10% t chênh l ch thu, chi b sung Qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia. Qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia do Th ng c NHNN i u hành theo các m c tiêu ã ư c Chính ph phê duy t hàng năm nh m ph c v cho vi c th c hi n chính sách ti n t Qu c gia. Kho n d phòng r i ro ư c trích l p và s d ng theo hư ng d n c th t i Thông tư này. 1.9. V n, qu khác ph c v cho ho t ng nghi p v c a NHNN. 2. NHNN không ư c góp v n, mua c ph n c a các t ch c tín d ng và các doanh nghi p khác. 3. NHNN th c hi n ánh giá l i giá tr tài s n trong các trư ng h p sau ây: - Ki m kê ánh giá l i giá tr tài s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Chuy n giao, như ng bán tài s n cho các t ch c ngoài NHNN. Vi c ki m kê, ánh giá l i tài s n th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c. Các kho n chênh l ch tăng ho c gi m do ánh giá l i giá tr tài s n ư c h ch toán tăng ho c gi m v n Nhà nư c. 4. Chuy n giao, thanh lý, như ng bán tài s n c a NHNN ư c th c hi n như sau: 4.1. Vi c chuy n giao tài s n Nhà nư c t i NHNN th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 6/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c và các quy nh khác có liên quan. 4.2. Vi c mua s m, thanh lý, như ng bán tài s n ô tô, t u thuy n, phương ti n i l i, máy móc trang thi t b ph c v nhu c u công tác do Th ng c NHNN quy t nh. NHNN ph i nh giá tài s n và t ch c u giá theo quy nh c a Lu t pháp. 4.3. Chênh l ch gi a s ti n thu ư c do thanh lý, như ng bán tài s n v i chi phí thanh lý, như ng bán (n u có) h ch toán vào ngu n v n u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh.
 4. 5. T n th t tài s n t i NHNN ph i ư c H i ng ki m tra t n th t do Th ng c NHNN quy t nh thành l p xác nh. H i ng l p biên b n xác nh rõ nguyên nhân, m c t n th t và báo cáo Th ng c NHNN xem xét quy t nh x lý theo nguyên t c: - N u do nguyên nhân ch quan thì ngư i gây ra ph i ch u trách nhi m b i thư ng. - N u do nguyên nhân khách quan, i v i nh ng tài s n ã mua b o hi m thì ư c t ch c b o hi m b i thư ng. - T n th t còn l i (sau khi tr kho n b i thư ng c a ngư i gây ra và ti n n bù c a t ch c b o hi m) ư c h ch toán vào chi phí. - Các trư ng h p t n th t tài s n vì lý do b t kh kháng như thiên tai, ho ho n, ch ho ... trư c khi h ch toán vào chi phí thì NHNN báo cáo c th v m c t n th t và xu t phương án B Tài chính xem xét, gi i quy t theo thNm quy n, n u ngoài thNm quy n thì B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. M i trư ng h p t n th t, th a thi u tài s n ph i làm rõ nguyên nhân, xác nh trách nhi m, x lý bù p t n th t và ph i ư c h ch toán và báo cáo y trong quy t toán năm. 6. Vi c xoá n g c cho vay c a NHNN i v i các khách hàng th c hi n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph theo ngh c a liên B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c. 7. V n và tài s n Nhà nư c t i NHNN ph i ư c ki m kê t i th i i m cu i cùng ngày 31/12 hàng năm. S chênh l ch v hi n v t và giá tr qua ki m kê ph i x lý theo quy nh c a Nhà nư c. III - QUY NNH V QU N LÝ THU NH P VÀ CHI PHÍ: A. NGUYÊN T C: - NHNN có trách nhi m h ch toán y , chính xác, k p th i các kho n thu nh p và chi phí theo úng quy nh c a Pháp lu t v K toán - Th ng kê và i u l t ch c k toán Nhà nư c. NHNN h ch toán các kho n thu nh p và chi phí theo nguyên t c ti n m t (th c thu, th c chi). - Các kho n thu, chi u ph i có hoá ơn ho c ch ng t theo quy nh c a Nhà nư c. - Các kho n thu, chi b ng ngo i t , b ng vàng ph i quy i ra ng Vi t Nam. Các kho n thu, chi b ng ngo i t ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do NHNN công b t i th i i m có nghi p v kinh t phát sinh h ch toán vào các tài kho n thu nh p - chi phí. - Các kho n chênh l ch t giá ngoài t phát sinh trong kỳ do ho t ng mua, bán kinh doanh ngo i t c a NHNN ư c h ch toán vào thu nh p ho c chi phí trong năm; Các kho n chênh l ch t giá ngo i t do ánh giá l i s dư các tài kho n ngo i t cu i kỳ thì không h ch toán vào chi phí ho c thu nh p mà h ch toán tăng gi m v n.
 5. - Vi c gi m, mi n thu, thoái thu các kho n thu lãi c a NHNN th c hi n theo quy t nh c a c p có thNm quy n và ph i ư c th ng kê y trong báo cáo quy t toán tài chính. B. N I DUNG THU CHI TÀI CHÍNH 1. Thu nh p c a NHNN là toàn b các kho n thu t ho t ng nghi p v c a NHNN, g m: - Thu v nghi p v tín d ng: Thu lãi tái c p v n; thu lãi cho vay; thu lãi ti n g i; thu phí b o lãnh; - Thu v nghi p v th trư ng m : bao g m các kho n thu t nghi p v mua bán tín phi u kho b c, ch ng ch ti n g i, tín phi u NHNN và các lo i gi y t có giá ng n h n khác trên th trư ng ti n t . - Thu v nghi p v mua bán và giao d ch ngo i h i (ngo i t và vàng) theo quy nh. - Thu v d ch v thanh toán, thông tin và ngân qu . - Thu lãi góp v n vào các t ch c qu c t . - Thu v tiêu hu ti n. - Các kho n thu d ch v ngân hàng khác; - Các kho n thu v phí và l phí. Riêng các kho n phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c th c hi n theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n c a B Tài chính. - Các kho n thu trong ho t ng ngân hàng: thu th a qu ; ti n ph t vi ph m h p ng kinh t ; thu v thanh lý công c lao ng và v t r ti n mau h ng; thu n ã xoá nay thu h i ư c; thu v xu t b n t p san, tài li u, báo chí.... - Các kho n thu khác. 2. Chi c a NHNN là toàn b các kho n chi phát sinh duy trì ho t ng nghi p v c a h th ng NHNN, ư c h ch toán vào tài kho n chi và theo hư ng d n t i Thông tư này, g m: 2.1. Chi ho t ng nghi p v và d ch v Ngân hàng: 2.1.1. Chi tr lãi ti n g i, tr lãi ti n vay, chi v nghi p v mua, bán và giao d ch ngo i h i (ngo i t và vàng); Chi v nghi p v th trư ng m . 2.1.2. Chi in, úc, b o qu n, v n chuy n, giao nh n, phát hành, thu h i thay th , tiêu hu ti n và các phương ti n thanh toán thay ti n. Bao g m:
 6. - Chi in, úc ti n và các phương ti n thanh toán thay ti n. - Chi b o qu n, v n chuy n, tiêu hu ti n. Các chi này ư c th c hi n như sau: a. Các kho n chi v v m u ti n, ch b n m u ti n và chi c bi t ph c v cho nhi m v chi n lư c c a Nhà nư c do Th ng c NHNN quy t nh. b. ơn giá s n phNm in ti n do Liên B NHNN - B Tài chính duy t cho t ng năm. Căn c vào ơn giá ư c duy t và h p ng in ti n ã ký, NHNN thanh toán ti n mua s n phNm cho nhà máy in theo các ch ng t giao nh n s n phNm h ch toán. c. Trư ng h p NHNN mua gi y in ti n c a các cơ s s n xu t trong nư c và nư c ngoài, vi c thanh toán th c hi n trên cơ s h p ng ký k t và các ch ng t h p l . Chi mua gi y in ti n h ch toán trên tài kho n "V t li u d tr " và ư c phân b d n vào chi phí ngân hàng m i khi ngân hàng thanh toán s n phNm ti n in. d. Chi b o v ti n: Bao g m các kho n chi: - Các kho n ph c p theo ch quy nh cho l c lư ng canh gác, b o v kho, áp t i ti n, vàng b c, á quý, các phương ti n thanh toán thay ti n, chi phòng cháy ch a cháy, ch ng t nh p.... - Chi cho công tác ch ng ti n gi . M c chi cho công tác b o v ti n trong năm do NHNN xây d ng và thuy t minh trong k ho ch tài chính năm. . Chi v n chuy n, b c x p: G m các kho n chi: - Chi xăng d u cho phương ti n v n chuy n. - Chi thuê phương ti n v n chuy n ư c thanh toán theo h p ng ký k t v i bên cung c p d ch v . - Chi b c x p t i c ng, nhà ga, sân bay... theo h p ng ký k t v i bên cung c p d ch v . M c chi vư t nh m c b c x p hàng ra vào kho ti n do NHNN quy nh ư c B Tài chính ch p thu n. e. Chi v v t li u ki m m ti n, phân lo i, óng gói ti n: ư c chi và quy t toán giá tr v t li u th c xu t dùng trong năm (bao bì, dây bu c, keo dán...) theo nh m c do NHNN quy nh. h. Chi tiêu hu ti n: Các nh m c chi cho công tác tiêu hu ti n như chi b i dư ng cho cán b tham gia công tác tiêu hu , chi v t li u cho công tác tiêu hu ... do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Riêng m c chi b i dư ng cho cán b tham gia tiêu hu ti n ph i có s ch p thu n c a B Tài chính. 2.1.3. Các kho n chi v d ch v thanh toán và thông tin.
 7. 2.2. Chi cho cán b , công ch c, viên ch c NHNN, nhân viên h p ng và chi khen thư ng, phúc l i. Bao g m: - Chi lương, ph c p lương cho cán b , công ch c, viên ch c NHNN theo ch quy nh. - Chi ăn trưa cho cán b , công ch c, viên ch c có m t làm vi c trong năm do Th ng c NHNN quy t nh nhưng m c chi cho m i ngư i hàng tháng không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c nhà nư c. (Riêng năm 1999 m c chi ăn trưa cho cán b , công ch c, viên ch c có m t làm vi c trong năm là 150.000 ng/ngư i/tháng). - Chi trang ph c giao d ch cho cán b , công ch c, viên ch c NHNN theo nh m c chi cho m i cán b , công ch c, nhân viên NHNN trong k ho ch tài chính năm. M c chi trang ph c hàng năm do B Tài chính quy nh. - Chi b o h lao ng áp d ng i v i các i tư ng ư c trang c p b o h lao ng theo ch hi n hành c a Nhà nư c. - Chi khen thư ng, phúc l i nh kỳ và t xu t cho t p th và cá nhân cán b , công ch c, viên ch c NHNN. T ng m c chi hàng năm 2 kho n này b ng t ng qu lương th c hi n trong năm. Các kho n chi khen thư ng bao g m: + Chi khen thư ng theo ch Nhà nư c quy nh. + Chi khen thư ng nh kỳ và t xuát theo quy nh c a Th ng c NHNN. - Chi khen thư ng cho t p th , cá nhân c a các ngành có óng góp xu t s c cho Ngân hàng: kho n chi này t i a hàng năm không quá 1/2 tháng lương th c hi n trong năm c a NHNN. i tư ng, hình th c khen và m c chi c th do Th ng c NHNN quy t nh. 2.3. Chi các kho n óng góp theo lương: b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn và các kho n óng góp khác theo ch quy nh. 2.4. Chi h tr cho các ho t ng c a ng, các oàn th c a cơ quan theo quy nh c a Nhà nư c (không bao g m các kho n chi ng h công oàn ngành, a phương, các t ch c xã h i và các cơ quan khác). 2.5. Chi tr c p khó khăn, tr c p thôi vi c: i tư ng, m c chi th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. 2.6. Chi cho ho t ng qu n lý và công v : Các kho n chi này ư c th c hi n theo nguyên t c: - M c chi i v i t ng kho n chi th c hi n theo ch Nhà nư c quy nh.
 8. - T ng m c chi ho t ng qu n lý và công v hàng năm c a NHNN tính trên s cán b , công ch c, viên ch c NHNN bình quân năm t i a không qua 16 tri u ng/ngư i/năm. Các kho n chi cho ho t ng công v bao g m: a. Chi v v t tư văn phòng. b. Chi v cư c phí Bưu i n và truy n tin: Là các kho n chi v bưu phí, truy n tin, i n báo, thuê kênh truy n tin, telex, fax ... tr theo hoá ơn c a cơ quan bưu i n. Vi c chi trang b i n tho i t i nhà riêng c a các i tư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i ơn v hành chính s nghi p. Trong trư ng h p, do c thù ho t ng c a NHNN c n l p t i n tho i thêm cho m t s i tư ng ngoài quy nh c a Nhà nư c ph c v nhu c u công tác như b o v an toàn kho, v n chuy n ti n... thì NHNN ph i có văn b n ngh g i B Tài chính và th c hi n sau khi ư c B Tài chính ch p thu n. c. Chi i n, nư c, y t , v sinh cơ quan. d. Chi xăng d u: - Chi mua xăng d u v n chuy n ph c v cán b , công ch c, viên ch c i công tác và cán b lãnh o i làm vi c theo ch Nhà nư c quy nh. e. Công tác phí: Chi công tác phí cho cán b , công ch c, viên ch c i công tác trong và ngoài nư c thanh toán theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. f. Chi l tân, khánh ti t h i ngh : G m các kho n chi t ch c h i ngh , ti p khách qu c t , trong nư c; các kho n chi t ch c các bu i h p m t nhân các ngày k ni m l n. Các kho n chi này th c hi n theo ch quy nh hi n hành c a B Tài chính và trong ph m vi k ho ch tài chính năm ư c duy t. g. Chi cho vi c thanh tra, ki m toán NHNN theo ch quy nh. h. Chi v ào t o, hu n luy n nghi p v và chi nghiên c u khoa h c công ngh g m: - Chi t ch c các l p ào t o, b i dư ng, hu n luy n nghi p v , vi tính, ngo i ng ng n h n cho cán b , công ch c, viên ch c NHNN. - Chi mua tài li u, in n, biên d ch tài li u ph c v cho công tác ào t o, b i dư ng hu n luy n nghi p v , nghiên c u.
 9. - Chi t ch c các cu c h i th o khoa h c. - Chi nghiên c u tài khoa h c. - Chi nghiên c u, xây d ng văn b n pháp lu t. - Chi tri n khai, ng d ng khoa h c công ngh ngân hàng. - Chi h tr giáo d c (kho n chi này ư c th c hi n sau khi có s ch p thu n c a B Tài chính). - Các kho n chi khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c (n u có). Chi cho công tác ào t o, hu n luy n nghi p v ngân hàng và chi nghiên c u khoa h c, công ngh th c hi n căn c vào t ng m c chi trong k ho ch tài chính năm ư c duy t. K ho ch ào t o, hu n luy n nghi p v , h i th o khoa h c và nghiên c u khoa h c do Th ng c NHNN quy t nh và duy t d toán. Vi c chi tiêu th c hi n theo ch Nhà nư c quy nh và trong ph m vi nh m c k ho ch ư c duy t. i. Chi cho các sáng ki n c i ti n, k thu t. k. Chi v tài li u, sách báo, t p chí, thư vi n, tuyên truy n, qu ng cáo bao g m: - Chi xu t b n các t p chí, báo, b n tin và tài li u nghi p v + Chi nhu n bút cho ngư i vi t bài áp d ng theo quy nh chung. + Chi thuê in thanh toán theo h p ng v i cơ s in. K ho ch xu t b n t p chí, báo, b n tin và tài li u nghi p v ngân hàng ph i ư c Th ng c NHNN duy t và l p d toán trong k ho ch tài chính năm. - Chi mua sách báo, tài li u nghiên c u..... - Chi tuyên truy n, qu ng cáo. Chi v qu ng cáo căn c vào h p ng qu ng cáo gi a bên nh n qu ng cáo và NHNN. 2.7. Chi v tài s n t i NHNN g m: - Trích kh u hao tài s n c nh - Chi s a ch a, b o dư ng tài s n - Chi xây d ng nh - Chi mua s m công c lao ng - Chi thuê tài s n a. Kh u hao tài s n c nh:
 10. - Vi c trích kh u hao tài s n c nh c a NHNN ư c áp d ng theo quy nh c a Nhà nư c i v i các doanh nghi p Nhà nư c. - Hàng tháng căn c giá tr tài s n c nh ư c trích kh u hao và t l trích kh u hao theo quy nh, NHNN th c hi n trích úng, trích s kh u hao tài s n c nh ph i trích, h ch toán vào chi phí ngân hàng. Kh u hao tài s n c nh trích ư c hàng năm c a NHNN ư c t p trung qu n lý t i NHNN Trung ương. b. Chi s a ch a, b o dư ng tài s n: là s th c chi trong năm cho m c tiêu này và t i a không quá 5% giá tr tài s n c nh bình quân trong năm. Chi phí cho công tác s a ch a, b o dư ng tài s n hoàn thành không ư c h ch toán tăng giá tr tài s n. c. Chi xây d ng nh : Vi c chi xây d ng nh ghi vào chi phí ch ư c th c hi n i v i các công trình ph ư c xây d ng b sung cho các công trình chính ang s d ng như tư ng rào, sân, c ng, nhà thư ng tr c, b o v , nhà v sinh, nhà b p, nhà xe, b nư c, gi ng nư c, ư ng n i b cơ quan, c ng rãnh thoát nư c... i v i các công trình m i không ư c tách riêng các công trình ph này ra kh i công trình chính mà ph i s d ng ngu n v n u tư xây d ng cơ b n th c hi n. Không s d ng kinh phí xây d ng nh xây d ng các công trình thu c ngu n v n xây d ng cơ b n như các công trình nhà làm vi c t c p 4 tr lên. d. Chi mua s m công c lao ng. T ng m c chi mua s m công c lao ng hàng năm c a NHNN tính trên s cán b , công ch c, viên ch c NHNN bình quân năm t i a không quá 2,2 tri u ng/ngư i/năm. e. Chi thuê tài s n: là s ti n chi v thuê tài s n căn c vào h p ng thuê tài s n gi a bên cho thuê và NHNN. 2.8. Chi u tư phát tri n k thu t nghi p v và công ngh ngân hàng: hàng năm NHNN ư c chi và h ch toán vào chi phí b ng 12% giá tr tài s n c nh bình quân trong năm b sung ngu n v n mua s m tài s n c nh, trang b phương ti n k thu t, tin h c và an toàn kho qu . Kho n chi này ư c qu n lý và s d ng theo quy nh c a Nhà nư c v u tư xây d ng cơ b n. 2.9. Chi l p d phòng r i ro - Hàng năm NHNN ư c trích l p kho n d phòng r i ro t chi nghi p v ngân hàng b ng 10% t ng thu tr i các kho n chi chưa bao g m kho n chi d phòng r i ro. - Kho n d phòng r i ro ư c s d ng theo Quy t nh c a Th ng c NHNN bù p các t n th t v ho t ng tín d ng, d ch v thanh toán và ngân qu trong quá trình ho t ng do nguyên nhân khách quan và ph n chênh l ch t n th t sau khi t p th ho c cá nhân b i thư ng theo úng quy nh c a Pháp lu t. i v i nh ng t n th t do nguyên nhân ch quan: Ph i xác nh m c gây thi t h i c a t ng ương s bu c n bù thi t h i (n u do cá nhân gây ra) ho c tr vào kho n chi phúc l i, khen thư ng c a NHNN (n u do t p th gây ra).
 11. Kho n d phòng r i ro NHNN s d ng không h t trong năm ư c chuy n sang năm sau s d ng ti p. Trư ng h p ngu n d phòng không bù p các kho n t n th t thì NHNN và B Tài chính trình Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý ph n còn thi u. 2.10. Các kho n chi khác g m các kho n chi phát sinh trong quá trình ho t ng, không n m trong các quy nh nêu trên, g m các kho n ch y u sau: - Chi cho vi c thu h i các kho n n ã xoá. - Kho n t n th t sau khi ã bù p b ng các ngu n quy nh t i i m 5 ph n II Thông tư này. - Chi b o qu n h sơ, ch ng t , s k toán và tài li u. - Chi n p thu , l phí (Tr các kho n thu , phí khi mua s m tài s n c nh ph i h ch toán vào giá tr tài s n c nh theo quy nh c a Nhà nư c). - Chi v b o hi m xe; - Các kho n chi khác theo th c t phát sinh và có ch ng t h p l . 3. Các kho n chi h ch toán trong chi phí NHNN ph i là các kho n chi có căn c h p l , h p pháp và theo úng ch quy nh. NHNN không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau ây: - Các kho n ti n ph t ph i n p Nhà nư c ho c ph i tr cho khách hàng v nh ng thi t h i v t ch t do nguyên nhân ch quan NHNN gây ra trong quá trình th c hi n nghi p v ngân hàng. - Các kho n chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m, c i t o, nâng c p tài s n c nh thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh. Các kho n chi cho xây d ng, s a ch a, b o dư ng và trang thi t b các tài s n phúc l i như nhà , nhà ngh c a cán b , công ch c, viên ch c NHNN; các kho n chi cho các công trình phúc l i khác. - Các kho n chi ng h a phương, các t ch c xã h i, các cơ quan khác. - Các kho n chi thu c các ngu n kinh phí khác ài th . IV- PHÂN PH I CHÊNH L CH THU CHI VÀ N P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. Chênh l ch thu chi c a NHNN ư c xác nh khi k t thúc niên tài chình và ư c xác nh theo công th c: Chênh l ch thu chi = Thu nh p-(Chi phí h p lý, h p l +Kho n d phòng r i ro) Chênh l ch thu chi NHNN ư c phân ph i theo trình t sau:
 12. - Trích qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia: 10% chênh l ch thu chi. - Ph n chênh l ch còn l i n p Ngân sách Nhà nư c. 2. NHNN có trách nhi m n p Ngân sách Nhà nư c y và k p th i toàn b s chênh l ch thu chi ph i n p hàng năm theo s li u báo cáo quy t toán tài chính năm ư c Th ng c NHNN phê duy t và ư c cơ quan Ki m toán Nhà nư c xác nh n. Hàng quý, NHNN th c hi n t m n p Ngân sách Nhà nư c 60% chênh l ch thu chi th c hi n c a quý, s còn l i s n p vào ngân sách nhà nư c sau khi báo cáo quy t toán tài chính năm ã ư c Th ng c NHNN phê duy t. 3. Trư ng h p k t qu tài chính năm c a NHNN b l (thu nh p không bù p chi phí) do th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ti n t - tín d ng - ngân hàng, B Tài chính s ki m tra và báo cáo Th tư ng Chính ph x lý. V - K HO CH TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC QUY NNH V K TOÁN, QUY T TOÁN TÀI CHÍNH, KI M TOÁN VÀ KI M TRA TÀI CHÍNH 1. Năm tài chính c a NHNN b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 2. K ho ch tài chính: a. Ngân hàng Nhà nư c l p k ho ch tài chính hàng năm theo hư ng d n c a B Tài chính. K ho ch tài chính c a NHNN bao g m các b ph n k ho ch: - K ho ch thu nh p - chi phí (kèm theo thuy t minh chi ti t v các m c thu - chi và các nh m c chi tiêu c th d ki n cho năm k ho ch). - K ho ch xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh (kèm theo thuy t minh chi ti t v d ki n xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh và cân i các ngu n v n). - K ho ch biên ch - ti n lương - thu nh p. b. NHNN g i B Tài chính k ho ch tài chính năm B Tài chính thNm nh và t ng h p trình Chính ph . Vi c duy t và thông báo k ho ch tài chính cho NHNN th c hi n theo quy nh chung c a Chính ph . K ho ch tài chính ư c duy t là căn c NHNN th c hi n và duy t quy t toán tài chính năm. Trong năm tài chính, n u do nh ng bi n ng khách quan không d ki n trư c d n n ph i i u ch nh k ho ch tài chính năm, NHNN ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. H ch toán k toán - NHNN th c hi n công tác k toán, ki m toán theo quy nh c a Lu t NHNN, Pháp lu t v k toán, th ng kê và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c v k toán, ki m toán.
 13. - NHNN có trách nhi m th c hi n úng, y nh ng quy nh trong ch k toán áp d ng cho NHNN, g m: nh ng quy nh pháp lý chung, ch ch ng t k toán, h th ng tài kho n k toán, ch s k toán, ch báo cáo tài chính... 4. Báo cáo tài chính - NHNN th c hi n quy t toán tài chính và ch p hành y các quy nh v báo cáo tài chính v vi c l p và g i cho B Tài chính theo quy nh c a Pháp lu t v k toán, th ng kê và quy nh c th t i Thông tư này. - Báo cáo tài chính g i B Tài chính bao g m: a. Báo cáo quý g i B Tài chính ch m nh t sau 20 ngày k t ngày k t thúc quý, bao g m: - Báo cáo th c hi n k ho ch thu nh p - chi phí. - Thuy t minh báo cáo tình hình th c hi n k ho ch thu nh p - chi phí. - Báo cáo tình hình bi n ng các qu d tr vàng b c, ngo i t c a Nhà nư c, qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia và kho n d phòng r i ro. b. Báo cáo tài chính năm ư c g i B Tài chính ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, bao g m: - B ng cân i tài kho n k toán năm và b ng t ng k t tài s n. - Th c hi n k ho ch thu nh p - chi phí năm. - Thuy t minh báo cáo tình hình th c hi n k ho ch thu nh p - chi phí năm và các ki n ngh x ký v m t tài chính. - Báo cáo tình hình bi n ng các qu d tr vàng b c, ngo i t c a Nhà nư c, qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia và kho n d phòng r i ro. Báo cáo quy t toán tài chính năm c a NHNN ph i ư c cơ quan Ki m toán Nhà nư c ki m toán và xác nh n. K t qu ki m toán ư c báo cáo Th tư ng Chính ph và thông báo cho B Tài chính. 5. Ki m tra tài chính: B Tài chính ki m tra tài chính c a NHNN g m: - Ki m tra tài chính nh kỳ ho c t xu t. - Ki m tra theo t ng chuyên theo yêu c u c a c ng tác qu n lý tài chính. - Trong trư ng h p xét th y các vi ph m k lu t tài chính c a NHNN x y ra nhi u chi nhánh, ơn v tr c thu c, s li u báo cáo quy t toán chưa tin c y, B Tài chính
 14. báo cáo Th tư ng Chính ph và d ngh Ki m toán Nhà nư c ki m tra xác nh l i s li u quy t toán năm. VI - T CH C TH C HI N 1. NHNN có trách nhi m hư ng d n các ơn v cơ s t ch c th c hi n ch tài chính theo úng quy nh t i Ngh nh s 100/1998/N -CP ngày 10/12/1998 c a Chính ph v ch tài chính NHNN và n i dung hư ng d n t i Thông tư này. NHNN có trách nhi m g i các văn b n hư ng d n Thông tư này trong n i b ngành cho B Tài chính theo rõi th c hi n. NHNN không ư c t quy nh các kho n chi tiêu trái v i Ngh nh s 100/1998/N -CP ngày 10/12/1998 c a Chính ph v Ch tài chính NHNN, n i dung hư ng d n c th t i văn b n này và các quy nh khác c a Nhà nư c. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Trong qua trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh NHNN ph n ánh v B Tài chính ngiên c u, xem xét, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản