Thông tư số 111/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư số 111/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 111/2002/TT-BTC về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 111/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 111/2002/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2002HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 127/2002/Q -TTG NGÀY 30/9/2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TH C HI N THÍ I M KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG C A KHO B C NHÀ NƯ C Căn c Quy t nh s 127/2002/Q -TTg ngày 30/9/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng c a Kho b c Nhà nư c. B Tài chính hư ng d n th c hi n thí i m khoán biên ch và khoán kinh phí ho t ng c a Kho b c Nhà nư c như sau: A- QUY NNH CHUNG: 1. Thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính trong 3 năm, t ngày 01 tháng 01 năm 2002 n ngày 31 tháng 12 năm 2004. 2. Vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng c a Kho b c Nhà nư c ph i b o m các m c ích, yêu c u ư c qui nh t i i u 2 Quy t nh s 127/2002/Q -TTg ngày 30/9/2002 c a Th tư ng Chính ph , c th như sau: - i m i cơ ch ho t ng, cơ ch qu n lý lao ng, qu n lý và s d ng kinh phí ho t ng c a Kho b c Nhà nư c nh m nâng cao hi u qu , ch t lư ng công tác trong h th ng Kho b c Nhà nư c. - Thúc Ny vi c t ch c s p x p công vi c khoa h c, t ch c b máy tinh g n. Nâng cao hi u qu , hi u l c b máy trong công tác qu n lý ngân qu , ph c v khách hàng và các giao d ch tài chính c a Nhà nư c. - Th c hi n úng các quy nh v ch thu; ng th i th c hành ti t ki m ch ng lãng phí i v i các kho n chi t o i u ki n u tư phát tri n ngành, tăng thu nh p, c i thi n i s ng c a cán b , công ch c, viên ch c và g n trách nhi m v t ch t v i l i ích c a công ch c Kho b c Nhà nư c trong ho t ng nghi p v . - Th c hi n công khai, dân ch theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng m c khoán kinh phí ho t ng cho Kho b c Nhà nư c do B trư ng B Tài chính quy t nh, trong ó m c khoán kinh phí t ngu n ngân sách Nhà nư c c p là 210 t ng/năm. Kho b c Nhà nư c ư c s d ng các ngu n thu h p pháp b sung kinh phí ho t ng.
  2. 4. Trên cơ s s kinh phí ư c giao khoán, Kho b c Nhà nư c ư c ch ng xây d ng nh m c, ch chi tiêu phù h p v i ho t ng c thù và ngu n tài chính trên cơ s v n d ng nh m c, ch Nhà nư c qui nh. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m qu n lý và s d ng tài s n, các ngu n kinh phí ti t ki m, hi u qu theo quy nh c a Nhà nư c và c a B Tài chính. Kho n kinh phí ngân sách nhà nư c giao khoán, các kho n thu và s dư các quĩ c a Kho b c Nhà nư c cu i năm chưa chi h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. 5. Căn c vào c i m, tính ch t ho t ng và năng l c qu n lý c a t ng ơn v trong h th ng KBNN, trong ph m vi s biên ch và kinh phí ư c B Tài chính giao khoán, T ng giám c Kho b c Nhà nư c quy t nh i tư ng, ph m vi, n i dung và phương th c giao khoán trong h th ng Kho b c Nhà nư c. B- QUY NNH C TH I- V BIÊN CH : 1. S biên ch giao khoán cho Kho b c Nhà nư c ư c th c hi n theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính và ư c tính trong t ng s biên ch ư c giao c a B Tài chính. 2. Trong ph m vi s biên ch ư c giao khoán, Kho b c Nhà nư c ư c ch ng t ch c, s p x p b máy qu n lý, tinh gi m biên ch , tuy n d ng, qu n lý và s d ng công ch c theo quy nh c a Pháp l nh cán b công ch c, các văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c và c a B Tài chính. 3. S biên ch giao khoán cho Kho b c Nhà nư c ư c xem xét i u ch nh trong nh ng trư ng h p sau: - Thành l p thêm ho c sáp nh p các ơn v Kho b c Nhà nư c theo quy t nh c a c p có thNm quy n. - Kho b c Nhà nư c ư c b sung ch c năng nhi m v theo quy t nh c a Chính ph ho c Th tư ng Chính ph . Khi phát sinh nhu c u i u ch nh biên ch , T ng giám c Kho b c Nhà nư c có trách nhi m báo cáo B trư ng B Tài chính b ng văn b n xem xét, x lý trong thNm quy n ho c ph i h p v i B N i v trình Th tư ng Chính ph i u ch nh biên ch giao khoán cho phù h p. 4. Trong th i gian th c hi n thí i m khoán biên ch , ngoài s biên ch ư c B Tài chính giao, căn c vào ch c năng, nhi m v , nhu c u công vi c và ngu n tài chính, Kho b c Nhà nư c ư c quy n ký h p ng lao ng và th c hi n các ch iv i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng. II- V KINH PHÍ HO T NG: 1. Ngu n kinh phí ho t ng c a Kho b c Nhà nư c bao g m:
  3. 1.1. Ngu n ngân sách Nhà nư c c p, g m: - Ngân sách Nhà nư c c p theo m c khoán c nh là 210 t ng/năm chi cho các n i dung th c hi n khoán. - Ngân sách Nhà nư c c p i v i các kho n chi không th c hi n khoán. 1.2. Ngu n kinh phí t kho n chênh l ch thu, chi phát sinh trong quá trình ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c, bao g m: - Thu phát sinh trong ho t ng thanh toán, chuy n ti n; ho t ng b o qu n, ki m nh, c t tr vàng b c á quý, ngo i t , các ch ng ch có giá... - Chênh l ch thu t lãi, phí ti n g i v i các kho n phí ph i thanh toán t i Ngân hàng Nhà nư c và các Ngân hàng thương m i. - Thu t nghi p v t m ng v n t m th i nhàn r i c a Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. 1.3. Ngu n kinh phí h tr , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho các ơn v thu c h th ng Kho b c Nhà nư c. 1.4. Các kho n thu khác: Ph c v n ch cho khách hàng, các kho n phí d ch v thu h ti n i n, ti n nư c... Kho b c Nhà nư c có trách nhi m th c hi n các kho n thu nêu trên theo úng quy nh c a các cơ quan có thNm quy n và c a B Tài chính; ng th i ư c s d ng các kho n thu này chi cho các n i dung quy nh t i i m 2, i m 4 ph n II dư i ây. 2. Các n i dung th c hi n khoán chi bao g m: 2.1. Chi cho con ngư i: Ti n lương; ti n công; ph c p lương; ti n thư ng; phúc l i t p th ; các kho n óng góp (g m: B o hi m xã h i, B o hi m y t , Kinh phí công oàn); các kho n thanh toán khác cho cá nhân. 2.2. Chi cho b máy: Chi thanh toán d ch v công c ng; v t tư văn phòng; thông tin, tuyên truy n, liên l c; h i ngh ; công tác phí; chi phí thuê mư n; b o trì, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh. 2.3. Chi nghi p v chuyên môn : - V t tư, hàng hoá chuyên dùng; thi t b an toàn kho qu , thi t b ki m, m; n ch các lo i; trang ph c, b o h . - T p hu n nghi p v chuyên môn. - Các kho n chi nghi p v o kho, i u chuy n, b o v an toàn ti n, ch ng ch có giá và các tài s n quý. - Các kho n chi nghi p v khác.
  4. 2.4. Chi oàn ra, oàn vào. 2.5. Chi s a ch a l n tài s n c nh, mua s m tài s n, thi t b ph c v ho t ng chuyên môn. 2.6. Chi ng d ng và phát tri n công ngh thông tin theo chương trình, k ho ch c a Kho b c Nhà nư c và chi h tr các d án công ngh thông tin c a B Tài chính có liên quan n Kho b c Nhà nư c. 2.7. Chi ào t o và b i dư ng cán b công ch c theo k ho ch c a Kho b c Nhà nư c và chi ph i h p ào t o b i dư ng cán b Kho b c Nhà nư c theo k ho ch chung c a B Tài chính. i v i các n i dung th c hi n khoán chi nêu trên, căn c vào tiêu chuNn, nh m c, ch chi tiêu hi n hành c a Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c ư c ch ng xây d ng tiêu chuNn, nh m c, ch chi tiêu n i b phù h p v i ho t ng c thù và ngu n tài chính ư c phép s d ng. 3. Các n i dung không th c hi n khoán chi bao g m: - Chi u tư xây d ng cơ b n t p trung theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. - Chi hi n i hóa tin h c theo chương trình c a Chính ph . - Chi th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , chương trình m c tiêu qu c gia. - Chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c theo k ho ch c a Nhà nư c. - Chi th c hi n tinh gi n biên ch theo ch do Nhà nư c quy nh. - Chi nghi p v không thư ng xuyên (phát hành công trái, trái phi u, tín phi u Kho b c Nhà nư c, chi nghi p v không thư ng xuyên khác). - Chi khác theo qui nh c a Pháp lu t. i v i các n i dung chi không th c hi n khoán kinh phí ho t ng nêu trên, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m th c hi n theo tiêu chuNn, ch , nh m c quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Phân ph i và s d ng ngu n kinh phí tăng thu, ti t ki m chi: Kinh phí do tăng thu, ti t ki m chi t các ngu n quy nh t i i m 1 ph n II nêu trên (tr ngu n Ngân sách Nhà nư c c p th c hi n các kho n chi không th c hi n khoán), Kho b c Nhà nư c ư c s d ng cho nh ng n i dung sau: - B sung cho các kho n chi tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v nhi m v chuyên môn, c i thi n i u ki n làm vi c.
  5. - B sung chi ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, chi ào t o cán b , công ch c, m r ng và nâng cao năng l c ho t ng c a ngành. - i u ch nh tăng m c ti n lương t i thi u cho cán b , công ch c KBNN không quá 2,5 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. - Chi tr c p thêm ngoài chính sách chung cho nh ng ngư i t nguy n v ngh ch trong quá trình s p x p, t ch c l i lao ng (n u có). - Trích l p Qu d phòng n nh thu nh p nh m m b o n nh thu nh p cho cán b , công ch c trong ngành, h tr cán b công ch c trong các trư ng h p c bi t khó khăn. - Trích l p Qu phát tri n ho t ng ngành chi cho các n i dung sau: + Chi tăng cư ng cơ s v t ch t c a ngành: xây d ng kho, nơi giao d ch, tr s làm vi c, nâng c p các trang thi t b , phương ti n làm vi c nâng cao ch t lư ng ph c v khách hàng, c i thi n i u ki n làm vi c c a cán b công ch c. + Chi phát tri n công ngh thông tin c a ngành. + Chi ào t o nâng cao trình nghi p v qu n lý c a cán b công ch c. + Chi bù p thi t h i v ti n và tài s n trong các trư ng h p b t kh kháng do thiên tai, ho ho n, r i ro khi v n chuy n trên ư ng... + Chi ph i h p i v i các ơn v , cá nhân trong và ngoài ngành góp ph n hoàn thành t t nhi m v chuyên môn, c ng c và phát tri n ngành. + Chi h tr ho t ng cho các t ch c oàn th c a cơ quan. - Trích l p Qu khen thư ng, Qu phúc l i chi cho công tác khen thư ng thi ua, chi phúc l i c a ngành. M c trích hai Qu khen thư ng và Qu phúc l i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n. 5. i u ch nh m c khoán kinh phí: - Trong th i gian th c hi n khoán kinh phí ho t ng, khi Nhà nư c thay i chính sách, ch , Kho b c Nhà nư c t trang tr i các kho n chi tăng thêm theo chính sách, ch m i. - M c khoán kinh phí Ngân sách Nhà nư c c p cho Kho b c Nhà nư c s ư c xem xét i u ch nh trong trư ng h p ngu n tài chính c a Kho b c Nhà nư c không m b o m c chi t i thi u duy trì ho t ng c a b máy do các nguyên nhân: + Gi m thu do thay i chính sách, ch thu (gi m m c thu, mi n thu...) theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n.
  6. + Tăng chi l n do: Nhà nư c giao thêm nhi m v ; thành l p thêm các ơn v Kho b c Nhà nư c; kh c ph c h u qu thi t h i n ng n do thiên tai; Nhà nư c thay i h th ng nh m c, chính sách, ch chi NSNN. Khi xác nh ngu n tài chính c a Kho b c Nhà nư c không m b o m c chi t i thi u duy trì ho t ng c a b máy (k c sau khi ã huy ng s dư các qu - n u có), T ng Giám c Kho b c Nhà nư c có trách nhi m báo cáo k p th i b ng văn b n v i B trư ng B Tài chính xem xét, trình Th tư ng Chính ph i u ch nh m c khoán cho phù h p, m b o cho Kho b c Nhà nư c hoàn thành nhi m v ư c giao. III. L P D TOÁN, C P PHÁT VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ: L p d toán: Kho b c Nhà nư c l p d toán thu, chi NSNN hàng năm theo quy nh và hư ng d n c a B Tài chính. - i v i các kho n thu s nghi p và các kho n chi thu c n i dung khoán kinh phí ho t ng, Kho b c Nhà nư c ch c n l p d toán cho năm u tiên khi th c hi n khoán và khi c n có s i u ch nh m c khoán kinh phí. - i v i các n i dung không s d ng kinh phí khoán: Kho b c Nhà nư c th c hi n theo các qui nh hi n hành. 2. Phân b d toán: Hàng năm, căn c vào ngu n kinh phí ư c s d ng, nhi m v chi ư c giao và theo hư ng d n c a B Tài chính, Kho b c Nhà nư c t ch c phân b và giao d toán thu, chi cho các ơn v tr c thu c. N u th y c n thi t, Kho b c Nhà nư c trung ương ư c gi l i m t kho n kinh phí d phòng i u ch nh b sung cho các ơn v tr c thu c khi có phát sinh nhi m v t xu t ư c giao. 3. C p phát, k toán, quy t toán và ch báo cáo: 3.1. C p phát kinh phí: - i v i kinh phí ngân sách nhà nư c giao khoán: B Tài chính c p phát kinh phí cho Kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành vào m c 134 (chi khác) c a m c l c Ngân sách nhà nư c. - Ngu n kinh phí ư c b sung t ngu n thu: Kho b c Nhà nư c ch ng c p phát cho các ơn v tr c thu c theo n i dung và d toán chi ư c duy t. - i v i các n i dung không s d ng kinh phí khoán: ư c c p vào các m c chi c a m c l c ngân sách Nhà nư c theo n i dung s d ng và d toán ư c giao. 3.2. K toán và quy t toán kinh phí: Kho b c Nhà nư c có trách nhi m h ch toán, k toán và quy t toán s thu, chi kinh phí ho t ng ư c giao theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, ch k
  7. toán hành chính s nghi p và các văn b n ch hi n hành áp d ng i v i ơn v th c hi n khoán kinh phí ho t ng. 3.3. Ch báo cáo: Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ch p hành y ch báo cáo theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B Tài chính trong vi c t ch c tri n khai công tác th c hi n khoán c a h th ng Kho b c Nhà nư c. Hàng năm, Kho b c Nhà nư c và các ơn v tr c thu c ph i th c hi n công khai tài chính theo qui nh hi n hành. C- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/01/2002. Các văn b n hư ng d n trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . 2. T ng giám c Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng trong toàn ngành Kho b c Nhà nư c theo Quy t nh s 127/2002/Q -TTg ngày 30/9/2002 c a Th tư ng Chính ph , các quy nh hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. 3. Hàng năm, B Tài chính t ch c sơ k t, ánh giá công tác t ch c tri n khai th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng c a KBNN. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t k p th i. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản