Thông tư số 1126/TTLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Thông tư số 1126/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1126/TTLT về việc giải quyết quyền lợi cho anh em Cảnh vệ miền Nam tập kết được phục viên chuyển ngành do Bộ Công An; Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1126/TTLT

  1. THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 1126/TTLT NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1957 V VI C GI I QUY T QUY N L ICHO ANH EM C NH V MI N NAM T P K T Ư C PH C VIÊN CHUY N NGÀNH Kính g i -Các B , cơ quan oàn th trung ương -Các y ban hành chính liên khu, khu , t nh , thành ph -Các khu, S , Tài chính Hoà bình l p l i, theo ch trương c a Chính ph m t s cán b và chi n sĩ C nh v vũ trang mi n Nam (C nh v Liên khu 5, B o v i hay qu c v i Nam B ) ư c t p k t ra B c. Ban ón ti p mi n Nam ã phân ph i ngay m t s l n các anh em nói trên cho các ngành, các cơ quan c n thi t, cho nên n nay nh ng anh em này chưa ư c hư ng quy n l i ph c viên chuy n ngành. ch p hành chính sách ph c viên m t cách chu áo, th ng nh t vi c gi i quy t quy n l i cho anh em cán b và chi n sĩ C nh v mi n Nam, Liên B Tài chính- Công an quy nh như sau: 1. T t c anh em C nh v Liên khu 5 và Nam b khi t p k t ra mi n B c mà ư c chuy n ngành ngay và ã ư c B Công an ch ng nh n chuy n ngành thì u ư c hư ng quy n l i tinh th n và v t ch t th ng nh t theo Thông tư s 233 Liên B Tài chính - Qu c phòng ngày 2-7-1957. i v i m t s anh em trư c ây ã ư c gi i quy t quy n l i theo Công văn 1375/HCP ngày 24-12-1956 c a B Tài chính nay xét ra n u có chênh l ch so v i cách gi i quy t trong thông tư này cũng không ư c truy lĩnh thêm, ho c không ph i truy hoàn n a. 2. Yêu c u các B , các cơ quan, các oàn th , các ngành ph bi n thông tư này cho các anh em C nh v mi n Nam chuy n ngành ư c bi t, ng th i xúc ti n nh ng vi c sau ây: i v i nh ng anh em chưa ư c c p gi y ch ng nh n chuy n ngành c n thu th p h sơ có ch ng th c c a th trư ng ơn v cũ và g i v B Công an xét. i v i m t s anh em ã ư c c p gi y ch ng nh n chuy n ngành trư c ây theo tinh th n công văn cũ (Công văn 1375/TC/HCP c a B Tài chính), nhưng chưa ư c gi i quy t quy n l i thì các cơ quan, oàn th các ngành c n thu s gi y ó l i g i v B Công an k p th i i l y gi y ch ng nh n chuy n ngành theo tinh th n thông tư m i (Thông tư 233 Liên B Tài chính - Qu c phòng). Khi anh em ã có gi y ch ng nh n chuy n ngành c a B Công an c p thì các B , các cơ quan oàn th , các ngành các c p s căn c theo cách thanh toán quy nh trong
  2. Thông tư 233 Liên B Tài chính - Qu c phòng mà gi i quy t ngay quy n l i cho anh em. Tr n Quôc Hoàn Tr nh Văn Bính ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản